Plantilia:Pugto a numero

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia
Dokumentasion ti plantilia

Daytoy a plantilia ket agpataud ti pugto a nabukel a bilang a nagbaetan ti 0 ken count-1.

Panagusar[urnosen ti taudan]

 • {{Pugto|count|seed|prime}}
 • Pagpilian amin a parametro ket pagpilian ken adda dagiti kasisigud a pateg. Dagiti ket nasken a nabukel a bilang.
 • Ti kasisigud a count ket 100 (isu a babaen ti kasisigud, daytoy a plantilia ket agpataud kadagiti pateg a baetan ti 0 ken 99) ken nasken a saan a sero.
 • Ti kasisigud a seed ket {{#time:z}} ken mabalin a maiyasentar iti aniaman a nabukel a bilang (inus-usar a panagpataud dagiti naisangayan a pateg iti isu met laeng a panid).
 • Ti kasisigud a prime ket 67 ken nasken a prime number a nangatngato ngem 17 (inus-usar a panagpataud dagiti naisangayan a pateg iti isu met laeng a panid).
Kas pagarigan ti panagpataud kadagiti bilang a nagbaetan ti 0 ken 999:
 • {{Pugto|1000}} = 735
 • {{Pugto|1000|149|67}} = 735 (kapadpada ti adda dita ngato)
 • {{Pugto|1000|149|61}} = 106 (daytoy ket dagiti sabali ket nasken nga aggigiddiat)
 • {{Pugto|1000|6}} = 154
 • {{Pugto|1000|5}} = 87
 • {{Pugto|1000|4}} = 20
 • {{Pugto|1000|3}} = 953
 • {{Pugto|1000|2}} = 886
 • {{Pugto|1000|1}} = 819
 • {{Pugto|1000|0}} = 752
 • {{Pugto|1000|1|17}} = 177 (pagdumadumaan ti nangruna a bilang)
 • {{Pugto|1000|1|19}} = 76
 • {{Pugto|1000|1|23}} = 887
 • {{Pugto|1000|1|29}} = 587
 • {{Pugto|1000|1|31}} = 483
 • {{Pugto|1000|1|37}} = 210
 • {{Pugto|1000|1|41}} = 994
 • {{Pugto|1000|1|43}} = 920
 • {{Pugto|1000|1|47}} = 706
 • {{Pugto|1000|1|51}} = 528
 • {{Pugto|1000|1|53}} = 411
 • {{Pugto|1000|1|59}} = 147
 • {{Pugto|1000|1|61}} = 17
 • {{Pugto|1000|1|67}} = 752
 • {{Pugto|1000|1|71}} = 563
 • {{Pugto|1000|1|73}} = 471
 • {{Pugto|1000|1|79}} = 181
Nota:
 • Ti panangidumaduma ti seed ket mangilinia nga agpataud kadagiti bilang nga agpataud ti nailinia a panagsasaruno iti isu met laeng a panid, nga adda dagiti agpada a sikliko nga agpang;
 • Ti panangidumaduma ti prime (no dagitoy ket pangis a nangruna a bilbilang) ket agpataud ti pugto nga adda ti nawaya a pugto a pannakaiwarwaras.
 • Laglagipen a no ti count ket agpada (a kas ti 100 babaen ti kasisigud, wenno 1000 kadagiti kaspagarigan dita ngato), dagiti mapataud a bilang (iti isu met laeng a panid) ket pangis amin wenno amin ket agpada no pagdumadumaan ti seed wenno prime, malaksid no kagudua dagiti matawtawagan ket agus-usar iti agpada a seed ken dagiti dadduma ket agus-usar iti maysa a pangis a seed. Nupay kasta, dagiti maudi a pannaka-awag ket pagsinnublatenna pay laeng ti pangis ken agpapada a bilang iti maiparuar (daytoy a parikut ket mapasamak laeng iti isu met laeng a panid nga adda dagiti nadumaduma a pugto a bilang kadagiti maawagan).
 • Iti isu met laeng a panid, dagiti nadumaduma a pannaka-awag iti daytoy a plantilia nga addaan kadagiti agpapada a parametro ket agpataudto iti isu met laeng a maiparuar a pateg, isu a mabalin ti agpartuat kadagiti silpo a mainaig iti isu met laeng nga artikulo.

Kitaen pay[urnosen ti taudan]

 • Dagiti baw-ing − no adda, dagiti sabali a nagan daytoy a plantilia a mabalin a mausar