Wikipedia:Dagiti pirma

Naggapo idiay Ilokano Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia
Lumaktaw idiay: pagdaliasatan, biruken

Ti panagpirma ti inpablaak kadagiti tungtungan a panid, para kadagiti artikulo ken saan nga artikulo a nagan ti luglugar, ket nasayaat a panagsanay, ken mangikeddeng ti panagkitungtung babaen ti panagtulong a manginagan ti nagsurat ti naisangsangayan a komentario. Dagiti sabsabali nga agar-aramat ket mabalindanto nga agdaliasat ti maysa atungtungan apanid ken maiyebkasda dagiti bukodda a komentario ti naisangsangayan, ken ti wenno dagiti maitutop nga agar-aramat. Ti panakisinnarita ket maysa a nangruna a paset ti panagtitinnulongan a panagurnos, gaputa daytoy ket makatulong kadagiti agar-aramat tapno maawatanda ti panagrang-ay ken ebolusion ti maysa nga obra.

Dagiti komentario a naipablaak kadagiti tungtungan apanid ti agar-aramat, dagiti tungtungan apanid ti artikulo ken dagiti sabali pay a tungtungan a panid ket nasken a maitutop a mapirmaan. Ti panag-usar ti panagpirma a naukaro ken agtultuloy a manggulgulo ket mabalin a pakaiturongan ti panakaserra babaen ti annuroten ti manggulgulo a panag-urnos.