Jump to content

Wikipedia:Kiddaw para iti panagsalaknib ti panid

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia
Kiddaw para iti panagsalaknib ti panid

Daytoy a panid ket para iti panagkiddaw ti panagsalaknib iti panid, tapno dagitoy ket napno a masalakniban, masalakniban iti pannakapartuat, masalakniban-bassit, masalakniban iti pannakaiyalis, masalakniban iti panangikarga , wenno panagikkat ti salaknib. Pangngaasi a basaen ti annuroten ti salaknib. Ti napno a panagsalaknib ket inus-usar tapno mapasardeng kadagiti suppiat ti panagurnos dagiti agar-aramat wenno ti panagpawil ti bandalismo kadagiti nariesgo unay a plantilia wenno modulo, ti nasalakniban-bassit ket kadawyan nga inus-usar laeng tapno mapawilan ti bandalismo ti IP ken baro nga agar-aramat, ken ti panagsalaknib ti panangiyalis ket inus-usar ti panangipasardeng kadagiti supppiat ti panangiyalis ti pampanid.

Kalpasan a masalakniban ti panid, ti panagsalaknib ket mailista idiay pakasaritaan ti panid ken dagiti listaan nga addaan ti bassit a panangipalawag no apay a nasalakniban, ken ti artikulo ket mailista idiay Espesial:Nasalakniban a pampanid.


Dagiti agdama a kiddaw para iti panangipangato ti agpang ti salaknib[urnosen ti taudan]

Pangngaasi nga ipablaak dagiti kiddaw para iti panangipangato ti agpang ti salaknib iti panid.


Dagiti agdama a kiddaw para iti panagpabassit ti agpang ti salaknib[urnosen ti taudan]

Pangngaasi nga ipablaak dagiti kiddaw para iti panagpabassit ti agpang ti salaknib iti panid.


Dagiti agdama a kiddaw para kadagiti panagurnos ti nasalakniban a panid[urnosen ti taudan]

Pangngaasi nga ipablaak dagiti kidaddw para kadagiti panagurnos ti nasalakniban a panid no ti tungtungan a panid ket nasalakniban.