Jump to content

Wikipedia:Dokumentasion ti plantilia

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia

Dagiti plantilia (Ingles: templates) ket nabileg a langa ti MediaWiki, ngem maka-allilaw kadagiti baro nga agus-usar ken dagita pay nalaing nga agus-usar ket marigatanda met a maka-awat kadagiti narikut a plantilia. Dagiti plantilia ket nasken nga addaanda kadagiti kumuyog a dokumentasion tapno mapasayaat ti pannakausarda ken pannakaawat. Ti dokumentasion ti plantilia ket agipalawag kadagiti anianan a ma-aramid ken kasano ti panagusar. Daytoy ket nasken a nalaka koma a maawatan dagiti agus-usar tapno dagiti agus-usar nga awan ti pannakaammoda kadagiti narikut a pannakaisurat ti plantilia - mairaman pay dagiti nalaing nga agus-usar ket makaipatengngaanda iti isip kadagiti sabali pay a pakayasentaran - ken malakaanda a mangusar dagitoy. Daytoy ket naipangpangruna nga agpayso kadagiti kankanayon a maus-usar a plantilia.

Ania ti ikabil[urnosen ti taudan]

Ti dokumentasion ti plantilia ket masakopna koma dagitoy:

  • Ti kangrunaan a panggep iti plantilia: no ania ti aramidenna ken no saan a nalawag, nupay daytoy ket nasken a maaramid. No adda pay dagiti plantilia nga addaan ti kapadpadana a nagan wenno panggep, nasayaat nga ibaga dagidiay, tapno mabassitan ti madi a panagusar.
  • Dagiti parametro iti plantilia: no nainumero, nanaganan wenno saan a masapul a maikabil, ken no isu, no ania dagiti kinasigud a pateg ken no ania ti banagda. No ti parametro ket makaala laeng dagiti limitado nga agasmang a pateg wenno sanna a mabalin, kas pagarigan, no mabalinna laeng nga usaren ti: "wen", "saan" wenno maysa a numero, daytoy ket masapul a maipalpalawag.
  • Dagiti kas pagarigan a panagusar: ibaga ti ania a husto a wikitext a mabalin nga usaren ken ti resulta a maaramid. Ti wikitext ket mabalin a maikulong iti <code>…</code> a pagyanan, tapno nalaka maawatan ken nalaka a makopia a kas daytoy. No ti plantilia ket mabalin nga usaren iti dadduma pay a banbanag, no adda wenno awan ti parametro, kas pagarigan, agited kadagiti naisakop a kas pagarigan. Ti nasayaat a panagaramid ket iparang ti plantilia idiay dokumentasion a mamin-adu, nga addaan ti sabsabali a parametro iti tunggal maysa ken ilista dagiti parametro nga nausar iti tunggal maysa a panagusar. Ti plantilia:Xpd daytoy ket maaramid a saan a maikabil ti panagtawag ti plantilia iti mamindua iti wikitext.
  • Dagiti kategoria a silpo, no maitunos. Kasla ti dokumentasion, dagitoy ket masapul a mailukongda iti <noinclude>…</noinclude> a pagyanan. Adu dagiti kategoria ti plantilia a magun-od.
  • Dagiti datos ti plantilia, tapno agparang dagiti parametro ti plantilia no usaren ti VisualEditor. Kitaen ti panid ti TemplateData para iti panangipalpalawag iti daytoy ken kitaen met ti pagsursuruan ti TemplateData tapno masursuro ti panag-upartuat kadagitoy.

Ti dokumentasion ti plantilia ket maikabkabil idiay subpanid ti plantilia, nga maiparang idiay gibus iti panid ti plantilia. Daytoy ket ilasinna kadagiti nakirut a kodigo ti plantilia idiay dokumentasion, a maikabil iti dokumentasion a nalaklaka nga urnosen. Palubosanna daytoy no masapul a salakniban ti plantilia, bayat a palubosanna ti amin nga agurnos ti dokumentasion.

Ti panag-dokumentasion iti panid ti plantilia ket masapul nga agnanayon a marikpan iti <noinclude>…</noinclude> a pagyanan, tapno saan nga agparang no usaren ti plantilia iti sabali a panid. Ti teksto idiay panid ti plantilia ket agnayon ti kaadu a teksto nga aramiden no iparang ti plantilia, nga aglimitado ti pannakaaramid a rason. Ti panagikabil ti dokumentasion idiay subpanid (subpage) ket liklikanna daytoy. (Dagiti nagaramid ti MediaWiki ket isuda ti nagpatalked iti daytoy a rason).

Kasano ti agaramid ti subpanid ti dokumentasion[urnosen ti taudan]

Ti dokumentasion a subpanid ti plantilia ket masapul a managanan ken maikabuklan nga agusar ti kadawyan a pagtuladan, tapno agpapada dagitoy.

No ti pamay-an ti plantiliam ket nanaganan iti Plantilia:X. Agaramid ti subpanid nga addaan ti nagan iti Plantilia:X/dok. Kitaen dagiti salaysay idiay {{Subpanid ti dokumentasion}} wenno kopiaem dagiti sumaganad a wikitext tapno makairugika kadagiti dokumentasion:

{{Subpanid ti dokumentasion}}

== Panagusar ==

== Kas pagarigan ==

== Datos ti plantilia ==

== Kitaen pay ==

<includeonly>{{#ifeq:{{SUBPAGENAME}}|pagipadasan||
<!-- Ikabil dagiti kategoria dita baba ken dagiti interwiki idiay Wikidata -->

}}</includeonly>

Ti akin-ngato a linia ket agiparang ti mensahe a mangipalawag ti agdama a panid ket mangisilpo iti panid ti plantilia.

Isengngat ti dokumentasion kalpasan ti akinngato a linia ken dagiti kategoria iti baba dagiti maitunos a linia ti komento – ibati met ti komento, tapno ti tbas ket maipreserba no maurnos ti panid iti masakbayan. Ti subpanid ti plantilia ket iyasentarna ti {{DEFAULTSORT:{{PAGENAME}}}}, a mangisigurado a ti Plantilia:X ket husto a maurnos iti "X" ken saan nga iti "T", isu a saan a naserbi wenno nasayaat ti aginayon ti {{PAGENAME}} a tekla ti panagurnos kadagiti kategoria. Dagiti mainaig a plantilia, panid ti annuroten, dagiti gandat, ken dadduma pay pakaammo ket mabalin nga isilpo babaen ti pananginayon idiay paset ti "Kitaen pay".

Idulin ti subpanid ken kalpasanna agsubli iti plantilia, iti daytoy a kas pagarigan ket ti Plantilia:X. Urnosen ti plantilia ken ikabil dagiti sumaganad iti gibus ti kodigo ti plantilia:

[--Maudi a linia para iti kodigo ti plantilia--]<noinclude>
{{Dokumentasion}}
<!-- Agnayon kadagiti kategoria idiay /dok a subpanid ken dagiti interwiki idiay Wikidata, saan a ditoy! -->
</noinclude>

Importante: Siguraduen a ti panglukat a <noinclude> ket dagus a mangrugi kalpasan ti kinaudi a karakter ti kodigo ti plantilia wenno teksto ken saan nga iti baro a linia, wenno dagiti aniaman a sumaganad a baetan. No saan, dagiti sobra a baetan ket maisengngatto iti baba ti plantilia no mausar, ken kadawyan daytoy a saan a kinaykayat.

No ti plantilia ket nasalaknibanen, kiddawen ti administrador a mangaramid daytoy wenno wenno agkiddaw ti panagurnos babaen ti panagusar ti {{Nasalakniban}} idiay tungtungan a panid ti plantilia. No ti dokumentasion ken dagiti kategoria ket adda metten iti maysa a paset, rikpan iti paglaonan iti <noinclude>...</noinclude>, iyalismo ida iti sabpanid ti dokumentasion (nga idiay ket naskenda a narikpan ti <includeonly>...</includeonly>), gapu ta nasaysayaat a saan nga isina ti dokumentasion kadagiti sabsabali a panid.

Kitaen pay[urnosen ti taudan]