Sasao nga Atlantiko–Kongo

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia
Atlantiko–Kongo
Heograpiko a
pannakaiwarwaras
subsahara nga Aprika
Lingguistika a pannakaidasigNiger–Kongo?
  • Atlantiko–Kongo
Pannakabingbingay
Glottologatla1278

Iti pannakaidasig dagiti pagsasao ti Aprika, ti sasao nga Atlantiko–Kongo ket buklen ti bugas ti pamilia ti Niger–Kongo, nga adda kadagiti sistema ti klase ti pangnagan a maitunos iti dayta a pamilia. Dagitoy ket buklen amin iti Niger–Kongo malaksid ti Mande, Dogon, Ijoid, ken paset ti Kordofana. Ti Laud-Nigritko ni Mukarovsky ket agarup a maipada iti moderno nga Atlantiko–Kongo.

Ti sasao nga Atlantiko–Kongo iti ruar ti Kordofana ket tradisional a nabingbingay kadagiti sanga ti Atlantiko ken Volta–Kongo, ngem madudua no dagitoy dua ket umisu a heneolohiko a nodo.[1]

Iti infobox iti kanawan, dagiti pagsasao nga agparang a kaaduan nga agdumaduma (Senufo, Kru) ket naikabil dagita iti ngato, bayat a dagiti as-asideg iti bugas (ti kapada a sangsanga ti Benue–Kwa ti Kwa, Volta–Niger, ken Benue–Kongo) ket asidegda iti baba.[2] Ti dati a sanga ti Atlantiko ket naisinsinadan kadagiti Senegambiana, Bak, Mel, Gola, ken Limba, ken nabati dagitoy nga aga-assideg gapu ta awan ti naipablaak nga ebidensia a mangipangato kaniada; ti Volta–Longo (dagiti Savanna aginggana it Benue–Kongo) ket sibubukel malaksid iti Kru ken Senufo. No ti Kwa wenno dagiti Savanna ket mapasingkedan nga imbalido, ti puon ket umad-adunto payen.

Adda met dagiti bassit a saan a nasayaat a naibagbaga a pagsasao, kas ti Bayot ken Bung, a mabalin a maipatinayon pay kas sangsanga.

Ti Glottolog (2013) ket saanna nga awaten a dagiti sanga ti Kordofana (Lafofa, Talodi, ken Heiban), wenno ti narigat a maidasig a pagsasao a Laal, ket nakaipakitan a sasao nga Atlantiko–Kongo. Awatenna met daytoy ti pamilia, ngem saan a ti panakairamanna ti dakdakkel a Niger–Kongo.

Dagiti nagibasaran[urnosen | urnosen ti taudan]

  1. ^ Guillaume Segerer & Florian Lionnet 2010. "'Isolates' in 'Atlantic'". Language Isolates in Africa workshop, Lyon, Dis. 4
  2. ^ Roger Blench, Niger-Kongo: ti maysa nga alternatibo a panagkita