Jump to content

Plantilia:Hidden

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia
{{{1}}}
{{{2}}}
Dokumentasion ti plantilia

Daytoy a plantilia ket agpartuat ti kahon ti dinamiko a pagdaliasatan nga agus-usar kadagiti deklarasion ti sabanas ti estilo iti MediaWiki:Common.css ken kodigo ti Javascript iti MediaWiki:Common.js. Daytoy ket iparangna ti umuna a parametro (ti paulo) nga addaan iti silpo ti [ipakita] iti kanawan. No pinduten ti agar-aramat ti [ipakita], ti maikadua a parametro (ti bagi) ket maiparang iti baba ti paulo ken ti silpo ti [ipakita] ken agbalin nga [ilemmeng]. Ti panagpindut ti [ilemmeng] ilemmengnanto manen ti bagi ken ti silpo ti [ilemmeng] ket agbalin manen nga [ipakita].

Ti plantilia ket saan a mangited ti maysa nga argumento a mangikeddeng ti kasasaad ti panagtengngel ti ipakita/ilemmeng. Iti kaso ti naiyumok, dagiti pagtengngelan ti ipakita/ilemmeng iti nailemmeng a linaon ket mangitalinaayda iti bukodda a kasasaad. Awan ti pamay-an iti rebbaen amin wenno ipakita amin.

Panagusar[urnosen ti taudan]

Napno nga eskritu[urnosen ti taudan]

{{Hidden
| expanded=true  <!--(san nga iraman para iti umuna a kasisigud a kasasaad)-->
| style = 
| headerstyle = 
| header = 
| contentstyle = 
| content =

|fw1= |fw2= |bg1= |bg2= |ta1= |ta2=
}}

Dagiti parametro[urnosen ti taudan]

Dua laeng dagiti parametro a nasken para iti daytoy a plantilia:

header
teksto para iti paulo (title); alternatibo iti panagusar iti saan a nainaganan a parametro ti {{{1}}}
content
teksto para iti bagi (content); alternatibo iti panagusar iti saan a nainaganan a parametro ti {{{2}}}

Pagpilian[urnosen ti taudan]

style
panag-estilo a CSS para iti amin a plantilia.
headerstyle
panag-estilo a CSS para iti titulo (paulo).
contentstyle
panag-estilo a CSS para iti nailemmeng a linaon.
expanded
ti ania man a saan a blanko a pateg (kasla ti |expanded=on) ket mangpataud iti plantilia nga umuna a naipalawa babaen ti kasisigud.
multiline
ti ania man a saan a blanko a pateg (kas iti |multline=y) ket mangpabassitto iti line-height iti titulo ket manginayon iti padding tapno maliklikan iti panagtution iti buton ti ipakita/ilemmeng.

Nota: Daytoy a plantilia ket saanna a respetuen ti preperensia ti agar-aramat iti "justify paragraphs".

Kas pagarigan[urnosen ti taudan]

Batayan[urnosen ti taudan]

Iti daytoy a kas pagarigan dua laeng dagiti nasken a parametro ti nainaganan.

Kodigo
{{hidden|Teksto ti titulo ditoy|Teksto ti bagi linia 1<br/>Teksto ti bagi linia 2}}
Resulta
Teksto ti titulo ditoy
Teksto ti bagi linia 1
Teksto ti bagi linia 2

Likudan ti paulo[urnosen ti taudan]

Kodigo
{{hidden
|Teksto ti titulo ditoy
|Teksto ti bagi linia1<br/>Teksto ti bagi linia 2
|headerstyle=background:#ccccff
|style=text-align:center;
}}
Resulta
Teksto ti titulo ditoy
Teksto ti bagi linia 1
Teksto ti bagi linia 2

CSS[urnosen ti taudan]

Kodigo
{{hidden
| style = border:1px dashed red; width: 50%;
| headerstyle = background: #ccccff; font-size: 110%;
| contentstyle = text-align: center; color:green;
| header = Teksto ti titulo ditoy
| content = Teksto ti bagi linia 1<br />Teksto ti bagi linia 2<br />Teksto ti bagi linia 3
}}
Resulta
Teksto ti titulo ditoy
Teksto ti bagi linia 1
Teksto ti bagi linia 2
Teksto ti bagi linia 3

Dagiti parikut[urnosen ti taudan]

Panagtutuon ti buton ti ipakita/ilemmeng[urnosen ti taudan]

No adda iti ta1=right wenno atiddog a paulo, ti paulo ket mabalinna a tuonen ti buton ti ipakita/ilemmeng:
"{{Plantilia:Hidden|Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.|def}}" mangited iti "
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
def
" [1]
Ti mabalin a panagsolbar ket tipanagusar iti |multiline=y:
"{{hidden|multiline=y|Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.|def}}" gives "
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
def
"
Pagarigan nga agraman iti atiddog a paulo
abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc
def
Pagarigan dita ngato nga addaan iti panagsolbar:
"{{hidden|multiline=y|abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc |def}}" gives "
abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc
def
"

Dagiti seksion[urnosen ti taudan]

Dagiti seksion a mairaman iti uneg ti nailemmeng a lugar ket pagresultaan kadagiti nadadael nga angkla iti tabla dagiti linaon iti ngato ti panid.

kas pagarigan

Saanka a makapan ditoy manipud ti tabla dagiti linaon[urnosen ti taudan]

Dagiti pagsurotan a kategoria[urnosen ti taudan]

Kitaen pay[urnosen ti taudan]