Departamento iti Kaunegan ken Lokal a Gobierno

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia
Departamento iti Kaunegan ken Lokal a Gobierno
Kagawaran ng Interyor at Pamahalaang Lokal
Pakaammo ti Departamento
NapormaMarso 22, 1897
KuartelA. Francisco Gold Condominium II, EDSA suli ti Mapagmahal a kalsada, Brgy. Piñahan, Diliman, Siudad ti Quezon
14°38′39.9″N 121°2′12.3″E / 14.644417°N 121.036750°E / 14.644417; 121.036750Nagsasabtan: 14°38′39.9″N 121°2′12.3″E / 14.644417°N 121.036750°E / 14.644417; 121.036750
Tinawen a busbosP91.7 bilion (2013)[1]
Ehekutibo ti Departamento
 • Manuel Roxas II
Websitewww.dilg.gov.ph

Ti Departamento iti Kaunegan ken Lokal a Gobierno (Ingles: Department of the Interior and Local Government; Tagalog: Kagawaran ng Interyor at Pamahalaang Lokal) ket maysa nga ehekutibo a departamento ti Gobierno ti Filipinas nga akinrebbeng para iti panagiragpat ti kappia ken urnos, mangisigurado ti pakatalgedan ti publiko, ken mangipapigsa kadagiti kabaelan dagiti paset ti lokal a gobierno. Daytoy ket akin-rebbeng pay ti Nailian a Polis ti Filipinas.

Pakasaritaan[urnosen | urnosen ti taudan]

Idi Marso 22, 1897, dagiti daulo ti Katipunan nga indauloan babaen ni Andres Bonifacio ket nagtutumpongda idiay Tejeros, Cavite ti naamammoan iti pakasaritaan ti Filipinas a kas ti Acta de Tejeros ti Tejerosa Timpuyogan. Iti daytoy a las-ud ti panawen a ti maysa a rebolusionario a gobierno ket nabangon ket ti baro a gobierno ket nagbutos kenni Hen. Emilio Aguinaldo a kas ti Presidente ken ni Andres Bonifacio a kas ti Direktor iti Kaunegan. Ni Bonifacio, nupay kasta, ket saanna nga inawat ti puesto isunga, ni Presidente Aguinaldo ket indutokanna ni Pascual Alvarez a kas ti Direktor.

Iti panagtultuloy ti panagsalisal ti panakawaya ken ti bukod a panagturay, ti kaunegan a departamento ket nagbalin a nangruna nga opisina a naipaakem kadagiti nadumaduma a pamay-an a mairaman ti panangimaton kadagiti lokal a paset, panagaywan kadagiti kabakiran, publiko a paginagbagaan, panagtengngel ken panangimaton kadagiti polis, kontra-gulo, panangisubli iti sigud a kasasaad, panagiparang-ay ti komunidad ken dagiti programa ti pagtitinnulongan ti panagrang-ay.

Idi 1950, ti Departamento iti Kaunegan ket narakrak ket dagiti pamay-anna ket naiyalis iti Opisina ti Sibil a Pannakibiang babaen ti Opisina ti Presidente. Idi Enero 6, 1956, ti opisina ti Presidente a Panagtulong iti Panagrang-ay ti Komunidad (PACD) ket napartuat. Ti Departamento ket naisubli idi Nobiembre 7, 1972, idi napartuat ti Departamento ti Lokal a Gobierno ken Panagrang-ay ti Komunidad (DLGCD). Idi 1978, ti DLGCD ket naurnos manen ken nanaganan ti Ministro ti Lokal a Gobierno (MLG) ken kalpasan daytoy ti Departamento ti Lokal a Gobierno (DLG).

Idi Disembre 13, 1990, Republika a Tignay (R.A.) 6975 ket napirmaan iti maysa a linteg a nagpartuat ti Nailian a Polis ti Filipinas, Opisina ti Panagsalaknib ti Uram, Opisina ti Pagbaludan ken Penolohia ken ti Kolehio ti Pakatalgedan iti Publiko ti Filipinas babaen ti naurnos manen a Departamento iti Kaunegan ken Lokal a Gobierno (DILG).

Ti baro a DILG ket intiponna ti Komision ti Nailian a Polis (NAPOLCOM), ken amin nga opisina, ken dagiti agtigtignay a paset ti dati a DILG babaen ti Ehekutibo a Bilin Bilang. 262. Ti pannakaipasa ti R.A. 6975 ket nangidalanan ti panagkaykaysa dagiti lokal a gobierno ken ti puersa ti polis kalpasan ti 40 a tawtawen a panagsisina.

Listaan dagiti Sekretario ti Departamento iti Kaunegan ken lokal a Gobierno[urnosen | urnosen ti taudan]

Estruktura ti organisasion[urnosen | urnosen ti taudan]

Dagiti sumaganad a Serbisio ket nabango ti Maitutop a Departamento:

 • Administratibo a Serbisio Ingles: Administrative Service (AS)
 • Serbisio ti Panagaramid ti Elektroniko a Datos Ingles: Electronic Data Processing Service (EDPS)
 • Pinansia ken Panagimaton a Serbisio Ingles: Financial and Management Service (FMS)
 • Serbisio ti Kaunegan a Panagammiris ti Kuenta Ingles: Internal Audit Service (IAS)
 • Legado a Serbisio Ingles: Legal Service (LS)
 • Panagplano a Sebisio (PS) Ingles: Planning Service (PS)

Ti DILG ket buklen pay dagiti sumaganad nga opisina:

 • Opisina ti Panagimaton ti Lokal Gobierno Ingles: Bureau of Local Government Supervision (BLGS)
 • Opisina ti Panagran-ay ti Lokal a Gobierno Ingles: Bureau of Local Government Development (BLGD)
 • Opisina ti Pnagaitignay ti Nailian a Baranggay Ingles: National Baranggay Operations Office (NBOO)
 • Opisina dagiti Serbisio ti Panagparang-ay a Gandat Ingles: Office of Project Development Services (OPDS)

Dagiti sumaganad a linia nga ahensia ket mangbukel ti paset ti DILG:

Dagiti sumaganad a patakder ti edukasion ket naikapet ti DILG:

Dagiti nagibasaran[urnosen | urnosen ti taudan]

 1. ^ "Summary of Allocations | Budget ng Bayan". Budget ng Bayan. Naala idi 29 Abril 2013.

Dagiti akinruar a silpo[urnosen | urnosen ti taudan]