Jump to content

Oras ti Tengnga nga Europa

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia
Oras idiay Europa:
napusasaw nga asul Oras ti Akinlaud nga Europa, Greenwich Mean Time (UTC±00:00)
asul Oras ti Akinlaud nga Europa, Greenwich Mean Time (UTC±00:00)
Oras ti Kalgaw ti Akinlaud nga Europa (UTC+01:00)
derosas Oras ti Laud nga Aprika (UTC+01:00)
nalabbasit Oras ti Tengnga nga Europa (UTC+01:00)
Oras ti Kalgaw ti Tengnga nga Europa (UTC+02:00)
duyaw Oras ti Akindaya nga Europa (UTC+02:00)
nabalitokan Oras ti Akindaya nga Europa (UTC+02:00)
Oras ti Kalgaw ti Akindaya nga Europa (UTC+03:00)
napusasaw a berde Oras ti Ad-adayo nga akindaya nga Europa (UTC+03:00)
Dagiti napusasaw a maris ket mangibaga ti ayan dagiti agpalpaliiw ti pagalagadan iti amin a paset ti tawen; dagiti nagisit a maris ket mangibaga ti ayan dagiti agpalpaliiw ti pagalagadan iti oras ti kalgaw.

Ti Oras ti Tengnga nga Europa (Central European Time - CET), inus-usar iti kaaduan a parte ti Kappon ti Europa, ket ti pagalagadan nga oras a 1 nga oras nga umun-una iti Panagpapada ti Sangalubongan nga Oras (UTC). Ti timbengan ti oras manipud iti UTC ket mabalin a maisurat a kas +01:00. Ti isu met laeng a pagalagadan nga oras ti UTC+01:00, ket ammo pay a kas ti Oras ti Akintengnga nga Europa (Middle European Time - MET, Aleman: MEZ) ken kadagiti pay sabali a nagan a kas ti Oras ti Berlin, Oras a Pagalagadan ti Romanse, Oras ti Paris wenno Oras ti Roma.[1]

Ti maika-15 a meridiano daya ket ti sentral nga aksis para iti UTC+01:00 iti sistema ti lubong dagiti sona sona ti oras.

Manipud idi 2011 amin a es-estado a kameng ti Kappon ti Europa ket agpalpaliiw iti oras tikalgaw; dagiti agus-usar iti CET iti las-ud ti panaglalamek ket agus-usarda iti Oras ti Kalgaw ti Tengnga nga Europa (Central European Summer Time - CEST) (wenno: UTC+02:00, oras a panagin-inut ti lawag) iti kalgaw (manipud ti kaudian a Domingo ti Marso aginggana iti maudi a Domingo ti Oktubre).

Dagiti nagibasaran

[urnosen | urnosen ti taudan]

Dagiti akinruar a silpo

[urnosen | urnosen ti taudan]