Jump to content

Plantilia:Lang

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia
Dokumentasion ti plantilia

Ti panggep daytoy a plantilia ket ti panangipakita a ti naited a linia ti teksto ket tagikua ti naisangayan a pagsasao (kitaen ti kodigo ti pagsasao). Daytoy ket masansan a saan a makita ti panagbaliw ti teksto, ngem makatulong kadagiti pagbasabasa nga agpili ti husto a kita ti letra, tapno makapili ti husto a pannakabalikas dagiti ramit ti pagbasaan ken dadduma pay, a kas naipalawag dita baba.

{{lang|Etiketa ti pagsasao|Teksto}}

Usaren dagiti kodigo ti pagsasao ti ISO 639. Kas pagarigan (ti fr ket isu ti kodigo para iti Pranses):

* Kinuna ti babai ket:{{lang|fr|Je suis française.}

Ti resulta iti pagbasabasam:

  • Kinuna ti babai ket: Je suis française.

Daytoy a plantilia ket mangiraman pay ti silpo ti pannakaikategoria no usaren daytoy kadagiti panid ti nangruna a nagan ti espasio, isunga daytoy ket nasken a saan nga inayon iti kaunegan ti wiki a silpo. Daytoy ket nasken pay a saan a mausar babaen ti sabali panid iti parametro ti "title" iti dakamat no adda ti maysa nga URL; daytoy ket agpataud ti biddut. Daytoy a biddut ket saan a dagus a makita no mausar babaen ti sabalia a panid ti nagan ti espasio ti plantilia. No maitunos, ti intero a silpo ti wiki ket imbes a mabalin a maipan iti plantilia:

Nasayaat
{{lang|ar|[[Pagsasao nga Arabiko|العربية]]}}
Madi
[[Pagsasao nga Arabiko|{{lang|ar|العربية}}]]

Babaen ti kasisigud, daytoy a plantilia ket mangikabil kadagiti artikulo iti matutop a kategoria ti Kategoria:Dagiti artikulo nga aglaon iti teksto ti saan a pagsasao nga Ilokano. Tapno mapasardeng daytoy, inayon ti parametro ti |nocat=true.

Adda met dagiti bersion ti daytoy a plantilia para kadagiti naisangayan a pagsasao a mangimaldit pay ti nagan ti pagsasao, naikeddeng daytoy ti umuna a pannakausar ti pagsasao iti artikulo. Kas pagarigan, {{lang-es|español}} ken {{lang-ru|русский язык}} mangited ti Espaniol: español ken Ruso: русский язык.

Dagiti subetiketa ti pagsasao ket mabalin pay a mausar a mangipakita ti eskritu ti panagsurat wenno rehional a paggigiddiatan iti pagsasao. Segun ti W3C, "ti nasayaat nga alagaden no agpartuat kadagiti etiketa ti pagsasao ket ti ababa a pannakaaramid kadagiti etiketa", [1] tapno dagiti subetiketa ket nasken laeng a mainayon no adda nangruna a rason ti panagusar kaniada. Ti ISO 639‑1 ket kinaykayat ngem dagiti ISO 639‑2 ISO 639‑3.

Datos ti plantilia[urnosen ti taudan]

Daytoy ti dokumentasion ti TemplateData para iti daytoy plantilia nga inus-usar babaen ti VisualEditor ken dagiti dadduma pay a ramit.

TemplateData para iti Lang

Mangipakita a ti naited a linia ti teksto ket tagikua ti naisangayan a pagsasao. Us-usaren babaen dagiti nadumaduma a pagbasabasa nga agus-usar ti nadumaduma nga estilo para kadagiti sabsabali a pagasasao.

Dagiti parametro ti plantilia[Agtaripato iti TemplateData]

ParametroDeskripsionKitaKasasaad
Kodigo ti pagsasao1

Kodigo ti pagsasao ti ISO 639, a kas ti fr (kodigo para iti Pranses).

Kuerdasnasken
Teksto2

Ti teksto a kas ti Je suis française.

Kuerdasnasken

Kitaen pay[urnosen ti taudan]