Plantilia:Webarchive

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia
Darsen a mapan iti pagdaliasatan Darsen a mapan agbiruk
Dokumentasion ti plantilia[kitaen] [urnosen] [pakasaritaan] [purgaen]

Ti {{Webarchive}} ket para iti panangisilpo kadagiti serbisio iti panangiyarkibo iti web a kas ti Wayback Machine, WebCite ken dagiti sabali pay serbisio iti panangiyarkibo iti web.

Daytoy a plantilia ket pangsukat iti {{wayback}}, {{webcite}}, {{memento}} ken {{cite archives}}.

Panagusar[urnosen ti taudan]

Iti kaaduan kadagiti kaso daytoy a plantilia ket makasapul laeng kadagiti dua nga argumento, ti |url= ti arkibo ken ti |date= ti arkibo.

Pagarigan:

{{webarchive |url=https://web.archive.org/web/20160801000000/http://example.com |date=1 August 2016}}
Agpataud iti: Naiyarkibo 2016-08-01 iti Wayback Machine

Pagarigan 2:

{{webarchive |url=https://www.webcitation.org/5eWaHRbn4?url=http://www.example.com/ |date=12 February 2009}}
Agpataud iti: Naiyarkibo 2009-02-12 iti WebCite

Kadawyan pay ti mangiraman iti is |title=

Pagarigan 3:

{{webarchive |url=https://www.webcitation.org/5eWaHRbn4?url=http://www.example.com/ |date=12 February 2009 |title=Titulo ti panid}}
Agpataud iti: Titulo ti panid iti WebCite (naiyarkibo 2009-02-12)

Dagiti nadumaduma nga URL[urnosen ti taudan]

Ti plantilia ket mabalin a pagpilian a mangsuporta kadagiti nadumaduma nga URs (aginggana iti 10) para iti panangisilpo kadagiti nadumaduma a serbisio iti panangiyarkibo para iti isu met laeng a taudan ti silpo. Ti umuna nga argumento ti url ket |url= kalpasanna |url2= .. |url10=. Ti tunggal maysa nga URL ket mabalin nga addaan iti bukodna nga argumento iti date ken title, isu a ti |date2= .. |date10= ken |title2= .. |title10=.

Dagiti pagpilian[urnosen ti taudan]

Dagiti nangruna a pagpilian

url..url10
Ti URL wenno dagiti URL iti serbisio ti arkibo. Nasken koma a kankanayon nga addaan iti |url= a maibilang a kas tiumuna nga url. Ti tunggal maysa a |url#= ket mabalin nga addaan iti bukodna a nabilangan a maitunos a |date#= ken |title#=. T panangiyasping iti URL iti date ken title ket maaramid babaen dagiti bilang, saan a ti puesto. Dagiti bilang ket saanda a nasken nga agsasaruno, kas pagarigan ti |url2= a sarunuen ti |url5= ket mabalin.
date..date10
Ti petsa a naiyarkibo ti panid. Ti maiparang a pormat ti petsa ket isu met laeng a kas ti naikabil. No awan ti |date= ket plantilia ket agganetget nga agbiruk iti petsa babaen ti panangikodigo iti naiyarkibo nga URL (kas pagarigan ti wayback ken webcite ket mangited iti daytoy a datos iti URL), ken mangiparangto iti petsa iti kasisigud a pormat nga iso. Nupay kasta, maisingasing ti pananginayon iti petsa para kadagiti rason iti panangpormat itipetsa, ken gapu ta dagiti sabali a ramit ket awananda iti abilidad a mangikodigo ti petsa manipud iti URL.
title..title10
Ti maiparang a teksto para iti silpo. No awan ti maited a |title= ti maiparangto ket ti |date=. No saan ti |title= ket isu ti umuna kadagiti dua nga agasmang.

Dagiti maikadua a pagpilian

nolink
No maisaad iti ania man a pateg (mairaman ti blanko a kas ti |nolink=) ti silpo ti wiki para iti serbisio ti arkibo ket saanto a maiparang. Kaspagarigan no ti Wayback Machine ketdati a naisilpo iti maysa nga artikulo, daytoy ket saanto a maisilpo manen.
format
Daytoy ket espesial a pagpilian tapno masuportaran ti panagtitipon ti {{cite archives}}. Daytoy ket mabalin a masukatanto. Gapu ta dagiti plantilia ti CS1|2 ket saanda nga agdama a mangsuporta iti ad-adu ngem maysa a silpo ti arkibo, daytoy a plantilia ket manginayon kadagiti maipatinayon a silpo ti arkibo iti patingga ti iparuar ti plantilia ti CS1|2. Daytoy ket mangala kadagiti dua a pateg: ti |format=addlarchives wenno |format=addlpages. Ti Addlarchives ket mangiparangto iti maiparuar a maitunos para iti panangisilpo kadagiti nadumaduma a serbisio iti panangiyarkibo iti web. Ti Addlpages ket mangiprangto iti maiparuar a maitunos para iti panangisilpo kadagiti nadumaduma a panid iti isu met laeng nga arkibo.
origurl
Daytoy ti kasisigud nga URL ken daytoy nga argumento ket nasken a saan a mausar malaksid no ammom ti ar-aramidem. Saan a mairekomenda daytoy a pagpilian gapu ta redundante, saan a masapul ti plantilia ken agpartuat kadagiti nalaka nga agbiddut nga inter-aksion kadagiti sabali a ramit ti link rot. Kas pagarigan para iti naited a kasisigud nga URL http://www.example.com daytoy ket nailaonen kadagiti naiyarkibo nga URL:
Wayback: |url=https://web.archive.org/web/YYYYMMDDhhmmss/http://www.example.com
Webcite: |url=https://www.webcitation.org/5eWaHRbn4?url=http://www.example.com (adu pay a pakaammo iti Panagusar iti WebCite)
Archive.is: |url=https://archive.is/YYYYMMDDhhmmss/http://www.example.com (adu pay a pakaammo iti Panagusar iti Archive.is)
Dagiti serbisio ti arkibo nga addaan iti pagpilian kadagiti atiddog a porma ti URL, kasla dagiti pagarigan dita ngato, ket nasken nga usaren dayta (kaaduan isuda) imbes nga iti |origurl=. Kitaen ti RfC a mangtuntun ti annuroten iti saan a panangipalubos iti panagpabassit iti URL a mabalin a mausar kadagiti naiparit a website. Kadagiti karkarna pagarigan no ti maysa a serbisio ti arkibo ket addaan laeng iti naipabassit a magun-od nga URL, ti kasisigud nga URL ket mabalin a maipenpen iti argumento ti |origurl=. Ti sabali pay a rason tapno saan nga usaren daytoy nga argumento malaksid no nasken ket gapu ta dagiti ramit ti link-rot (dagiti botbot, dagiti eskritu ti panagurnos kdpy) ket mabalin a padasenda nga "idulin" ti URL—a maipagarup a natayen—babaen ti panangipabalin daytoy iti maysa nga URL ti arkibo, ti pananginayon iti maysa nga etiketa iti natay a silpo wenno ti pay panagdadael iti maysa ngaURL ti arkibo. Laglagipen a ti argumento ket saan nga us-usaren ti plantilia ken maus-usar laeng a pagipenpenan.

Dagiti pagarigan[urnosen ti taudan]

Adu dagiti mabalin a bilang dagiti pagarigan depende iti panaglalaok dagiti pagpilian. Adda dagiti kadawyan a kaso ket ti sumaganad. Para iti ad-adu pay a panagsubok kitaen ti panid ti pangsubok a kaskaso.

 • Bugbugtong a silpo iti Wayback nga agraman iti date ken title (maisingasing a pamay-an)
{{webarchive |url=https://web.archive.org/web/20160801101852/http://example.com |date=August 1, 2016 |title=Titulo ti panid}}
Titulo ti panid iti Wayback Machine (naiyarkibo 2016-08-01)
 • Bugbugtong a silpo iti Wayback nga agraman laeng iti petsa
{{webarchive |url=https://web.archive.org/web/20160801101852/http://example.com |date=August 1, 2016}}
Naiyarkibo 2016-08-01 iti Wayback Machine
 • Bugbugtong a silpo iti Wayback nga awanan iti petsa ken awanan iti titulo
{{webarchive |url=https://web.archive.org/web/20160801101852/http://example.com}}
Naiyarkibo 2016-08-01 iti Wayback Machine
 • Bugbugtong a silpo iti WebCite nga awanan iti petsa ken awanan iti titulo
{{webarchive |url=https://www.webcitation.org/5eWaHRbn4?url=http://www.example.com}}
Naiyarkibo 2009-02-12 iti WebCite
 • Bugbugtong a silpo iti Archive.is nga awanan iti petsa ken awanan iti titulo
{{webarchive |url=https://archive.is/2016.08.08-112330/http://example.com}}
Naiyarkibo 2016-08-08 iti Archive.today
 • Adu a silpo iti Wayback nga agraman kadagiti petsa ken kadagiti titulo (maisingasing a pamay-an)
{{webarchive |url=https://web.archive.org/web/20160801/http://example.com |title=Titulo ti panid |date=August 1, 2016 |url2=https://web.archive.org/web/20160901/http://example.com |title2=Titulo ti panid2 |date2=September 1, 2016}}
Titulo ti panid iti Wayback Machine (naiyarkibo 2016-08-01[Kaatiddog ti timestamp]). Dagiti maipatinayon nga arkibo: Titulo ti panid2.
 • Adu a silpo iti Wayback nga agraman laeng iti petsa
{{webarchive |url=https://web.archive.org/web/20160801/http://example.com |date=August 1, 2016 |url2=https://web.archive.org/web/20160901/http://example.com |date2=September 1, 2016}}
Naiyarkibo 2016-08-01[Kaatiddog ti timestamp] iti Wayback Machine. Dagiti maipatinayon nga arkibo: September 1, 2016.
 • Adu a silpo iti Wayback nga agraman laeng iti titulo
{{webarchive |url=https://web.archive.org/web/20160801/http://example.com |title=Titulo ti panid |url2=https://web.archive.org/web/20160901/http://example.com |title2=Titulo ti panid2}}
Titulo ti panid iti Wayback Machine (naiyarkibo 2016-08-01[Kaatiddog ti timestamp]). Dagiti maipatinayon nga arkibo: Titulo ti panid2.

Dagiti pagsurotan a kategoria[urnosen ti taudan]

Panagtaripato iti plantilia[urnosen ti taudan]

Ti sumagand ket mabalin a maaramid tapno mataripato ti plantilia.

Siputen dagiti pagsurotan a kategoria

 • Dagiti pagsurotan a kategoria para kadagiti "ballaag" ken dagiti "biddut" ket mabalin a masiim tapno maammuan dagiti ania man a parikut iti datos.
 • Ti pagsurotan a kategoria para kadagiti "di ammo nga arkibo" ket mabalin a mangibaga nga adda parikut iti datos; kas pagarigan ti maysa nga editor ket nagusar ti taudan ti URL imbes a ti arkibo ti URL iti pagikabilan ti |url=.

Siputen ti panagusar ti argumento ti plantilia

Daytoy a ramit ket mangipakita kadagiti pagarigan ti plantilia ti agus-usar kadagiti ania man nga argumento—kas pagarigan mangipakita a ti |access-date= ket us-usaren dagiti lima a pagarigan dagiti artikulo. Gapu ta daytoy ket maysa a biddut (saan a suportaran ti plantilia ti |access-date=) dagita a lima a pagarigan ti plantilia ket nasken koma a masimpa tapno maikkat ti |access-date=.

Kompigurasion: verifydates

Ti plantilia ket mabalin a mangpasingked a dagiti petsa kadagiti URL para iti Wayback, WebCite, ken Archive.is ket maipada iti argumento ti |date=. No awan dagiti maipada a petsa, maiparangto tipetsa manipud iti URL, manginayon iti maysa a sensahe ti ballaag iti "agsungani iti petsa", ken inayonna ti artikulo iti pagsurotan a kategoria ti ballaag.

Gapu ta ti annong iti pammasingked ket manginayon iti overhead iti plantilia, daytoy ket mabalin a global a maibaldado babaen ti panangisaad ti variable ti "verifydates = no" (kitaen ti taudan ti Modulo iti function p.webarchive()). Laglagipen a kalpasan iti panangisaad iti "yes", daytoy ketmabalin a makadominggo wenno napapaut a mapunno ti pagsurotan a kategoria. Isaad iti "yes" no agbirbirukka kadagiti biddut idi datos a masapul a masimpa (agparangda iti pagsurotan a kategoria).

Kompigurasion: maxurls

Ti kaaduan a bilang dagiti URL ket 10 ngem mabalin daytoy a baliwan babaen ti panangisaad ti variable ti "maxurls" iti annong ti p.webarchive(). Daytoy ti global a variable a mangapektarto iti amin a pagarigan ti plantilia, agannad nga usaren. Ti panagpabassit iti bilang ket mangpapardas ti plantilia ken mangpabassit kadagiti mausar a rekurso.

Datos ti plantilia[urnosen ti taudan]

Daytoy ti dokumentasion ti TemplateData para iti daytoy plantilia nga inus-usar babaen ti VisualEditor ken dagiti dadduma pay a ramit.

TemplateData para iti Webarchive

Ti maysa a plantilia para iti panangisilpo kadagiti serbisio ti arkibo a kas ti Wayback, WebCite, Archive.is, kdpy..

Dagiti parametro ti plantilia

ParametroDeskripsionKitaKasasaad
URL ti arkibourl

URL iti arkibo.

Pagarigan
https://web.archive.org/web/20160101000000/http://example.com
Kuerdasnasken
Petsa ti arkibodate

Petsa iti arkibo.

Pagarigan
January 1, 2016
Kuerdasmaisingasing
Titulo ti arkibotitle

Titulo (wenno tekto) a maiparang iti panid ti Wiki para iti silpo.

Kasisigud
Argumento ti petsa, wenno ti balikas nga 'Arkibo'
Pagarigan
Pagarigan a website
Kuerdasmaisingasing
Silpo ti wikinolink

Silpo ti wiki iti panid ti arkibo iti maiparang. Ti ania man a pateg a mairaman ti blanko ket awanan iti silpo ti wiki.

Kuerdaspagpilian
Pormat ti pannakaiparang ti plantilia.format

Para kadagit pagarigan iti adu nga URL, maiparang iti maysa kadagiti dua a pormat.

Kuerdaspagpilian

Kitaen pay[urnosen ti taudan]

 • Dagiti baw-ing − no adda, dagiti sabali a nagan daytoy a plantilia a mabalin a mausar