Gabinete (gobierno)

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia

Ti gabinete ket ti bagi dagiti nangato ti ranggona nga opisial iti estado, ken kadawyan a buklen dagiti kangatuan a daulo ti sanga ti ehekutibo. Dagitoy ket kadawyan a tinawtawagan a kas dagiti ministro, ngem dagiti dadduma a turay ket sagpaminsanda a tinawtawagan a kas dagiti sekretario.

Dagiti annong ti gabinete ket agdumaduma: kadagiti dadduma a pagilian, daytoy ket maipapan iti kolehio a panagaramid ti keddeng a bagi iti kolektibo a responsibilidad, bayat a dagiti dadduma ket mabalin nga agannong a kas puro nga agbalbalakad a bagi wenno ti maysa a tumultulong a patakder iti agar-aramid iti keddeng a daulo ti estado wenno daulo ti gobierno. Kadagiti dadduma a pagilian, ti gabinete ket tinawtawagan iti "Konseho dagiti Ministro" wenno "Konseho ti Gobierno" wenno dagiti saan unay nga ammo a nagan a kas ti "Pederal a Konseho" (idiay Suisa), "Akin-uneg a Konseho" wenno "Nangato a Konseho". Dagitoy a pagilian ket mabalin nga agiddiat iti waya a panagusar ti gabinete wenno panagbangon.

Kadagiti sabali a pagilian, a naisangayan dagiti agus-usar iti parlamentario a sistema (kas ti Nagkaykaysa a Pagarian), ti Gabinete ket kolektibo a mangikeddeng ti turong ti gobierno, a naipangpangruna no maipapaan iti lehislasion nga impasa babaen ti parlamento. Kadagiti pagilian nga addaan iti presidensial a sistema, a kas ti Estados Unidos, ti Gabinete ket saan nga agannong a kas kolektibo nga impluensia ti lehislatibo; imbes ket, ti nangruna a papelda ket kas ti maysa nga opisial nga agbalbalakad a konseho iti daulo ti gobierno. Iti daytoy a waya, ti Presidente ket makaala kadagiti pamanunotan ken balakad kadagiti um-umay a keddeng.