Lupang Hinirang

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia
Lupang Hinirang
Ilokano: Daga a Naiduma
Sabanas ti musika ti Lupang Hinirang

Nailian a kanta ti  Filipinas
Dagiti lirikaJosé Palma, 1899
Dagiti kasisigud a lirika ti Espaniol
MusikaJulián Felipe, 1898
Wadan ti audio
Lupang Hinirang (Instrumental)

Ti Lupang Hinirang, wenno iti Ilokano ket "Daga a Naiduma", ti nailian a dayyeng ti Republika ti Filipinas. Ginumil ni Julián Felipe idi 1898 ti musika ti dayyeng ket insurat met ni José Palma idi 1899 ti kinasigud a kurditna iti Español. Immuna a na-ayayam idi ti pinakaproklama iti Kinawaya ti Filipinas idi Hunio 12, 1898. Daytoy a dayyeng ket naipatarus ti pagsasao a Tagalog idi kinarugian ti tawen a 1940. Iti kinasigud a Tagalog a bersion idi 1956 ket nabaliwan idi tawen a 1960 ket isun ti agdama a dayyeng.

Lupang Hinirang iti pagsasao a Tagalog ket maipatarus iti Ingles a kas "Chosen Land", adda met dagiti nagkamali a pinakaipatarus a kas "Beloved Land" wenno "Beloved Country".[1]

Bersion nga Ilokano[urnosen | urnosen ti taudan]

Ti Lupang Hinirang a naipatarus iti Ilokano (saan nga opisial)

Imnas nga ili
Baggak ti dumadaya
Daytoy ayatmi
Ti sagutmi kenka

Dagat' kinasudi
Indayon ti nakired
Iti mangdadael
Haanka pailuges

Iti tangatang, ulep ken pul-oy
Bambantay ken baybay
Addan dayag ti daniw ken dayyeng
Ti nasamit a wayam

Ti raniag ta wagaywaymo
Ket balligi a nasileng
Ti init ken dag'ti bitbituenna
Dinto pulos aglidem

Nakaliblibnos unay a dagan' ayat
Daytoy biag, langit dita dennam
Ngem no ti dayawmot' inda dadaesen
Inggat' tanem sumalakankam

Dagiti sabali a bersion iti sabsabali a pagsasao[urnosen | urnosen ti taudan]

Dagiti sumaganad a bersion iti Español, Tagalog/Filipino ken Inggles iti daytoy a Dayyeng ti Pagilian ket nagbalin da nga ofisial iti pakasaritaan ti Pilipinas. Ngem iti laeng kinaudi ken agdama a Tagalog bersyon ti opisial ken linteg.

Tagalog Opisial a kurdit:
Lupang Hinirang (1958, reb. 1960s)
Naipatarus ti Ingles (saan nga opisial):
Chosen Land[2][3]

Bayang magiliw,
Perlas ng Silanganan
Alab ng puso,
Sa Dibdib mo'y buhay.

Lupang Hinirang,
Duyan ka ng magiting,
Sa manlulupig,
Di ka pasisiil.

Sa dagat at bundok,
Sa simoy at sa langit mong bughaw,
May dilag ang tula,
At awit sa paglayang minamahal.

Ang kislap ng watawat mo'y
Tagumpay na nagniningning,
Ang bituin at araw niya,
Kailan pa ma'y di magdidilim,

Lupa ng araw ng luwalhati't pagsinta,
Buhay ay langit sa piling mo,
Aming ligaya na pag may mang-aapi,
Ang mamatay ng dahil sa iyo.

Country Beloved,
Pearl of the Orient,
The burning [fervour] of the heart
In thy chest is alive.

Chosen Land,
Cradle Thou [art] of the valourous.
To the invaders,
Thou shalt never submit.

In [the] seas and [the] mountains,
in [the] air, and in skies of Thine azure,
There is beauty in the poem
And [in the] song for freedom beloved.

The sparkle of the flag of Thine
Is victory that is shining.
The Stars and Sun of it
Forevermore shall never dim.

Land of the sun, of glory, and loving,
Life is Heaven in Thine embrace.
'Tis our joy, when there be oppressors,
To die because of Thee.


Kasisigud a bersion iti Español:
Filipinas (1899)
Opisial a bersion nga Ingles idi panawen ti Amerikano:
The Philippine Hymn (1938) Dagiti opisial a liriko, babaen ti CA 382.[4]

Tierra adorada,
hija del sol de Oriente,
su fuego ardiente
en ti latiendo está.

Tierra de amores,
del heroísmo cuna,
los invasores
no te hollarán jamás.

En tu azul cielo, en tus auras,
en tus montes y en tu mar
esplende y late el poema
de tu amada libertad.

Tu pabellón que en las lides
la victoria iluminó,
no verá nunca apagados
sus estrellas ni su sol.

Tierra de dichas, de sol y amores
en tu regazo dulce es vivir;
es una gloria para tus hijos,
cuando te ofenden, por ti morir.

Land of the morning,
Child of the sun returning,
With fervor burning,
Thee do our souls adore.

Land dear and holy,
Cradle of noble heroes,
Ne'er shall invaders
Trample thy sacred shore.

Ever within thy skies and through thy clouds
And o'er thy hills and sea,
Do we behold the radiance, feel the throb,
Of glorious liberty.

Thy banner, dear to all our hearts,
Its sun and stars alight,
O never shall its shining field
Be dimmed by tyrant's might!

Beautiful land of love, o land of light,
In thine embrace 'tis rapture to lie,
But it is glory ever, when thou art wronged,
For us, thy sons to suffer and die.

Opisial a bersion idi panawen ti Hapon iti bersion a Tagalog:
Diwa ng Bayan (1943)
Saan nga opisial a naipatarus iti Ingles:
Spirit of the Country[5]

Lupang mapalad,
Na mutya ng silangan;
Bayang kasuyo,
Ng sangkalikasan.

Buhay at yaman,
Ng kapilipinuhan;
Kuha't bawi,
Sa banyagang kamay.

Sa iyong langit, bundok,
batis, dagat na pinalupig;
Nailibing na ang karimlan,
Ng kahapong pagtitiis.

Sakit at luha, hirap,
Sisa at sumpa sa pagaamis;
ay wala nang lahat at naligtas,
Sa ibig manlupit.

Hayo't magdiwang lahi kong minamahal,
Iyong watawat ang siyang tanglaw;
At kung sakaling ikaw ay muling pagbantaan,
Aming bangkay ang siyang hahadlang.

Land that is blesséd,
that is Pearl of the East;
Nation in union
with [the whole of] nature.

The life and riches
Of the Filipino people
Taken and reclaimed
From foreign hands.

In Thy skies, mountains,
Springs, seas that were invaded
Buried already is the darkness
Of yesterday's suffering.

Pain and tears, hardship,
Difficulty and curse of oppression
Are all gone and [we] are saved
From those who wish to be cruel [to us].

Let us celebrate, my beloved race,
With Thy flag as our guiding light;
And if ever Thou are once more threatened,
Our corpses will stand in the way.

Opisial idi kalpasan ti Maikadua a Gubat iti Tagalog a bersion:
O Sintang Lupa (1948)[6]
Naipatarus ti Ingles (saan nga opisial):
O Beloved Land

O sintang lupa,
Perlas ng Silanganan;
Diwang apoy kang
Sa araw nagmula.

Lupang magiliw,
Pugad ng kagitingan,
Sa manlulupig
Di ka papaslang.

Sa iyong langit, simoy, parang.
Dagat at kabundukan,
Laganap ang tibok ng puso
Sa paglayang walang hanggan.

Sagisag ng watawat mong mahal
Ningning at tagumpay;
Araw't bituin niyang maalab
Ang s'yang lagi naming tanglaw.

Sa iyo Lupa ng ligaya't pagsinta,
Tamis mabuhay na yakap mo,
Datapwa't langit ding kung ikaw ay apihin
Ay mamatay ng dahil sa 'yo.

O beloved land,
Pearl of the Orient,
A fiery spirit art thou
Coming from the sun.

Land of our affection,
Cradle of bravery,
To the conquerors
Thou shall never fall.

Through thy skies, air, meadows,
Seas and mountains,
Widespread is the heartbeat
For eternal freedom.

Thy dear flag symbolizes
Brilliance and victory;
Its radiant sun and stars
Will always be our guiding light.

In thee, land of joy and affection,
Sweet life in thine embrace.
Though heaven will it be too, if thou art oppressed
To die because of thee.

Dagiti nagibasaran[urnosen | urnosen ti taudan]

  1. ^ Colleen A. Sexton (2006). Ti Filipinas a Nailadawan. Duapulo ket maysa a Siglo a Liblibro. p. 69. ISBN 9780822526773.
  2. ^ Daytoy a patarus ket saan a makanta, ngamin ta ti teksto ket saan a maipada iti kurdit.
  3. ^ Daytoy a panakaipatarus ket maipatalked para ti agpayso a patarus iti laeng agdama nga opisial a bersion iti nailian a kanta iti Filipinas kadagiti sabsabali a pagsasao iti Wikipedia. Daytoy a teksto ket ket maigiddiatan manipud iti Himno iti Filipinas iti 1938, ngarud ti kinaudi a dagus a patarus manipud ti kasisigud a bersion iti Espaniol a Filipinas.
  4. ^ "Ti Wagayway ti Filipinas ken ti Nailian a Kanta". eSerbisyo. Ti Gobierno iti Republika ti Filipinas. 2008. Naala idi 2010-05-04.
  5. ^ Daytoy a pannakaipatarus para iti pannakaipakita ti ebolusion iti nailian a kanta iti Filipinas.
  6. ^ O Sintang Lupa Naiyarkibo 2012-05-12 iti Wayback Machine, sintunado.com Naiyarkibo 2011-11-06 iti Wayback Machine.