Jump to content

Sasao a Sino-Tibetano

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia
Sino-Tibetano
Heograpiko a
pannakaiwarwaras
Daya nga Asia, Abagatan a daya nga Asia, Abagatan nga Asia
Lingguistika a pannakaidasigMaysa kadagiti kangrunaan a pamilia ti pagsasao
Pannakabingbingay
  • Adda dagiti 40 nasayaat a nabangon nga ababa nga agpang dagiti grupo (kitaen ti Van Driem (2011), adda kadagitoy ket mabalina saan a tagikua ti Sino-Tibetano
  • Adu dagiti naisingasing a nangatngato nga agang ti pannakaigrupo
  • Tradisional pannakabingbingay:
  • Sinitiko vs. ti amin (Tibeto-Burmano)
ISO 639-2 / 5sit
Glottologsino1245
Ti gay-at dagiti nadumaduma a sanga ti Sino-Tibetano

Ti sasao a Sino-Tibetano, kadagiti bassit a taudan ket ammo pay a kas ti Tibeto-Burmano wenno Trans-Himalaya, ket dagiti pamilia dagiti ad-adu ngem 400 a pagsasao a naisasao idiay Daya nga Asia, Abagatan a daya nga Asia ken Abagatan nga Asia. Ti pamilia ke maikadua laeng iti sasao nga Indo-Europeano kadagiti termino ti bilang dagiti patneng nga agsasao. Ti sasao a Sino-Tibetano nga addaan iti kaaduan a patneng nga agsasao ket dagiti karuay ti Insik (1.2 a bilion nga agsasao), ti Birmano (33 a riwriw) ken ti sasao a Tibetiko (8 a riwriw). Adu kadagiti sasao a Sino-Tibetano ket insasao babaen dagiti bassit a komunidad kadagit iadayo a lugar ti bantay ken dagitoy ket saanda unay a nadikumentuan.

Adda dagiti nadumaduma nga ababa nga agpang a pannakaigrupo ket nasayaatda a nabangon, ngemdagiti nagatngato nga agpang nga estruktura ti pamilia ket agtultuloy a saan a nalawag. Uray no ti pamilia ket masansan a mairepresenta a kas nabingbingay kadagiti sanga ti Sinitiko ken Tibeto-Burmano, ti sapasap a taudan ti sasao a saana Sinitiko ket saan pay a naipakita, ken paayen babaen ti maysa nga umad-adu a bilang dagiti agsuksukisok.


Dagiti akinruar a silpo[urnosen | urnosen ti taudan]