Permanente a nasalakniban a plantilia

Plantilia:Kontrol ti autoridad

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia
Darsen a mapan iti pagdaliasatan Darsen a mapan agbiruk
Dokumentasion ti plantilia

Deskripsion

Daytoy a plantilia ti metadata ket isilpona dagiti artikulo ti Wikipedia kadagiti nadumaduma a sistema ti katologo ti biblioteka. Iti agdama, daytoy ket inus-usar laeng kadagiti biograpiko nga artikulo. Para kadagiti adu pay a pakaammo kitaen ti kontrol ti autoridad ken Wikipedia:Kontrol ti autoridad.

Dagiti nasuportaran a turay ti papeles ket mairaman ti:

Virtual International Authority File (VIAF)
Library of Congress Control Number (LCCN)
International Standard Name Identifier (ISNI)
Open Researcher and Contributor ID (ORCID)
Integrated Authority File (Gemeinsame Normdatei wenno GND)
LIBRIS babaen ti Nailian a Biblioteka ti Suesia (SELIBR)
Nailian a Biblioteka ti Pransia (Bibliothèque nationale de France wenno BNF)
Portal ti Biograpia ti Olanda (Biografisch Portaal wenno BPN)
ResearcherID (RID)
BIBSYS (BIBSYS)
Union List of Artist Names (ULAN)
ID ti Artista ti MusicBrainz (MBA)
Nailian a Biblioteka ti Australia (NLA)
Nailian a Biblioteka ti Dieta (NDL)
Saanen a maus-usar
Corporate Bodies Authority File (Gemeinsame Körperschaftsdatei wenno GKD), paset itan ti GND
Name Authority File (Personennamendatei wenno PND), paset itan ti GND
Subject Headings Authority File (Schlagwortnormdatei wenno SWD), paset itan ti GND

Panagusar

Kas iti tarabay: (1) isengget ti bersion nga awan linaon, (2) pinduten ti "Ipakita tiipadas" tapno makita dagiti taudan ket automatiko a maala manipud iti Wikidata, (3a) no ammom pay iti ad-adu a taudan, inayonmo ida iti plantilia babaen ti panagusar iti nanagann a parametroda, (3b) iti alternatibo, ikeddeng nga inayon isuda iti "banag ti Wikidata" tiartikulo, tapno amin a bersion ti Wikipedia ket automatikoda a maimbagan.

Awan linaon (maala dagiti datos manipud iti Wikidata)
{{Kontrol ti autoridad}}
Ti selektibo a panagpasardeng babaen dagiti blanko a parametro (napno nga agtaltalek iti Wikidata, malaksid kadagiti napasardeng a parametro)
{{Kontrol ti autoridad |VIAF= |LCCN=}}
Napno (mabalin saan a napabaro)
{{Kontrol ti autoridad |VIAF=xxxxxx |LCCN=n/xx/xxxxxx |ISNI=xxxx xxxx xxxx xxxx |ORCID=xxxx-xxxx-xxxx-xxxx |GND=xxxxxx |SELIBR=xxxxxx |SUDOC=xxxxxxxxx |BNF=xxxxxx |BPN=xxxxx |RID=xxxxx |BIBSYS=xxxxx |ULAN=xxxxx |HDS=xxxxx |LIR=x |MBA=xxxxxx |MGP=xxxxxx |NLA=xxxxxxx |NDL=xxxxxxxx |NCL=x |NKC=aaxxxxxxxx |Léonore=LH/xxxx/xx |SBN=IT\ICCU\AAAA\xxxxxx |RSL=xxxxxxxxx |Botanist=A.a. |NARA-person=xxxxxxxx |USCongress=Axxxxxx |BNE=XXxxxxxxx |CINII=DAxxxxxxxx |TLS=Aaaa_Aaaa |SIKART=xxxxxxx |KULTURNAV=xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx |LNB=xxxxxxxxx |NSK=xxxxxxxxx |RKDartists=xxxxxx |IAAF=xxxxxx |ACM-DL=xxxxxxxxxxx |Autores.uy=xxxxx |BALaT=x |Bildindex=x |DBLP=xxx/xxx |Joconde=xxxxxxxxxxx |NARA=xxxxxxx |PIC=x |RKDID=xxxxxx |SNAC-ID=xa}}
Dagiti sumaganad a taudan ti datos a mabalin a maawat (mabalin a saan a napabaro)
Parameter Scope Name Search Remarks
VIAF Tattao Virtual International Authority File [1] Internasional a turay ti datos manipud iti Online Computer Library Center (OCLC)
LCCN Tattao Library of Congress Control Number [2] Kitaen ti Wikipedia:Kontrol ti autoridad#LCCN para kadagiti instruksion ti panagpormat
ISNI Tattao International Standard Name Identifier [3] Ti ISNI ket maysa a pamay-an para iti naisangayan a panagilasin kadagiti publiko nga identidad nga agparparawad kadagiti midia a linaon a kas dagiti libro, programa ti telebision, ken dagiti artikulo ti warnakan. Pangngaasi nga agaluad a saan nga iyallilaw dagiti panagilasin ti ISNI ken ORCID.
ORCID Tattao ORCID [4] Turay ti datos dagiti agsuksukisok, akademiko, kdpy. Ti sakup ti ID ket maysa a subset ti sakup ti ISNI range. Para iti libre a teksto dagiti silpo (kas pagarigan no ibagbaga iti maysa a tao iti panid ket saan a maipanggep kaniada), mabalin pay ti agusar iti {{ORCID}}. Dagiti mannurat—mairaman dagiti editor ti Wikipedia—ket mabalinda ti makaala iti ORCID babaen ti panagrehistro iti orcid.org/register. Pangngaasi nga agaluad a saan nga iyallilaw dagiti panagilasin ti ISNI ken ORCID.
GND Amin Integrated Authority File (Gemeinsame Normdatei) [5] [6] Turay ti datos iti tattao, dagiti korporasion ken dagiti suheto manipud iti Nailian a Biblioteka ti Alemania (DNB)
SELIBR Tattao LIBRIS [7] Turay ti datos manipud iti Nailian a Biblioteka ti Suesia
SUDOC Tattao Système universitaire de documentation [8] (iti Pranses) Turay ti datos ti tattao iti sapasap a katologo ti Sistema ti Unibersidad ti Dokumentasion ti Pransia. Mabalin pay a magun-od manipud iti katologo iti agsasao iti Ingles (search author, click one book, click author name, take PPN= value of the URL)
BNF Tattao Bibliothèque nationale de France [9] (iti Pranses) Turay ti datos ti tattao a nailista iti sapasap a katologo iti Nailian a Biblioteka ti Pransia
BPN Tattao Portal ti Biograpia ti Olanda (Biografisch Portaal) [10] Proyekto ti Olandes nga agraman kadagiti material para kadagiti 40,000 a dihitado a biograpia, mairaman dagiti dati a kolonia ti Olanda.
RID Tattao ResearcherID [11] Ti maysa a panagilasin a sistema para kadagiti sientipiko a mannurat. Ti sistema ket nairugi idi Enero 2008 babaen ni Thomson Reuters. Ti naitipon a panagusar ti Digital Object Identifier iti ResearcherID ket mangpalubos para iti naisangayan a gunglo dagiti mannurat ken dagiti sientipiko nga artikulo.
BIBSYS Tattao BIBSYS [12] Ti BIBSYS ket agipaay kadagiti sistema ti biblioteka ken pakaammo para kadagiti amin a biblioteka ti unibersidad ti Norwega, ti Nailian a Biblioteka ti Norwega, dagiti biblioteka ti kolehio, ken dagiti nadumaduma a biblioteka ti pagsukisokan ken dagiti patakder.
ULAN Dagiti artista Union List of Artist Names [13] Ti Union List of Artist Names (ULAN) wenno iti Ilokano Listaan ti Kappon dagiti Nagan ti Artista ket maysa nga online a batayan ti datos nga agus-usar ti natengngel a bokabulario nga agdama nga aglaon kadagiti agarup a 293,000 a nagngan ken dadduma pay a pakaammo a maipanggep kadagiti artista. Dagiti nagan iti ULAN ket mabalin a mairaman dagiti naited a nagan, dagiti seudonimo, dagiti panagdumadumaan iti pannakailetra, dagiti nagan kadagiti sabsabali a pagsasao, ken dagiti nagnagan a nagbalbaliwen gapu ti napalabas a panawen (a kas dagiti pannakiasawa a nagan).
HDS Historikal a Diksionario ti Suisa [14] Historikal a Diksionario ti Suisa iti maysa nga ensiklopedia iti pakasaritaan ti Suisa.
LIR Historikal a Diksionario ti Suisa § Lexicon Istoric Retic [15] Ti Lexicon Istoric Retic (LIR) ket timaysa a dua a tomo a bersion nga agraman kadagiti napili nga artikulo a naipablaak iti Romansh.
MBA Dagiti artista ID ti Artista ti MusicBrainz [16] Ti MusicBrainz ket ti maysa a nawaya nga ensiklopedia nga agurnong iti metadatos ti musika ken mangipaay a magun-od iti publiko.
MGP Mathematics Genealogy Project [17] Ti Mathematics Genealogy Projectket ti maysa a naibatay iti web a database para iti akademiko a henelohia dagiti matematiko.
NLA Tattao wenno grupgrupo Nailian a Biblioteka ti Australia [18] Dagiti urnong ti tattao ken gunglo ti NLA ket mangpalubos ti panagduktal iti biograpiko ken konteksto a pakaammo a maipanggep ti tattao ken dagiti gunglo. Ti panagbiruk ket mabalin pay a magun-od babaen ti VIAF.
NDL Tattao Nailian a Biblioteka ti Dieta [19] Turay a datos a nailista iti katologo iti nailian a bilioteka ti Hapon. Ti panagbiruk ket mabalin pay a magun-od babaen ti VIAF.
NCL National Central Library Ti National Central Library ket tinailian a bibliotek ti Taiwan, Republika ti Tsina.
NKC Nailian a Biblioteka ti Republika a Tseka [20] Ti Nailian a Biblioteka ti Republika a Tseka (Národní knihovna České republiky) kettisentral a biblioteka ti Republika a Tseka.
Léonore Base Léonore [21] Ti Léonore database (Base Léonore) ket ti database ti Pransia a mangilsta kadagitirehistro dagiti kameng ti Nailian nga Urnos ti Lehion ti Pammadayaw.
SBN Istituto Centrale per il Catalogo Unico (ICCU) Servizio bibliotecario nazionale (SBN) [22] Ti Sentral nga Instituto para iti Agmaymaysa a Katologo (ICCU: Istituto Centrale per il Catalogo Unico) ket ti maysa nga ahensia ti gobierno ti Italia a napartuat a mangbangon iti agmaymaysa a katologo itiamin a biblioteka ti pagilian. Daytoyket mangtaripato ti Serbisio ti Nailian a Biblioteka (SBN: Servizio bibliotecario nazionale).
RSL Biblioteka ti Estado ti Rusia [23] Ti Biblioteka ti Estado ti Rusia (Российская государственная библиотека) ket ti nailian a biblioteka ti Rusia.
Botanist Panangidakamat ti mannurat (botanika) [24] Panangidakamat ti mannurat (botanika): pagalagadan a porma (opisial a pangyababaan) ti maysa a personal a nagan para iti panagusar iti maysa a dakamat ti mannurat (para laeng dagiti nagan ti algas, dagiti fungus ken mulmula). mangisilpo iti panid ti International Plant Names Index (IPNI).
NARA National Archives and Records Administration [25] National Archives and Records Administration (NARA) is an independent agency of the United States government charged with preserving and documenting government and historical records.
USCongress Biographical Directory of the United States Congress [26] Biographical Directory of the United States Congress is a biographical dictionary of all present and former members of the United States Congress and its predecessor, the Continental Congress. Also included are Delegates from territories and the District of Columbia and Resident Commissioners from the Philippines and Puerto Rico.
BNE Biblioteca Nacional de España [27] Nailiana Biblioteka ti Espania (BNE: Biblioteca Nacional de España) ket ti maysa a nangruna a publiko a biblioteka, ti kadakkelan idiay Espania.
CINII CiNii [28] Ti CiNii ket t imaysa a serbisio ti bibliograpiko a database para iti material kadagiti akademiko a biblioteka iti Hapon. Daytoy ket tinartaripato babaen ti National Institute of Informatics.
TLS Theaterlexikon der Schweiz [29] Ti Theaterlexikon der Schweiz (TLS) ket timaysa nga ensiklopedia a manipanggep iti teatro iti Suisa. Daytoyketpinarang-ay babaen ti Istituto dagiti Panagadan ti Teatro iti Unibersidad ti Berne.
SIKART SIKART [30] Ti SIKART ket maysa a biograpikal a diksionario ken maysa a database iti bisual nga arte idiay Suisa ken Liechtenstein. Daytoy ket naipablaak it ionline babaen ti Instituto ti Suisa para iti Panagsukisok ti Arte (SIAR).
KULTURNAV KulturNav [31] KulturNav is a Norwegian cloud-based software service, allowing users to create, manage and distribute name authorities and terminology, focusing on the needs of museums and other cultural heritage institutions. The software is developed by KulturIT ANS and the development project is funded by the Arts Council Norway.
RKDartists Dagiti srtista Netherlands Institute for Art History § Online artist pages [32] RKDartists is an online database using a controlled vocabulary currently containing around 200,000+ names and other information about artists. Names in RKDartists may include given names, pseudonyms, variant spellings, names in multiple languages, and names that have changed over time (e.g., married names).
RKDID Arte RKDimages ID [33]
autores.uy Dagiti mannurat autores.uy [34] Ti autores.uy ket timaysa a database dagiti mannurat, a mangipatengnga iti isip kadagiti mannurat ti Uruguay. Daytoy ket napartuat ken tinartaripato babaen ti kapitulo ti Creative Commons ti Uruguay. Daytoy ket mangoted pay kadagiti dihitado nga obra dagiti mannurat iti dominio a publiko.
PIC Dagiti potograpo Photographers' Identities Catalog [35] Ti PIC ket ti maysa a database dagiti potograpo. Daytoy ket tinartaripato babaen ti Publiko a Biblioteka ti New York.
IAAF Tattao International Association of Athletics Federations [36] Ti database tiatleta ti IAAF ketmangilista ti pakaammo a maipanggep kadagiti agsalsalisal iti isport dagiti atletiko.
ACM-DL Tattao ACM Digital Library [37]
BALaT Tattao wenno dagiti grupo wenno arte d:BALaT [38]
Bildindex Arte Marburg Picture Index [39]
DBLP Dagiti pablaak DBLP [40]
Joconde Arte Joconde [41]
LNB Tattao Nailian a Biblioteka ti Letonia [42]
NSK Nailian ken Unibersidad a Biblioteka iti Zagreb [43]
SNAC-ID Tattao wenno dagiti grupo Social Networks and Archival Context [44]

Kas pagarigan

{{Kontrol ti autoridad|GND=119408643|LCCN=n79113947|VIAF=59263727}} (para kenni Alexander Graham Bell) mangited ti

{{Kontrol ti autoridad|VIAF=66861474}} (para kenni Henry Witherby) mangited ti:

Wikidata ken pagsurotan a katkategoria

Ti plantilia ket mabalin a mangala kadagiti pakaammona manipud kadagiti sumaganad a tagikua idiay Wikidata:

Parametro Etiketa Tagikua ti Wikidata Pagsurotan a katkategoria ken bilang ti panid
Ar-artikulo Pampanid ti agar-aramat Nadumaduma a pampanid Dagiti naperdi nga ID
AAG AAG P3372: Auckland Art Gallery artist ID 14 0 0 0
ACM-DL ACM DL P864: ACM Digital Library author ID 3 0 0 0
ADB ADB P1907: Australian Dictionary of Biography ID 8 0 0 1
AGSA AGSA P6804: Art Gallery of South Australia creator ID 9 0 0 0
autores.uy autores.uy P2558: ID ti autores.uy 0 0 0 0
AWR AWR P4186: Australian Women's Register ID 1 0 0 0
BALaT BALaT P3293: BALaT object ID 2 0 0 0
BIBSYS BIBSYS P1015: panangilasin ti BIBSYS 687 0 0 0
Bildindex Bildindex P2092: Bildindex der Kunst und Architektur ID 0 0 0 0
BNC BNC P1890: ID ti CCAB 187 0 0 0
BNE BNE P950: panangilasin ti BNE 973 0 0 0
BNF BNF P268: panangilasin ti BNF 1,351 1 0 0
Botaniko Botaniko P428: botanist author abbreviation 54 0 0 0
BPN BPN P651: BPN 33 0 0 0
CANTIC CANTIC P1273: CANTIC 703 0 0 0
CINII CiNii P271: panangilasin ti mannurat ti CiNii 563 0 0 0
CWGC CWGC P1908: CWGC person ID 0 0 0 0
DAAO DAAO P1707: DAAO ID 2 0 0 0
DBLP DBLP P2456: DBLP author ID 8 0 0 0
DSI DSI P2349: Stuttgart Database of Scientific Illustrators ID 16 0 0 0
FNZA FNZA P6792: Find NZ Artists ID 0 0 0 0
GND GND P227: panangilasin ti GND 1,869 1 4 0
HDS HDS P902: ID ti HDS 202 0 0 0
IAAF IAAF P1146: World Athletics athlete ID 1 0 0 0
ICCU ICCU P396: panangilasin ti SBN 375 0 0 0
ICIA ICIA P1736: Information Center for Israeli Art artist ID 0 0 0 0
ISNI ISNI P213: ISNI 1,389 1 1 0
Joconde Joconde P347: Joconde work ID 0 0 0 0
KULTURNAV KulturNav P1248: KulturNav-ID 44 0 0 0
LCCN LCCN P244: Panagtengngel a Numero ti Biblioteka ti Kongreso (LCCN) 1,846 1 4 0
LIR LIR P886: Lexicon istoric retic ID 4 0 0 0
LNB LNB P1368: ID ti LNB 460 0 0 0
Léonore Léonore P640: panangilasin ti Léonore 26 0 0 0
MBA MBA P434: ID ti artista ti MusicBrainz 525 0 0 0
MBAREA MBAREA P982: ID ti ayan ti MusicBrainz 435 0 0 0
MBI MBI P1330: ID ti instrumento ti MusicBrainz 1 0 0 0
MBL MBL P966: ID ti etiketa ti MusicBrainz 0 0 0 0
MBP MBP P1004: ID ti lugar ti MusicBrainz 1 0 0 0
MBRG MBRG P436: ID ti grupo ti panagipablaak ti MusicBrainz 0 0 0 0
MBS MBS P1407: ID ti serye ti MusicBrainz 0 0 0 0
MBW obra ti MBW P435: MusicBrainz work ID 2 0 0 0
MGP MGP P549: Mathematics Genealogy Project ID 60 0 0 0
NARA NARA P1225: U.S. National Archives Identifier 588 0 0 0
NCL NBL P1048: NCL ID 20 0 0 0
NDL NDL P349: panangilasin ti NDL 1,004 0 0 0
NGV NGV P2041: National Gallery of Victoria artist ID 19 0 0 0
NKC NKC P691: panangilasin ti NKC 1,409 0 0 0
NLA NLA P409: panangilasin ti NLA 678 0 0 0
NLG NLG P3348: ID ti Nailian a Biblioteka ti Gresia 411 0 0 0
NLI NLI P949: panangilasin ti NLI (Israel) 768 0 0 0
NLK NLK P5034: National Library of Korea ID 425 0 0 0
NLP NLP P1695: NLP ID (unique) 526 0 0 0
NLR NLR P1003: ID ti Nailian a Biblioteka ti Romania 63 0 0 0
NSK NSK P1375: NSK ID 357 0 0 0
NTA NTA P1006: panangilasin ti NTA (Olanda) 985 0 0 0
ORCID ORCID P496: ORCID 4 1 0 0
PIC PIC P2750: Photographers' Identities Catalog ID 31 0 0 0
RID ResearcherID P1053: ResearcherID 1 0 0 0
RERO RERO P3065: RERO ID 517 0 0 0
RKDartists RKD P650: RKDartists 120 0 0 0
RKDID RKDimages ID P350: RKDimages ID 0 0 0 0
RSL RSL P947: panangilasin ti RSL (tao) 75 0 0 0
SELIBR SELIBR P906: SELIBR 647 0 0 0
SIKART SIKART P781: SIKART ID 3 0 0 0
SNAC-ID SNAC P3430: SNAC ARK ID 797 0 0 0
SUDOC SUDOC P269: dagiti turay ti SUDOC 1,146 0 0 0
S2AuthorId S2AuthorId P4012: Semantic Scholar author ID 14 0 0 0
TA98 TA98 P1323: Terminologia Anatomica 98 ID 0 0 0 0
TDVİA TDVİA P7314: TDV İslam Ansiklopedisi ID 106 0 0 0
TE TE P1693: Terminologia Embryologica 0 0 0 0
TePapa TePapa P3544: Te Papa agent ID 52 0 0 0
TH TH P1694: Terminologia Histologica 0 0 0 0
TLS TLS P1362: Theaterlexikon der Schweiz ID 5 0 0 0
Trove Trove P1315: NLA Trove ID 753 0 0 0
UKPARL UKPARL P6213: UK Parliament identifier 1 0 0 0
ULAN ULAN P245: panangilasin ti ULAN 326 0 0 0
USCongress Kongreso ti Estados Unidos P1157: US Congress Bio ID 70 0 0 0
VcBA VcBA P8034: Vatican Library VcBA ID 525 0 0 0
VIAF VIAF P214: panangilasin ti VIAF 1,930 1 4 0
WORLDCATID WorldCat Identities P7859: WorldCat Identities ID 1,818 0 0 0

Dagiti maipatinayon a pagsurotan a kategoria

Daytoy a plantilia ket mabalin a manginayon kadagiti sumaganad a kategoria:

Mikropormat

Ti plantilia ket balkotenna ti tunggal maysa a pateg ti UID iti HTML: <span class="uid">...</span>, a mangpakabael daytoy ti umuna a mabirukan a pateg a mairaman iti maysa a mikropormat ti hCard . Gapu ti dayta a rason, no ti VIAF ket adda, daytoy ket isu ti umuna a maipakita.

Datos ti plantilia

Daytoy ti dokumentasion ti TemplateData para iti daytoy plantilia nga inus-usar babaen ti VisualEditor ken dagiti dadduma pay a ramit.

TemplateData para iti Kontrol ti autoridad

Ti plantilia a mangisilpo kadagiti artikulo ti Wikipedia kadagiti nadumaduma a sistema ti katologo ti biblioteka

Dagiti parametro ti plantilia

ParametroDeskripsionKitaKasasaad
VIAFVIAF

Internasional a turay ti datos manipud ti Online Computer Library Center (OCLC)

Numeropagpilian
GNDGND PND

Turay a datos iti tattao, dagiti korporasion ken dagiti suheto manipud ti Nailian a Biblioteka ti Alemania

Kuerdaspagpilian
LCCNLCCN

Panagtengngel a Numero ti Biblioteka ti Kongreso. Kitaen ti [[Wikipedia:Turay a panagtengngel#LCCN]] para kadagiti pangibagaan ti panagporma

Numeropagpilian
ISNIISNI

Ti ISNI pamay-an para iti naisangayan a panagilasin kadagiti publiko nga identidad kadagit kontributor iti linaon ti midia a kas ti liblibro, dagiti programa ti telebision, ken dagiti artikulo ti warnakan

Kuerdaspagpilian
SELIBRSELIBR

Turay a datos manipud iti Nailian a Biblioteka ti Suesia

Kuerdaspagpilian
ORCIDORCID

Turay a datos kadagiti agsuksukisok, akademiko, kdpy. Ti sakop ti ID ket nainagananen a kas sanga iti umayto a sakop ti ISNI

Kuerdaspagpilian
BNFBNF

Turay a datos ti tattao a nailista iti sapasap a katologo ti Nailian a Biblioteka ti Pransia

Kuerdaspagpilian
BPNBPN

Gandat ti Olandes nga adda kadagiti materiales para kadagiti 40,000 a dihitado a biograpia, a mairaman dagiti dati a kolonia ti Olanda

Numeropagpilian
RIDRID

Ti maysa a panagilasin a sistema para kadagiti sientipiko a mannurat. Ti sistema a naipakaammo idi Enero 2008 babaen ni Thomson Reuters. Ti naipagtipon a panagusar ti Digital Object Identifier iti ResearcherID ket mangpalubos para iti naisangayan a gunglo dagiti mannurat ken dagiti sientipiko nga artikulo

Kuerdaspagpilian
BIBSYSBIBSYS

Ti BIBSYS ket agipaay kadagiti sistema ti biblioteka ken pakaammo para kadagiti amin a biblioteka ti unibersidad ti Norwega, ti Nailian a Biblioteka ti Norwega, dagiti biblioteka ti kolehio, ken dagiti nadumaduma a biblioteka ti pagsukisokan ken dagiti patakder

Kuerdaspagpilian
ULANULAN

Ti ULAN ket maysa nga online a batayan ti datos nga agus-usar ti natengngel a bokabulario nga agdama nga aglaon iti agarup a 293,000 a nagnagan ken dagiti dadduma pay a pakaammo a maipanggep kadagiti artista

Kuerdaspagpilian
MBAMBA

Ti MusicBrainz ket silulukat nga ensiklopedia ti musika nga agurnong ti metadata ti musika ket mangipaay a magun-od iti publiko.

Kuerdaspagpilian
NLANLA

Numero ti kontrol ti autoridad nga ited babaen ti Nailian a Biblioteka ti Australia.

Kuerdaspagpilian
NDLNDL

Numero ti kontrol ti autoridad nga ited babaen ti Nailian a Biblioteka ti Dieta (Nailian a Biblioteka ti Hapon).

Numeropagpilian

Dagiti akinruar a silpo

Dagiti reporta ti panagtaripato

Kitaen pay

  • Dagiti baw-ing − no adda, dagiti sabali a nagan daytoy a plantilia a mabalin a mausar