Jump to content

Wikipedia:Dagiti agpang ti panagserrek ti agar-aramat

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia

Ti abilidad ti kontributor nga agaramid kadagiti naisangayan a tignay iti Wikipedia ket agdepdepende iti bukodda nga agpang ti panagserrek ti agar-aramat. Daytoy ket maikeddeng no ti nakastrek iti maysa a pakabilangan, urayno ti pakabilangan ket addaan ti makaanay nga edad ken dagiti bilang dagiti inurnos, ken ania man kadagiti maipatinayon a karbengan ti manual a naited iti pakabilangan.

Ti sinoman ket makabasa iti Wikipedia. Malaksid no isuda ket naserraaan, mabalinda ti nawaya nga agurnos kadagiti kaaduan a panid a saan a nasken ti sumrek. Ti panagserrek ket mangited iti agar-aramat kadagiti adu a pagimbagan a mairaman ti abilidad ti agpartuat kadagiti baro a panid. Dagiti pakabilangan nga agpauten kadagiti naisangayan a bilang ti aldaw wenno dagiti ad-adu ngem dagiti naisangayan a bilang dagit naaramid ket automatiko a mapasingkedan. Dagiti adu pay nga agpang ti panagserrek ket nasken a manual a maited babaen ti agar-aramat nga addaan ti maitunos a turay. Ti maysa nga editor nga adu ti pannakasanayna ken nasayaat ket kaugalianna ket mabalinna ti agpadas nga agbalin a maysa nga administrador (sysop), a mangited kadagiti adu a bilang kadagiti dadduma pay a pammalubos.

Pakabuklan[urnosen ti taudan]

Amin dagiti agbisbisita iti daytoy a sitio, a mairaman dagiti saan a nakarehistro nga agar-aramat, ket paset ti grupo dagiti '*' , ken amin dagiti nakastrek nga agar-aramat ket paset pay ti grupo dagiti 'agar-aramat' . Dagiti agar-aramat ket automatikoda a maipangato kadagiti Automatiko a napasingkedan/Napatalgedan nga agar-aramat ti grupo a ti pakabilanganda ket nagpauten kadagiti uppat nga aldaw. Dagiti dadduma pay a wagayway ket maited laeng no makiddaw; a kas dagiti 'bot', ket maikkanda kadagiti pammalubos no makaipakitada iti pannakasapul kaniada (kitaen ti Wikipedia:Dagiti kiddaw dagiti pammalubos ken Wikipedia:Bots/Requests for approval). Dagiti dadduma pay a kas dagiti 'sysop' ken 'burokrata', ket maited laeng kalpasan ti pannakitungtung ti komunidad ken konsenso idiay Wikipedia:Dagiti administrador/kiddaw.

Dagiti grupo ti agar-aramat[urnosen ti taudan]

Dagiti saan a nakarehistro nga agar-aramat[urnosen ti taudan]

Dagiti kontributor a saan pay a nakapartuat iti pakabilangan wenno nakastrek ket nailaslasinda babaen ti bukoda nga IP a pagtaengan imbes a ti nagada nga agar-aramat, ken mabalinda a basaen amin a pampanid ti Wikipedia, ken agurnos kadagiti panid a saan a nasalakniban wenno nasalakniban-bassit. Mabalinda ti agpartuat kadagiti tungtungan a panid kadagiti ania man a nagan ti espasio ngem nasken a dumawatda ti tulong kadagiti dadduma a paset ti wiki. Saanda a mabalin ti agikarga kadagiti papeles ken dagiti ladawan. Nasken a sungbatanda ti CAPTCHA no kayatda ti agurnos a palairamanan ti panaginayon iti maysa wenno ad-adu a silpo ti ruar, ken agpindut tapno mapasingkedan ti agpurga kadagiti panid. Amin nga agar-aramat ket mabalinda pay ti agusisa iti sitio ti API kadagiti 500 a sangkapaset dagiti rehistro.

Dagiti baro nga agar-aramat[urnosen ti taudan]

Dagiti agar-aramat nga agur-urnos babaen ti pakabilangan nga inrehistroda ket mabalinda ti dagus nga agpartuat kadagiti panid kadagiti aniaman a nagan ti espasio malaksid ti nagan ti espasio ti MediaWiki, ken mabalinda pay ti agipatulod ti esurat kadagiti sabali nga agar-aramat no agaramidda ti maysa nga esurat a pagtaengan idiay kakaykayatan ti agar-aramat. Amin a nakastrek nga agar-aramat ket mabalinda a markaan dagiti inurnos a kas bassit. Mabalinda a purgaen dagiti panid a saan a nasken ti agpasingked, ngem naskenda pay laeng a sumungbat ti CAPTCHA no agnayon kadagiti silpo ti ruar. Mabalinda pay baliwan ti bukodda nga interface iti Wikimedia ken dagiti pagpilianna no kayatda, babaen ti Special:Preferences wenno babaen ti panagnayon ti personal a CSS wenno dagiti alagaden ti JavaScript kadagiti bukodda a papeles ti vector.css wenno vector.js.

Dagiti automatiko a napasingkedan nga agar-aramat[urnosen ti taudan]

Dagiti automatiko a napasingkedan nga agar-aramat ket dagiti agar-aramat a nakarehistro ken dagiti pakabilanganda ket nagpauten iti uppat nga aldaw. Iti maipatinayon kadagiti maaramid dagiti saan a nakarehistro nga agar-aramat, dagiti napasingkedan nga agar-aramat ket mabalinda ti agaramid kadagiti nailista dita baba:

  • agikabil kadagiti kakaykayatan
  • agirehistro kadagiti pampanid para kadagiti "binambantayan"
  • agikarga kadagiti papeles a kas dagiti ladawan, dagiti mangngeg, ken dadduma pay idiay commons
  • markaanda dagiti inurnosda a kas Bassit
  • agpartuat kadagiti kabukbukodanda a panid
  • agiyalis kadagiti pampanid
  • agpili ken agusar kadagiti gadget a saan a kasisigud a naikabil
  • agurnos kadagiti nasalakniban bassit a panid

Ti napno a listaan dagiti karbengan ken mabalin a magun-od idiay listaan dagiti karbengan.

Amin a panagurnos nga inaramid dagiti nakarehistro nga agar-aramat ket maiparang ti naganda nga agar-aramat kadagiti pakasaritaan imbes a ti IP nga adres.

Dagiti administrador, burokrata ken mayordormo[urnosen ti taudan]

Dagiti administrador[urnosen ti taudan]

Kitaen ti Wikipedia:Dagiti administrador.

Kitaen ti Special:ListUsers/sysop para iti listaan dagiti agar-aramat iti daytoy a grupo.

Dagiti burokrata[urnosen ti taudan]

Dagiti karbengan ti burokrata nga ited babaen ti konsenso ti komudida a mapalubosan a mangaramid kadagiti naisangayan a tignay para kadagiti pakabilangan dagiti sabali nga agar-aramat.

Iti agdama ti Ilokano Wikipedia ket awan dagiti agar-aramat nga addaan iti karbengan iti burokrata. No masapul ti tulong a nasken ti karnengan ti burokrata, pangngaasi ng agkiddaw ditoy.

Kitaen ti Special:ListUsers/bureaucrat para iti listaan dagiti agar-aramat iti daytoy a grupo.

Dagiti mayordormo[urnosen ti taudan]

Kitaen ti dagiti mayordormo idiay meta.

Dagiti napasingkedan nga agar-aramat[urnosen ti taudan]

Kadagiti dadduma a situasion, nasken para kadagiti pakabilangan a mailaksid manipud ti kadawyan a paset ti panawen a pammasingked. Ti grupo ti 'napasingkedan ket aglaon kadagiti isu met laeng a karbengan dagiti grupo ti 'automatiko a napasingkedan' , ngem mabalin nga ited babaen dagiti administrador no nasken.

Kitaen ti Special:ListUsers/confirmed para iti listaan dagiti agar-aramat iti daytoy a grupo.

Oauthadmin[urnosen ti taudan]

Dagiti kameng ti grupo ti agar-aramat ti Oauthadmin ket mabalindanto ti agtaripato kadagiti agus-usar iti OAuth.

Dagiti agipatpatulod ti adu a mensahe[urnosen ti taudan]

Dagiti kameng ti daytoy a grupo ket mabalinda ti agipatulod kadagiti adu a mensahe kadagiti adu nga agar-aramat iti maninsan a beses. Iti Ilokano Wikipedia dagiti laeng administrador ti napalubosan iti daytoy a karbengan.

Dagiti administrador ti interface[urnosen ti taudan]

Dagiti administrador ti interface ket addaanda iti abilidad a mangurnos kadagiti amin a panid ti CSS, JavaScriptJavaScript ken JSON (dagiti panid a kas ti MediaWiki:Common.js wenno MediaWiki:Vector.css, wenno dagiti panid ti gadget a nailista iti Special:Gadgets), dagiti panid ti CSS/JS/JSON kadagiti sabali nga espasio iti agar-aramat, ken dagiti panid ti nagan ti espasio ti Mediawiki. Ti panagserrek ti administrador ti interface, ken mairaman iti panagserrek iti sabali a grupo nga addaan iti panagserrek iti undelete ket nasken iti panagkita kadagiti naikkaten a bersion ti panid a mabalin laeng a maurnos babaen daytoy a grupo.

Kitaen ti Espesial:ListUsers/interface-admin para iti listaan dagiti administrador ti interface.

Dagiti dadduma pay a wagayway a pakabilangan[urnosen ti taudan]

Dagiti bot[urnosen ti taudan]

Dagiti pakabilangan nga inus-usar babaen dagiti napasingkedan a bot tapno agaramid kadagiti naaprobaran a panagurnos ket mabalin a maikkan ti wagayway a kasta. Dagiti pakabilangan ti bot ket automatiko wenno semi-automatiko. Dagiti annuroten dagiti pakabilangan dagiti bot ket naiplawag babaen ti alagaden nga annuroten ti bot idiay meta.

Dagiti kontribusion dagiti bot (grupo ti agar-aramat a bot 'bot' ) ket saan a maipakpakita kadagiti kinaudi a balbaliw wenno listaan dagiti banbantayan kadagiti agar-aramat a nagpili nga agilemmeng dagiti urnos ti bot. Dagiti pakabilangan dagiti bot ket mabalinda ti agusisa iti API kadagiti sangkapaset ti 5,000 imbes nga iti 500.

Kitaen ti Special:ListUsers/bot para iti listaan dagiti agar-aramat iti daytoy a grupo.

Dagiti ingganat' inggana a naserraan nga agar-aramat[urnosen ti taudan]

Iti sapasap, dagiti karbenagn dagiti editor nga ingganat' inggana a naserraan ket nasken nga ibati a kasta. Dagiti karbengan a mainaig iti rason ti panagserra ket mabalin nga ikkaten babaen dagiti nagserra wenno nagikkat ti serra nga administrador.

Dagiti nota[urnosen ti taudan]

Kitaen pay[urnosen ti taudan]