Plantilia:Pp-plantilia

Permanente a nasalakniban a plantilia
Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia
Dokumentasion ti plantilia

Daytoy ket ti pakdaar ti salaknib ti {{pp-plantilia}} .

Daytoy ket maus-usar kadagiti nasalakniban a plantilia ken kadagiti nasalakniban a panid ti ladawan.

Daytoy a plantilia ket saan nga agparang kadagiti panid a saan a nasalakniban, imbes ket agireporta kadagiti biddut. Pangngaasi a laglagipen a dagiti laeng administrador ti makasalaknib kadagiti panid, daytoy a plantilia ket agibaga laeng ti pannakasalaknib a kasasaad ti maysa a panid.

Daytoy a plantilia ket saan a manual a maikabkabil kadgiti panid ti plantilia, gapu ta daytoy ket automatiko nga ikarkarga babaen ti plantilia ti {{Dokumentasion}} kadagiti nasalakniban a panid ti plantilia. Dagiti nasalakniban a plantilia (napno wenno bassit laeng) ket nasken nga adda dagiti dokumentasion nga subpanid (/dok) tapno ti aniaman nga agur-urnos ket mabalinda a pabaruen ti dokumentasion, dagti kategoria ken silpo ti interwiki ti plantilia. Kitaen ti panagdokumentasion ti plantilia para iti ad-adu pay a paammo.

Daytoy a plantilia ket automatikona a duktalan ti agpang ti salaknib ti panagurnos (bassit wenno napno) iti maysa a panid, ken no adda ti maysa a plantilia wenno panid ti ladawan, ken baliwanna ti langa ken ti pannakaikategoria ti panid.

  • Usaren ti {{pp-plantilia}} para iti kadawyan a langa (bassit nga ikono dita ngato).
  • Usaren ti {{pp-plantilia|small=no}} para iti dakkel a kahon ti mensahe. Kadagiti panid ti laawan mangidiaya kami nga usaren ti dakkel a kahon. (Nasken pay a nasayaat nga inayon ti {{nocommons}} a kahon kadagiti nasalakniban a panid ti ladawan, tapno maipalagip kadagiti tattao a ti ladawan ket nasken a saan nga ikkaten urayno adda sabali a kopia idiay Commons.)

No ti {{pp-plantilia}} ket mainayon iti nasalakniban a plantilia, nasken nga ikabil ti uneg ti <noinclude>...</noinclude> nga etiketa (no saan,daytoy ket agparang kadagiti amin a panid a nakausaran daytoy a plantilia, a daytoy ket pagbanagan dagiti biddut a mensahe). Kadagiti panid ti ladawan ti etiketa ti<noinclude></noincluce> ket saan a nasken.

Kitaen pay

Dagiti plantilia ti salaknib
Modulo:Banderola ti salaknib Panagurnos Panagiyalis Dagiti di pay maibanag a panagbaliw
Sapasap: {{pp}}
{{pp-nasalakniban}} {{pp-iyalis}} {{pp-pc1}} {{pp-pc2}}
WP:BST: {{pp-bst}} N/A N/A
Suppiat: {{pp-suppiat}} {{pp-iyalis-suppiat}} N/A
Nausar iti Umuna a Panid: {{pp-umuna-a-panid}} N/A N/A
Am-ammirisen iti Opisina: {{pp-opisina}} {{pp-isaad-manen}} {{pp-opisina-dmca}}
Tirtiris a pakabilangan: {{pp-tirtiris}} N/A N/A
Adu a pannakabuybuya a plantilia ken modulo: {{pp-plantilia}} N/A N/A
Tungtungan ti agar-aramat iti naserran nga agar-aramat: {{pp-tungtungan-agar-aramat}} N/A N/A
Bandalismo: {{pp-bandalismo}} {{pp-iyalis-bandalismo}} N/A
Napaut a termino: {{pp-semi-agnanayon}} {{pp-iyalis-agnanayon}} N/A
Pakaammo ti tungtungan a panid: {{permanente a nasalakniban}}
{{temporario a nasalakniban}}
N/A N/A
  • Dagiti baw-ing − no adda, dagiti sabali a nagan daytoy a plantilia a mabalin a mausar