Jump to content

Wikipedia:Apay nga agaramid ti pakabilangan?

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia

Ditoy Ilokano Wikipedia, saanmo a nasken ti sumrek tapno makaurnoska. Nawaya daytoy nga ensiklopedia a kaaduan ti sinoman ti maka-urnos wenno agaramid kadagiti artikulo. Ngem siaammo a dagiti nagtaudan dagiti inurnos ket kanayon a maipakpakita iti publiko. Para kadagiti saan a nai-rehistro nga inurnos, ti kayatna a makuna daytoy ket ti pannaka-ilista ti inusar a banag a panagurnos (a kas iti kumpiuter), daytoy a banag ket ti numero ti IP nga adres (IP address). Ti panagpartuat iti pakabilangam (account) ditoy Wikipedia, ti IP nga adres ket agtalinaed a mailemmeng - ti laeng naganmo nga agar-aramat a napilim ti maiparang iti publiko, mangsalaknib kenka pay kadagiti panagsurot ti panagi-yuged ken makaited pay kenka kadagiti sabsabali a pagimbagan.

Pakabuklan dagiti pagimbagan[urnosen ti taudan]

Saanka a nasken nga agrehistro tapno makaiparawadka, ngem ti panangala ti pakabilangam ket mangipalubos kenka kadagitoy:

  • Makapilika ti kayatmo a nagan nga agar-aramat, kalpasan daytoy mabalinmonton nga ipindut ditoy ken agpartuatka ti bukodmo a panid ti agar-aramat. Mabalinmonton ti makitinnulong, makibingay kadagiti pakaammo a maipanggep kaniam, wenno agsanay nga agurnos ken agipablaak. Idiay panidmo nga agar-aramat, mabalinmo a mangkita ti listaan dagiti amin a kontribusionmo ken mabalinmo nga usaren ti listaan ti bambantayam tapno masiputmo dagiti pannakabalbaliw kadagiti panid a kakaykayatam.
  • Mabalinka pay ti agpili nga agipatulod wenno umawat kadagiti esurat kadagiti sabsabali nga agar-aramat.
  • Mabalinka nga agikarga kadagiti papeles idiay commons, naganan manen dagiti panid.
  • Mabalinka nga agurnos kadagiti nasalakniban-bassit a pampanid. Dagiti agar-aramat ti IP ket saanda a mapalubosan nga agurnos kadagitoy a nasalakniban a panid, ngem dagiti automatiko a napasingkedan nga agar-aramat ket mabalinda (ken kadawyan nga agbalin a automatiko a napasingkedan nga agar-aramat kalpasan ti uppat nga aldaw)
  • Mabalinka nga agusar ti naipagtitipon a panagserrek tapno makaurnoska kadagiti sabsabali a proyekto ti Wikimedia.
  • Mabalinka nga agusar kadagiti nadumaduma a kakaykayatam (a mairaman ti pirma) ti tungtungam tapno mabaliwan ti langa ken panagkukua iti Wikipedia.
  • Makaurnoskanto a saan a maiparang ti IP a pagtaengam, malaksid kadagiti agar-ramat nga adda dagiti karbenganda nga "Checkuser' ngem isuda ket saanda a makaited kadagitoy iti publiko.
  • Mabalinka pay ti agusar kadagiti nasaysayaat a ramramit ti panagurnos.
  • Mabalinka pay ti agkiddaw wenno mainominado a kas maysa nga administrador.