Modulo:Pagbaliwen/makeunits/dok

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia
Darsen a mapan iti pagdaliasatan Darsen a mapan agbiruk

Ti panggep daytoy a modulo ket ti panangisagana ti datos nga inus-isar babaen ti Modulo:Pagbaliwen tapno mapalubosan ti panangibaliw a nagbaetan dagiti yunit ti panagrukod.

Panagusar: Ikabil dagiti sumaganad a linia (nga awan sabali a linaon) iti pagipadasan:

  • {{#invoke:pagbaliwen/makeunits|makeunits}}
  • {{subst:#invoke:pagbaliwen/makeunits}}

Ti panangipadas ti pagipadasan ket mangiparang iti teksto ti wiki a nasken a makopia ken maikabil idiay Modulo:Pagbaliwen/datos. No adda parikut a mmapasamak, adda met dagiti mensahe ti ballaag a maiparangto a mangibaga dagiti nasken a masimpa a panangipalawag kadagiti unit.

Iti kasisigud ti modulo ket basaenna dagiti panangipalawag ti yunit manipud idiay Modulo:Pagbaliwen/dokumentasion/pangibaliw a datos. Para kadagiti panagsubok, mabalin nga inaganan ti panagbasa kadagiti panangipalawag manipud ti sabali a panid, babaen ti panangibaga ti titulo ti ayanna a panid:

  • {{#invoke:pagbaliwen/makeunits|makeunits|Agar-aramat:Lam-ang/pagipadasan/2}}
  • {{subst:pagbaliwen/makeunits|makeunits|Agar-aramat:Lam-ang/pagipadasan/2}}

Ti modulo ket aglaon ti tabla dagiti specials a maus-usar a panagisengngat ti bassit a gatad iti "naaramiden" a datos a saan pay nga agdama a naipalawag iti maikabil a teksto ti wiki.

Ti modulo ket basaenna ti datos manipud idiay Modulo:Pagbaliwen/teksto tapno mangpalubos ti panangipatarus ti tabla dagiti yunit.