Plantilia:Str ≤ len

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia


Dokumentasion ti plantilia

Daytoy ket ti meta plantilia ti {{str ≤ len}}.

Daytoy ket tumulong kadagiti sabali a plantilia a mangkita no ti kuerdas ket "ab-ababa wenno kapada a kaatiddog" a maigiddiat nga "attiddog" ngem ti naited a kaatiddog.

Panagusar[urnosen ti taudan]

Daytoy a plantilia ket mangala ti 3 aginggana ti 4 kadagiti saan a nainaganan a parametro.

Kitaen dita baba ti panagkita no ti kuerdas nga "abcde" ket 4 a karakter wenno basbassit:

{{str ≤ len | abcde | 4
| Kapada wenno ab-ababa.
| At-atiddog.
}}

Ti isublina ket makita dita baba:

At-atiddog.

Dagiti plantilia ket addaanda iti parikut a mangtengngel ti datos ti parametro nga aglaon kadagiti senial ti "=". Ngem daytoy ket nalaka a solbaren babaen ti panagusar kadagiti naibilangan a parametro. Kitaen dita baba ti panagkita no ti kuerdas nga "ab=cde" ket 100 a karakter wenno basbassit:

{{str ≤ len 
| 1 = ab=cde 
| 2 = 100
| 3 = Kapada "=" wenno ab-ababa.
| 4 = At-atiddog, saan a "=".
}}

Ti isublina ket makita dita baba:

Kapada "=" wenno ab-ababa.

Nasaysayaat no agusar kadagiti nabilangan a parametro, gapu ta saanmo a masakbayan a maammuan no kasanonto ti lanaga ti datos nga ipan iti plantiliam iti daytoy a meta plantilia.

Dagiti parametro[urnosen ti taudan]

Dagiti panangilawlawag kadagiti parametro:

{{str ≤ len 
| 1 = Ti kuerdas
| 2 = Ti kaatiddog
| 3 = Datos nga maipasubli/iparang no "ab-ababa ngem wenno kapada a kaatiddog".
| 4 = Datos nga maipasubli/iparang no "at-atiddog ngem".
}}

Ti awan linaon wenno dagiti saan a naiplawagan a kuerdas ket maikeddeng nga adda iti 0 a kaatiddog.

Dagiti pateg ti kaatiddog nga ab-ababa ngem 0 ket maikeddeng a 0.

Kitaen pay[urnosen ti taudan]

  • Dagiti baw-ing − no adda, dagiti sabali a nagan daytoy a plantilia a mabalin a mausar