Jump to content

Wagayway ti Mehiko

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia

Wagayway ti Mehiko
Panagusar Nailian a wagayway ken wagayway a maipapan iti taaw Nailian a wagayway ken wagayway para iti baybay
Panagbagay 4:7
Naampon Septiembre 16, 1968
Daremden Maysa a nakatakder a tallo a maris iti berde, puraw ken nalabbaga nga addaan ti Eskudo iti Méhiko a naikabil iti tengnga.

Ti wagayway ti Mehiko (Españiol: Bandera de México) ket maysa a nakatakder a tallo a maris iti berde, puraw, ken nalabbaga nga addan ti nailian nga eskudo iti tengnga ti puraw a baras. Bayat a ti kayatna a sawen ket dagiti maris ket nabaliwan kadagiti napalabas a panawen, dagitoy a tallo a maris ket naampon babaen ti Mehiko sumagad ti pannakawayawayana manipud iti Espania idi Gubat ti Pannakawayawaya, ken ti simmaruno Umuna nga Emperio iti Mehikano. Ti agdama a wagayway ket naampon idi 1968, ngem ti sibubukel a tabas ket naus-usaren manipud idi 1821, nga idi naaramid ti Immuna a Nailian a Wagaygay.