Topograpiko a kalatak

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia
Lumaktaw idiay: pagdaliasatan, agbiruk

Iti topograpia, ti kalatak wenno prominensia ket mangidasig ti katayag ti pantok ti bantay wenno turod babaen ti bertikal a kaadayo a nagbaetanna ken ti kababaan a linia ti sukog a mangilikmut daytoy ken awan ti nangatngato a pantok. Daytoy ti rukod ti kawaya ti pantok .Ti nangruna a kababaan a puntos ket ti naisangayan a puntos iti daytoy a linia ti sukog ken ti nagannak a tuktok ket ti nagatngato a bantay ken napili segun kadagiti nadumaduma a obyektibo a kriteria.

Dagiti panangipalawag[urnosen | urnosen ti taudan]

Babaen ti taripnong, ti kalatak ti Bantay Everest, ti katayagan a bantay iti lubong, ket maala a mangipada ti kangato iti pantokna iti ngato ti lessaad ti baybay. Malaksid iti daytoy nga espesial a kaso, adda met dagiti nadumaduma nga agpapada a panangipalawag:

  • Ti kalatak ti tuktok ket ti katayag ti pantok ti tuktok iti ngato ti kababaan a linia ti sukog a manglikmut daytoy ken awan ti nagatngato a patingga.
  • No ti kalatak ti tuktok ket P metmetro, ti pannakapan iti pantok iti aniaman a nagatngato a langa ti daga, bumaba ti maysa a tao iti saan a basbassit ngem P metmetro. No ikuyog ti taripnong para iti Bantay Everest, daytoy ket mangibaga a ti kalatak iti aniaman nga isla wenno kontinental a nangato a puntos ket kapada ti kangatona iti ngato ti lessaad ti baybay.
  • Para iti tunggal maysa a pantok (wenno aniaman a dalan) a maikapet iti tuktok ti nagatngato a langa ti daga, biruken ti kababaan a puntos iti dayta pantok. Daytoy ket isunto ti kababaan a puntos (a makunkuna pay a puntos ti silia wenno bessang). Ti nangruna a kababaan a puntos ket naipalawag a kas ti kangatuan kadagitoy a kababaan a puntos, iti igid dagiti amin a pagsilpuan a pantok. (No ti tuktok ket ti kangatuan a puntos iti masa ti daga, ti kangrunaan a kababaan a puntos ket ti taaw, ken ti kalatak ti tuktok ket kapada ti kangatona.) Ti kalatak ket ti paggiddiatan a nagbaetan ti kangato iti tuktok ken ti kangato ti nangruna a kababaan a puntos.
  • No koma ti lessaad ti baybay ket agpanagto iti kababaan a lessaad a ti tuktok ket agbalinto a ti kanagtuan a puntos iti maysa nga isla. Ti kalatak dayta a tuktok ket ti katayag iti dayta nga isla. Ti nangruna a kababaan a puntos ket mangirepresenta ti maudi nga ismo a mangikapet ti isla iti nagatngato nga isla, sakbay nga agsina dagitoy.

Kitaen pay[urnosen | urnosen ti taudan]

Dagiti nota[urnosen | urnosen ti taudan]

Dagiti nagibasaran[urnosen | urnosen ti taudan]

Dagit isilpo ti ruar[urnosen | urnosen ti taudan]

  • Kalatak ti K2
  • Nagannak a tuktok ti website a maipanggep ti kalatak ti bantay, nga addaan kadagit listaan ken/wenno mapmapa a mangsakop ti intero a lubong aginggana iti 1500m a kalatak (dagiti "ultra").