Tulong:Dagiti biddut ti CS1

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia
Lumaktaw idiay: pagdaliasatan, biruken
Dagiti dakamat ti CS1 a mangireporta kadagitoy a biddut
{{citation}} Yes
{{cite AV media}} Yes
{{cite AV media notes}} Yes
{{cite book}} Yes
{{cite conference}} Yes
{{cite DVD notes}} Yes
{{cite encyclopedia}} Yes
{{cite episode}}
{{cite interview}} Yes
{{cite journal}} Yes
{{cite mailing list}}
{{cite map}}
{{cite news}} Yes
{{cite newsgroup}}
{{cite podcast}} Yes
{{cite press release}} Yes
{{cite serial}}
{{cite sign}} Yes
{{cite speech}} Yes
{{cite techreport}} Yes
{{cite thesis}} Yes
{{cite web}} Yes

Daytoy a panid ket mangipalawag kadagiti mensahe ti biddut nga ireporta babaen dagiti dakamat ti Panagdakamat nga Estilo 1 a naipakita iti tabla iti kanawan iti daytoy a panid, no ania dagiti kaibuksilanda, ken no kasano ti mabalin a panagsolbar kadagiti biddut babaen dagiti editor.

Sakbay ti 2013, dagiti plantilia ti CS1 ket nagus-usar ti meta plantilia ti {{citation/core}}. Idi 2013, a kas paset ti gandat ti WP:LUA , dagiti editor ti Wikipedia ket nagpabaroda kadagiti serie ti plantilia ti CS1 a nagus-usar ti agmaymaysa a modulo ti Lua. Ti Modulo:Citation/CS1 ket isu ti makina a mangtengngel no kasano a maiparang dagiti dakamat ti CS1 ken no kasano maipasa ti datos kadagiti ramit ti akin-ruar a panagreperensia babaen ti metadata ti COinS. Dagiti pagimbagan ti panagpabaro ket ti panagpasayaat ti pannakaaramid, panagpabassit ti karikut ken panagpapada, ken para iti panggep daytoy a panid, mangpasayaat ti panagduktal ti bidddut, panangikategoria, ken panagreporta.

Panagtengngel ti panangipakita ti biddut[urnosen | urnosen ti taudan]

Dagiti editor a saan kumayat a makakita iti aniaman a mensahe dagiti biddut ti CS1 ket mabalinda nga ilemmeng babaen ti panangikabil idiay bukodda a sapasap wenno kudil iti CSS a makita diata baba:

.citation-comment {display: none;} /* Ilemmeng amin a mensahe ti biddut ti Panagdakamat nga Estilo 1 */

Idi las-ud ti panagparang-ay ti Panagdakamat nga Estilo 1, adu kadagiti baro a mensahe ti biddut ket nailemmeng. Dagiti nailemmeng a mensahe ket naiparang idi nairugrugi ti panagparang-ay. Dagiti editor a kumayat a makakita amin a mensahe ti biddut ti CS1 ket mabalinda a makita babaen ti panagikabil idiay bukodda a sapasap wenno kudil iti CSS a makita diata baba:

.citation-comment {display: inline !important;} /* Ipakita amin a mensahe ti biddut ti Panagdakamat nga Estilo 1 */

Amin dagiti mensahe ti biddut ket naiparangen isunga daytoy a css ket saanen a nasken.

|accessdate= masapul ti |url=[urnosen | urnosen ti taudan]

|accessdate= masapul ti |url= (kasisigud a nailemmeng ti mensahe ti biddut)

Ti |accessdate= ket isu ti petsa nga inaganan ti taudan ti web babaen ti |url= a nainayon iti artikulo. No ti |accessdate= ket nainayon iti dakamat nga awan ti |url= agparangto daytoy a mensahe. No ti dakamat ken saan nga agus-usar ti silpo ti web, ti |accessdate= ken redundante ken nasken a maikkat.

No dagiti taudan ti web ket adda ti panangipablaak wenno sabali pay a natalinaay a petsa a mainaig iti daytoy, ti |accessdate= ket adda laeng iti limitado a patag ngem mabalin a naserbi iti panangilasin ti maysa a maitutop a bersion ti taudan. No awan ti |url=, ti |accessdate= ket awan ti kaibuksilanna.

Ti mangsolbar daytoy a biddut, mangited ti pateg para iti |url= wenno ikkaten ti |accessdate=. Dagiti editor ket nasken a padasenda ti mangikeddeng no apay a ti dakamat ket addaan ti |accessdate= ngem awan ti |url=. Kas pagarigan, ti dakamat ket mabalin a kasisigud nga awan ti |url=, wenno ti |url= ket mabalin a naikkat gaputa dagiti silpo a manglabsing ti karbengan ti kopia ti nagpartuat, wenno gaputa ti |url= ket naikeddeng idi a natay ken (di naigaggagara) a naikkat. No ti dakamat ket kasisigud nga awan ti |url= wenno naikkat idi para kadagiti panaglabsing ti karbengan ti kopia, ikkaten ti |accessdate=. No naikkaten ti natay nga |url=, ipasubli ti |url= ken no mabalin simpaen daytoy.

Dagiti panid nga addaan ti kastoy a biddut ket automatiko a maikabil iti Kategoria:Pampanid nga agus-usar ti dakamat nga addaan ti accessdate ken awan ti URL.[a]

|archiveurl= masapul ti |archivedate=[urnosen | urnosen ti taudan]

|archiveurl= masapul ti |archivedate=

Ti |archivedate= ket mangilasin ti petsa a nakaidulinan ti taudan ti web.

Ti mangsolbar daytoy a biddut, mangited ti pateg para iti |archivedate=. Para kadagiti taudan ti web a naidulin idiay archive.org,[1] ti petsa a pannakaidulin ket mabirukan iti |archiveurl=; para kadagiti taudan a naidulin idiay webcitation.org,[2] ti petsa ti cache ket mairaman iti paulo ti arkibo.

Dagiti panid nga addaan ti kastoy a biddut ket automatiko a maikabil iti Kategoria:Pampanid nga addaan kadagiti biddut ti dakamat ti archiveurl‎.[a]

|archiveurl= masapul ti |url=[urnosen | urnosen ti taudan]

|archiveurl= masapul ti |url=

Ti husto a naporma a dakamat a mangiraman ti |archiveurl= ken |archivedate= ket masapulna ti |url=. No ti dakamat ket mangiraman ti |deadurl=no, ti panag-urnos kadagiti elemento iti naiparang a dakamat ket mabaliwan tapno umuna a maikabil ti kasisigud a url.

Ti mangsolbar daytoy a biddut, mangited ti pateg para iti |url=. Para kadagiti taudan a naidulin idiay archive.org,[1] ti kasisigud nga url ket mabalin a mabirukan iti pateg ti |archiveurl=; para kadagiti taudan a naidulin idiay webcitation.org,[2] ti kasisigud nga url ket nairaman iti paulo ti arkibo.

Dagiti panid nga addaan ti kastoy a biddut ket automatiko a maikabil iti Kategoria:Pampanid nga addaan kadagiti biddut ti dakamat ti archiveurl‎.[a]

Kitaen ti |authorlink= pateg[urnosen | urnosen ti taudan]

Kitaen ti |authorlink= pateg

Ti silpo ti |authorlink= ket isilpona ti mainaig a pateg ti parametro ti |author= iti adda nga artikulo ti Wikipedia ti mannurat. Daytoy ket nasken laeng nga agloan ti nagan ti artikulo ti Wikipedia. Ti Modulo:Citation/CS1 ket kitaenna ti |authorlink= para kadagiti isbangan ti URI (http://, https://, ti isbangan ti relatibo a protokol //, kdpy.).

Ti mangsolbar daytoy a biddut, siguraduen a ti pateg ti |authorlink= ket isu ti napno a nagan ti artikulo ti Wikipedia (nga awan kadagiti pangrikep), ken saan a ti silpo iti ruar a sitio.

Dagiti panid nga addaan iti daytoy a biddut ket automatiko a maikabil iti Kategoria:Dagiti biddut ti CS1 ti silpo ti mannurat.[a]

Kitaen dagiti pateg ti petsa iti: |param1=, |param2=, ...[urnosen | urnosen ti taudan]

Kitaen dagiti pateg ti petsa iti: |param1=, |param2=, ... (kasisigud a nailemmeng ti mensahe ti biddut)

No dagiti dakamat ti CS1 ket aglaon kadagiti parametro ti panagtengngel ti petsa, maaramid ti panagsubok tapno makita no dagiti petsa ket maikeddeng iti agasmag ti WP:DATESNO ken kitaenna no ti petsa ket pudno a petsa. Ti panagsubok ket mangiraman kadagiti amin a pateg ti parametro a panagtengngel ti petsa; no husto ti pormat ti petsa ngem ti pateg ket aglaon ti sabali a testo (kas pagarigan: |date=16 Hulio 2016 (online laeng)) mapaayto ti panagsubok.

Ti mensahe ti biddut ket maiparang no ti petsa ket saan a naisurat iti Ilokano.

No maisaad ti |date=, ti |year=, |month=, ken |day=, no adda, ket mangaramid dagitoy ti |date=day month year. Dagiti biddut kadagiti aniaman kadagiti tallo kadagiti parametro ti agmaymaysa a komponente ti petsa ket maireportada a kas biddut iti |date=.

Dagiti petsa sakbay ti 1582 ket matrato a kas dagiti petsa ti kalendario a Huliano. Dagiti petsa manipud idi 1582 ken kalpasan daytoy ket matrato a kas dagiti petsa ti kalendario a Gregoriano. Ti kalendario a Huliano idi ket naus-usar kadagiti dadduma alugar aginggana idi agarup a 1923. Dagiti tallo a petsa ti kalendario a Huliano kadagiti maituon a paset ti panawen, ti 29 Pebrero kadagiti tawen ti 1700, 1800, ken 1900, ket taudanto dagiti mensahe ti biddut gapu ta dagita a tawen ket saan a bisiesto a atwen iti kalendario a Gregoriano.

Dagiti masakbayan a petsa kadagiti dakamat ti CS1 ket limitado iti agdama tawen + 1; a daytoy ket, para iti 2016, dagiti petsa ti dakamat iti 2017 ket maawat ngem dagiti petsa ti dakamat iti 2018 ken iti labes ket saan.

No mangikeddeng ti bulan wenno dagiti sakop ti panawen, ti WP:DATESNO ket ipalawagna ti husto a panangisina a kas ti maysa nga awan baetan nga en dash (saan nga usaren ti –).

Dagiti sakop ti tawen iti porma iti YYYY–YY a ti ayan ti dua a numero a tawen ket basbassit ngem 13 ket maireporta dagitoy a kas biddut gapu ta dagitoy a petsa ket saan a nalawag; usaren ti YYYY–YYYY. (Kitaen ti WP:MONTH para kadagiti salaysay.)

Ti mangsolbar daytoy a biddut, siguraduen a husto ti petsa ken ti pormat ti petsa ken naisurat iti Ilokano. Kitaen ti saan a nasayaat ti pannakaikabil wenno saan a husto a tulnek, adu unay a testo, saan a kompleto nga umuna a letra dagiti petsa, kdpy.

Dagiti panid nga addaan kadagitoy a biddut ket automatiko a maikabil iti Kategoria:Dagiti biddut ti CS1 kadagiti petsa.[a]

Kitaen ti |doi= pateg[urnosen | urnosen ti taudan]

Kitaen ti |doi= pateg

No dagiti CS1 a dakamat ket aglaon ti |doi=, maaramid ti panagsubok tapno makita ti pasaruno a paset ti pateg ti DOI ket aglaon ti maitutop a "10." panangilasin ti rehistro. Ti ad-adu pay a pammasingked ti DOI ket maaramidto pay.

Ti mangsolbar daytoy a biddut, siguraduen a ti pateg ti |doi= ket husto.

Dagiti panid nga addaan ti kastoy a biddut ket automatiko a maikabil iti Kategoria:Pampanid nga addaan kadagiti biddut ti DOI.[a]

Kitaen ti |isbn= pateg[urnosen | urnosen ti taudan]

Kitaen ti |isbn= pateg

Dagiti plantilia ti Panagdakamat nga Estilo 1 nga aglaon ti |isbn= ket makita tapno ti ISBN ket maitutop ti kaatiddogna (sangapulo wenno sangapulo ket tallo a digit) ken pasingkedanna ti kanungpalan a check digit segun ti espesipikasion ti ISBN. Maysa laeng nga ISBN ti maipalubos iti daytoy a pagikabilan gaputa ti napno a pateg ti |isbn= ket nairaman iti metadata ti COinS ti dakamat. Kitaen pay ti Wikipedia:COinS. Ti ad-adu ngem maysa nga ISBN, wenno dagiti karakter a saan a paset ti ISBN, ket dadaelenna ti metadata ti COinS ken dadaelenna pay ti silpo iti Special:BookSources.

Ti mangsolbar daytoy a biddut, siguraduen a ti pateg ti |isbn= ket husto, ken maymaysa laeng nga ISBN ti maus-usar, ken awan pay ti nairaman a sabali a testo. Agusar ti 13 a numero nga ISBN no mabalin a magun-od.

Kadagiti manmano unay a kaso, dagiti agipabpablaak ket nangiparuarda kadagiti libro nga addaan kadagiti nadadael nga ISBN. No siguradoka a ti saan a husto nga ISBN ket agpayso a kapadpada ti naipablaak nga obra, mabalinmo ti manginayon ti |ignore-isbn-error=true iti dakamat tapno mapawilan ti mensahe ti biddut. Kadagiti adu a kaso dagiti libro ket mabalin a maiparuar manen nga addaan ti napasayaat nga ISBN. No mabalin agusar ti napasayaat nga ISBN .

Dagiti panid nga addaan ti kastoy a biddut ket automatiko a maikabil iti Kategoria:Pampanid nga addaan kadagiti biddut ti ISBN.[a]

Kitaen ti |issn= pateg[urnosen | urnosen ti taudan]

Kitaen ti |issn= pateg

Dagiti plantilia nga aglaon ti Panagdakamat nga Estilo 1 ti |issn= ket mapasingkedan tapno masigurado a husto ti kaatiddog ti ISSN (walo a numero) ken ti kanungpalan a check digit ket mapasingkedan segun kadagiti espesipikasion ti ISSN. Maysa laeng nga ISSN ti maipalubos iti daytoy a pagikabilan gapu ti sibubukel a [ateg ti |issn= ket mairaman kadagiti dakamat ti metadata ti COinS. Ti ISSN ket kankanayon a maiparang a kas dagiti numero iti uppat a numero nga isina babaen ti hyphen.

Ti mangsolbar daytoy a biddut, siguraduen a husto ti pateg ti |issn= ken maymaysa laeng nga ISSN ti nausar, ken awan ti sabali a testo ti nainayon (dagiti maipalubos a karakter ket dagiti 0-9, X, ken -). No ti check-digit ket bassit a letra 'x', baliwan iti dakkel a letra 'X'.

Dagit panid nga addaan iti daytoy a biddut ket maikabil idiay Kategoria:Dagiti biddut ti CS1 ti ISSN.[a]

Kitaen ti |lccn= pateg[urnosen | urnosen ti taudan]

Kitaen ti |lccn= pateg

Adda met dagiti ammo a pilaw iti paset ti pammasingked ti LCCN iti Modulo:Citation/CS1. Dagitoy a pilaw ket nasimpa iti Modulo:Citation/CS1/pagipadasan

Ti parametro ti |lccn= ket isu ti panangilasin ti Library of Congress Control Number. Daytoy ket mapasingkedan tapno masigurado a husto ti kaatiddog ti panangilasin ket addaan kadagiti husto nga umuna a numero.

Ti LCCN ket karakter ti kuerdas ti 8–12 a karkarakter iti kaatiddog. Ti kaatiddog ti LCCN ket mangipakita ti tipo ti karakter kadagiti umuna a karater ti 1–3; dagiti akin-kanawan unay a walo ket kankanayon a numero.[3]

Deskripsion a pormat ti LCCN
Kaatiddog Deskripsion
8 amin dagiti karakter ket numero
9 ti umuna a karakter ket letra
10 dagiti umuna a karakter ket mabalin nga isuda a dua a letra wenno isuda a dua a numero
11 ti umuna a karakter ket letra, dagiti maikadua ken maikatlo a karakter ket mabalin nga isuda a dua a letra wenno isuda a dua a numero
12 dagiti umuna a karater ket isuda a dua a letra

Ti adu pay a pamamsingked ket saanen a maaramid.

Ti mangsolbar daytoy a biddut, siguraduen a husto ti pateg ti |lccn= ken awan dagiti sabali a letra, tulnek, wenno dagiti sabali a karakter.

Dagit ipanid nga addaan iti daytoy a biddut ket automatiko a maikabil idiay Kategoria:Dagiti biddut ti CS1 ti LCCN.[a]

Kitaen ti |ol= pateg[urnosen | urnosen ti taudan]

Kitaen ti |ol= pateg

Ti parametro ti |ol= ket isu ti panangilasin ti Open Library. Daytoy ket makita tapno masigurado a ti naudi a karakter ket A (mamannnurat), M (liblibro), wenno W (ob-obra). Ti ad-adu pay a pammasingked ket maaramidto pay.

Ti mangsolbar daytoy a biddut, siguraduen a ti pateg ti |ol= ket husto.

Dagiti panid nga addaan ti kastoy a biddut ket automatiko a maikabil iti Kategoria:Pampanid nga addaan kadagiti biddut ti OL.[a]

Kitaen ti |pmc= pateg[urnosen | urnosen ti taudan]

Kitaen ti |pmc= pateg

Ti parametro ti |pmc= ketisu tipanangilasin ti PubMed Central. Dagiti PMC ket dagiti agsasaruno a numero a mangrusi ti 1 ken agpangato a maibilang. Ti Modulo:Citation/CS1 ket pasingkedanna ti panangilasin ti PMC tapno masigurado a ti pateg ket bilang a dakdakkel ngem sero ken basbassit ngem 5000000 ken dayta a panangilasin ket aglaon leng kadagiti numero. Saanen a maaramid ti ad-adu pay a pammasingked.

Ti mangsolbar daytoy a biddut, siguraduen a husto ti pateg ti |pmc=, ken awan dagiti letra, tulnek, wenno dagiti sabali a karakter. Saan nga iraman ti "PMC" iti pateg.

Dagiti panid nga addaan iti daytoy a biddut ket automatiko a maikabil idiay Kategoria:Dagiti biddut ti CS1 ti PMC.[a]

Kitaen ti |pmid= pateg[urnosen | urnosen ti taudan]

Kitaen ti |pmid= pateg

Ti parametro ti |pmid= ket isu ti panangilasin ti PubMed. Dagiti PMID ket mapasingkedan tapno masigurado a dagiti panangilasin ket simple ken awan ti tulnek wenno dagiti baetan nga addaan iti pateg a dakdakkel wenno kapada iti 1 ken basbassit ngem wenno kapada iti 30000000. Saanen a maaramid ti ad-adu pay a pammasingked.

Ti mangsolbar iti daytoy a biddut, siguraduen a husto ti pateg iti |pmid=. Mo makabiruk ti kapadpada ti PMID ken mangrugi ti "PMC", usaren ti |pmc= imbes nga iti |pmid=.

Dagiti panid nga addaan iti daytoy a biddut ket automatiko a maikabil idiay Kategoria:Dagiti biddut ti CS1 ti PMID.[a]

Kitaen ti |url= isbangan[urnosen | urnosen ti taudan]

Kitaen ti |url= isbangan

Dagiti akin-ruar a silpo iti Panagdakamat nga Estilo 1 ket naar-aramid manipud kadagiti dua a parte: ti title (|title=, |chapter=, kdpy.) ken ti URL (|url=, |chapter-url=, |laysummary=, kdpy.). Ti paset ti |url= ket nasken a mangrugi iti nasuportaran nga isbangan ti URI. Dagiti isbangan ti URI ti http://, https:// ken ti isbangan ti relatibo a protokol ti // ket isu dagitoy ti kaaduan a maus-usar; irc://, ircs://, ftp://, news:, mailto: ken gopher:// ket nasuportaran pay dagitoy.

Ti pagikabilan ti URL ket makita tapno masigurado a mangiraman ti kolon (:) wenno doble nga slash (//). Ti ad-adu pay a pammasingked ket saan a maaramid.

Ti mangsolbar daytoy a biddut, siguraduen a ti pateg ti |url= ket husto.

Dagiti panid nga addaan ti kastoy a biddut ket automatiko a maikabil iti Kategoria:Pampanid nga addaan kadagiti biddut ti URL.[a]

Ti dakamat ket agus-usar kadagiti nasukatanen a parametro[urnosen | urnosen ti taudan]

Ti dakamat ket agus-usar kadagiti nasukatanen a parametro (kasisigud a nailemmeng ti mensahe ti biddut)

Kadagiti napalabas a panawen, adda met dagiti nasukatanen a parametro wenno saanen a nasken. No kastoy ti mapasamak, dagiti parametro ket mailasin a kas nasukatanen wenno di maus-usar (deprecated). Maawis dagiti editor nga agusar kadagiti sabali a parametro a makaaramid iti isu met laeng a panggep a kapada dagiti nasukatanen. Dagiti nasukatanen a parametro ti CS1 ket nailista kadagiti sumaganad a tabla ken kakuyog met dagiti maisingasing a parametro.

Dagiti nasukatanen a parametro ti CS1
Parametro Sukat
|albumlink= |titlelink=
|artist= |others=
|coauthor=
|coauthors=
|last1=, |first1=, |last2=, |first2=, kdpy.; wenno |author1=, |author2=, ...
|cointerviewers= |others=
|day= Itipon iti |date= a kakuyog iti bulan ken tawen.
|director= |others=
|month= Itipon iti |date= a kakuyog iti tawen.
|notestitle= |chapter=
|publisherid= |id=
|titleyear= |origyear=

Ti mangsolbar iti daytoy a biddut, agusar ti sabali a parametro.

Dagiti panid nga addaan iti daytoy a biddut ket automatiko a maikabil idiay Kategoria:Pampanid nga aglaon kadagiti plantilia ti dakamat nga addaan kadagiti nasukatanen a parametro.[a]

|coauthors= masapul ti |author=[urnosen | urnosen ti taudan]

|coauthors= masapul ti |author=

Ti |coauthor= ken |coauthors= ketdagiti nasukatanen a parametro. No addad agitoy nga awan dagiti kakuyog a |author=, |authors=, wenno |last=, ti linaon ti |coauthor= wenno |coauthors= ket saan a maiparang.

Ti mangsolbar iti daytoy a biddut, usaren ti |author1=, |author2=, kdpy., wenno usaren ti |last1=, |first1=, |last2=, |first2=, kdpy. tapno agmaymaysa a mailista dagiti mannurat.

Dagiti panid nga addaan iti daytoy a biddut ket automatiko a maikabil idiay Kategoria:Dagiti biddut ti CS1 dagiti kadua a mannurat nga awan ti mannurat.[a]

|displayauthors= maisingasing[urnosen | urnosen ti taudan]

|displayauthors= maisingasing (kasisigud a nailemmeng ti mensahe ti biddut)

Sakbay ti pannakapayammo kadagiti naibatay ti Lua a dakamat, ti panagporma dagiti plantilia ti dakamat ket naidaremdem a mangsuporta ti saan nga ad-adu ngem siam a mannurat. No siam (wenno ad-adu) a parametro ti mannurat ti nainaganand, ti plantilia ket mangiparanto ti walo a nagnagan ti mannurat a sinaruno babaen ti "et al." tapno mangipakita a napasardeng ti listaan. Adda dagiti editor a nagkamkammatalek iti daytoy a panagkukua tapno mangiraman ti etiketa ti "et al." . Kas pagarigan:

Iyasping ti Cite book
{{ cite book | last12=Maikasangapulo ket dua | last6=Maikanem | last10=Maikasangapulo | last3=Maikatlo | last2=Maikadua | last11=Maikasangapulo ket maysa | last7=Maikapito | title=Sangapulo ket dua a Mannurat | last4=Maikapat | last9=Maikasiam | last8=Maikawalo | last5=Maikalima | last=Umuna }}
Daan Umuna; Maikadua; Maikatlo; Maikapat; Maikalima; Maikanem; Maikapito; Maikawalo et al.. Sangapulo ket dua a Mannurat. 
Agdama Umuna; Maikadua; Maikatlo; Maikapat; Maikalima; Maikanem; Maikapito; Maikawalo; Maikasiam; Maikasangapulo; Maikasangapulo ket maysa; Maikasangapulo ket dua. Sangapulo ket dua a Mannurat. 


Dagiti plantilia ti dakamat a naibatay ti Lua ket makalaonda ti maysa a bilang dagiti mannurat. A kas dagiti daan a plantilia, dagiti plantilia a naibatay ti Lua ket nalawag a mangiraman ti maysa nga etiketa ti "et al." nga adda iti parametro ti |displayauthors=.

Iyasping ti Cite book
{{ cite book | last12=Maikasangapulo ket dua | last6=Maikanem | last10=Maikasangapulo | displayauthors=3 | last3=Maikatlo | last2=Maikadua | last11=Maikasangapulo ket maysa | last7=Maikapito | title=Sangapulo ket dua a Mannurat | last4=Maikapat | last9=Maikasiam | last8=Maikawalo | last5=Maikalima | last=Umuna }}
Daan Umuna; Maikadua; Maikatlo; Maikapat; Maikalima; Maikanem; Maikapito; Maikawalo et al.. Sangapulo ket dua a Mannurat. 
Agdama Umuna; Maikadua; Maikatlo et al. Sangapulo ket dua a Mannurat. 


Ti daan nga estilo dagiti plantilia ket nangsuporta kadagiti kaaduan a siam a mannurat. Dagiti baro a plantilia a naibatay new Lua ket saanna a maammuan no dagiti editor ket nagpartuatda kadagiti dakamat nga addan ti apag-isu a siam a mannurat gaputa adda laeng dagiti siam a mannurat wenno, gapu ta dagiti dakamat ti daan nga estilo ket limitado laeng dagiti siam a mannurat. Daytoy a mensahe ti biddut ket ireporta dagiti dakamat nga addan kadagiti apag-isu a siam a mannurat ngem awan ti |displayauthors=. Tapno mapreserba ti panagkukua dagiti dakamat ti daan nga estilo, dagiti dakamat a naibatay ti Lua ket agiparang ti "et al." a mangsukat ti maikasiam a mannurat.

Ti mangsolbar daytoy a biddut, inayon dagiti nabatbati a mannurat iti dakamat wenno iyasentar ti |displayauthors= iti 8 wenno ti basbassit a pateg tapno mapasardeng ti listaan ti mannurat. No adda met ti apag-isu a siam a mannurat, iyasentar met ti |displayauthors= ti 9 wenno ad-adu tapno maiparang amin dagiti siam a mannurat nga awan ti "et al."

Dagiti panid nga addaan ti kastoy a biddut ket automatiko a maikabil iti Kategoria:Pampanid nga agus-usar kadagiti dakamat nga addaan ti daan nga estilo ti di nalawag a naibaga nga et al.[a]

|displayeditors= maisingasing[urnosen | urnosen ti taudan]

|displayeditors= maisingasing (kasisigud a nailemmeng ti mensahe ti biddut)

Sakbay ti pannakaipaaamo dagiti naibatay ti Lua a dakamat, ti panagporma dagiti plantilia ti dakamat ket naidaremdem a mangsuporta kadagiti ad-adu ngem uppat nga editor. A naisangsangayan, no uppat (wenno ad-adu) dagiti parametro ti editor dagiti nainaganan, isonto a ti plantilia ket mangiparangto ti tallo a nagnagan dagiti editor a sinaruno babaen ti "et al." tapno mangipakita a ti listaan ket napasardeng. Adda met dagiti editor nga agkamkammatalek iti daytoy a panagkukua tapno makairaman ti etiketa ti "et al." . Kas pagarigan:

Iyasping ti Cite book
{{ cite book | last=Milquetoast | editor-last=Umuna | first=Caspar | title=If You Won't Think it Presumptuous of Me | editor5-last=Maikalima | authorlink=Caspar Milquetoast | editor2-last=Maikadua | editor4-last=Maikapat | editor3-last=Maikatlo }}
Daan Milquetoast, Caspar. Umuna; Maikadua; Maikatlo et al.. eds. If You Won't Think it Presumptuous of Me. 
Agdama Milquetoast, Caspar. Umuna; Maikadua; Maikatlo; Maikapat; Maikalima, eds. If You Won't Think it Presumptuous of Me. 


Dagiti plantilia a naibatay ti Lua ket makalaon ti dakdakkel a bilang dagiti editor. Dagiti plantilia a naibatay ti Lua ket nalawagda pay a mangiraman ti maysa nga etiketa ti "et al." iti baro a parametro ti |displayeditors=, ti parametro a saan idi a magun-od iti daan nga estilo dagiti plantilia.

Iyasping ti Cite book
{{ cite book | last=Milquetoast | editor-last=Umuna | first=Caspar | displayeditors=2 | title=If You Won't Think it Presumptuous of Me | editor5-last=Maikalima | authorlink=Caspar Milquetoast | editor2-last=Maikadua | editor4-last=Maikapat | editor3-last=Maikatlo }}
Daan Milquetoast, Caspar. Umuna; Maikadua; Maikatlo et al.. eds. If You Won't Think it Presumptuous of Me. 
Agdama Milquetoast, Caspar. Umuna; Maikadua et al., eds. If You Won't Think it Presumptuous of Me. 


Dagiti plantilia ti daan nga estilo ket kaaduan laeng a mangsuporta kadagiti uppat nga editor. Dagiti plantilia a naibatay ti Lua ket saan a makaaamo no dagiti editor ti Wikipedia ket nagpartuatda kadagiti dakamat nga adda kadagiti apag-isu nga uppat nga editor wenno, gaputa dagiti dakamat ti daan nga estilo ket limitadoda kadagiti uppat nga editor. Daytoy a mensahe ti biddut ket ireporta babaen dagiti dakamat nga adda kadagiti apag-isu nga uppat nga editor ngem awan ti |displayeditors=. Tapno mapreserba ti panagkukua dagiti dakamat ti daan nga estilo, dagiti dakamat a naibatay ti Lua ket agiparang ti "et al." tapno mangsukat ti maikapat nga editor.

Ti mangsolbar iti daytoy a biddut, agnayon kadagiti nabatbati nga editor iti dakamat wenno iyasentar ti |displayeditors= iti 3 wenno basbassit a pateg tapno mapasardeng ti listaan ti editor. No adda dagiti apag-isu nga uppat nga editor, iyasentaren ti |displayeditors= iti 4 wenno nagatngato tapno maiparang amin dagiti uppat nga editor a saan a mangiraman ti "et al."

Dagiti panid nga addaan ti kastoy a biddut ket automatiko a maikabil iti Kategoria:Pampanid nga agus-usar kadagiti dakamat nga addaan ti daan nga estilo ti di nalawag a naibaga nga et al. kadagiti editor‎[a]

Awan linaon a dakamat[urnosen | urnosen ti taudan]

Awan linaon a dakamat

Ti "awan linaon" ket mabalin a kaibuksilanna a dagiti Panagdakamat nga Estilo 1 ket aglaon ti saan a mabigbigan a parametro dagiti panangilasin. Kas pagarigan daytoy a dakamat ket saan nga "awan linaon" gaputa aglaon ti mausar a pakaammo:

{{cite web | http://www.foobar.com | Ti Foobar Bar}}

Ti dakamat ket "awan linaon" gaputa saan nga aglaon ti nasken a parametro dagiti panangilasin (iti daytoy a kaso ti |url= ken ti |title=) a mangibaga ti {{cite web}} no kasano ti agusar ti pakaammo a saan a linaon ti dakamat.

Ti "awan linaon" ket mabalin pay a kaibuksilanna a ti maysa nga editor ket intero koman nga agusar koman ti sabali a plantilia. Mabalin a ti editor ket nagusar ti {{citation}} ngem ti inkeddengna ket ti agusar ti {{masapul a dakamaten}} wenno {{quote}}.

Ti mangsolbar iti daytoy a biddut, agnyon ti maitutop a parametro dagiti panangilasin wenno sukatan ti dakamat ti CS1 iti nasaysayaat a maitutop a planntilia.

Dagiti panid nga addaan ti kastoy a biddut ket automatiko a maikabil iti Kategoria:Pampanid nga addaan kadagiti awan linaon a dakamat.[a]

Agsurok ti |pages wenno |at[urnosen | urnosen ti taudan]

Agsurok ti |pages wenno |at

Daytoy a biddut ket rumsua no dagiti dakamat ket mangpadas ti aggiddan nga agusar kadagiti ad-adu ngem maysa a parametro: |page=, |pages=, wenno |at=. Ti tungngal maysa a parametro ket maikeddeng a magited ti sabali a waya ti panangibaga ti lokasion a ti nadakmat a linaon iti kaunegan ti dakdakkel nga obra, ken maysa laeng kadagitoy a parametro ti maiparang iti aniaman a maiparang a dakamat. Segun kadagiti naikeddeng a panggepda, ti |page= ket nasken a mausar tapno mangibaga ti maymaysa a panid a nasken iti madakamat a linaon, ti |pages= ket nasken a mausar tapno mangibaga ti sakop wenno listaan dagiti panid (kasla iti 37–42) a nasken, ken ti |at= ket nasken a mausar tapno mangibaga ti lokasion iti dakdakkel nga obra a saan a nabilangan a panid (kasla ti "likudan nga akklub"). Sagpaminsan pay, a dagiti editor ket saanda a maawatan ti kaibuksilan dagiti |pages=, ken padasenda a mangusar tapno mangibaga ti dagup a bilang dagiti panid iti taudan .

No ti |page= ket mausar kadagiti |pages= wenno |at=, ti laeng pateg ti |page= ti maiparang. Iti kapadana met, no dagiti |pages= ket mausar iti |at=, ti laeng pateg dagiti |pages= ti maiparang.

Ti mangsolbar iti daytoy a biddut, ikkaten dagiti saaan a maitutop a parametro.

Dagiti panid nga addaan ti kastoy a biddut ket automatiko a maikabil iti Kategoria:Pampanid nga addaan kadagiti dakamat nga agus-usar ti agsisinnuppiat a pananginagan ti panid.[a]

|format= masapul ti |url=[urnosen | urnosen ti taudan]

|format= masapul ti |url= (kasisigud a nailemmeng ti mensahe ti biddut)

Daytoy a biddut ket rumsua no dagiti dakamat ti CS1 ket agusar ti |format= a saam met a mangited ti URL para iti |url=. Ti parametro ti |format= ket mausar a manginagan ti pormat ti papeles ti taudan ti web (a kas ti PDF, DOC, XLS, kdpy.). Kadagiti kaaduan a kason ti maysa nga editor ket mabalin a nangikeddeng nga agusar ti |type= tapno manginagan ti kita ti dokumento (kasla iti. hard cover, paperback, pamphlet, kdpy.) Ti pateg ti |format= ket kankanayon a maiparang.

Ti mangsolbar ti daytoy a biddut, ikkaten ti|format= wenno ipalawag ti |url= wenno baiwan ti |format= iti |type=.

Dagiti panid nga addaan ti kastoy a biddut ket automatiko a maikabil iti Kategoria:Pampanid nga agus-usar kadagiti dakamat nga addaan ti pormat ken awan ti URL.[a]

Awan wenno awan linaon ti |title=[urnosen | urnosen ti taudan]

Adda met dagiti kasasaad ti biddut nga agiddiat bassit a mapasamak no dagiti dakamat ti CS1 ket awan kadagiti matutop a titulo. Iti tungngal maysa a kaso, ti CS1 ket agireporta ti daytoy a mensahe ti biddut. Ti nasken a resolusion ket agdumaduma depende ti gapuanan ti biddut. Ti mensahe ti biddut ket agisilpo iti maitutop a deskripsion dita baba.

Awan linaon nga URL nga awan ti titulo[urnosen | urnosen ti taudan]

Awan wenno awan linaon ti |title=

Amin a naibatay ti Lua a Panagdakamat nga Estilo 1 ket agireporta ti daytoy a biddut no maysa kadagiti aglaon ti URL a parametro ket saan a maiparis iti maysa a mainaig a titulo. Daytoy a biddut ket mapasamak pay no ti |title= ket saan a maisilpo iti |url= gaputa ti dakamat ket aglaon pay ti agsinnuppiat a parametro ti |titlelink=.

Dagiti parametro nga aglaon ti +URL ken dagiti mainaig a parametro ti titulo
Dagiti parametro ti URL Dagiti parametro ti titulo
|archiveurl= |title=
|chapterurl= |chapter=, |contribution=, |entry=, |article=
|conferenceurl= |conference=
|contributionurl= |chapter=, |contribution=, |entry=, |article=
|transcripturl= |transcript=
|url= |title=

Gapu ta dagiti URL ket saan a napintas ken sapasap dagitoy nga awan pakaammo, daytoy ket manamnama a dagiti editor ket naskenda a mangited ti adda kaibuksilanna a titulo para iti tunggal maysa nga URL. Kadagiti kaaduan a kaso daytoy ket mabalin a matungpal babaen ti panag-usar ti parametro ti |title=.

Ti mangsolbar ti daytoy a biddut, mangited ti maitutop a titulo para iti aglaon ti parametro nga URL. Iti kaso ti |url= ken ti |titlelink= ket makisuppiat para iti |title= nasken nga agpilika ti kayatmo nga alaen. Padasem nga iyalis ti |url= wenno ti |titlelink= iti nasaysayaat a parametro.

Dagiti panid nga addaan ti kastoy a biddut ket automatiko a maikabil iti Kategoria:Pampanid nga addaan kadagiti dakamat nga addaan kadagiti awan linaon nga URL.[a]

Dakamat nga awan ti titulo iti aniaman a porma[urnosen | urnosen ti taudan]

Awan wenno awan linaon ti |title=

Daytoy a biddut ket rumsua para kadagiti dakamat ti CS1 no amin a mainaig a parametro ti titulo ket maikkat wenno maibati a blanko. Depende iti kita ti dakamat ({{cite web}}, {{cite book}}, {{cite journal}}, kdpy.), dagiti mabalin a parametro ti titulo ket mabalin a mangiraman ti |title=, |chapter=, |article=, |journal=, |booktitle=, ken dadduma pay. Nasken nga adda ti kastoy a parametro ti titulo ti maited iti tunggal maysa a dakamat.

Sagpaminsan a daytoy a biddut ket rumsua gaputa ti maysa nga editor ket nagus-usar ti CS1 a dakamat ti napabassit a nota ti baba no ti {{sfn}} wenno maysa kadagiti pamilia dagiti plantilia ti {{harv}} ket nasaysayaat koman a maitutop. Daytoy a biddut ket rumsua pay no ti maysa nga editor ket agus-usar ti {{citation}} ngem nangikeddeng nga agusar ti {{masapul a dakamaten}}.

Ti mangsolbar iti daytoy a biddut, mangited ti pateg para iti |title= wenno sukatan ti dakamat ti CS1 iti nasaysayaat a maitutop a plantilia.

Dagiti panid nga addaan ti kastoy a biddut ket automatiko a maikabil iti Kategoria:Pampanid nga addaan kadagiti dakamat nga awan kadagiti titulo‎.[a]

Awan wenno awan linaon nga |url=[urnosen | urnosen ti taudan]

Awan wenno awan linaon nga |url= (kasisigud a nailemmeng ti mensahe ti biddut)

Daytoy a mensahe ti biddut ket ireporta laeng babaen ti {{cite web}} nga awan ti |url=, blanko wenno saan a nasayaat a naikabil.

Ti mangsolbar iti daytoy a biddut, mangited ti pateg para iti |url= wenno agusar ti nasaysayaat a maitutop a plantilia a kas ti {{cite book}}, {{cite journal}} wenno sabali a plantilia ti dakamat.

Dagiti panid nga addaan ti kastoy a biddut ket automatiko a maikabil iti Kategoria:Pampanid nga agus-usar kadagiti dakamat nga awan ti URL.[a]

Ad-adu ngem maysa a |param1=, |param2=, ken |param3= ti nainaganan[urnosen | urnosen ti taudan]

Ad-adu ngem maysa a |param1=, |param2=, ken |param3= ti nainaganan

Daytoy a biddut ket rumsua no dagiti dakamat ti CS1 ket mangiraman ti ad-adu ngem maysa a parametro a mangimapa iti isu met laeng a kaibuksilan. Kas pagarigan, ti |author=, |last=, ken |last1= ket sinonimo dagitoy iti tunggal maysa kaniada, isunga awan ti ad-adu ngem maysa kadagitoy a parametro ti nasken a mausar iti tunggal maysa a dakamat.

Ti mangsolbar ti daytoy a biddut, ikkaten wenno baliwan ti redundante a parametro wenno dagiti redundante a parametro.

Dagiti panid nga addaan ti kastoy a biddut ket automatiko a maikabil iti Kategoria:Pampanid nga addaan kadagiti dakamat nga adda dagiti agpapada a parametro.[a]

Ti testo ket "????" di naikaskaso[urnosen | urnosen ti taudan]

Ti testo ti "????" ket di naikaskaso

Saan a kasla dagiti adu a plantilia ti Wikipedia , dagiti dakamat ti CS1 ket saanda nga agusar ti saan a nanaganan wenno dagiti pangipuesto a parametro. No ti dakamat ket aglaon ti testo ti nagbaetan ti nakatakder a baras ken dayta a testo ket saan nga aglaon ti agpada a senial (=), ti CS1 ket saanna nga ikaskaso ti testo ket ireportana ti biddut. Daytoy ket agpayso urayno ti testo ket isu ti nagan ti husto a parametro.

Daytoy a biddut ket mabalin pay a gapuanan babaen dagiti sitatakder a baras a paset dagiti URL wenno dagiti titulo. No dagiti sitatakder a baras ket rumsua kadagiti URL, sukatan ti tungngal maysa a nakatakder a baras iti %7c. No dagiti nakatakder a baras ket rumsua kadagiti pateg ti parametro a saan a dagiti URL, sukatan ti tungngal maysa a nakatakder a baras iti |.

Ti mangsolbar iti daytoy a biddut, ikkaten dagiti sobra, agnayon ti '=', agnayon ti maysa a maitutop a nagan ti parametro tapno makompleto ti parametro, wenno mapasayaat a maikodigo dagiti nakatakder a baras kadagiti URL ken dagiti titulo.

Dagiti panid nga addaan ti kastoy a biddut ket automatiko a maikabil iti Kategoria:Pampanid nga addaan kadagiti dakamat nga agus-usar kadagiti saan a nainaganan a parametro.[a]

|trans_chapter= masapul ti |chapter=[urnosen | urnosen ti taudan]

|trans_chapter= masapul ti |chapter=

Daytoy a biddut ket rumsua no dagiti [[Tulong:Panagdakamat nga Estilo 1|dakamat ti CS1] ket addan ti Ingles a patarus iti titulo ti kapitulo iti |trans_chapter= ngem awan ti kasisigud a pagsasao ti titulo ti kapitulo iti |chapter=.

Ti mangsolbar iti daytoy a biddut, mangited ti pateg para iti |chapter=. Padasen ti agnayon ti |language= no saan pay a paset ti dakamat.

Dagiti panid nga addaan ti kastoy a biddut ket automatiko a maikabil iti Kategoria:Pampanid nga addaan kadagiti dakamat nga agus-usar kadagiti naipatarus a termino nga awan ti kasisigud‎.[a]

|trans_title= masapul ti |title=[urnosen | urnosen ti taudan]

|trans_title= masapul ti |title=

Dagiti dakamat ti CS1 ket mangireporta ti daytoy a biddut no ti dakamat ket addaan ti Ingles a patarus ti titulo iti |trans_title= ngem awan ti kasisigud a pagsasao ti titulo iti |title=.

Ti mangsolbar iti daytoy a biddut, mangited ti kasisigud a pagsasao para iti |title=. Padasen ti agnayon ti |language= no saan pay a paset ti dakamat.

Dagiti panid nga addaan ti kastoy a biddut ket automatiko a maikabil iti Kategoria:Pampanid nga addaan kadagiti dakamat nga agus-usar kadagiti naipatarus a termino nga awan ti kasisigud.[a]

Di ammo a parametro |????= di naikaskaso[urnosen | urnosen ti taudan]

Di ammo a parametro ????= di naikaskaso

Dagiti dakamat ti CS1 ket mangireporta ti daytoy a biddut no ti paset ti nagan ti paris ti parametro ti |name=value ket saan a mabigbigan a kas husto a nagan. Kadawyan a daytoy ket gapuanan dagiti biddut ti panangiletra.

Kadagiti plantilia ti daan nga estilo, mabalin idi ti mangiraman ti pakaammo iti kaunegan ti plantilia a di naikaskaso a kas dagiti saan a mabigbigan a parametro. Ti makina ti CS1 a naibatay ti Lua ket ikaskasona dagiti saan a mabigbigan a parametro. Ti panggep ti dakamat ket ti husto a panangilasin ti taudan; ken saan nga agtignay a kas repositorio dagiti nota ken kammasapulan a suporta ti pakaammo.

Ti mangsolbar daytoy a biddut, siguraduen a ti nagan ti parametro ket husto ti pannakailetrana ket awan dagiti karakter malaksid kadagiti espasio a baetan ti nagan ti parametro ket ti umununa a nakatakder a baras (|) wenno naud-udi a senial ti agpada (=). Ti listaan dagiti mabalin a parametro ket mabirukan ti panagkita iti Tulong:Panagdakamat nga Estilo 1 wenno sarungkaran ti deskripsion a panid ti naisangayan a plantilia a maus-usar, a kas ti {{cite web}}, {{cite book}}, {{cite journal}}, kdpy. Padasen nga iyalis ti pakaammo a mainaig iti di ammo a parametro iti maysa a maitutop a parametro wenno iti maysa a paset ti tungtungan ti artikulo tapno mapreserba.

Para kadagiti kankanayon a makitkita a biddut ti panangiletra, padasen ti agnayon ti saan a husto a panangiletra a nagan ti parametro idiay listaan dagiti kankanayon a saan a husto a panangiletra ti parametro.

Dagiti panid nga addaan ti kastoy a biddut ket automatiko a maikabil iti Kategoria:Pampanid nga addaan kadagiti dakamat nga agus-usar kadagiti saan a nasuportaran a parametro.[a]


Di ammo a parametro |xxxx= di naikaskaso (|yyyy= maisingasing)[urnosen | urnosen ti taudan]

Di ammo a parametro |xxxx= di naikaskaso (|yyyy= maisingasing)

Dagiti Panagdakamat nga Estilo 1 ket agireporta ti kasto a biddut no ti nagan ti paset ti parametro ti paris ti |name=value- ket saan a mabigbigan a husto a nagan. Adda laeng dagiti bassit a mailaksid a bassit a letra kadagiti parametro ti dakamat ti CS1. Ti CS1 ket mangireporta ti daytoy a biddut no ti nagan ti parametro ket aglaon kadagiti dakkel a letra (Xxxx, xxXx, XXXX) ngem ti nagan ti parametro ket naiplawag iti bassit a letra (xxxx). Adda met dagiti parametro, a kas ti |isbn= a mabalin a bassit a letra wenno dakkel a letra, ngem saan a mabalin ti aglalaok (|isbn= wenno |ISBN= ngem saan a |Isbn=). Ti CS1 ket mangireporta ti daytoy a biddut no ti nagan ti parametro ket maipada iti listaan dagiti kankanayon a madi ti panangiletra a parametro (nabirukan ti |acessdate= ngem nanamnama ti |accessdate=).

Ti CS1 ket mangisingasing ti nagan ti parametro manipud ti listaan dagiti husto a parametro wenno manipud ti listaan dagiti kankanayon a madi ti panangiletra a parametro.

Ti mangsolbar ti daytoy a biddut, sukatan ti kamalia nagan ti parametro iti husto, ken usaren ti naisingasing a nagan.

Dagiti panid nga addaan ti kastoy a biddut ket automatiko a maikabil iti Kategoria:Pampanid nga addaan kadagiti dakamat nga agus-usar kadagiti saan a nasuportaran a parametro.[a]

Ti silpo ti wiki ket naikabil iti titulo ti URL[urnosen | urnosen ti taudan]

Ti silpo ti wiki ket naikabil iti titulo ti URL

Dagiti silpo ti wiki a naiparang iti dakamat ket dagiti panagtitipon dagiti panagtengngel a parametro ti url, ti |url=, |chapterurl=, kdpy., nga adda dagiti panagtengngel a parametro ti titulo, ti |title=, |chapter=, kdpy. Dagiti panagtengngel a parametro ti titulo ket mabalin a maisilpo a kas silpo ti wiki iti sabali nga artikulo ti Wikipedia ngem saan a mabalin no adda maipada a panagtengngel a parametro ti url iti dakamat. No rumsua daytoy a kasasaad, mapasardeng ti silpo ti wiki, di maikaskaso ti wiki markup, ken dagiti maiparang a silpo ti dakamat iti akin-ruar a sitio.

Adda met dagiti plantilia a mangpataudto ti kastoy a biddut no dagitoy ket paset ti parametro nga agtengtengel ti titulo. Ti biddut ket rumsua no ti plantilia ket agpataud ti naisilpo ti wiki a silpo a linaon. Kas pagarigan, dagiti plantilia ti {{lang}} ket mangiruar ti naisilpo ti wiwki a kategoria. Dagiti plantilia dagiti panagtengngel a parametro ti url ken mabalin pay a mangdadael ti COinS a metadata ti dakamat. A kas sapasap nga alagaden, liklikan ti agusar kadagiti plantilia dagiti parametro nga agtengtengel ti titulo malaksid no ammom ti pagbanagan ti plantilia ket intero a makita ({{!}} ken ti kapadpada).

Daytoy a kita ti biddut ket mabalin pay a rumsua kadagiti plantilia a naibatay ti panangilasin ({{cite doi}}, kdpy.). No kastoy ti mapasamak, ti mensahe ti biddut ket maipakita iti artikulo ngem ti biddut ket pudno a mabirukan iti plantilia a naibatay ti panangilasin.

Ti mangsolbar iti daytoy a biddut, ikkaten dagiti silpo ti wiki manipud ti parametro nga agtengtengel ti titulo a naikeddeng nga akin-ruar a naisilpo wenno ikkaten ti akin-ruar nga URL, a mangpalubos nga agbalin dagiti akin-uneg a silpo a kas manamnama. No dagiti plantilia nga agpatpataud ti silpo ti wiki ket nangruna iti dakamaten, iruar dagitoy iti plantilia ti CS1 ngem ibati dagitoy iti uneg dagiti etiketa ti <ref>...</ref> iti dakamat. Adda met dagiti pamay-an a maited babaen dagiti plantilia a mabalin pay a magun-od babaen dagiti parametro ti CS1.

Ti mangsolbar kadagiti biddut kadagiti plantilia a naibatay ti panangilasin, ti plantilia ket nasken a maurnos tapno masimpa ti biddut. Agal-aluad no agurnos kadagitoy a plantilia gaputa dagiti plantilia ti dakamat a naibatay ti panangilasin ket masansan dagitoy a maus-usar kadagiti adu nga artikulo.

Dagiti panid nga addaan ti kastoy a biddut ket automatiko a maikabil iti Kategoria:Pampanid nga addaan kadagiti dakamat nga adda kadagiti silpo ti wiki a naikabil kadagiti titulo ti URL.[a]

Dagiti nota[urnosen | urnosen ti taudan]

  1. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad Dagiti panid iti espasio ti Agar-aramat, Tungtungan, Agar-aramat tungtungan, Wikipedia tungtungan, Papeles tungtungan, Plantilia tungtungan, Tulong tungtungan, Kategoria tungtungan, Modulo tungtungan, ken MediaWiki tungtungan ket saan a mairaman kadagiti kategoria ti pagsurotan ti biddut.


Dagiti nagibasaran[urnosen | urnosen ti taudan]

  1. ^ a b "archive.org website". 
  2. ^ a b "webcitation.org website". 
  3. ^ "The LCCN Namespace". Network Development and MARC Standards Office. Biblioteka ti Kongreso. Nobiembre 2003.