Paggiddiatan a nagbaetan dagiti rebision ti "Wikipedia:VisualEditor/TemplateData/Pagsursuruan"

Darsen a mapan iti pagdaliasatan Darsen a mapan agbiruk
m
ipatarus manipud iti Aprikaans iti Ilokano, nagsimpa iti panangiletra/gramatika
m (ipatarus manipud iti Aprikaans iti Ilokano, nagsimpa iti panangiletra/gramatika)
 
<div style="margin:auto; padding: 2em; ">
* '''Dagiti awan a langa''' — Ti TemplateData ket kas pagarigan laeng ti ramit a naaramid a magun-od nga addan laeng kadagiti bassit a langai, iti namnama a dagiti agar-aramat ket mangtulong a mangkuyog ti panagrang-ay dagiti langa a kayatda. No kayatmo ti agkiddaw kadagiti baro a langa para iti TemplateData, pangngaasi a [https://bugzilla.wikimedia.org/enter_bug.cgi?product=MediaWiki%20extensions&component=TemplateData pakaammuan dakami].
* '''Mangtaktak ti panangipakita kadagiti plantilia''' — Kalpasan ti pananginayon ti TemplateData iti plantilia, ti metadata ket nasken koma a dagus a makita no ti plantilia ket nalukatan iti VisualEditor. Nupay kasta, daytoy ket mabalin nga agapaut kadagiti adu nga oras sakbay a maiparang ti metadata. Mabalinmo a piliten a pabaruen ti awan linaonna a panag-urnospanagurnos ti panid ti plantilia (saan nga idiay dokumentasion a subpanid). Ti panagaramid ti awan linaonna a panag-urnospanagurnos, lukatan ti panid ti plantilia para it panag-urnospanagurnos, ken idulin ti panid nga ''ti panagaramid ti aniaman a panagbalaliw''.
* '''Dagiti agdamaparikut''' — Ti listaan dagiti agdama aparikut ket dagiti kiddaw ti langa ket magun-od idiay [https://bugzilla.wikimedia.org/buglist.cgi?list_id=215776&resolution=---&query_format=advanced&bug_status=UNCONFIRMED&bug_status=NEW&bug_status=ASSIGNED&bug_status=REOPENED&bug_status=VERIFIED&component=TemplateData&product=MediaWiki%20extensionsin bugzilla].
</div>
[[File:TemplateDataEditor.png|thumb|Ti [[w:en:User:NicoV/TemplateDataEditor|TemplateDataEditor]] para iti [[Wikipedia:VisualEditor/TemplateData|TemplateData]]]]
<div style="margin:auto; padding: 2em; ">
* [[w:en:User:NicoV/TemplateDataEditor|TemplateDataEditor]] — Ti eskritu ti agar-aramat nga agaramid ti nalaklaka a proseso ti panaginayon ti TemplateData . Agdama nga ddaadda daytoy iti [[w:fr:Utilisateur:Ltrlg/scripts/TemplateDataEditor.js|Pranses]] (aglaon kadagiti patarus ti Inggles, Italiano, Hapon ken ken Koreano), ken nalaka met a [[w:en:User:NicoV/TemplateDataEditor#Use in other wikis|maipatarus kadagiti sabali a pagsasao]].
* [http://tools.wikimedia.pl/~mlazowik/templatedata/ TemplateData Wizard] — Ti ramit nga gapataudagpataud ti TemplateData babaen ti maysa nga interaktibo nga ''interface''.
* [[w:en:User:Salix alba/TDSkell|TemplateData generator]] — Ti ramit a mangbasa ti taudan ti wikicode ti plantilia, ken mangpadas nga agbiruk kadagiti amin a parametro nga inus-usar ken mangiparuar ti rurog a dokumento nga addanaddaan dagiti nailista a parametro.
* [http://jsonlint.com/ JSONLint] — Ti ramit a mangpalubos kenka a mangpasingked ti naisurat ti ima a JSON tapno makatulong nga agbiruk kadagiti biddut ti eskritu.
* [https://jsonformatter-online.com JSON Formatter] - GereedskapRamit waarmeeti jypanagpormat JSONken kanpanagurnos formateeriti en wysigJSON.
 
</div>

Listaan ti pagdaliasatan