Plantilia:Pakdaar ti pangsubok a kaskaso ti plantilia

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia
Dokumentasion ti plantilia

Daytoy ket isu ti plantilia ti {{pakdaar ti pangsubok a kaskaso ti plantilia}}.

Daytoy ket mabalin nga ikabil iti ngato ti pampanid ti /pangsubok ti plantilia.

Panagusar[urnosen ti taudan]

Iti kalakaan a kaso, daytoy a plantilia ket saan a makasapul kadagiti parametro.

{{pakdaar ti pangsubok a kaskaso ti plantilia}}

Mabali ti manginagan ti silpo iti mainaig a panid ti pagipadasan babaen ti panagusar ti parametro ti sandbox link:

{{pakdaar ti pangsubok a kaskaso ti plantilia|sandbox link=../AlternateSandboxName}}

Mabalin pay ti manginagan a ti sabali a teksto ket nasukatan para iti balikas a 'pagipadasan' a maipakpakita iti plantilia nga agus-usar ti parametro ti sandbox name:

{{pakdaar ti pangsubok a kaskaso ti plantilia|sandbox link=../pagipadasan2|sandbox name=maikadua a pagipadasan}}

Dagiti amin a parametro[urnosen ti taudan]

{{pakdaar ti pangsubok a kaskaso ti plantilia|nagan ti plantilia|category =
 | sandbox link =
 | sandbox name =
 | subpage-name =
}}
  • 1 (saan a nanaganan nga umuna a parametro): Napno a nagan ti plantilia nga agdama a subokan iti panid, a mairaman ti pasakbay ti Plantilia:. No maikkat, ti kasisigud ket ti batayan a panid dagiti pangsubok a panid. Agaluad a saan nga usaren kadagiti aniaman nga umun-una wenno sumursurot a baetan iti daytoy a parametro, gaputa maapektaran ti pannakaiparang ti silpo ti plantilia.
  • category: Kategoria ket panagurnos a tekla para kadagiti pangsubok a panid imbes a ti kasisigud iti [[Kategoria:Dagiti pagsubokan ti plantilia|{{PAGENAME}}]]. No agus-usar ti daytoy a parametro, dagiti doble a kuadrado a pangrikep ken ti pasakbay ti Kategoria: ket nasken. Ti mangpasardeng ti kategoria, usaren ti category= nga awan ti aniaman a pateg a sumaruno.
  • sandbox link: Ti panid a pakaisilpuan ti pagipadasan kadagiti puntaan ti mensahe. Mabalin a ti patingga a nagan ti panid, wenno relatibo kadagiti subokan a panid. Ti kasisigud ket ../pagipadasan.
  • sandbox name: Ti teksto a maipakita para iti silpo ti pagipadasan. Ti kasisigud ket pagipadasan.
  • subpage-name: Awanen. Agkuyog nga iyasentarna dagiti parametro ti sandbox link ken sandbox name. Ti pateg ket nasuldongan iti ../ para iti silpo ti pagipadasan, isu a nasken a nagan ti panid a relatibo ti batayan a panid. Kas pagarigan, subpage-name=pagipadasan3 ket kapada ti sandbox link=../pagipadasan3 | sandbox name=pagipadasan3.

Kitaen pay[urnosen ti taudan]

  • {{dokumentasion}} - Maikabil iti baba dagiti plantilia ken dagiti /pagipadasan a pampanid.
  • {{pakdaar ti pagipadasan ti plantilia}} – Maikabil iti baba dagiti /pagipadasan a pampanid no ti {{dokumentasion}} ket saan a mausar.
  • Dagiti baw-ing − no adda, dagiti sabali a nagan daytoy a plantilia a mabalin a mausar