Tulong:Dagiti mensahe ti pagbaliwen

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia

Daytoy a panid ket ipalawagna dagiti biddut ken dagiti mensahe ti balaag nga ireporta babaen ti Modulo:Pagbaliwen no makaduktal ti parikut baya ng agus-usar ti {{pagbaliwen}} tapno pagbaliwen ti pateg manipud ti maysa a yunit ti panagrukod iti sabali.

Panagdamag kadagiti saludsod[urnosen | urnosen ti taudan]

No ti parikut ket ketsaan a dagus a masolbar, pangngaasi nga ireporta kadagiti sumaganad a panid.

Dagiti mensahe ti biddut ken ballaag[urnosen | urnosen ti taudan]

Masapul ti bilang[urnosen | urnosen ti taudan]

Ikallautangmo ti bao iti mensahe tapno makakita pay ti adu a pakaammo.[a]

Nasken ti maikabil a bilang. Iti umuna a kas pagarigan dita ngato, ti naikabil a bilang ket 123.

Dagiti panid nga addaan iti daytoy a biddut ket automatiko a maikabil idiay Kategoria:Dagiti biddut ti pagbaliwen.[b]

Masapul pay ti sabali a bilang[urnosen | urnosen ti taudan]

Ikallautangmo ti bao iti mensahe tapno makakita pay ti adu a pakaammo.[a]

Ti umuna amaikabil a bilang ket saan a nainaganan, ngem ti sakop nga inusar ket makasapul ti sabali a bilang.

Dagiti panid nga addaan iti daytoy a biddut ket automatiko a maikabil idiay Kategoria:Dagiti biddut ti pagbaliwen.[b]

Imbalido a bilang[urnosen | urnosen ti taudan]

Ikallautangmo ti bao iti mensahe tapno makakita pay ti adu a pakaammo.[a]

Ti bilang a pangbaliwento ket mabai a maikabil a kas dagitoy a kas pagarigan: 1.23 or 1,234 wenno -0.9.

Dagiti praksion ket naikabilda a kas dagitoy a kas pagarigan: 1+2/3 (1+23) wenno -1-2/3 (−1+23) wenno 2/3 (23).

Dagiti panid nga addaan iti daytoy a biddut ket automatiko a maikabil idiay Kategoria:Dagiti biddut ti pagbaliwen.[b]

Naglippias ti bilang[urnosen | urnosen ti taudan]

Ikallautangmo ti bao iti mensahe tapno makakita pay ti adu a pakaammo.[a]

Daytoy a biddut ket rumsua no ti bilang ket labsanna ti sakop dagiti pateg a magun-od para kadagiti panagkarkulo. Ti bilang iti 1e290 ket kaibuksilanna ti 1×10290.

Dagiti panid nga addaan iti daytoy a biddut ket automatiko a maikabil idiay Kategoria:Dagiti biddut ti pagbaliwen.[b]

Inmbalido a presision[urnosen | urnosen ti taudan]

Ikallautangmo ti bao iti mensahe tapno makakita pay ti adu a pakaammo.[a]

 • {{pagbaliwen|21455|acre|ha|2}} → 21,455 acre (8,682.53 ha)
 • {{pagbaliwent|21455|acre|ha|-2}} → 21,455 acre (8,700 ha)
 • {{pagbaliwen|21455|acre|ha|2.5}} → 21,455 acre (8,683 ha)[pagbaliwen: imbalido a presision]

Ti pateg ti presision ket maikabil kalpasan ti pakaammo ti panangibaliw. Kas pagarigan, ti |2 ket magited ti resulta a nabukel kadagiti dua a desimal a puesto, bayat a ti |-2 ket mangibukel ti kaasitgan a 100 tapno dagiti dua a sero ket rummuar iti gibus ti bilang. Daytoy a mensahe ket agparang laeng no dagiti ballaag ket napakabaelan.

Dagiti panid nga addaan iti daytoy a biddut ket automatiko a maikabil idiay Kategoria:Dagiti biddut ti pagbaliwen.[b]

Dakkel unay ti presision[urnosen | urnosen ti taudan]

Ikallautangmo ti bao iti mensahe tapno makakita pay ti adu a pakaammo.[a]

Sapasap ng awamraso ti panagusar ti presision kadagiti ad-adu ngem bassit laeng a desimal a puesto, nupay kasta, mabalinmet ti agusar kadagiti dakdakkel a pateg. Ti biddut ket maiparang no ti kinidda a presision ket nangatngato ngem ti kangatuan a masuportan babaen ti server.

Ti negatibo a presision ket mangbukel ti kaasitgan a 10 (parametrro |-1), wenno kaasitgan a 100 (|-2), wenno kaasitgan a 1000 (|-3), kdpy. Ti dakkel a negatibo a presision ket agpataud ti maiparuar a sero.

 • {{pagbaliwen|123|m|ft|-2}} → 123 metro (400 ft)
 • {{pagbaliwen|123|m|ft|-200}} → 123 metro (0 ft)

Ti panagusar ti bassit unay a maikabil a pateg ket mabalin a mangpataud ti kasisigud a presision a manglabes ti patingga (1.234e-200 is 1.234×10−200). Para kadagiti kasta a bassit unay a pateg , nasaysayaat ti agusar ti |sigfig= a pagpilian.

 • {{pagbaliwen|1.234|m|ft}} → 1.234 metro (4.05 ft)
 • {{pagbaliwen|1.234e-200|m|ft}}[pagbaliwen: dakkel unay ti presision]
 • {{pagbaliwen|1.234e-200|m|ft|sigfig=3}} → 1.234×10−200 metro (4.05×10−200 ft)

Dagiti panid nga addaan iti daytoy a biddut ket automatiko a maikabil idiay Kategoria:Dagiti biddut ti pagbaliwen.[b]

Iimbalido a praksion[urnosen | urnosen ti taudan]

Ikallautangmo ti bao iti mensahe tapno makakita pay ti adu a pakaammo.[a]

 • {{pagbaliwen|12.31|m|ftin|frac=8}}12.31 metro (40 ft 4+58 in)
 • {{pagbaliwen|12.31|m|ftin|frac=1}} → 12.31 metro (40 ft 5 in)*
 • {{pagbaliwen/ballaag|12.31|m|ftin|frac=on}} → 12.31 metro (40 ft 5 in)[pagbaliwen: imbalido a praksion]

Ti denominator ti praksion ket mabalin nga inaganan tapno agiparang kadagiti resulta nga addaan ti praksion no maitunos. Kas pagarigan, ti |frac=8 ket manginagan a ti pateg ket nasken a mabukel iti kaasitgan a pagkawalo, ken ti praksion ket nasken nga iraman no masapul. Ti denominator ti praksion ket naskel a nabukel a bilang nga addaan ti pateg iti 2 wenno ad-adu. Daytoy a mensahe ket agparang laeng no napakabaelan dagiti ballaag.

Dagiti panid nga addaan iti daytoy a biddut ket automatiko a maikabil idiay Kategoria:Dagiti biddut ti pagbaliwen.[b]

Imabalido a sigfig[urnosen | urnosen ti taudan]

Ikallautangmo ti bao iti mensahe tapno makakita pay ti adu a pakaammo.[a]

Ti bilang dagiti signipikante a pigura iti resulta ket mabalin a mainaganan. Kas pagarigan, ti |sigfig=2 ket mangkiddaw kadagiti dua a signipikante a pigura. Ti bilang dagiti signipikante a pigura ket naskel a nabukel a bilang ng addaan ti pateg iti 1 wenno ad-adu. Daytoy a mensahe ket agparang laeng no napakabaelan dagiti ballaag.

Dagiti panid nga addaan iti daytoy a biddut ket automatiko a maikabil idiay Kategoria:Dagiti biddut ti pagbaliwen.[b]

Nasukatanen a pagpilian[urnosen | urnosen ti taudan]

Ikallautangmo ti bao iti asterisk kalpasan ti resulta ti pagbaliwen tapno makita ti adu pay a pakaammo.[a]

 • {{pagbaliwen|123|m|ft|sortable=on}}123 metro (404 ft)
 • {{pagbaliwen|123|m|ft|sortable=out}}7002123000000000000123 metmetro (404 ft)*

Ti pagpilian a|sortable=on ket mangiparuar ti nailemmeng a tekla ti panagurnos tapno mausar iti maysa a maurnos a tabla. Ti pagpilian a |sortable=out ket kapada itan ti |sortable=on ken isu koma ti usarenen. Kitaen dagiti nasukatanen a pagpilian para iti pakaammo a maipanggep no ania dagiti pagpilian a nasken a mausar a mangsukat kadagiti masuksukatanen.

Dagiti panid nga addaan iti daytoy a biddut ket automatiko a maikabil idiay Kategoria:Dagiti biddut ti pagbaliwen.[b]

Awan linaon a pagpilian[urnosen | urnosen ti taudan]

Ikallautangmo ti bao iti mensahe tapno makakita pay ti adu a pakaammo.[a]

Ti pagpilian ti |sp=us ket mangibaga a ti panagiletra iti EU ket nasken a mausar US ("meters" imbes a "metres"). Nupay kasta, |sp= daytoy ket awan pagbanaganna gaputa awan ti pateg a nainaganan. Daytoy a mensahe ket agparang laeng no napakabaelan dagiti ballaag.

Laglagipen: Dagiti panangiletra iti Inggles ket naipatarus iti Ilokano, isunga saan a mabalin ti pagpilian a parametro ti |sp=us .

Dagiti panid nga addaan iti daytoy a biddut ket automatiko a maikabil idiay Kategoria:Dagiti biddut ti pagbaliwen.[b]

Imbalido a pagpilian[urnosen | urnosen ti taudan]

Ikallautangmo ti bao iti mensahe tapno makakita pay ti adu a pakaammo.[a]

Ti pagpilian a |abbr=off ket mangibaga a naiddep dagiti pangyababaanf, a ti kayatna asaoen ket dagiti nagan ti yunit ket isonto ti mausar imbes a dagiti simbolo. Iti maigiddiat, ti |abr=off ket saan a maikaskaso gaputa ti "abr" ket saan a nagan ti maysa a pagpilian. Daytoy a mensahe ket agparang laeng no napakabaelan dagiti ballaag.

Dagiti panid nga addaan iti daytoy a biddut ket automatiko a maikabil idiay Kategoria:Dagiti biddut ti pagbaliwen.[b]

Masapul ti nagan ti yunit[urnosen | urnosen ti taudan]

Ikallautangmo ti bao iti mensahe tapno makakita pay ti adu a pakaammo.[a]

Ti kodigo ti yunit ket nasken a mainaganan kalpasan ti maikabil a bilang wenno dagiti bilang.

Dagiti panid nga addaan iti daytoy a biddut ket automatiko a maikabil idiay Kategoria:Dagiti biddut ti pagbaliwen.[b]

Di ammo a yunit[urnosen | urnosen ti taudan]

Ikallautangmo ti bao iti mensahe tapno makakita pay ti adu a pakaammo.[a]

Ti tunggal maysa a kodigo ti yunit ket nasken nga eksakto a maipada iti ammo a yunit, sensitibo ti kadakkel ti letra. Ti napalaka a listaan dagiti kodigo ti yunit ket mabirukan idiay en:Help:Convert units, ken dagiti amin mabalin a magun-od a kodigo ti yunit ket adda ditoy.

Dagiti panid nga addaan iti daytoy a biddut ket automatiko a maikabil idiay Kategoria:Dagiti biddut ti pagbaliwen.[b]

Di agpada a yunit[urnosen | urnosen ti taudan]

Ikallautangmo ti bao iti mensahe tapno makakita pay ti adu a pakaammo.[a]

 • {{pagbaliwen|123|psi|Pa}} → 123 libra kada kuadrado pulgada (850,000 Pa)
 • {{pagbaliwen|123|psi|ha}} → 123 libra kada kuadrado pulgada ([pagbaliwen: di agpada a yunit])

Mabalin laeng a pagbaliwen dagiti baetan ti yunit nga addaan ti isu met laeng a kita. Kas pagarigan, psi ken Pa para kadagiti tunggal maysa a kita ti "pressure" isunga ti pateg ti psi ket mabalin a pagbaliwen iti Pa. Nupay kasta, ti pateg ti psi ket saan a mabalin a pagbaliwen iti maysa a yunit iti maigiddiat a kita, kasla iti ha (hectare) nga addaan ti kita ti "area".

Dagiti panid nga addaan iti daytoy a biddut ket automatiko a maikabil idiay Kategoria:Dagiti biddut ti pagbaliwen.[b]

Di nalawag a yunit[urnosen | urnosen ti taudan]

Ikallautangmo ti bao iti mensahe tapno makakita pay ti adu a pakaammo.[a]

Adda dagiti kodigo ti yunit a saan a nasuportaran; ti panagusar kadagitoy ket pagresultaan ti maysa a mensahe a mangibaga a nasken ti agpili ti sabali a kita ti kodigo.

Dagiti panid nga addaan iti daytoy a biddut ket automatiko a maikabil idiay Kategoria:Dagiti biddut ti pagbaliwen.[b]

Imbalido ti yunit ditoy[urnosen | urnosen ti taudan]

Ikallautangmo ti bao iti mensahe tapno makakita pay ti adu a pakaammo.[a]

 • {{pagbaliwen|123|K|C F}} → 123 K (−150 °C; −238 °F)
 • {{pagbaliwen|123|C F|K}} → 123 C F[pagbaliwen: di ammo a yunit]
 • {{pagbaliwen|12345|ft|mi km}} → 12,345 kadapan (2.3381 mi; 3.763 km)
 • {{pagbaliwen|12345|ft|yd+mi+km}} → 12,345 kadapan (4,115 yd; 2.3381 mi; 3.763 km)
 • {{pagbaliwen|12345|ft|yd+mi km}} → 12,345 kadapan ([pagbaliwen: di ammo a yunit])

Adda met dagiti yunit a mabalin laeng a mausar a kas dagiti maiparuar. Kas pagarigan ti "C F" ket mangiparang ti temperatura iti Celsius ken Fahrenheit. Ti kastoy a yunit ket saan a mausar iti maysa a maikabil a pateg, gapu ta, kas pagarigan, awan ti temperatura a kas ti "123 C F". Adda dagiti kombinasion a maiparuar a nasakbayan a naipalawag— ti "C F" ti maysa a kas pagarigan, ken ti "mi km" (milmilia ken kilkilometro) ket isu pay dagiti sabali. Mabalin pay ti agaramid ti maysa a maiparuar a kombinasion babaen ti panangisilpo kadagiti kodigo ti uni iti "+". Nupay kasta, dagiti agmaymaysa a yunit ket naskenda a mainaganan, ken ti maiparuar a kombinasion ken saan a mabalin a mausar.

Dagiti panid nga addaan iti daytoy a biddut ket automatiko a maikabil idiay Kategoria:Dagiti biddut ti pagbaliwen.[b]

Parikut ti Wikidata[urnosen | urnosen ti taudan]

Ikallautangmo ti bao iti mensahe tapno makakita pay ti adu a pakaammo.[a]

Napasamak ti maysa a di manamnama a biddut bayat a mangpadas nga agusar kadagiti modulo ti Wikidata tapno agbasa iti tagikua wenno pakaammo ti banag. Daytoy a biddut ket saan koma a rumsua; ti simulasion dita ngato ket no ania koma ti maiparang no, kas pagarigan, dagiti modulo ti Wikidata ket saanda a magun-od, wenno no aglaonda iti biddut.

Dagiti panid nga addaan iti daytoy a biddut ket automatiko a maikabil idiay Kategoria:Dagiti biddut ti pagbaliwen.[b]

Imbalido a maikabil[urnosen | urnosen ti taudan]

Ikallautangmo ti bao iti mensahe tapno makakita pay ti adu a pakaammo.[a]

Nakompigura ti pagbaliwen tapno mairang iti ania man a maikabil a teksto nga awanan iti biddut no mapaay ti panangibaliw, isu a saan koma a rumsua daytoy a biddut. Ti simulasion dita ngato ket no ania koma ti maiparang no ti pagbaliwen ket naikompigura a mangipakita kadagiti problema no saan a mabalin ti panangibaliw.

Dagiti sumaganad a pagarigan ket agusar iti parametro ti input . Ti yunit ti mV ket ammo iti pagbaliwen, ngem gapu ta awan ti mabalin a naserbi a panangibaliw, awan ti maiparuar. Awan ti yunit ti kakahon, isu a ti maikabil ket maiparang a kas naited. Ti maudi apagarigan ket surotenna ti isu met laeng nga alagaden gapu ta ti P123. ket saan nga umiso a panangilasin ti tagikua.

 • {{pagbaliwen|input=12 mV}} → 12 miliboltahe
 • {{pagbaliwen|input=12 mV|abbr=on}} → 12 mV
 • {{pagbaliwen|input=12 kakahon}} → 12 kakahon
 • {{pagbaliwen|input=P123.}} → P123.

Dagiti panid nga addaan iti daytoy a biddut ket automatiko a maikabil idiay Kategoria:Dagiti biddut ti pagbaliwen.[b]

Dagiti nota[urnosen | urnosen ti taudan]

 1. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r No ti pangitudo ti bao ket naipuesto iti ngato ti mensahe ti pagbaliwen, ti mainayon a pakaammo ket agparangto iti rummuar a tawa.
 2. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r Mairaman laeng ti kategoria no ti panid ket maysa nga artikulo (ti maysa a panid iti nangruna a nagan ti espasio).