Plantilia:Pagarigan ti nagnagan ti parametro

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia
Dokumentasion ti plantilia

Ti {{Pagarigan ti nagnagan ti parametro}} – ket naikeddeng a mangtulong iti dokumentasion ti plantilia babaen ti panagpataud ti kadawyan a pagarigan iti plantilia nga agus-usar iti nagnagan ti parametro a kas dagiti pateg dagita a parametro.

Kas pagarigan[urnosen ti taudan]

Ti kas pagarigan a kasumbangir ti {{Infobox}}, kas pagarigan, ket pinataud idi babaen ti:

{{{title}}}
{{{above}}}
{{{subheader}}}
{{{subheader2}}}
{{{image}}}
{{{caption}}}
{{{header1}}}
{{{label2}}}{{{data2}}}
{{{label3}}}{{{data3}}}
{{{header4}}}
{{{data5}}}
{{{data6}}}
{{{below}}}
{{Pagarigan ti nagnagan ti parametro
|_template=Infobox
|title |above |subheader |subheader2 |image |caption 
|header1 |label2 |data2 |label3 |data3 |header4 
|data5 |data6 |below
}}

Dagiti palagip ti panagusar[urnosen ti taudan]

No ti {{Pagarigan ti nagnagan ti parametro}} ket inus-usar iti dagus a subpanid ti puntaanna a plantilia – a kas ti /dok a panid   ti puntaan a plantilia– ti bukodna a parametro ti |_template= a mangisalumina ti puntaan a plantilia ket mabalin a saan a mainayon. IIti sabali a panangibaga, ti kodigo dita ngato, no mausar iti Plantilia:Infobox/panid (a ti panid ket mabalin a ti "dok", "pangsubok", kdpy), ket agbalinto a:

{{Pagarigan ti nagnagan ti parametro
|title |above |subheader |subheader2 |image |caption 
|header1 |label2 |data2 |label3 |data3 |header4 
|data5 |data6 |below
}}

Ti maysa a malaksid iti daytoy ket ti subpanid ti "pagipadasan" . No ti modulo ket tinawagan manipud ti panid nga agpatingga iti "/pagipadasan", usarenna dayta a panid tapno agpataud ti iparuar ti plantilia, ngem saan a ti batayan a panid. Ti mangtuon daytoy a panagkukua mabalin ti nalawag a manginagan ti parametro ti |_template= .

Ti panagpormat ti nagnagan ti parametro ket mabalin a mabaliwan babaen ti parametro ti |_display= . Babaen ti kasisigud, ti nagnagan ti parametro ket maipakita kadagiti tallo a pangrikep (ti pagalagadan ti plantilia, a kas ti {{{name}}}), ngem no maisaad ti |_display=italics wenno |_display=italic , dagitoy ket maipakita iti italiko.

Ti naiduma a pateg para iti parametro ket mabalin a maited babaen ti panagusar ti |[nagan ti parametro]=[pateg] a mangsukat iti |[nagan ti parametro]. Ti ania man a panagporma para iti kasta a pateg – a mairaman, kas pagarigan, dagiti italiko – ket nasken a maited a kas paset ti pateg (kas iti |parametro=''pateg''<br/>). Dagiti naiduma a pateg ket saan a mabalin a mausar para kadagiti parametro a ti nagnaganda ket mangrugi ti maysa nga underscore ("_").

Kitaen pay[urnosen ti taudan]