Jump to content

Dagup ti domestiko a produkto

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia
Dagiti pagilian babaen ti 2015 a GDP (bassit laengl) tunggal maysa a tao[1].
  > $64 000
  $32 000 – 64 000
  $16 000 – 32 000
  $8 000 – 16 000
  $4 000 – 8 000
  $2 000 – 4 000
  $1 000 – 2 000
  $500 – 1 000
  < $500
  saan a magun-od


Ti dagup ti domestiko a produkto (Ingles: Gross domestic product (GDP)) ket mangibagbaga ti kuenta a paggatangan dagiti amin a pangileppas ti maimbegan ken serbisio a maparsua ti uneg ti maysa a pagilian iti maysa a panawen. Ti GDP ti tunggal maysa nga tao (per capita) ket naipanunutan a mangipatudo iti pagalagadan ti panagbiag ti maysa a pagilian;[2][3]Ti GDP ket saan a panagrukod iti kinabukodan a matgedan.

Pakasaritaan

[urnosen | urnosen ti taudan]

Ti GDP ket naiparangarang babaen kenni Simon Kuznets para ti reporta iti Kongreso ti Estados Unidos idi 1934,[4] nga inalistuanna nga inbaga a saan nga usaren a panagrukod para iti nam-ay.

Dagiti nagibasaran

[urnosen | urnosen ti taudan]
  1. ^ Naibatay kadagiti bilang manipud ti IMF. No awan dagiti bilang a magun-od para iti maysa a pagilian manipud ti IMF, dagiti World Bank a bilang ket isu dagitoy ti nausar.
  2. ^ O'Sullivan, Arthur. {{cite book}}: Awan wenno awan linaon ti |title= (tulong)
  3. ^ Ti Presidente ti Franses ket agbirbiruk ti sukat ti GDP, Ti Guardian 14-09-2009.
    Parlamento ti Europa, Departamento ti Annuroten nga Ekonomia ken Annuroten a Sientipiko: Maisakbayan a panagadal ti GDPPDF (1.47 MB)
  4. ^ Kimomision ti Kongreso ni Kuznets tapno agaramid ti maysa a sistema nga agrukod ti panaka-produkto ti pagilian tapno nasaysayaat a maawatan ti panagpasayaat ti Nalatak a ladingit Simon Kuznets, 1934. "Nailian a Matgedan, 1929–1932". Maika-73 a Kongreso iti Estados Unidos, maika-2 a gimong, dokumento ti Senado bilang. 124, panid 7. http://library.bea.gov/u?/SOD,888 Naiyarkibo 2008-12-16 iti Wayback Machine