Salun-at

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia

Ti salun-at ket isu ti agpang iti pangaramid wenno, metaboliko a kinasayaat iti maysa a sibibiag a parsua. Kadagiti tao, daytoy ti sapasap a kondison iti isip ken bagi ti maysa a tao, a ti kadawyan a kaibuksilanna ket ti kinawaya manipud kadagiti sakit, dunor wenno ut-ot (a kas iti "nasalun-at").[1] Ti Gunglo ti Salun-at ti Lubong (WHO) ket inpalplawagna ti salun-at iti nalawlawa a kapanunotan idi 1946 a kas ti "kasasaad iti kompleto a pisikal, isip, ken sosial a pannakaparsua ken saan laeng a ti kaawan ti sakit wenno inpirmidad"[2][3] Urayno daytoy a panagipalplawag ket suheto idin iti kontrobersia, iti pannkaisangayan a kaawan ti operasional a pateg ken gapu iti problema a napartuat babaen ti panag-usar ti balikas a "kompleto," daytoy ti agtultuloynga agbaybayag.[4][5] Adda pay dagiti sabali a naisingsingan a panangipalawag, dagiti kinaudi ket ti panankainaig ti salun-at iti personala pannakapnek.[6]

Dagiti nagibasaran[urnosen | urnosen ti taudan]

  1. ^ Merriam-Webster. Diksionario- "Salun-at", naal aidi21 Abril 2011.
  2. ^ Gunglo ti Salun-at ti Lubong. 1946. Pannakaipalplawag ti salun-at babaen ti Gunglo ti Salun-at ti Lubong, Pangyuna ti Batay-linteg iti Gunglo ti Salun-at ti Lubong a kas inampon babaen ti Internasional a Konperensia ti Salun-at, New York, 19–22 Hunio 1946; napirmaan idi 22 Hulio 1946 babaen dagiti representatibo dagiti 61 nga Estado (Opisial a Rehistro ti Gunglo ti Salun-at ti Lubong, blng. 2, p. 100) ken naikeddeng idi 7 Abril 1948.
  3. ^ Gunglo ti Salun-at ti Lubong. 2006. Batay-linteg iti Gunglo ti Salun-at ti Lubong - Pagibatyan a Dokumento, Uppat a pulo a maikalima nga edision, Suplemento, Oktubre 2006.
  4. ^ Callahan D. "Pannakaipalplawag ti 'salun-at' babaen ti Gunglo ti Salun-at ti Lubong." Ti Sentro ti Panagad-adal ti Hastings, 1(3), 1973 - http://www.jstor.org/pss/3527467
  5. ^ Jadad AR, O'Grady L. "Kasano kadi a maipalplawag ti salun-at?" BMJ 2008; 337:a2900 - http://www.bmj.com/cgi/content/full/337/dec10_1/a2900
  6. ^ Bellieni CV, Buonocore G. Panagkayat kadagiti essem wenno panagkayat kalikaguman? Ti baro nga arngian ti pannnakipalawag ti ut-ot. Ethics Med 2009;25:1

Dagiti akinruar a silpo[urnosen | urnosen ti taudan]