Jump to content

Punpuntos ti 45X90

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia
Ti marka ti puntos ti 45×90 idiay Amianan nga Amerika; ti senial ket nabaliwan tapno mangipalawag a ti pudno a lokasion ket pudno nga agarup a 1063 kadkadapan (324 m) iti likudan ken iti kanigid iti marka iti daga.

Ti punpuntos ti 45×90 ket dagiti uppat a puntos iti Daga nga addaan iti tengnga ti nagbaetan dagiti heograpikal nga ungto, ti ekuador, ti Kangrunaan a Meridiano, ken ti maika-180 a meridiano.

Dagiti nagibasaran

[urnosen | urnosen ti taudan]

Dagiti sikpo ti ruar

[urnosen | urnosen ti taudan]