Jump to content

Wikipedia:Annuroten ti salaknib

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia
Balitok a kandado
Napno a nasalakniban
Napno a nasalakniban

Nalabbasit a a kandado
Nasalakniban bassit
Nasalakniban-interface

Pirak a kandado
Nasalakniban bassit
Nasalakniban-bassit

Asul a kandado
Nasalakniban ti panakapartuat
Nasalakniban iti pannakapartuat

Berde a kandado
Nasalakniban ti panakaiyalis
Nasalakniban iti pannakaiyalis

Morado a kandado
Nasalakniban ti panagipan
Nasalakniban iti panagikarga

Nangisit a kandado
Nasalakniban babaen ti opisina
Nasalakniban babaen ti opisina

Turkuesa a kandado
Nasalakniban babaen ti sariap
Nasalakniban babaen iti sariap

Ti Wikipedia ket naaramid ti lawlaw ti pamunganayan a ti sinoman ket maka-urnos, ken isu a daytoy ket gandat nga gatagikua kadgiti kaaduan a pampanid a nasken a nawaya para iti pannaka-urnos ti publiko, tapno ti sinoman ket makanayon kadagiti banag ken agsimpa kadagiti biddut. Nupay kasta adda dagiti naisangsangayan a pasamak, gapu ti naisangsangayan a naipatudonan a ti panakalukat ti panag-urnos ket pagbanagan ti pannakadadael, adda dagiti sagmamaysa a panid a nasken a suheto dagiti pannakaiparit (kadaywan a temporario laeng) no sino ti mabalin nga agbaliw kaniada. Ti panagikabail kadagitoy a panagiparit kadagiti panid ket makunkuna a salaknib.

Ti salaknib ket mabalin a maipakat kadagiti panid, wenno maikkat, babaen dagiti administrador ti Wikipedia, urayno ti sinoman nga agar-aramat ket mabalinna ti agkiddaw kadagitoy nga aramid. Ti salaknib ket mabalin nga agnanayon, wenno agpaso iti naipatudo nga oras.

Ti kadaywan a masarsarungkaran a kitkita ti salaknib ket dagiti napno a nasalakniban, a kayatna a sawen ket mabalin laeng a baliwan dagiti administrador, ken nasalakniban-bassit, a kayatna a sawen ket mabalin a baliwan laeng babaen dagiti agar-aramat a nakastrek ken adda kadagiti pakabilangan a napasingkedan (a kadawyan nga automatiko a maaramid kalpasan ti uppat nga aldaw). Dagiti sabali pay a porma ti salaknib ket naibagbaga dita baba. Dagiti nasalakniban a panid ket kadawyan a namarkaan ti simbolo ti bassit a kandado iti suli ti kanawan a ngato; dagiti nadumaduma a maris ti kandado ket mangipakita kadagiti nadumaduma a kita ti panagsalaknib, a kasla ti naipakita idiay akinkanawan a kahon.

Daytoy nga annuroten ket isalaysayna nga ipalawag dagiti kita ti salaknib ken dagiti pamay-an para iti salaknib ti panid ket pannakikkat ti salaknib, ken dagiti rason para iti nasken saan a nasken a pannakaipakat.

Dagiti kita ti salaknib

[urnosen ti taudan]

Dagiti sumaganad a teknikal a pagpilian ket magun-od dagiti administrador para iti salaknib ti panid:

 • Napno a nasalakniban pawilanna ti panagurnos babaen ti sinoman malaksid dagiti administrador. Dagiti napno a nasalakniban a papeles ti midia ken saan a mabalin a suratan manen babaen ti baro a panagipan.
 • Nasalakniban-bassit pawilanna ti panagurnos babaen dagiti saan a nakarehistro nga agar-aramat nga adda dagiti pakabilanganda a saan a napasingkedan.
 • Nasalakniban iti pannakapartuat pawilanna ti maysa a panid (kadawyan a dagiti dati a naikkat) manipud ti pannakapartuat manen (makunkuna pay a "naasinan").
 • Nasalakniban iti pannakaiyalis salaknibanna ti laeng panid manipud kadagiti panagiyalis.
 • Nasalakniban iti panagikarga salaknibanna ti papeles manipud ti panagipan manen ngen saanna a salakniban ti panid ti papeles manipud ti panagurnos.

Ti ania man a kita ti salaknib wenno panagikkat ti salaknib ket mabalin a kiddawen idiay Wikipedia:Kiddaw para iti panagsalaknib ti panid. Dagiti panagbalbaliw ti napno a nasalakniban a panid ket nasken a maidiaya kadagiti maitutop a tungtungan a panid, ken aramid no saan a kontrobersial wenno adda konsenso para iti kaniada.

Malaksid ti kaso dagiti aramid ti opisina (kitaen dita baba) wenno dagiti panid iti nagan ti espasio ti MediaWiki (kitaen dita baba), dagiti administrador ket mabalinda nga ikkaten ti salaknib ti maysa a panid no ti rason ti pannaksalaknibda ket saanen a maipakat, no nalpasen ti narasonan a paset ti panawen, ken no awanen ti nasken konsenso ti agtultuloy a pannakasalaknib ti panid. Ti panagdamag ti administrador a sigud a nagsalaknib ti panid ket maibalakad kadagiti saan a nalawag a pasamak. Ti listaan dagiti panagsalaknib ken panagikkat ti salaknib ket magun-od idiay Espesial:Listaan/salaknib.

Napno a nasalakniban

[urnosen ti taudan]

Balitok a kandado

Ti napno a nasalakniban a panid ket mabalin laeng nga urnosen babaen dagiti administrador. Ti pannakasalakinb ket mabalin a para iti naisangsangayan nga oras wenno mabalin nga ingganat inggana.

Ti panagibalbaliw ti napno a nasalakniban a panid ket maisingasing iti bukodna a tungtungan a panid, wenno ti sabali a lugar para iti pagtungtungan. Dagiti administrador ket mabalinda ti mangsukat ti nasalakniban nga artikulo a mangballatek ti konsenso. Ti panagikabil ti plantilia ti {{urnosen ti nasalakniban-napno}} idiay tungtungan a panid tapno makaala ti pannakapansin kadagiti administrador para iti panagigargaret ti saan a kontrobersial a panagibalbaliw.

Dagiti panagsupiat ti linaon

[urnosen ti taudan]

Dagiti panid a makasansanay kadagiti agsinnungat a panagurnos, ti temporario a napno a panagsalaknib ket makapilit kadagiti partido a makitungtutung dagiti panagurnosda idiay tungtungan a panid, a ditoy ket makaabotda ti konsenso. Dagiti naisalsalumina a pasamak iti panagsuppiat ti panagurnos, ken ti agnanayon a panagsuppiat ti panagurnos babaen dagiti naisangsangayan nga agar-aramat, ket mabalin a nasaysayaat a maaramid babaen ti pannakaserra, tapno saan a mapawilan ti kadawyan a panag-urnos babaen dagiti dadduma nga agar-aramat.

No agsalaknib iti maysa a panid gapu ti panagsuppiat ti linaon, dagiti administrador ket kadawyanda a salakniban ti agdama a bersion, malaksid no ti agdama a bersion ket aglaon kadagiti linaon a nalawag nga aglablabsing kadagiti annuroten ti linaon, a kas ti bandalismo, panaglabsing ti karbengan ti kopia, wenno panaglabsing ti dayaw dagiti sibibiag a tao. Gaputa ti panagsalaknib ti agdama a bersion ket sagpaminsan a magunggunaan ti panagsinnungat a panagurnos babaen ti panangipatakder ti maysa a naisuppiatan a panagbalbaliw, dagiti administrador ket mabalinda nga isubli ti daan a bersion ti panid sakbay a nangrugi ti panagsuppiat ti panagurnos no adda ti nalawag a puntos daytoy. Dagiti panid a nasalakniban babaen ti panagsinnungat a panagurnos ket nasken a saan a maurnos malaksid kadagiti panagbalbaliw a saan a kontrobersial wenno para kadagiti adda ti nalawag a konsenso (kitaen dita ngato).

Dagiti administrador ket nasken a saanda a salakniban wenno ikkaten dagiti salaknib tapno mapaimbag ti bukoddda a puesto kadagiti nasuppiatan a linaon.

Bandalismo

[urnosen ti taudan]

Ti panagisagana a panagsalaknib kadagiti artikulo ket saan a maitutop ti nawaya a katutubo ti Wikipedia. Dagiti nabiit a paset ti panawen ti napno a panagsalaknib ket maus-usar kadagiti manmano a kaso no adu dagiti bilang ti automatiko a napasingkedan nga agar-aramat ket maus-usarda ti agtaltalianed a panagraut ti bandalismo iti maysa nga artikulo. Ti agtagtaginayon a panagbandalismo, wenno mabalin a masakbayan a panagbandalismo para kadagiti adu ti trapikona nga artklulo, ket manmano nga agited ti batayan para iti napno a panagsalaknib. Ti bassit a panagsalaknib ket maus-usar para kadagiti artikulo.

Agnanayon a nasalakniban

[urnosen ti taudan]

Brown padlock
Nalabbasit a kandado

Adda met dagiti luglugar ti Wikipedia ket agnanayon a nasalakniban babaen ti sopwer ti MediaWiki. Ti nagan ti espasio ti MediaWiki, a magilawlawag dagiti paset ti interface ti pagsaadan, ket napno a nasalakniban; saan a mabalin nga ikkaten dagiti administrdor ti pannakasalaknib dagitoy. Iti maipatinayon, ti CSS ti agar-aramat ken dagiti JavaScript a panid, a kas ti Agar-aramat:Kaspagarigan/monobook.css, Agar-aramat:Kaspagarigan/cologneblue.js ken dagiti personal a panid ti JSON a kas ti Agar-aramat:Kaspagarigan/data.json, ket automatiko a napno a nasalakniban. Dagiti laeng pakabilangan a mairaman kadagitoy a panid, dagiti adninistrador ti interface ken administrador ti mabalin a mangurnos kadagitoy. Daytoy a panagsalaknib ket maipakat ti ania man nga subpanid nga agraman iti pagpaatiddog iti ".css", ".js" ken .json, no adda kapadpadana a kudil ti MediaWiki wenno awan. Dagiti administrador ti interface ket mabalinda a baliwan ken mabalin nga ikkaten dagiti administrador dagitoy a panid, kas pagarigan, ti panagikkat kadagiti eskritu ti agar-aramat a di umno nga inus-usar.

Iti maipatinayon kadagiti dagus a naikodigo a panagsalaknib, dagiti sumaganad ket kadawyanda nga agnanayon a nasalakniban:

 • Dagiti panid a napanirigan unay, a kas ti Umuna a Panid.
 • Dagiti panid a nasken a saan a mabalbaliwan gapu ti karbengan ti kopia wenno legado a rason, a kas ti sapasap a renunsia.
 • Dagiti panid a kanayon unay a nailak-am, a kas ti {{tl}} wenno {{ambox}}, tapno mapawilan ti bandalismo. Daytoy ket mairaman kadagiti ladawan wenno plantilia a naususar kadagiti napanirigan unay wenno kanayon unay a mairamraman a panid.
 • Dagiti papeles ket agnanayonda a nasalakniban ti pannakaiyalis, ngem dagiti administrador ket mabalinda nga iyalis.

Nasalakniban-bassit

[urnosen ti taudan]

Pirak a kandado

Ti bassit a panagsalaknib ket pawilanna dagiti panagurnos babaen dagiti saan a nakarehistro (IP a pagtaengan), ken dagiti pay panag-urnos manipud kadagiti ania man a pakabilangan a saan nga automatiko a napsingkedan (nasken nga uppat nga aldaw ti kadaanan ti pakabilangan) wenno napasingkedan.

Dagiti kastoy nga agar-aramat ket mabalinda ti agkiddaw ti panagurnos iti maysa a nasalakniban bassit a panid babaen ti panagkiddaw kadagitoy idiay tungtungan a panid, nga ususaren ti plantilia ti {{Urnosen ti nasalakniban-bassit}} no nasken ti makaala ti pannakaimatangan. No ti panid a masalsaludsod ken ti bukodna a tungtungan a panid ket nasalaknibanda, pangngaasi nga aramiden ti panagkiddaw idiay Wikipedia:Kiddaw para iti panagurnos.

Pagsurotan para kadagiti administrador

[urnosen ti taudan]

Dagiti admistrador ket mabalinda nga ipakat ti ingganat inggana a panagsalaknib bassit ti panid a suheto ti adu ken agtagtaginayon a bandalismo wenno panaglabsing iti annuroten ti linaon (a kas dagiti biograpia ti sibibiag a tattao, agmangngamangnga a puntos ti panirigan). Ti panagsalaknib bassit ket nasken a saan nga usaren ti panagsakbay a pamay-an ti panagsuppiat ti bandalismo a saan pay a rimsua, wenno usaren a kas maysa a pibilihio dagiti nakarehistro nga agar-aramat kadagiti saan a nakarehistro nga agar-aramat kadagiti (agpayso) panagsuppiat ti linaon.

Iti panagtaginayon, dagiti administrador ket mabalinda ti agipakat ti temporario a panagsalaknib bassit kadagiti panid a:

 • Suheto ti adu ngem temporario a bandalismo wenno panagriri (kas pagarigan, gapu ti panangimatangan ti midia) a ti panagserra ti agmaymaysa nga agar-aramat ket saan a mabalin a mapili.
 • Suheto ti panagsuppiat ti panag-urnos nga amin dagiti nairaman a partido ket saan a nakarehistro wenno baro nga agur-urnos (a kas ti, kadagiti kaso a ti napno a pangsalaknib ket isu ti maipakat). Daytoy ket saan amaipakat no mairaman dagiti automatiko a napasingkedan nga agar-aramat.
 • Suheto ti bandalismo wenno agsinnungat a panagurnos a dagiti saan a nakarehistro nga agar-aramat ket agar-aramidda ti IP a panaglagto babaen ti panagusar ti nadumaduma a kompiuter, nga agal-ala kadagiti baro a pagtaengan babaen ti panag-uar ti dinamiko nga IP panaggun-od, wenno dagiti pay sabsabali a panagala ti kastoy a pagtaengan a kas ti IP a pagtaengan a panagsipsiput.
 • Dagiti tungtungan a panid ti artikulo, no dagitoy ket suheto ti agtgtaginayon a pangriribok. Ti kastoy a panagsalaknib ket nasken a manmano laeng nga usaren gapu ta pawilanna dagiti saan a nakarehistro nga agar-aramat ken baro a nakarehistro nga agar-aramat manipud ti panakibinglay kadagiti tungtungan. Ti panid ken ti tungtunganna a panid ket nasken a saan a masalakniban ti agpada nga oras. No ti panid ken ti tungtungan a panid ket agpadada a nasalakniban ket kayatmo ti agkiddaw iti panagurnos, pangngaasi nga agkiddawka ti panagurnos idiay Wikipedia:Kiddaw para iti panagurnos.
 • Dagiti tungtungan a panid dagiti naserraan nga IP a pagtaengan nga inus-usar ti agnanayon a saan nga umno a panagurnos, a mairaman ti agnanayon a panagabuso iti {{ikkaten ti serra}} a plantilia, wenno ti agtultuloy a saan a sibil wenno dakes a panagisasao. Ti salaknib ket nasken maitutop iti paset ti panawen tapno saan a masurokan ti kaatiddog ti pannakaserra. Dagiti administrador ket mabalinda a pilien ti panagsukat ti pannakaikabil ti serra ti agar-aramat tapno imbes a maserraan ti agar-aramat ti panagurnosda ti tungtunganda a panid, gapu ta saan a nasken ti panagipada ti pannakaserra a paset ti panawen ti salaknib ti panid a paset ti panawen iti daytoy a pamay-an.

Nasalakniban iti pannakapartuat

[urnosen ti taudan]

Asul a kandado

Dagiti administrador ket mabalinda a pawilan ti pannakapartuat ti panid babaen ti panagsalaknib ti interface. Daytoy nasayaat para kadagiti artikulo a naikkaten ngen agtultuloy a maparpatuat manen. Daytoy a panagsalaknib ket sensetibo ti kadakkel ti letra. Ti listaan dagiti nasalakniban a titulo ket mabirukan idiay nasalakniban a titulo.

Dagiti panagisakbay a panagiparit kadagiti baro a titulo ti artikulo ket naaramid babaen ti sistema ti mensahe ti panagiparit ti titulo, ken mangpakabael ti nasaysayaat a salaknib nga adda suporta para kadagiti subkuerdas ken dagiti kadawyan a panangiyebkas.

Dagiti panid a nasalakniban iti pannakapartuat ket sagpaminsan a makunkuna a kas dagiti "naasinan". Dagiti agkontribusion nga agayat ti pannakapartuat kadagiti naasinan a titulo nga adda dagiti nasaysayaat a linaon ket mabalinda ti agdamag kadagiti administrador wenno usaren ti pamay-an ti panagrepaso ti panagikkat.

Nasalakniban iti pannakaiyalis

[urnosen ti taudan]

Berde a kandado

Dagiti nasalakniban ti pannakaiyalis a panid ket saan a mabalin a maiyalis kadagiti baro a titulo malaksid a babaen dagiti administrador. Dagiti salaknib ti pannakaiyalis ket kadawyan a naipakat kadagiti:

 • Dagiti panid a suheto ti agnanayon a panagiyalis dagiti panid a bandalismo.
 • Dagiti panid a suheto a panaginagan ti panid a suppiatan.
 • Dagiti adu unay a napanirigan a panid nga awan dagiti rasonna a maiyalis, a kas ti Pagmadlawan dagiti administrador.

Dagiti napno a nasalakniban a panid ket nasalaknibanda pay ti panakaiyalis.

A kas ti napno a panagsalaknib, ti panagsalaknib gapu ti panagsuppiat ti panag-urnos ket nasken a saan a gapuanan ti panagusig a lagdaan iti agdama a nagan. No ti panagsalaknib ti panagiyalis ket maipakat kalpasan ti panagkiddaw ti pannakaiyalis a tungtungan ti panid ket nasken a masalakniban iti likasionna sakbay a nairugi ti panagkiddaw a pannakanaiyalis.

Nasalakniban iti panagikarga

[urnosen ti taudan]

Morado a kandado

Dagiti nasalakniban iti panagikarga ti papeles ket saan a mabalin a masukatan kadagiti baro a bersion malaksid a babaen dagiti administrador. Ti salaknib ti panagikarga ket saanna a salakniban ti panid dagiti papeles manipud ti panagurnos. Ti panagsalaknib ti panagikarga ket mabalin a maipakat babaen ti administrador;

 • Kadagiti papeles a suheto ti agnanayon a panagikarga iti bandalismo.
 • Kadagiti papeles a suheto ti nagsuppiatan a nagbaetan dagiti agur-urnos.
 • Kadagiti papeles a nasken a saan a masukatan, a kas dagiti ladawan a maususar kadagiti interface wenno nairaman iti Umuna a Panid.

A kas ti napno a panagsalaknib, dagiti administrador ket nasken a saanda nga agparabor iti maysa a bersion kadagiti sabali, ken ti salaknib ket nasken a saan a panagusig a lagdaan ti agdama a bersion ti imahen. Malaksid kadagiti papeles a nasalakniban gapu ti panagikarga iti bandalismo.


Dagiti aramid ti opisina

[urnosen ti taudan]

Nangisit a kandado

A kas naitabas kadagiti aramid ti opisina , ti papmpanid ket mabalin a salakniban babaen dagiti opisial ti Pundasion ti Wikimedia a panagsungbat kadagiti pilaw a kas ti karbengan ti kopia wenno dagiti pammadakes a naisasao. Dagitoy ngaaramid ket patuonenna ti konsenso ti komunidad. Dagiti administrador ken nasken a saan nga agurnos wenno ikkaten ti salaknib dagiti kastoy a panid nga awan ti pammalubos manipud kadagiti opisial ti Pundasion ti Wikimedia.

Nasalakniban iti sariap

[urnosen ti taudan]

Turkuesa a kandado

Ti sariap a panagsalaknib ket napno a salaknibanna ti panid, ken automatikona nga igay-at ti napno a salaknib iti aniaman a nailak-am. Daytoy ket mairaman kadagiti plantilia ken modulo, dagiti ladawan ken dagiti dadduma pay a midia a naibalay iti Ilokano Wikipedia. Dagiti papeles a naipenpen idiay Commons ket saan a masalakniban babaen ti sariap a salaknib, ken nasken a temporario a maipan iti Ilokano Wikipedia wenno masalakniban idiay Commons. Ti sariap a salaknib:

 • Ket nasken laeng a mausar tapno mapawilan ti bandalismo no maikabil ti mapanirigan unay a panid a kas ti Umuna a Panid.
 • Ken magun-od laeng para kadagiti napno a nasalakniban a panid; daytoy ket nabaldado para kadagiti nasalakniban bassit a panid gapu ta adda mairepersentana a biddut ti sekuridad. Kitaen ti Bugzilla:8796 para iti adu pay a pakaammo.
 • Daytoy ket saan a dagus; daytoy mabalin ti mano nga oras sakbay a mabanagan. Kitaen ti Bugzilla:18483 para iti adu pay a pakaammo.
 • Sapasap daytoy a dagus a saan a maipakat kadagiti plantilia, gapu ta daytoy ket saan nga agsalaknib kadagiti pannakairaman ti uneg dagiti <includeonly> nga etiketa wenno pannakairaman nga agdepende kadagiti parametro ti plantilia, ngem daytoy ket salaknibanna ti subpanid ti dokumentasion ti plantilia.

Dagiti magun-od a plantilia

[urnosen ti taudan]

Dagiti sumaganad a plantilia ket mabalin nga ikabil dita ngato dagiti panid a mangipakita a dagitoy ket nasalakniban:

Dagiti plantilia ti salaknib
Modulo:Banderola ti salaknib Panagurnos Panagiyalis Dagiti di pay maibanag a panagbaliw
Sapasap: {{pp}}
{{pp-nasalakniban}} {{pp-iyalis}} {{pp-pc1}} {{pp-pc2}}
WP:BST: {{pp-bst}} N/A N/A
Suppiat: {{pp-suppiat}} {{pp-iyalis-suppiat}} N/A
Nausar iti Umuna a Panid: {{pp-umuna-a-panid}} N/A N/A
Am-ammirisen iti Opisina: {{pp-opisina}} {{pp-isaad-manen}} {{pp-opisina-dmca}}
Tirtiris a pakabilangan: {{pp-tirtiris}} N/A N/A
Adu a pannakabuybuya a plantilia ken modulo: {{pp-plantilia}} N/A N/A
Tungtungan ti agar-aramat iti naserran nga agar-aramat: {{pp-tungtungan-agar-aramat}} N/A N/A
Bandalismo: {{pp-bandalismo}} {{pp-iyalis-bandalismo}} N/A
Napaut a termino: {{pp-semi-agnanayon}} {{pp-iyalis-agnanayon}} N/A
Pakaammo ti tungtungan a panid: {{permanente a nasalakniban}}
{{temporario a nasalakniban}}
N/A N/A