Modulo:Listaan/dok

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia

Daytoy a modulo ket mangparuar kadagiti nadumaduma a kita dagiti listaan. Iti agdama, daytoy ket suportaranna laeng dagiti napungluan a listaan (bulleted lists), di napungluan a listaan (unbulleted lists), horisontal a listaan (horizontal lists), naurnos a listaan (nabilangan wenno alpabetikal), ken horisontal a naurnos a listaan. Daytoy ket mangpalubos ti nalaka a panag-estilo ti css iti listaan wenno dagiti banag ti agmaymaysa a listaan.

Panagusar[urnosen ti taudan]

Napardas a panagusar
{{#invoke:listaan|annong|umuna a banag|maikadua a banag|maikatlo a banag|...}}
Amin a parametro
{{#invoke:listaan|annong
|umuna a banag|maikadua a banag|maikatlo a banag|...
|start      = rugi a bilang para iti nabilangan a listaan
|type      = kita ti panagbilang para iti naurnos a listaan
|list_style_type = kita ti panagmarka para iti naurnos a listaan (agusar ti CSS)
|class      = klase
|style      = estilo
|list_style   = estilo para iti listaan
|item_style   = estilo para kadagiti amin a banag ti listaans
|item1_style   = estilo para iti umuna a banag ti listaan |item2_style = estilo para iti maikadua a banag ti listaan |...
|item1_value   = pateg para iti umuna a banag ti listaan |item2_value = pateg para iti maikadua a banag ti listaan |...
|indent     = lennek para iti horisontal a listaan
}}
Dagiti argumento a maipasa manipud ti nagannak a plantilia
{{#invoke:listaan|annong}}
Dagiti annong
Nagan ti annong Mapataud Kas pagarigan a maiparuar
bulleted Napungluan a listaan
 • Umuna a banag
 • Maikadua a banag
 • Maikatlo a banag
unbulleted Unbulleted lists
 • Umuna a banag
 • Maikadua a banag
 • Maikatlo a banag
horizontal Horisontal a napungluan a listaan
 • Umuna a banag
 • Maikadua a banag
 • Maikatlo a banag
ordered Naurnos a listaan (nabilangan a listaan ken alpabetikal a listaan)
 1. Umuna a banag
 2. Maikadua a banag
 3. Maikatlo a banag
horizontal_ordered Horisontal a naurnos a listaan
 1. Umuna a banag
 2. Maikadua a banag
 3. Maikatlo a banag

Dagiti parametro[urnosen ti taudan]

 • Dagiti pangipuesto a parametro (1, 2, 3...) - dagiti banag ti listaan. No awan ti listaan ti banbanag, awan ti iparuar ti modulo.
 • start - iyasentarna ti pangrugian a banag para iti naurnos a listaan. Daytoy ket mabalin a rugi a bilang para iti nabilanagan a listaan, wenno ti pangrugian a letra para iti alpabetikal a listaan. Ti horisontal a naurnos a listaan ket suportaranna laeng dagiti bilang.
 • type - ti tipo ti panagmarka nga inusar iti naurnos a listaan. Dagiti mabalin a pateg ket "1" para kadagiti bilang (kasisigud), "A" para kadagiti dakkel a letra, "a" para kadagiti bassit a letra, "I" para kadagiti dakkel a letra ti Romano a numero, ken "i" para kadagiti bassit a letra ti Romano a numero. Saan a masuportaran para iti horisontal a naurnos a listaan. Kitaen pay ti parametro ti list_style_type .
 • list_style_type - ti tipo ti panagmarka nga usaren ti naurnos a listaan. Daytoy ket agus-usar ti panagestilo ti CSS, ken ad-adu pay kadagiti magun-od a kita ngem ti parametro ti type, nga agusar ti maysa a gupit ti html. Dagiti mabalin a pateg ket nailista idiay panid ti W3schools ti list-style-type. Ti suporta ket agdumaduma babaen ti pagbasabasa. Ti list-style-type ket parbo a nagan para iti daytoy a parametro.
 • class - ti naisangayan a klase dagiti etiketa ti <div>...</div> a manglikmut ti listaan, kasla iti plainlinks.
 • style - ti naisangayan nga estilo ti css para kadagiti etiketa ti <div>...</div> a manglimut ti listaan, kasla iti font-size: 90%;.
 • list_style - ti naisangayan nga estilo ti custom css para iti listaan. Ti pormat ket kapada met laeng a kas para iti parametro ti |style=.
 • item_style - ti naisangayan nga estilo ti css para kadagiti amin a banag ti listaan (dagiti etiketa ti <li>...</li> ). Ti pormat ket kapada met laeng a kas para iti parametro ti |style=.
 • item1_style, item2_style, item3_style... - ti naisangayan nga estilo ti css para iti tunggal maysa a banag ti listaan ti banbanag. Ti pormat ket kapada met laeng a kas para iti parametro ti |style=.
 • item1_value, item2_value, item3_value... - ti naisangayan a pateg para it inaited a listaan ti banag. Ilista dagiti banag kalpasan ti maysa a naited ket mainkrimeto manipud ti nainaganan a pateg. Ti pateg ket nasken a positibe a nabukel a bilang. (Laglagipen a daytoy a pagpilian ket addaan laeng iti epekto kadagiti naurnos a listaan.)
 • indent - daytoy a parametro ket lennekanna ti listaan, para iti horisontal ken horisontal a naurnos a listaan laeng. Ti pateg ket nasken a bilang, kasla iti 2. Ti lennek ket nakarkulo iti "em", ken daytoy ket 1.6 a beses ti pateg ti nainaganan a pateg. No awan ti nainaganan a lennek, ti kasisigud ket sero.

Dagiti kas pagarigan[urnosen ti taudan]

Napungluan a listaan
Kodigo Resulta
{{#invoke:listaan|bulleted|Umuna a banag|Maikadua a banag|Maikatlo a banag}}
 • Umuna a banag
 • Maikadua a banag
 • Maikatlo a banag
{{#invoke:listaan|bulleted|Umuna a banag|Maikadua a banag|Maikatlo a banag|item_style=color:blue;}}
 • Umuna a banag
 • Maikadua a banag
 • Maikatlo a banag
{{#invoke:listaan|bulleted|Umuna a banag|Maikadua a banag|Maikatlo a banag|item1_style=background-color:yellow;|item2_style=background-color:silver;}}
 • Umuna a banag
 • Maikadua a banag
 • Maikatlo a banag
Di napungluan a listaan
Kodigo Resulta
{{#invoke:listaan|unbulleted|Umuna a banag|Maikadua a banag|Maikatlo a banag}}
 • Umuna a banag
 • Maikadua a banag
 • Maikatlo a banag
{{#invoke:listaan|unbulleted|Umuna a banag|Maikadua a banag|Maikatlo a banag|item_style=color:blue;}}
 • Umuna a banag
 • Maikadua a banag
 • Maikatlo a banag
{{#invoke:listaan|unbulleted|Umuna a banag|Maikadua a banag|Maikatlo a banag|item1_style=background-color:yellow;|item2_style=background-color:silver;}}
 • Umuna a banag
 • Maikadua a banag
 • Maikatlo a banag
Horisontal a listaan
Kodigo Resulta
{{#invoke:listaan|horizontal|Umuna a banag|Maikadua a banag|Maikatlo a banag}}
 • Umuna a banag
 • Maikadua a banag
 • Maikatlo a banag
{{#invoke:listaan|horizontal|Umuna a banag|Maikadua a banag|Maikatlo a banag|indent=2}}
 • Umuna a banag
 • Maikadua a banag
 • Maikatlo a banag
Di napungluan a listaan
Kodigo Resulta
{{#invoke:listaan|unbulleted|Umuna a banag|Maikadua a banag|Maikatlo a banag}}
 • Umuna a banag
 • Maikadua a banag
 • Maikatlo a banag
{{#invoke:listaan|unbulleted|Umuna a banag|Maikadua a banag|Maikatlo a banag|item_style=color:blue;}}
 • Umuna a banag
 • Maikadua a banag
 • Maikatlo a banag
{{#invoke:listaan|unbulleted|Umuna a banag|Maikadua a banag|Maikatlo a banag|item1_style=background-color:yellow;|item2_style=background-color:silver;}}
 • Umuna a banag
 • Maikadua a banag
 • Maikatlo a banag
Naurnos a listaan
Kodigo Resulta
{{#invoke:listaan|ordered|Umuna a banag|Maikadua a banag|Maikatlo a banag}}
 1. Umuna a banag
 2. Maikadua a banag
 3. Maikatlo a banag
{{#invoke:listaan|ordered|Umuna a banag|Maikadua a banag|Maikatlo a banag|start=3}}
 1. Umuna a banag
 2. Maikadua a banag
 3. Maikatlo a banag
{{#invoke:listaan|ordered|Umuna a banag|Maikadua a banag|Maikatlo a banag|type=i}
 1. Umuna a banag
 2. Maikadua a banag
 3. Maikatlo a banag
{{#invoke:listaan|ordered|Umuna a banag|Maikadua a banag|Maikatlo a banag|list_style_type=lower-greek}}
 1. Umuna a banag
 2. Maikadua a banag
 3. Maikatlo a banag
Horisontal a naurnos a listaan
Kodigo Resulta
{{#invoke:listaan|horizontal_ordered|Umuna a banag|Maikadua a banag|Maikatlo a banag}}
 1. Umuna a banag
 2. Maikadua a banag
 3. Maikatlo a banag
{{#invoke:listaan|horizontal_ordered|Umuna a banag|Maikadua a banag|Maikatlo a banag|start=3}}
 1. Umuna a banag
 2. Maikadua a banag
 3. Maikatlo a banag
{{#invoke:listaan|horizontal_ordered|Umuna a banag|Maikadua a banag|Maikatlo a banag|indent=2}}
 1. Umuna a banag
 2. Maikadua a banag
 3. Maikatlo a banag