Jump to content

Tagtagainep ti Nalabbasit a Kamara

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia
Tagtagainep ti Nalabbasit a Kamara
紅樓夢
Ti senario manipud iti sarita, a pinintaan babaen ni Xu Baozhuan (1810–1873)
MannuratCao Xueqin
PagilianTsina
PagsasaoInsik
GenreNobela
Petsa a naipablaak
Maika-18 a siglo
Naipablaak iti Ingles
1868, 1892; 1973–1980 (immuna a pannakaipatarus iti Ingles)
Kita ti midiaNaisurat iti ima a prenta/Naimaldit

Ti Tagtagainep ti Nalabbasit a Kamara (napalaka nga Insik: 红楼梦; tradisional nga Insik: 紅樓夢; pinyin: Hóng Lóu Mèng; Wade–Giles: Hung Lou Meng), a sinurat babaen ni Cao Xueqin, ket maysa kadagiti Uppat a Nalatak a Klasiko a Nobela iti Tsina. Daytoy ket naisurat idi tengnga ti maika-18 a siglo idi las-ud ti Qing a Dinastia. Daytoy ket naipanpanunotan a maysa a maestra obra iti Insik a literatura ken sapasap a naikedkeddeng a kasayaatan iti binalabala nga Insik. Ti "Redolohia" ket isu ti pagobraan iti panagadal a nairaem para iti dayto nga obra.[1]

Ti titulo ket naipatarus a kas Tagtagainep ti Nalabbasit a Kamara ken Ti Tagtagainep dagiti Nalabbasit a Mansion. Ti nobela ket naiwaras kadagiti kopia ti manuskrito kadagiti nadumaduma a titulo aginggana iti naiprenta a pannakaipablaakna, idi 1791. Ti nobela ket kankanayon pay nga ammo a kas Ti Sarita iti Bato (napalaka nga Insik: 石头记; tradisional nga Insik: 石頭記; pinyin: Shítóu jì). Bayat a dagiti umuna nga 80 a kapitulo ket insurat babaen ni Cao Xueqin, Gao E, nga isu ti nangisagana ti immuna ken maikadua dagiti edision a naiprenta a kaduana ni Cheng Weiyuan idi 1791-2, ket nagnayonda kadagiti 40 a kapitulo tapno makompleto ti nobela.[2]

Ti Nalabbasit a Kamara ket naipammatian a daytoy ket semi-autobiograpiko, a kapadpada ti iyu-ungar ken pannakarunot ti bukod a pamilia ti mannurat a ni Cao Xueqin ken, babaen ti panagpaatiddog, iti Qing a Dinastia.[3] Kas ti pannangisalaysay ti mannurat ti umuna a kapitulo, daytoy ket naikeddeng a pammalagipan kadagiti babai a nakaamammo iti kinaubingna: dagiti gayyemna, kabkabagian ken dagiti katulong. Ti nobela ket naisangayan gapu ta saan laeng iti dakkel a grupo dagiti karakterna ken sikolohiko a sakup, ngem ti pay apag-isu ken naisalaysay a panagpalpaliiw iti biag keb dagiti sosial nga estruktura a kadawyan iti maika-18 a siglo nga aristokrasia ti Insik.[4]

Dagiti nota[urnosen | urnosen ti taudan]

  1. ^ Jonathan Spence, Ti Pangbiruk ti Moderno a Tsina (New York: Norton, 1990), 106–110.
  2. ^ David Hawkes, "Pangyuna," Ti Sarita iti Bato Tomo I (Penguin Books, 1973), pp. 15–19.
  3. ^ Jonathan D. Spence, Ts'ao Yin [Cao Yin] ken ni Emperador K'ang-Hsir: Aadipen ken Apo (New Haven,: Pagmalditan ti Unibersidad ti Yale, 1966) ket maysa a pangadalan ti apong ni Cao.
  4. ^ "CliffsNotes, Maipanggep ti Nobela: Pangyuna". Cliffsnotes.com. Naala idi 2011-07-16.

Dagiti akinruar a silpo[urnosen | urnosen ti taudan]

Dagiti midia a mainaig iti Tagtagainep ti Nalabbasit a Kamara iti Wikimedia Commons