Wikipedia:Nagan ti espasio

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia
Nagnagan ti espasio
Nagnagan ti espasio ti suheto Nagnagan ti espasio ti tungtungan
0 (Umuna/Artikulo) Tungtungan 1
2 Agar-aramat Agar-aramat tungtungan 3
4 Wikipedia Wikipedia tungtungan 5
6 Papeles Papeles tungtungan 7
8 MediaWiki MediaWiki tungtungan 9
10 Plantilia Plantilia tungtungan 11
12 Tulong Tulong tungtungan 13
14 Kategoria Kategoria tungtungan 15
828 Modulo Modulo tungtungan 829
Birtual a nagnagan ti espasio
-1 Espesial
-2 Midia

Ti maysa a nagan ti espasio ti Wikipedia ket dagiti agasmang ti panid ti Wikipedia a ti nagnagan ket mangrugi iti naisangayan a naireserba a balikas a mabigbigan babaen ti sopwer ti MediaWiki (sarunuen babaen ti dua a tuldek). Kas pagarigan, iti nagan ti espasio ti agar-aramat amin dagiti titulo ket mangrugi iti "Agar-aramat:". Iti kaso ti nagan ti espasio ti artikulo (wenno umuna), ti pakaiparangan dagiti artikulo ti ensiklopedia, awan ti naireserba a balikas ken dua a tuldek.

Iti agdama ti Ilokano Wikipedia ket addaan kadagiti 20 a nagan ti espasio: 9 nagnagan ti espasio ti proyekto, 9 a maitunos a nagnagan ti espasio tungtunganna, ken 2 a birtual a nagnagan ti espasio. Dagitoy ket nailistada amin iti kahon dita kanawan. Bayat nga agbirbiruk iti Wikipedia, ti listaan dagiti nagan ti espasio ket mabalin a magun-od kadagiti dua a panagpindut:agaramid iti awan linaon a panagbiruk, kalpasanna pinduten ti Napasayaat iti baba ti pagbirukan a kahon. Ti listaan ket mabalin pay a magun-od iti pakasapulan kadagiti agpababa a menu iti, kas pagarigan, Espesial:Prefixindex, Espesial:Allpages, Espesial:Recentchanges, ken Espesial:Contributions.

Dagiti parbo a nagan ti WP para iti Wikipedia, ken WT para iti Wikipedia tungtungan, ket mabalin para iti nagnagan ti panid iti kahon a pagbirukan, ken panagaramid kadagiti silpo, ken panagaramid kadagiti panangiraman. Kitaen ti Parbo a nagnagan dita baba para iti sabali a parbo a nagnagan.

Ti tabla dita kanawan ket mangipakita no ania ti numero a mausar no kayatmo ti agilemmeng kadagiti panid nga adda iti listaan ti bambantayam.

Nagnagan ti espasio ti suheto[urnosen ti taudan]

Dagiti nagan ti espasio ti suheto ti Wikipedia ken dagiti annongda ket nailista dita baba. Maited ti ababa a deskripsion, ngem mabalin a kitaen ti silpo para iti ad-adu pay a pakaammo.

Ti nagan ti espasio ket sagpaminsan pay a maipangyababaan iti espasio, a kas iti "espasio ti Wikipedia". Ti panid ti suheto ken ti tungtunganna panid ket mangporma iti paris.

Ti maysa a parbo a nagan ti nagan ti espasio ket ti nagan ti espasio iti pagsasao nga Ingles. Kas pagarigan, ti WP: ket Wikipedia:, ken isu a ti [[Wikipedia:Nagan ti panid]] ket mabalin a maipangyababaan iti [[WP:Nagan ti panid]]. Kitaen ti Parbo a nagnagan dita baba, para iti listaan dagiti parbo a nagan, a kas ti WT: para iti Wikipedia tungtungan:.

Birtual a nagnagan ti espasio[urnosen ti taudan]

Adda dagiti dua a birtual a nagnagan ti espasio a saan a maibaga kadagiti panid a naipenpen iti database:

Espesial[urnosen ti taudan]

Ti Espesial: a nagan ti espasio ket buklen dagiti panid (makunkuna nga espesial a pampanid) a matonton a pinartuat babaen ti sopwer, kas ti Espesial:RecentChanges. Dagitoy a panid ket kadawyan a mabalin a maisilpo, kas iti [[Espesial:RecentChanges]], malaksid no addaan dagitoy kadagiti parametro. Ti agusar kadagiti parametro, nasken a maited ti napno nga URL a kas maysa nga akinruar a silpo. Kas pagarigan, //ilo.wikipedia.org/w/index.php?title=Espesial:Recentchanges&days=3&limit=10, a mangisubli kadagiti sangapulo a kaudian a balbaliw kadagiti napalabas a tallo nga aldaw.

Mabalinmo ti agpartuat iti baw-ing iti Espesial a panid, ngem ti baw-ing ket saanto nga automatiko a masurot.

Para iti listaan dagiti espesial a panid, kitaen ti Espesial:SpecialPages.

Midia[urnosen ti taudan]

Ti Midia: a nagan ti espasio ket mabalin a mausar a dagus a panangisilpo iti papeles, imbes nga iti panid ti deskripsion ti papeles.

Parbo a nagnagan[urnosen ti taudan]

Ti makita dita baba ket ti automatiko a naduktalan babaen ti Modulo:Panagduktal ti nagan ti espasio a nagnagan ti espasio ken no adda, dagiti parbo a naganda.

Nagan ti espasio Parbo a nagnagan
main umuna, nangruna
agar-aramat user
wikipedia project, wp
papeles file, image
mediawiki
plantilia template
tulong help
kategoria category
timedtext
modulo module

Parbo a nagnagan ti tungtungan[urnosen ti taudan]

Ti tabla dita baba ket dagiti parbo a nagan ti espasio ken dagiti parbo a tungtungan ti espasio, dagiti parbo a nagan ti tungtungan ket mabalin laeng iti Ingles a nagan ti tungtungan iti "talk". Amin dagitoy ket sensitibo ti kadakkel ti letra:

Parbo a nagan Nagan ti espasio
WP Wikipedia
Project
WT Wikipedia tungtungan
Project talk
Image Papeles
File
Image talk Papeles tungtungan
File talk
Template Plantilia
Template talk Plantilia tungtungan
Category Kategoria
Category talk Kategoria tungtungan
Module Modulo
Module talk Modulo tungtungan
Help Tulong
Help talk Tulong tungtungan