Sasao a Fas

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia
Fas
Heograpiko a
pannakaiwarwaras
Papua Baro a Guinea
Lingguistika a pannakaidasigMabalin a Left May – Kwomtari wenno Kwomtari–Fas
Pannakabingbingay
Glottologbaib1250
Kwomtari-Fas languages.png
Ti kaarruba a Fas ken dagiti pamilia ti pagsasao a Kwomtari

Ti sasao a Fas ket ti bassit a pamilia ti pagsasao ti Papua Baro a Guinea.

Pannakaidasig[urnosen | urnosen ti taudan]

Uray no pudno a ti pamilia ket buklen laeng dagiti dua nga asideg nga agkabagian a pagsasao, ti Baibai ken Fas (40% a kognado), adda dagiti adun a pannakaallilaw iti pannakaikamenganna, gapu ti saan a nasayaat a pannakailinia iti pannakaipablaak (Loving & Bass 1964) ti datos a nausar para iti immuna a pannakaidasig. (Kitaen ti Baron 1983.) Ti immuna idi a nagan ti pamilia ket Fas, ngem binaliwan ni Laycock (1975) datoy iti Baibai idi nagkamali a nangiyalis ti pagsasao a Fas iti pamilia a Kwomtari, ti maysa a biddut nga immadu a naikabkabil iti literatura. Isu a ti Baibai (Baibai ken Biaka) ket saan a sinonimo para iti pamilia a Fas (Baibai ken Fas). Kitaen ti sasao a Kwomtari–Fas para kadagiti salaysay.

Nalawag dagiti bassit a kadawyan nga uni a pakaitunosan (Baron 1983:21 ff):

pakaitunosan Pagariagan iti Fas Pagarigan iti Baibai Gloss
ʙ–mb mɛʙəkɛ mɛmbəkɛ "bituen"
*ɾ → k, ɾ kəmas ɾəmas "bai"
k–f metatesis* kafəki ɾaɾəfi "tabako"
*k → sero, *k kɛj ɾɛɡi "ima" (< *ɾɛki)

*Mabalin pay laeng ti metatesis ti /k/–/f/ iti Fas. /s/–/f/ ken nakonstrukto manen ti metatesis ti /s/–/m/.

*Mapukaw ti /k/ kadagiti dadduma nga enbironmento. Ti [ɾɛɡi] ti Baibai ket mabalin a ponemiko a /ɾɛki/.

Saan a makakita ni Baronti ebidensia a dagiti panagpapada a pagbaetan dagiti pamilia ti Fas ken Kwomtari ket ad-adu ngem dagiti saan a kabagian a kaarruba, ken agdudua iti pannakaumiso ti naipagpagarup a kinapudno ti pamilia a Kwomtari–Fas.

Dagiti nagibasaran[urnosen | urnosen ti taudan]

  • Baron, Wietze (1979). "Light from the dark ages of Chomsky and Halle's 'Abstract phonology'". Kivung. 12: 89–96. OCLC 9188672.
  • Baron, Wietze (1983a). "Cases of counter-feeding in Fas". Language and Linguistics in Melanesia (formerly Kivung). 14: 138–149. OCLC 9188672.
  • Baron, Wietze (1983b). "Kwomtari survey" (PDF). Summer Institute of Linguistics.
  • Blake, Fiona. 2007. 'Spatial reference in Momu'. Posted at [1]
  • Laycock, Donald C. (1975). "Sko, Kwomtari, and Left May (Arai) phyla". Iti Stephen A. Wurm (ed.). Papuan languages and the New Guinea linguistic scene: New Guinea area languages and language study 1. Canberra: Dept. of Linguistics, Research School of Pacific Studies, Australian National University. pp. 849–858. OCLC 37096514.
  • Loving, Richard; Jack Bass (1964). Languages of the Amanab sub-district. Port Moresby: Department of Information and Extension Services. OCLC 17101737.