Jump to content

Kategoria:Dagiti artikulo nga agraman kadagiti nasukatanen a panangilasin ti kontrol ti autoridad

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia

Dagiti nasukatanen a parametro, a naipalawag iti Plantilia:Kontrol ti autoridad#Dagiti nasukatanen a parametro, ket automatikoda a maikeddeng iti mangsukat a parametroda ken maikeddengda pay iti daytoy a pagsurotan ti biddut a kategoria. Pangngaasi akitaen dagiti naipakita nga ID ket mangipaltiing iti suheto, ken intono kuan ket baliwan ti nasukatanen a pnagan ti parametro iti mangsukat a nagan ti parametro, wenno ikkaten ti nasukatanen a parametro ken ti mainaig a pateg manipud iti plantilia.

Dagiti panid iti daytoy a kategoria ket nasken laeng koma nga inayon babaen ti Modulo:Kontrol ti autoridad.

Daytoy a kategoria ket agdama a saan nga aglaon kadagiti panid wenno midia.
Daytoy a listaan ket mabalin a saan a mangipakita kadagiti kinaudi a sinuksukatan.