Jump to content

Wikipedia:VisualEditor/Alagaden ti agar-aramat

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia

Ditoy Ilokano Wikipedia, mabalin aminen dagiti agar-aramat ti agurnos kadagiti panid nga agusar ti VisualEditor (VE), wenno agusar ti klasiko panangisurat iti wiki (wikitext). Ti VisualEditor ket magun-od a kakuyogna ti kasisigud nga editor ti wikitext. Mabalin nga usaren ti VE babaen ti panagpindut ti Urnosen, ken makita daytoy kadagiti ngato ti panid, ken kaariping dagiti paulo ti paset. Mabalin pay met nga usaren ti wikitext a panag-urnos babaen ti panagpindut ti Urnosen ti taudan.

Ti VE ket magun-od laeng kadagiti sumaganad a kita ti panid (nagan ti espasio:)

  • Artikulo
  • Agar-aramat
  • Kategoria
  • Tulong
  • Papeles (ngem saan a dagiti papeles, wenno dagiti sabali a panid, idiay Wikimedia Commons)

Panaglukat ti VisualEditor[urnosen ti taudan]

Tapno makaurnos ti panid nga agusar ti VisualEditor, pinduten ti etiketa ti "Urnosen" dita ngato ti panid.

Ti panaglukat ti panid para iti panag-urnos ket mabalin nga agpaut kadagiti mano a segundo, ken mabaybayag no atiddog unay.

Ti panagpindut ti etiketa ti "Urnosen ti taudan" ket manglukatanto ti klasiko nga editor ti taudan ti wikitext.


Mabalinmo pay a lukatan ti VisualEditor babaen ti panagpindut ti silpo ti "urnosen" iti tunggal maysa a paset.

Mabalin met a maluktan ti klasiko nga editor ti taudan ti wikitext babaen ti panagpindut ti silpo ti "urnosen ti taudan".

Mangrugrugi: ti baras ti ramit ti VisualEditor[urnosen ti taudan]


Ti baras ti ramit ti ti VisualEditor

Ti baras ti ramit ti VisualEditor ket agparang dita ngato ti pantalia no mangrugika nga agurnos babaen ti VisualEditor. Daytoy ket mangiraman kadagiti am-ammo nga ikono:


Ukasen ken Uliten: Ukasen ken ulitem dagiti binaliwam nga inaramidmo.

Paulo: Ti maguyod a maipababa a menu a mangpalubos kenka nga agbaliw ti paulo nga agpang ti testo. Ti alagaden a paset dagiti paulo ket "Paulo".

Panagporma: Ti "B" ket baliwanna ti napili a testo iti napuskol, ken ti "I" ket pairiginna daytoy. Ti kawar ket isu ti panangisilpo a ramit. Ti maudi nga ikono ("Dalusan ti pannakaestilo") ket mangikkat ti aniaman a panagporma nga agdama a naipakat iti napili a testo.

Dagiti listaan ken panagilennek: Dagiti dua nga umuna nga ikono ket mangpalubos kenka nga agaramid kadagiti nabilangan wenno dagiti punglo a listaan. Dagiti naudi a dua ket mangpalubos kenka ti mangpadakkel wenno mangpabassit ti agpang ti lennek ti linaon.

Midia, dagiti reperensia ken dagiti panangilak-am : Ti tunggal maysa nga ikono ket manglukat ti nairuknoy a dialogo:
  • Ti ikono ti "Midia" (ti ladawan ti banbantay) ket manglukat ti dialogo ti midia.
  • Ti ikono ti "⧼visualeditor-dialogbutton-reference-tooltip⧽" (ti marka ti libro) ket manglukat ti dialogo kadagiti panag-urnos ti reperensia.
  • Ti ikono ti "⧼visualeditor-dialogbutton-referencelist-tooltip⧽" (tallo a liblibro) ket manglukat ti dialogo nga agiparang kadagiti reperensia.
  • Ti ikono ti "⧼visualeditor-dialogbutton-transclusion-tooltip⧽" (ti pirgis ti puzzle) ket mangpalubos kenka ti agurnos kadagiti plantilia.

Ti Dagiti pagpilian ket agdama mangpalubos kenka ti agurnos kadagiti kategoria ken listaan dagiti silpo ti pagsasao.

Ukasen wenno idulin dagiti binalbaliwam.

Panagidulin kadagiti binaliwan[urnosen ti taudan]

No nalpaskan nga agur-urnos pindutem ti berde a buton ti "⧼Visualeditor-toolbar-savedialog⧽" iti baras ti ramit. Ti berde a buton ket saan a mabalin a pinduten no awan ti naaramid a binaliwan.

No pandagan ti berde a buton ti "⧼Visualeditor-toolbar-savedialog⧽" daytoy ket manglukat ti bassit a dialogo a mabalinmo a pagikabilan ti ababa a pakabuklan kadagiti inar-aramidmo, markaam dagiti inurnosmo a kas bassit, ken agpili nga agbuya kadagiti masakbayan a panag-urnos ti panid.

Ti bilang a mangipakita no kasano ti kadakkel ti espasio a nabati iti pakabuklan ti inurnosmo. Mabalinmo met nga irepaso dagiti binalnaliwam tano makaseguradoka nga agbalinda a kas naikeddengmo sakbay nga agidulinka kadagiti binaliwam.

Panag-urnos kadagiti silpo[urnosen ti taudan]


Dagiti silpo ket mabalin a mainayon babaen ti ikono ti "Silpo" (silsilpo iti kawar) iti baras ti ramit, wenno babaen ti panag-usar ti apat Ctrl+K (wenno ⌘ Command+K iti Mac).

No piliem ti testo wenno ikabilmo ti panagitudom iti balikas, ti panangitalmeg ti buton ti "Silpo" ket mangisengngat ti silpo iti dayta a testo.


No man usarem ti buton wenno apat, ti dialogo ket idiay nga aglukat ken mabalin a pangimakiniliaam ti silpo. Ti VisualEditor ket mangpadas a tumolong kadagiti akin-uneg a silpo (silsilpo kadagiti sabali a panid ti Wikipedia) babaen ti panagbiruk para kadagiti kapada no mangrugika nga agmakinilia.

No nalpaskan a nangikabil wenno nakapili ti silpo, talmegam ti ↵ Enter, agpindut iti ruar ti kahon, wenno talmegam ti pangrikep nga ikono (<). Ti silpom ket agparang iti panid ti VisualEditor, ngem saanto pay a maidulin aginggana no idulinmo ti panid.


Ti silpo iti maysa a panid ti web iti ruar ti Wikipedia, agpada met laeng ti proseso; ikabilmo met laeng ti silpo iti pagikabilan ken mainayonto a kas "akin-ruar a silpo".

Tapno mabaliwan wenno maikkat ti maysa nga addan a silpo, pinduten ti silpo iti testo, kalpasana talmegan ti ikono ti "Silpo" nga gaparang it asidegna. Mabalinmo pay a pinduten ti isu met laeng nga ikono idiay baras ti ramit wenno usaren ti Ctrl+K nga apat ti teklado no addaka dita.


Mabalinmo nga urnosen ti puntaan ti silpo, wenno ikkatem amin ida babaen ti panagtalmeg ti ikono ti 'Ikkaten' (basura) iti suli ti kanawan a ngato ti dialogo.

Panag-urnos kadagiti ladawan ken dagiti dadduma a papeles ti midia[urnosen ti taudan]

Ti pananginayon ti baro a ladawan (wenno sabali pay a papeles ti midia) iti panid, pinduten ti ikono ti "Midia" iti baras ti ramit (ladawan ti banbantay).

Ti panagpindut ti ikono ti "Midia" ket manglukat ti dialogo nga automatiko nga agbiruk idiay Wikimedia Commons para kadagiti papeles ti midia a mainaig iti panid nga ururnosem.

Mabalinmo ti agkita para kadagiti sabali a papeles ti midia babaen ti panagbaliw ti testo iti pagbirukan a kahon ti dialogo.

Pinduten iti bassit a ladawan (thumbnail) tapno makapili ti papeles.


Kalpasan a maisengngat, ti ladawan ket napilinton (agparang nga asul). Mabalinmo a baliwan ti kadakkelna babaen ti panag-usar kadagiti pagtengngelan kadagiti sulina, ken guyoden ken itinnag iti kayat a lokasionna.

Pinduten ti ikono ti "Midia" nga gaparang iti ladawan, wenno ti maysa nga adda iti baras ti ramit, tapno mangnayon ti kapsion.


Ti dialogo ti midia ket mangpalubos kenka nga agnayon (ken agurnos) ti kapsion, a mabalin nga aglaon ti panagporma ken dagiti silpo.

No nalpaskan, pinduten ti "Ipakat dagiti sinuksukatan" tapno marikpan ti dialogo ken agsubli iti editor ti panid.

Panag-rnos kadagiti reperensia[urnosen ti taudan]

Panag-urnos ti addan a reperensia[urnosen ti taudan]


Ti panag-urnos ti addan a reperensia, pinduten daytoy iti testo, ken pinduten ti ikono ti "Reperensia" (marka ti libro) nga agarang iti asidegna, wenno ti maysa nga adda iti baras ti ramit.

Ti panagpindut ti ikono ti reperensia ket manglukat ti dialogo a mangiraman ti bassit a pag-urnosan, nga idiay ket mabalinmo ti agurnos ti testo ti reperensia.

Mabalinmo a pormaten a kas met laeng dagiti sabali a panid, kas pagarigan ti panagnayon ti italiko wenno dagiti silpo.


Adu kadagiti wiki nga agus-usar kadagiti plantilia tapno mangporma kadagiti reperensia segun ti naisangayan nga alagaden. Mabalinmo a maammuan daytoy no agurnoska ti maysa nga addan a reperensia a ti linaonnna ket agbalin nga asul no piliem daytoy.

Pinduten ti ikono ti Panagilak-am (pirgis ti puzzle) tapno maurnos ti linaon ti plantilia.


Ti panagpindut ti ikono ti Panagilak-am (pirgis ti puzzle) ket mangpalubos kenka ti agurnos kadagiti agmaymaysa a parametro ti plantilia.

Pinduten ti "Ipakat dagiti sinuksukatan" no nalpaskan, ken maisublika iti editor ti reperensia.

No awanen ti maurnos, pinduten manen ti "Ipakat dagiti sinuksukatan" tapno agsubli iti panid.


Panag-usar manen kadagiti addan a reperensia[urnosen ti taudan]


No ti panid ket aglaonen kadagiti reperensia, mabalinmo ti agpili ti agusar manen iti maysa nga adda a dakamat, no mabalin nga itunos iti testo a kayatmo a pataudan.

Tapno mausar ti addan a reperensia, ikabilmo ti pangitudom iti lugar a kayatmo a pangikabilan ti testo, ken pinduten ti ikono ti "Reperensia" (marka ti libro) iti baras ti ramit.


Idiay editor ti reperensia, pinduten ti buton nga agkuna ti "Usaren ti addan a reperensia", idiay baba a suli ti kanawan a tawa.

No adu met dagiti reperensia, mabalinmo nga usaren ti baras a pagbirukan (nanaganan ti "Ania kadi ti kayatmo nga ireperensia?") tapno maiparang laeng dagiti reperensia a maipada ti naited a testo.

Kitaen ti kayatmo manen nga usaren a reperensia dita listaan, ken piliem dayta.


Panagnayon ti baro a reperensia[urnosen ti taudan]


Tapno makanayon ti baro a reperensia, ikabilmo ti panagitudom iti lugar a kayatmo a panginayonan ti testo, ke pindutem ti ikono ti "Reperensia" (marka ti libro) iti baras ti ramit.

Idiay editor ti reperensia, mabalinmo ti aginayon, agurno sken agpormat ti dakamatmo.

Mabalinmo nga aramiden ti reperensia amaitagikua iti naited a grupo; daytoy ket mausar a mangiparang kadagiti grupo dagiti reperensia a a mangparang iti ramit ti "Listaan ti reperensia" .


No aginaynayonka ti baro a reperensia ken kayatmo ti manginayon ti plantiliana, pinduten ti ikono ti Panagilak-am (pirgis ti puzzle) idiay baras ti ramit ti editor ti reperensia.

Kalpasanna, birukem ti plantilia a kayatmo nga usaren, inayonmo ken unosem met laeng a kas ti maysa nga addan.

Pinduten ti "Ipakat dagiti sinuksukatan" tapno makasubli iti editor ti reperensia, ken uliten manen nga "Ipakat dagiti sinuksukatan" tapno makasubli iti panid.


No awan pay ti listaan dagiti reperensia iti panid (kas pagarigan, no aginaynayonka ti immuna a reperensia iti panid), nasken nga inayonmo tapno maiparang ti testo iti reperensiam.

Ikabilmo ti panagitudom iti lugar a kayatmo nga iparang dagiti reperensia (kadawyan nga iti baba ti panid), ken pinduten ti ikono ti "Lisaan ti reperensia" (tallo a libro) tapno mainayonmo.


Ti panaginayon laeng ti listaan ti reperensia, pinduten ti "Ipakat dagiti sinuksukatan" idiay dialogo.

No nagpartuatka kadagiti grupo ti reperensia, mabalinmo nga ibaga ti grupo iti daytoy a dialogo, tapno makapili nga agiparang kadagiti reperensia a tagikua daytoy.

Panag-urnos kadagiti plantilia[urnosen ti taudan]

Ti panaginayon ti baro a plantilia iti panid , ikabilmo ti panagitudom iti lugara kayatmo a pakaisengngatan ti plantilia, ken pinduten ti ikono ti "Panagilak-am" (pirgis ti puzzle) iti baras ti ramit.

Ikabil ti nagan ti plantilia a kayatmo nga isengngat, ken pinduten ti "Agnayon ti plantilia".

Mabalinmo pay ti agurnos kadagiti plantilia nga adda met laengen iti panid babaen ti panagpili kaniada (agbalinda nga sul), ken pinduten ti ikono ti "Panagilak-am" (pirgis ti puzzle) nga agparang, wenno ti maysa nga adda iti baras ti ramit.

Ti panagnayon ti baro a plantilia wenno panaglukat ti maysa nga addan ket manglukat ti dialogo ti "Panagilak-am", nga addaan iti listaan dagiti agmaymaysa a parametro ken dagit pategda.

Mabalinmo ti aginayon kadagit parametro wenno agurnos kadagiti nailistan.


Ti panagbaliw ti pateg ti parametro, pilien ti parametro iti listaan, ken urnosen ti pategna iti kaaripingna a tawa.

No ti plantilia ket mangisengngat kadagiti sabali a plantilia, dagitoy a subplantilia ket agparangda a kas dagiti parametro. Mabalin dagitoy a maurnos wenno maikkat babaen ti panagpindut iti nagan ti subplantilia.

Dagiti baro a subplantilia ket mainayon babaen ti panagsurot kadagiti addang ti pananginayon ti parametro. Mabalin a nasken a kitaen ti dokumentsion ti plantilia tapno masegurado a nasuportaran ti subplantilia.


No nalpaskan, pinduten ti "Ipakat dagiti sinuksukatan" tapno marikpan ti dialogo ken agsubli iti editor ti panid.

Pangisukat kadagiti plantilia[urnosen ti taudan]


No ti plantilia ket nasken a masukatan, imakinilia ti subst: (inayon ti kolon) sakbay ti nagan ti plantilia.

Ti automatiko a panagleppas ket saan a mabalin iti subst:; no kayatmo ti automatiko a panagleppas, inayon laeng ti subst: kalpasan ti pannakabirukmo ti birbirukem a plantilia.

Kalpasanna, pinduten ti berde a buton ti "Agnayon iti plantilia".


Kadawyan nga agnayon kadagiti aniaman a parametro ken "Ipakat dagiti sinuksukatan".

Saanmo a makita amaipadakkel ti plantilia iti panid iti las-ud ti pangiyunaan a paset.

No nalpaskan kadagiti panagbalbaliwmo ken nagidulinkan, ti langa ti pantilia a kas panangisukat ket makitantont.

Panag-urnos kadagiti kategoria[urnosen ti taudan]

Ti panang-urnos kadagiti kategoria ti panid, pinduten ti buton ti "Dagiti pagpilian" iti baras ti ramit.

Ti buton ti "Dagiti pagpilian" ketmanglukat ti dialogo a mangilista kadagiti addan a kategoria ken mangpalubos kenka a manginayon kadagiti baro.

Adda met maysa a pagpilian tapno mabaliwan ti tekla ti urnos nga inus-usar a panangilista ti panid kadagiti panid ti katkategoria.


Ti pananginayon ti baro a kategoria, ikabil ti naganna iti pagikabilan ti "Agnayon ti kategoria". Mabalinmo ti agnayon ti baro a kategoria, wenno agpili ti addan.


Ti panangikkat ti addan a kategoria, pinduten ti ikono ti "Ikkaten" (basura) iti dialogo a malukatan.

Mabalinmo pay nga inaganan idiay ti tekla ti urnos para iti naisangayan a kategoria. Daytoy ket mangtuon ti sapasap a tekla ti pannaka-urnos.


Pinduten ti "Ipakat dagiti sinuksukatan" no nalpaskan nga agur-urnos kadagiti kategoria tapno makasubli iti editor ti panid.

Panag-urnos ti pormula ti matematika ken naipangruna a banbanag[urnosen ti taudan]


Adda met dagiti banag, a kas dagiti galeria ti ladawan, pormula ti matematika ken dagiti tokar ti musika a saan pay a nasuportaran babaen ti VisualEditor. Aginggana no mabalindanto, nasken sa dagus nga urnosem dagitoy iti taudan ti wikitext no kayatmo a baliwan wenno agnayon kadagitoy.


Dagiti apat ti teklado[urnosen ti taudan]


Adu met dagiti editor a nasansan nga agus-usar ti panangikabil ti dagus a wikitext, a naipangpangruna ti napuskol, italiko ken dagiti silpo ti wiki. Dagiti apat ti teklado ket mangpalubos ti nadaras a panangisengngat ti maipada a pormat a saan nga agpindut kadagiti buton ti baras ti ramit. Dagiti kadawyan ng apat, ken dagiti inususar babaen dagiti editor, ket mabalin iti VisualEditor:


Apat ti PC Aksion Apat ti Mac

Ctrl+B Napuskol ⌘ Cmd+B

Ctrl+I Italiko ⌘ Cmd+I

Ctrl+K Isengngat ti silpo ⌘ Cmd+K

Ctrl+X Ikkaten ⌘ Cmd+X

Ctrl+C Kopiaen ⌘ Cmd+C

Ctrl+V Ipigket ⌘ Cmd+V

Ctrl+Z Ukasen ⌘ Cmd+Z