Jump to content

Kategoria:Dagiti biddut ti CS1: dagiti petsa

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia

Daytoy ti pagsurotan a kategoria para kadagiti dakamat ti CS1 nga addaan kadagiti parametro nga agtengngel it ipetsa a dagiti pateg ti petsa ket saan amaitungpal iti MOS:DATEFORMAT.

Kitaen dagiti pateg ti petsa iti: |param1=, |param2=, ...

No aglaon dagiti plantilia ti Panagdakamat nga Estilo 1 ken Panagdakamat nga Estilo 2 kadagiti parametro nga agtengngel iti petsa, maaramid ti maysa nga automatiko a pangsubok tapno makita no dagiti petsa ket agpaysoda a petsa a maitunos iti subagasmang dagiti alagaden ti petsa iti Manual ti Estilo ti Wikipedia, a naisangsangayan a mangkita dagiti panaglabsing ti MOS:DATEFORMAT.

Ti mangsolbar daytoy a biddut, siguraduen a ti petsa ket pudno a petsa ket ti pormat ti petsa ket surotenna ti tarabay dagiti petsa ti Manual ti Estilo ti Wikipedia iti nanaganan a parametro. Kitaen ti pagarigan dagiti di maawat a petsa ken kasano ti panagsimpa kaniada, dita baba. Wenno, dagiti sangkabassit a konsepsual a parikut a kitkitaen:

  • di nasayaat ti pannakaikabil, saan a husto, wenno nakaro a panagtuldek
  • adu unay a teksto
  • dagiti hyphen wenno dagiti slash imbes a dagiti en dash kadagiti sakup ti petsa (nasken dagiti en dash)
  • di husto a panangiletra wenno saan a husto a kadakkel ti letra (kitaen ti MOS:ALLCAPS para iti adu pay a salaysay nga awan iti tarabay dagiti petsa ti Manual ti Estilo ti Wikipedia)
  • dagiti dadduma a saan a maawat a pormat ti petsa iti MOS:BADDATEFORMAT
  • dagiti imposible a petsa (kas ti 29 Pebrero 2011)
  • ad-adu ngem maysa a petsa iti agtengtengel iti petsa a parametro

Kitaen ti Tulong:Panagdakamat nga Estilo 1 para iti pakaammo a maipanggep kadagiti limitasion iti panagtengngel ti pormat ti petsa dagiti plantilia ti CS1. Ipalawag ti seksion ti MOS kadagiti sakup ti petsa no kasano ti mangisina dagiti petsa iti sakup ti petsa. Saan nga usaren ti  , –, wenno {{spaced ndash}} gapu ta dagitoy ket dadaelenna ti metadata. Ti manginayon ti maysa nga en dash, usaren ti ramit ti panagurnos ti CharInsert wenno kitaen ti no kasano ti agaramid kadagiti dash.

Dagiti masakbayan a petsa iti |date= kadagiti dakamat ti CS1|2 ket limitado iti agdama a tawen + 1; kas ti, para iti 2024, dagiti petsa ti dakamat iti 2025 ket maawatda ngem dagiti petsa ti dakamat iti 2026 ken iti las-ud ket saan a mabalin. Dagiti petsa sakbay ti 1582 ket matratoda a kas dagiti petsa ti kalendario a Huliano. Dagiti petsa manipud idi 1582 ken kalpasanna ket matratoda a kas dagiti petsa ti kalendario a Gregoriano. Nausar idi kadagiti sangkabassit a lugar ti kalendario a Huliano aginggana idi agarup a 1923. Tallo dagiti petsa ti kalendario a Huliano iti agtuon a paset ti panawen,ti 29 Pebrero kadagiti tawen ti 1700, 1800, ken 1900, ket agpataudto iti daytoy a mensahe ti biddut gapu ta dagita a tawen ket saanda a bisiesto a tawen iti kalendario a Gregoriano.

Ti petsa a panagserrek (iti |access-date=) ket kitkitaen tapno masigurado nga aglaon iti napno a petsa (aldaw, bulan, ken tawen) ken adda iti baetan ti 15 Enero 2001 (ti petsa a pannakapundar ti Wikipedia) ken ti petsa ita nga aldaw ken mainayon ti maysa nga aldaw, gapu ta mangirepresenta ti petsa a ti maysa nga editor ket kinitana ti naibatay iti web a taudan tapno mangpasingkedan ti maysa nga insasao iti Wikipedia. Gapu ta dagiti editor ket addaanda kadagiti sona ti oras nga umuna iti maysa nga aldaw iti petsa ti UTC, mabalin a maawat ti agsurok ti maysa nga aldaw.

Dagiti panid nga agraman iti daytoy a biddut ket automatikoda a maikabil iti Kategoria:Dagiti biddut ti CS1: dagiti petsa.[a]


Babaen iti kasisigud, dagiti mensahen ti biddut ti Panagdakamat nga Estilo 1 ken Panagdakamat nga Estilo 2 ket maiparang kadagiti amin nga agbasbasa ken dagiti mensahe ti pagtaripatuan a kategoria ket nailemmneg manipud kadagiti amin nga agbasbasa.

Ikabil dagiti sumaganad a teskto iti bukodmo a panid iti common CSS wenno iti espesipiko a panid ti CSS ti kudil (ti common.css ken skin.css):

Tapno maiparang dagiti mensahe ti panagtaripatuan:

.mw-parser-output span.cs1-maint {display: inline;} /* Iparang dagiti mensahe ti panagtaripato ti Panagdakamat nga Estilo 1 */


Tapno maiparang amin dagiti biddut mensahe a kaisigud a nailemmeng:

.mw-parser-output span.cs1-hidden-error {display: inline;} /* Iparang amin dagiti mensahe ti biddut ti cs1|2 */


Tapno mailemmeng kadagiti mensahe ti biddut:

.mw-parser-output span.cs1-visible-error {display: none;} /* Ilemmeng dagiti mensahe ti panagtaripato ti Panagdakamat nga Estilo 1 */Dagiti nota[urnosen | urnosen ti taudan]

  1. ^ Dagiti panid kadagiti nagan ti espasio ti Kategoria tungtungan, Papeles tungtungan, Tulong tungtungan, MediaWiki tungtungan, Modulo tungtungan, Tungtungan, Plantilia tungtungan, Agar-aramat, Agar-aramat tungtungan, ken Wikipedia tungtungan ket saanda a nairaman kadagiti kategoria ti pagsurotan ti biddut. Iti pay maipatinayon, dagiti panid nga agraman kadagiti nagan a maipada kadagiti tabas ti '/[Pp]agipadasan', '/[Pp]angsubok', '/[^/]*[Ll]istan', ken '/[Aa]rkibo' ket saanda a mairaman kadagiti pagsurotan a kategoria.
Daytoy a kategoria ket agdama a saan nga aglaon kadagiti panid wenno midia.
Daytoy a listaan ket mabalin a saan a mangipakita kadagiti kinaudi a sinuksukatan.