Jump to content

Wikipedia:ProveIt

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia

Ti ProveIt (/ˈprvɪt/) ket ti maysa a gadget a mangpalaka iti panagbiruk, panagurnos, agnayon, ken agdakamat kadagiti nagibasaran no agurnos kadagiti artikulo ti Wikipedia. Ti panagibasar ket maysa a nagruna nga obra iti Wikipedia, ngem ti proseso ket masansan a narigat gapu ti karikut dagiti plantilia ti dakamat (kas ti Plantilia:Cite book). Mangpalaka iti proseso ti ProveIt babaen ti panagnayon iti maysa a nalaing ken simple a grapiko ti interface ti agar-aramat no agurnos iti ania man nga artikulo. Mangilangenka iti interface, ken mangilangen ti ProveIt deals iti wikitext.

Mabalinmo a pakabaelan ti gadget babaen ti ipapan iti seksion ti Ur-urnosen babaen ti etiketa ti gadget iti kakaykayatam, wenno mabalinmo a padasen babaen ti panapindut ti ditoy.

No makabiruk kadagiti parikut (bug) wenno kayat ti agkiddaw iti maysa a langa, mabalinmo nga aramiden daytoy iti panid ti tungtungan.

Pangngaasi a bisitaen ti panid ti dokumentasion iti Commons para iti ad-adu pay a pakaammo ken ti listaan dagiti nagparawad.

Kahon ti agar-aramat[urnosen ti taudan]

Daytoy nga agr-aramat ket agpalaka nga agibasar iti Wikipedia iti ProveIt.

No mabirukam a naserbi ti gadget ken kayatmo daytoy a maiwaras, mabalinmo nga inayon ti kahon ti agar-aramat ti ProveIt iti bukodmo a panid ti agar-aramat iti {{Agar-aramat ProveIt}}. No aramidem daytoy mainayonka pay iti Kategoria:Dagiti Wikipedista nga agus-usar iti ProveIt.