Jump to content

Tulong:Panagserrek

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia

Saan a nasken ti sumrek sakbay nga agbuya wenno agurnos kadagiti panid. Ngem ti panagserrek ket makanayon kadagiti dadduma pay a pakailasinan, ken sapasap a maisingsingasing. No saanmo a kayat a maammuan ti IP a pagtaengam isu ngaruden a nasken a sumrekka. Napardas ket nalaka laeng ti agpartuat ti kabukbukodan a pakabilangan ti agar-aramat.

Panagserrek[urnosen | urnosen ti taudan]

Ti panagpartuat ti pakabilangan ket isu ti panangited ti nagan ti agar-aramat (ti pudno a naganmo wenno parbo a nagan) ken ti maysa a kontrasenias. Ti sistema ket paayenna ti maysa a nagan ti agar-aramat a naus-usaren. Ti pakabilangan ti agar-aramat ket maminsan laeng a mapartuat. "Naiserrekanton" kalpasanna daytoy. Ti sumaruno a panagserrekmo, itedmonto manen ti naganmo nga agar-aramat ken ipakitamto a sika met laeng ti isu a tao babaen ti panagusar ti kontrasenias. (Saanmo a pakibingayan ti bukodmo a kontrasenias iti dadduma a tao; daytoy ket mangpalubos ti madi a panagusar ti pakabilangam, a mabalin a pakaiturongan ti pannakaserra.)

Dagiti urnosem ket mairehistro babaen ti naganmo nga agar-aramat. No saanka a nakastrek dagiti inurnosmo ket maipakita iti pakasaritaan ti panid a mairaman ti IP nga adres.

Dagiti pakabilangan ti agar-aramat a kaar-aramid pay laeng iti nabiit ket "maikaykaysanto" (mabalin nga usaren kadagiti amin a gandat ti Wikimedia). Ti daan, a saan a naipagkaykaysa a pakabilangan ket mabalin a maipagkaykaysa idiay pagitiponan ti pakabilangan; dagiti naipagkaykaysa nga agar-aramat ket mabalinda nga usaren ti panid tapno makitada ti kasasaad dagiti naipagkaykaysa a pakabilanganda. Dagiti kakaykayatan ket agdama a nawaya a naiyasentar iti tunggal maysa a wiki. Kitaen ti naipagkaykaysa a panagserrek idiay meta.

Apay a sumrek?[urnosen | urnosen ti taudan]

Saanka a nasken nga agrehistro tapno makaitedka kadagiti kontribusion, ngem ti panangala ti pakabilangam ket mangipalubos kenka kadagitoy:

  • Makapilika ti kayatmo a nagan nga agar-aramat, kalpasan daytoy mabalinmonton nga ipindut ditoy ken agpartuatka ti bukodmo a panid ti agar-aramat. Mabalinmonton ti makitinnulong, makibingay kadagiti pakaammo a maipanggep kaniam, wenno agsanay nga agurnos ken agipablaak. Idiay panidmo nga agar-aramat, mabalinmo a mangkita ti listaan dagiti amin a kontribusionmo ken mabalinmo nga usaren ti listaan ti bambantayam tapno masiputmo dagiti pannakabalbaliw kadagiti panid a kakaykayatam.
  • Mabalinka pay ti agpili nga agipatulod wenno umawat kadagiti e-surat kadagiti sabsabali nga agar-aramat.
  • Mabalinka nga agikarga kadagiti ladawan idiay commons, naganan manen dagiti panid.
  • Mabalinka nga agurnos kadagiti nasalakniban-bassit a pampanid. Dagiti agar-aramat ti IP ket saanda a mapalubosan nga agurnos kadagitoy a nasalakniban a panid, ngem dagiti automatiko a napasingkedan nga agar-aramat ket mabalinda (ken kadawyan nga agbalin a automatiko a napasingkedan nga agar-aramat kalpasan ti uppat nga aldaw)
  • Mabalinka nga agusar ti naipagtitipon a panagserrek tapno makaurnoska kadagiti sabsabali a gangandat ti Wikimedia.
  • Mabalinka nga agusar kadagiti nadumaduma a kakaykayatam (a mairaman ti pirma) ti tungtungam tapno mabaliwan ti langa ken panagkukua iti Wikipedia.
  • Makaurnoskanto a saan a maiparang ti IP nga adresmo, malaksid kadagiti agar-aramat nga addaan kadagiti karbengan ti "Checkuser' ngem isuda ket saanda a makaited kadagitoy iti publiko.
  • Mabalinka pay ti agusar kadagiti nasaysayaat a ramramit ti panagurnos.
  • Mabalinka pay ti agkiddaw wenno mainominado a kas maysa nga administrador.

Panagpartuat iti pakabilangan[urnosen | urnosen ti taudan]

Tapno makapartuatka iti pakabilangam, piliem ti Sumrek (ngato a kanawan ti panid) kalpasanna ipindutmo ti agaramid ti pakabilangan. Naskento a mangitedka ti nagan ti agar-aramat ken kontrasenias, ken mangsungbat pay ti makitkita a panagsubok ti "captcha".

Dati a langa ti panagserrek[urnosen | urnosen ti taudan]

No saan a kayat ti baro a langa ti panagserrek mabalin pay ti sumrek ditoy nga agusar ti dati a langa.

Wikipedia:Apay nga agaramid ti pakabilangan?