Wikipedia:Bandalismo

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia

T bandalismo ket ti aniaman a pananginayon, panagikkat, wenno panangibaliw ti linaon iti naigaggagara a panagpadas ti panagdadael ti integridad ti Wikipedia. Dagiti kas pagarigan ti kadawyan a bandalismo ket ti pananginayon kadagiti saan a maitunos a naalas ken saan a makaangay nga angaw iti panid, dagiti saan a nasayaat a panagblanko ti panid, ken dagiti panangisengngat ti nalawag nga awan kaipapananna kadagiti panid.

Ti bandalismo ket maiparit. Bayat a dagiti editor ket mabalinda a ballaagan ken sursuruan dagiti bandalo, dagiti panagballaag wenno panagsursuro ket saan a nasken sakbay a mangserra ti maysa nga administrador.