Jump to content

Lapulapu

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia
Lapulapu
Datu ti Mactan
Dagiti bukod a salaysay
Naiyanak1491
Isla ti Mactan (Tattan a ti Punta Engaño, Mactan, Siudad ti Lapu-Lapu, Cebu, Filipinas
Natay1542 (tawen 50–51)
Nakaam-ammuannangidaulo dagiti puersa ti Bisaya a pimmatay kenni Ferdinand Magellan
BirngasKali Pulaku

Ni Lapulapu (Caliph Pulaka) (14911542), maysa a Muslim a pangulo iti Isla ti Mactan iti Cebu iti Filipinas. Mabigbig kas kaunaan a nativo ti arkipelago ti Filipinas a nangbusor iti kolonisasion dagiti Espaniol, maibilang ni Lapulapu a kas umuna a nailian a bannuar iti Filipinas.

Iti bigat ti Abril 27, 1521, nakiranget dagiti mannakigubat ti Mactan nga idauluan ni Lapulapu kadagiti soldado nga Espaniol nga indauluan ni Fernando Magellan. Nagtagipika ken nagtagikampilan, pinarmek da Lapulapu dagiti ganggannaet ket maysa kadagiti napasag ni Magellan.

Kas pammadayaw dagiti Cebuano, nangipatakderda iti estatua ken simbaan iti isla ti Mactan ken binaliwanda ti nagan ti ili ti Opon iti Cebu iti Siudad ti Lapu-Lapu.

Dagiti akinruar a silpo[urnosen | urnosen ti taudan]