Jump to content

Plantilia:Pugto a numero

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia
Dokumentasion ti plantilia

Daytoy a plantilia ket agpataud ti pugto a nabukel a bilang a nagbaetan ti 0 ken count-1.

Panagusar[urnosen ti taudan]

 • {{Pugto|count|seed|prime}}
 • Pagpilian amin a parametro ket pagpilian ken adda dagiti kasisigud a pateg. Dagiti ket nasken a nabukel a bilang.
 • Ti kasisigud a count ket 100 (isu a babaen ti kasisigud, daytoy a plantilia ket agpataud kadagiti pateg a baetan ti 0 ken 99) ken nasken a saan a sero.
 • Ti kasisigud a seed ket {{#time:z}} ken mabalin a maiyasentar iti aniaman a nabukel a bilang (inus-usar a panagpataud dagiti naisangayan a pateg iti isu met laeng a panid).
 • Ti kasisigud a prime ket 67 ken nasken a prime number a nangatngato ngem 17 (inus-usar a panagpataud dagiti naisangayan a pateg iti isu met laeng a panid).
Kas pagarigan ti panagpataud kadagiti bilang a nagbaetan ti 0 ken 999:
 • {{Pugto|1000}} = 313
 • {{Pugto|1000|191|67}} = 313 (kapadpada ti adda dita ngato)
 • {{Pugto|1000|191|61}} = 6 (daytoy ket dagiti sabali ket nasken nga aggigiddiat)
 • {{Pugto|1000|6}} = 918
 • {{Pugto|1000|5}} = 851
 • {{Pugto|1000|4}} = 784
 • {{Pugto|1000|3}} = 717
 • {{Pugto|1000|2}} = 650
 • {{Pugto|1000|1}} = 583
 • {{Pugto|1000|0}} = 516
 • {{Pugto|1000|1|17}} = 374 (pagdumadumaan ti nangruna a bilang)
 • {{Pugto|1000|1|19}} = 432
 • {{Pugto|1000|1|23}} = 527
 • {{Pugto|1000|1|29}} = 653
 • {{Pugto|1000|1|31}} = 691
 • {{Pugto|1000|1|37}} = 844
 • {{Pugto|1000|1|41}} = 912
 • {{Pugto|1000|1|43}} = 980
 • {{Pugto|1000|1|47}} = 50
 • {{Pugto|1000|1|51}} = 156
 • {{Pugto|1000|1|53}} = 181
 • {{Pugto|1000|1|59}} = 343
 • {{Pugto|1000|1|61}} = 355
 • {{Pugto|1000|1|67}} = 516
 • {{Pugto|1000|1|71}} = 611
 • {{Pugto|1000|1|73}} = 661
 • {{Pugto|1000|1|79}} = 797
Nota:
 • Ti panangidumaduma ti seed ket mangilinia nga agpataud kadagiti bilang nga agpataud ti nailinia a panagsasaruno iti isu met laeng a panid, nga adda dagiti agpada a sikliko nga agpang;
 • Ti panangidumaduma ti prime (no dagitoy ket pangis a nangruna a bilbilang) ket agpataud ti pugto nga adda ti nawaya a pugto a pannakaiwarwaras.
 • Laglagipen a no ti count ket agpada (a kas ti 100 babaen ti kasisigud, wenno 1000 kadagiti kaspagarigan dita ngato), dagiti mapataud a bilang (iti isu met laeng a panid) ket pangis amin wenno amin ket agpada no pagdumadumaan ti seed wenno prime, malaksid no kagudua dagiti matawtawagan ket agus-usar iti agpada a seed ken dagiti dadduma ket agus-usar iti maysa a pangis a seed. Nupay kasta, dagiti maudi a pannaka-awag ket pagsinnublatenna pay laeng ti pangis ken agpapada a bilang iti maiparuar (daytoy a parikut ket mapasamak laeng iti isu met laeng a panid nga adda dagiti nadumaduma a pugto a bilang kadagiti maawagan).
 • Iti isu met laeng a panid, dagiti nadumaduma a pannaka-awag iti daytoy a plantilia nga addaan kadagiti agpapada a parametro ket agpataudto iti isu met laeng a maiparuar a pateg, isu a mabalin ti agpartuat kadagiti silpo a mainaig iti isu met laeng nga artikulo.

Kitaen pay[urnosen ti taudan]

 • Dagiti baw-ing − no adda, dagiti sabali a nagan daytoy a plantilia a mabalin a mausar