Jump to content

Plantilia:Taxonomy/Dennstaedtiaceae

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia

Dagiti napuskol a ranngo ket mangipakita iti taksa a maipakitanto kadagiti
taxobox gapu ta ti ranngo ket nangruna wenno always_display=yes.

Taksa ti kapuonan
Dominio: Eukaryota  [Taksonomia; urnosen]
(di nairanggo): Diaphoretickes  [Taksonomia; urnosen]
(di nairanggo): Archaeplastida  [Taksonomia; urnosen]
Pagarian: Plantae  [Taksonomia; urnosen]
Klado: Embryophytes /Plantae  [Taksonomia; urnosen]
Klado: Polysporangiophytes /Plantae  [Taksonomia; urnosen]
Klado: Tracheophytes /Plantae  [Taksonomia; urnosen]
Klase: Polypodiopsida  [Taksonomia; urnosen]
Subklase: Polypodiidae  [Taksonomia; urnosen]
Urnos: Polypodiales  [Taksonomia; urnosen]
Sub-urnos: Dennstaedtiineae  [Taksonomia; urnosen]
Pamilia: Dennstaedtiaceae  [Taksonomia; urnosen]

Awan pay ti maysa nga artikulo a maipanggep iti Dennstaedtiaceae. Mabalinmo a partuaten daytoy.
Ti agdama kitkitaem a panid ket aglaon iti pakaammo a maipanggep iti taksonomia ti Dennstaedtiaceae.
Saanka a sigurado no apay nga addaka ditoy? Mangrugikan iti taksonomia iti Wikipedia.

Nagannak: Dennstaedtiineae [Taksonomia; urnosen]
Ranggo: familia (maiparang a kas Pamilia)
Silpo: Dennstaedtiaceae
Naungaw: saan
Kanayon a maiparparang: wen (nangruna a ranggo)
Taksonomiko a repreperensia: PPG I (2016). "A community-derived classification for extant lycophytes and ferns". Journal of Systematics and Evolution. 54 (6): 563–603. doi:10.1111/jse.12229. ISSN 1674-4918.
Taksonomiko a repreperensia ti nagannak: PPG I (2016). "A community-derived classification for extant lycophytes and ferns". Journal of Systematics and Evolution. 54 (6): 563–603. doi:10.1111/jse.12229. ISSN 1674-4918.