Jump to content

Wikipedia:Pannakapatalged

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia

Iti Wikipedia, ti pannakapatalged ket kaibuksilanna a ti tattao nga agbasbasa ken agur-urnos ti ensiklopedia ket mabalinda a kumita no dayta a pakaammo ket nagtaud iti maysa a mapagtalkan a taudan. Ti Wikipedia ket saan nga agipabpablaak ti kasisigud a panagsukimat. Ti linaonna ket maikeddeng babaen ti naipablaaken a pakaammo, imbes a dagiti bukod a panagsanay ken pammati dagiti editor. Uray no siguradoka a ti maysa a banag ket pudno, daytoy ket nasken a mapatalgedan sakbay a mainayonmo daytoy.[1] No dagiti mapatalgedan a taudan ket di umanamong, dagiti pannakaisuppiatda ket nasken a mairepresenta manipud iti agmangngamangnga a nalinteg a pamanunutan.

Amin a banag iti nangruna nga espasio ti Wikipedia, ken mairaman amin dagiti adda nga artikulo, dagiti listaan ken dagiti panangipalpalawag a titulo, ket naskenda a mapatalgedan. Amin nga inadaw a sasao ken dagiti ania man a banag a dagiti pannakapatalged ket naisuppiatan wenno mabalin a suppiaten, ket naskenda a mangiraman ti maysa a nailinia a dakamat a dagus a mangsuporta ti banag. Ti ania man a banag a makasapul ti taudan ngem awan met ti taudanna ket mabalin a maikkat, ken dagiti awan taudanna a maisuppiatan a banag a maipanggep ti sibibiag a tattao ket nasken a mapardasan a maikkat. Ti Pannakapatalged, Awan ti kasisigud a panagsukimat ken Agmangngamangnga a nalinteg a pamanunutan ket dagiti bugas nga annuroten ti linaon ti Wikipedia. Dagitoy ket agtitinnulong a mangikeddeng ti linaon, tapno dagiti agur-urnos ket maawatanda dagiti kangrunaan a punto dagitoy tallo. Dagiti artikulo ket naskenda pay a tumungpal iti annuroten ti karbengan ti kopia.

Responsibilidad para iti panangipaay kadagiti dakamat[urnosen ti taudan]

Nasken a mapatalgedan amin a linaon. Ti pakadagsenanto a mangipakitaa ti pannakapatalged ket maipan iti editor nga agnayon wenno mangipasubli iti material, ken mapaneknekan daytoy babaen ti panagipaay iti maysa a nailinia a dakamat iti maysa natalged a taudan a dagus a mangsuporta[2]

Gupiten amin nga insasao, ken ti ania man a material a ti pannakapatalgedna ket makarit wenno mabalin a makarit, iti maysa a natalged, naipablaak a taudan iti panagusar iti maysa a nailinia a dakamat. Ti nadakamat a taudan ket nasken a nalawag a mangsuporta ti material a kas naipresenta iti artikulo. Lawagen a dakameten ti taudan, no mabalin ited ti bilang ti panid wenno pampanid – ngem sumagmamano nga imbes a maitunos iti maysa a seksion, kapitulo, wenno dadduma pay a pannakabingay.

Ti aniama a material nga awanan iti maysa a nailinia a dakamat iti maysa a nataldged a taudan a dagus a mangsuporta[2] ti material ket mabalin a maikkat ken nasken koma a saan nga ipasubli nga awanan iti maysa a nailinia a dakamat iti maysa a natalged a taudan.

Saan nga ibati ti di nataudan wenno di nasayaat a nataudan a material iti maysa nga artikulo no makadael iti reputasion iti sibibiag a tattao[3] wenno dagiti adda a grupo, ken saan nga iyalis daytoy iti tungtungan a panid.

  1. ^ Daytoy a pamunganayan ket naipakasaritaanen ken nalataken a naiyebkas iti daytoy a panid ti annuroten a kas "ti pagibatayan para iti pannakairaman ket ti pannakapatalged, saan a ti pudno". Kitaen ti salaysay ti, Pannakapatalged, saan a ti pudno (iti Ingles).
  2. ^ a b Ti maysa a taudan ket "dagus a mangsuporta" iti maysa a naited a pedaso ti material no ti pakaammo ket dagus a mngipresenta ti taudan, tapno ti panagusar iti daytoy a taudan a mangsuporta ti material ket saan amaysa a panaglabsing iti Wikipedia:Awan ti kasisigud a panagsukimat. Ti lokasion iti ania man a dakamat—uray man no agdama nga adda iti maysa nga artikulo—ket saan a mainaig no man ti maysa a taudan ket dagus a mangsuporta ti material.
  3. ^ Wales, Jimmy. "Zero information is preferred to misleading or false information", WikiEN-l, May 16, 2006: "I can NOT emphasize this enough. There seems to be a terrible bias among some editors that some sort of random speculative 'I heard it somewhere' pseudo information is to be tagged with a 'needs a cite' tag. Wrong. It should be removed, aggressively, unless it can be sourced. This is true of all information, but it is particularly true of negative information about living persons."