Plantilia:CSS image crop

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia
Dokumentasion ti plantilia

Ti {{CSS image crop}} ket agpartuat ti nailina a nakissayan a ladawan para iti panangipadas iti panagkita ken langa ti panid. No makomit ti panagurnos, dagiti a nakissayan ket nasken a masukatan kadagiti nakissayan a ladawan iti bangir ti server tapno maliklikan ti panangipatulod iti sobra a datos ti ladawan iti tattao.

Nota: Adda idi dati a parikut a nasken a mausar idi ti "tleft" "tright" ken dadduma pay tapno masolbar ti parikut gapu ta saan a mabalin ti "left" ken "right". Kas resulta, tapno maliklikan ti panagsimpa kadagiti amin a panid a nags-usar iti panagsolbar ti parikut, nadesinio a nasayaat nga agobra urayno mausar ti tright wenno right.

Panagusar[urnosen ti taudan]

{{CSS image crop
|Image     = Ti Nagan ti papeles ti ladawan, wenno mabalin a mangawat ti {{Annotated image}}.
|bSize     = Ti Batayan a kadakkel ti ladawan (ti kiskissayan a ladawan)
|cWidth    = Kissayan ti Width ti ladawan kadagiti piksel 
|cHeight    = Kissayan ti Height ti ladawan kadagiti piksel
|oTop     = Timbengan ti Top kadagiti piksel
|oLeft     = Timbengan ti Left kadagiti piksel
|Location   = 'right', 'left', 'center' wenno 'none'. Mangikeddeng ti puesto ti ladawan iti panid
         Kasisigud ti 'right' no maikkan iti deskripsion (kapada a kasisigud dagiti bassit a ladawan)
         No blanko ti deskripsion, lokasion iti kanigid (kapada a kasisigud dagiti saan a bassit a ladawan)
|Description  = Deskripsion (maiparangto iti panagusar ti klase ti bassit a ladawan)
|Link     = Nagan ti maysa nga artikulo a pakaisilpuan babaen ti panagpindut ti ladawan (saan nga iraman malaksid no adda nasayaat a rason iti panangisilpo iti artikulo imbes a ti ladawan).
|magnify-link = Ti maisilponto a ladawan babaen ti ikono ti lente (Usaren no ti parametro ti Image ket naisaad iti {{Annotated image}} wenno ti parametro ti Link ket maiturong nga imbes iti ladawan).
|Alt      = The alt text for the image
}}

Dagiti pagarigan[urnosen ti taudan]

Agpartuat ti nakissayan a ladawan ti bugbugtong a tedted ti danum:

Bassit a ladawan ti kasisigud a papeles
Dew on grass Luc Viatour.jpg
 • Ti Offset: oTop ken oLeft ket ipalawagna ti akinngato a kanigid a suli iti nakissayan a ladawan
 • Ti Crop: cWidth ken cHeight ket iplawagna ti kadakkel ti nakissayan a ladawan
 • Ti Base Size: Ti Offset ken Crop ket makarkulo dagitoy a kasla addaan iti kaakaba ti kasisigud a papeles ti bSize
{{CSS image crop
|Image = Dew on grass Luc Viatour.jpg
|bSize = 400
|cWidth = 100
|cHeight = 100
|oTop = 180
|oLeft = 60
}}

In addition, the cropped image can have a caption-text and be positioned on the page:

 • Location= panangipuesto (center, right, left, none)
 • Description= tapno manayonan ti teksto ti kapsion
Ti tedted ti linnaaw iti ruot (kitaen ti tedted)
Ti tedted ti linnaaw iti ruot (kitaen ti tedted)
{{CSS image crop
|Image = Dew on grass Luc Viatour.jpg
|bSize = 400
|cWidth = 100
|cHeight = 100
|oTop = 180
|oLeft = 60
|Location = center
|Description = Ti tedted ti linnaaw iti ruot (kitaen ti tedted)
}}

Kitaen pay[urnosen ti taudan]

 • Dagiti baw-ing − no adda, dagiti sabali a nagan daytoy a plantilia a mabalin a mausar