Jump to content

Plantilia:Dagiti sona ti oras ti Aprika

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia
'Dagiti sona ti oras ti Aprika:
    UTC−01:00 Oras ti Cabo Verde (Dagiti isla ti Cabo Verde ket dagiti laud ti nangruna a daga ti Aprika.)
    UTC±00:00 Oras ti Akinlaud nga Europa · Greenwich Mean Time
    UTC+01:00 Oras ti Sentral nga Europa · Oras ti Laud nga Aprika · Kalgaw nga Oras ti Akinlaud nga Europa.
    UTC+02:00 Oras ti Sentral nga Aprika · Oras ti Akindaya nga Europa · Alagaden nga Oras ti Abagatan nga Aprika · Kalgaw nga Oras ti Laud nga Aprika
    UTC+03:00 Oras ti Daya nga Aprika
    UTC+04:00 Oras ti Maurisius · Oras ti Seychelles
Dagiti nagaritan a maris ket mangipakita kadagiti pagilian nga agpalpaliiw ti oras a panagin-inut ti lawag. Ti ruar ti Aprika dagiti sona ket mabalin nga addaan kadagiti sabali a nagan ken dagiti alagaden ti oras ti kalgaw ket saan a naipakita iti datoy a pigura.