Jump to content

Listaan dagiti papa

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia
(Naibaw-ing manipud iti Listaan dagiti Papa)
Plake a mangipalpalagip kadagiti papa a naipunpon idiay ayan ni San Pedro (dagiti naganda iti Latin ken ti tawen a pannakaipunponda)

Daytoy a kronolohiko a listaan dagiti papa ket maipada ti naited idiay Annuario Pontificio babaen ti paulo a "I Sommi Pontefici Romani" (Ti Kangatuan nga Obispo iti Roma), a malaksid kadagiti nalawag a naibaga a kas dagiti kontrapapa. Daytoy ket tinawen a naipablaak babaen ti Romano a Curia, ti Annuario Pontificio ket saan nga agikabkabil kadagiti agsasaruno a bilang kadagiti papa, a nangibagbaga a saan a mabalin nga ikeddeng no ania a bangir ti nairepresenta kadagiti nadumaduma a panawen ti nainkalintegan a panagsasaruno, iti naisangsangayan a maipanggep ken ni Papa Leon, Papa Benedicto V ken dagiti papa ti tengnga a maika-11 a siglo.[1]

Ti 2001 edision ti Annuario Pontificio ket nangipakaamo kadagiti "ganggani a 200 a panagitarimaan kadagiti adda a biograpia dagiti papa, manipud ken ni San Pedro aginggan ken ni Juan Pablo II". Dagiti natarimaan ket maipanggep kadagiti petsa, a naipangpangruna kadagiti immuna a dua a siglo, lugar a nakaipasngayan ken apelyido ti maysa a papa.[2]

Ti termino a papa (Latin: papa "ama") ket naus-usar kadagiti nadumaduma a Simbaan a mangibaga kadagiti kangatuan ng aespiruitual a dauloda (kas pagarigan ti Koptiko a Papa). Daytoy a titulo iti Ingles a pnag-usar ket kadawyan a mangitudo iti daulo ti Romano Katoliko a Simbaan. Ti Romano Katoliko a papa ket agus-usar kadagiti nadumaduma a titulo babaen ti tinawidan, a mairamn ti Papa, Summus Pontifex, Pontifex Maximus, ken Servus servorum Dei. Ti tunggal maysa a titulo ket nainayon idi babaen ti naisangsangayan a paspasamak ti pakasaritaan ket saan a maipada kadagiti sabali a kalintegan ti papa, daytoy ket mabalin a mabalbaliwan.[3]

Ni Hermannus Contractus ket isu ti mabalin nga immuna a historiador a nagtultuloy a nanginumero dagiti papa. Ti listaanna ket nagpatingga idi 1049 ken ni Papa Leon IX a kas ti maika 154. Adda dagiti nadumaduma a panagbalbaliw a naaramid iti listaan idi las-ud ti maika-20 a siglo. Ni Kontrapapa Cristobal ket nabayagen a naipanunotan idi a kas nainkalintegan. Ni Papa-elektado Esteban ket naipanpanunotan idi a kas ti nainkalintegan babaen ti nagan a Esteban II aginggana idi 1961 nga edision, nga idi ket naborra. Urayno dagitoy a panagbalbaliw ket saanen a kontrobersial, adda dagiti moderno a listaan ket agiramramanda pay laeng iti daytoy nga "immuna a Papa Esteban II". Daytoy ket mabalin a gapu ti pannakaibatay iti 1913 nga edision iti Katoliko nga Ensiklopedia, a daytoy ket adda ti publiko a turayan.

Kronolohiko a listaan dagiti papa[urnosen | urnosen ti taudan]

Umuna – maika-5 a sigsiglo[urnosen | urnosen ti taudan]

Umuna a siglo[urnosen | urnosen ti taudan]

Binilangan nga urnos Pontipikado Ladawan Nagan
Ilokano · Regnal (Latin)
Kabukbukodan a nagan Nakaipasngayan Paammo
1 33 – 64/67 San Pedro
PETRUS
Simon Pedro
Shimon Kipha
CΙΜΗΟΝ ΚΗΦΑC
ܫܶܡܥܽܘܢ ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ
(Simeon Kephas – Simon ti Bato)
Bethsaida, Galilea Apostol ni Hesus nga isu ti nakaalaanna dagiti tulbek ti Pagarian iti Langit , segun ti Matthew 16:18–19. Naipapatay babaen ti nakabaliktad a panakailansa iti krus; aldaw arambakan ti (Rambakan dagiti Santo kada Pedro ken Pablo) 29 Hunio, (Tugaw ni San Pedro) 22 Pebrero. Binigbigan ti Katoliko a Simbaan a kas ti immuna nga Obispo iti Roma (Papa) nga indutokan babaen ni Kristo. Ken nairaraeman pay a santo iti Akindaya a Kristianidad, nga adda ti rambakan nga aldaw ti 29 Hunio.[4]
2 64/67(?) – 76/79(?) San Lino
LINUS
Linus Tuscia (Tengnga a Toskana) Rambakan nga aldaw ti 23 Septiembre. Ken nararaeman pay a kas maysa a santo iti Akindaya a Kristianidad, nga adda ti rambakan nga aldaw ti 7 Hunio.
3 76/79(?) – 88/92 San Anacleto
(Cletus)
ANACLETUS
Anacletus Mabalin a ti Gresia Namartir; rambakan nga aldaw ti 26 Abril. Nagkamalian idi a pinagbingayan iti Cleto ken Anacleto[5]
4 88/92 – 97 San Clemente I
CLEMENS
Clement Roma Rambakan nga aldaw ti 23 Nobiembre. Nararaeman pay a kas maysa a santo iti Akindaya a Kristianidad, nga adda ti rambakan nga aldaw ti 25 Nobiembre.
5 97/99 – 105/107 San Evaristo
(Aristus)
EVARISTUS
Aristus Belen, Hudea Rambakan nga aldaw ti 26 Oktubre

Maika-2 a siglo[urnosen | urnosen ti taudan]

Binilangan nga urnos Pontipikado Ladawan Nagan
Ilokano · Regnal (Latin)
Kabukbukodan a nagan Nakaipasngayan Paammo
6 105/107 – 115/116 San Alejandro I
ALEXANDER
Alexánder Roma Nararaeman pay a kas maysa a santo iti Akindaya a Kristianidad, nga adda ti rambakan nga aldaw ti 16 Marso.
7 115/116 – 125 San Sixto I
XYSTUS
  Roma wenno Gresia Nararaeman pay a kas maysa a santo iti Akindaya a Kristianidad, nga adda ti rambakan nga aldaw ti 10 Agosto.
8 125 – 136/138 San Telesporo
TELESPHORUS
  Gresia  
9 136/138 – 140/142 San Higinio
HYGINUS
  Gresia Tinawtawid a namartir; rambakan nga aldaw ti 11 Enero
10 140/142 – 155 San Pio I
PIUS
  Aquileia, Friuli, Italia Namartir babaen ti espada; rambakan nga aldaw ti 11 Hulio
11 155–166 San Aniceto
ANICETUS
  Emesa, Siria Tinawtawid a namartir; rambakan nga aldaw ti 17 Abril
12 c.166 – 174/175 San Sotero
SOTERIUS
  Fondi, Lazio, Italia Tinawtawid a namartir; rambakan nga aldaw ti 22 Abril
13 174/175 – 189 San Eleuterio
ELEUTHERIUS
  Nicopoli, Epyrus Tinawtawid a namartir; rambakan nga aldaw ti 6 Mayo
14 189 – 198/199 San Victor I
VICTOR
  Akin-amianan nga Aprika  
15 199–217 San Ceferino
(Zephyrin)
ZEPHYRINUS
  Roma  

Maika-3 a siglo[urnosen | urnosen ti taudan]

Binilangan nga urnos Pontipikado Ladawan Nagan
Ilokano · Regnal (Latin)
Kabukbukodan a nagan Nakaipasngayan Paammo
16 c.217 – 222/223 San Calixto I
CALLISTUS
  Espana Namartir; rambakan nga aldaw ti 14 Oktubre
17 222/223 – 230 San Urbano I
URBANUS
  Roma Nararaenman pay a kas maysa a santo iti Akindaya a Kristianidad, rambakan nga aldaw ti 25 Mayo.
18 21 Hulio 230
– 28 Septiembre 235
(5 tawtawen+)
San Ponciano
PONTIANUS
  Roma Immuna a nagikkat iti opisina kalpasan ti pannakatalawna idiay Sardinia babaen ni Emperador Maximinus Thrax. Ti Liberiano a Katologoket nangirehistro ti ipupusayna iti 28 Septiembre 235, ti kasapaan a husto a petsa iti pakasaritaan ti papa.[6][7]
19 21 Nobiembre 235
– 3 enero 236
(44 nga al-aldaw)
San Antero
ANTERUS
  Petilia Policastro – Calabria Nararaenman pay a kas maysa a santo iti Akindaya a Kristianidad, rambakan nga aldaw ti 5 Agosto.
20 10 Enero 236
– 20 Enero 250
(14 a tawtawen+)
San Fabian
FABIANUS
  Roma Rambakan nga aldaw ti 20 Enero. Nararaenman pay a kas maysa a santo iti Akindaya a Kristianidad, nga adda ti rambakan nga aldaw ti 5 Agosto.
21 6/11 Marso 251
– Hunio 253
(2 a tawtawen+)
San Cornelio
CORNELIUS
    Natay a kas maysa a martir, babaen ti narigat unay a panagsagsagaba; rambakan nga aldaw ti 16 Septiembre
22 25 Hunio 253
– 5 Marso 254
(256 nga al-aldaw)
San Lucio I
LUCIUS
  Roma Rambakan nga aldaw ti 4 Marso
23 12 Mayo 254
– 2 Agosto 257
(3 a tawtawen+)
San Esteban I
STEPHANUS
  Roma Namartir babaen ti pannakaputol ti ulo; rambakan nga aldaw ti 2 Agosto. Nararaenman pay a kas maysa a santo iti Akindaya a Kristianidad, nga adda ti kapadpada a rambakan nga aldaw.
24 30/31 Agosto 257
– 6 Agosto 258
(340/341 nga alaldaw)
San Sixto II
XYSTUS Secundus
  Gresia Namartir babaen ti pannakputol ti ulo. Nararaenman pay a kas maysa a santo iti Akindaya a Kristianidad, nga adda ti rambakan ti 10 Agosto.
25 22 Hulio 259
– 26 Disiembre 268
(9 a tawtawen+)
San Dionisio
DIONYSIUS
  Gresia Rambakan nga aldaw ti 26 Disiembre
26 5 Enero 269
– 30 Disiembre 274
(5 a tawtawen+)
San Felix I
FELIX
  Roma  
27 4 Enero 275
– 7 Disiembre 283
(8 a tawtawen+)
San Eutiquiano
EUTYCHIANUS
     
28 17 Disiembre 283
– 22 Abril 296
(12 a tawtawen+)
San Cayo
CAIUS
    Namartir (segun ti sarsarita) Rambakan nga aldaw ti 22 Abril. Nararaenman pay a kas maysa a santo iti Akindaya a Kristianidad, nga adda ti rambakan nga aldaw ti 11 Agosto.
29 30 Hunio 296
– 1 Abril 304
(7 a tawtawen+)
San Marcelino
MARCELLINUS
    Rambakan nga aldaw ti 26 Abril. Nararaenman pay a kas maysa a santo iti Akindaya a Kristianidad, nga adda ti rambakan nga aldaw ti 7 Hunio.

Maika-4 a siglo[urnosen | urnosen ti taudan]

Binilangan nga urnos Pontipikado Ladawan Nagan
Ilokano · Regnal (Latin)
Kabukbukodan a nagan Nakaipasngayan Paammo
30 308–309 San Marcelo I
MARCELLUS
     
31 c.309 – c.310 San Eusebio
EUSEBIUS
     
32 2 Hulio 311
– 10 Enero 314
(2 a tawtawen+)
San Melquiades
(Melchiades)
MILTIADES
  Aprika Immuna a papa kalpasan ti patingnga ti pannakarukma dagiti Kristiano babaen ti Bilin ti Milan (313 AD) nga inpakdaar babaen ni Konstantino ti Natan-ok
33 31 Enero 314
– 31 Disiembre 335
(21 a tawtawen+)
San Silvestre I
SILVESTER
  Sant'Angelo a Scala, Avellino Rambakan nga aldaw ti 31 Disiembre. Nararaenman pay a kas maysa a santo iti Akindaya a Kristianidad, nga adda ti rambakan nga aldaw ti 2 Enero. Umuna a Konseho iti Nicaea, 325.
34 18 Enero 336
– 7 Oktubre 336
(263 nga alaldaw)
San Marcos
MARCUS
  Roma Rambakan nga aldaw ti 7 Oktubre
35 6 Pebrero 337
– 12 Abril 352
(15 a tawtawen+)
San Julio I
IULIUS
  Roma  
36 17 Mayo 352
– 24 Septiembre 366
(14 a tawtawen+)
Liberio
LIBERIUS
    Kaunaan a Papa a saan pay a nakanonado baben ti Romano a Simbaan. Nararaenman a kas maysa a santo iti Akindaya a Kristianidad, nga adda ti rambakan ti 27 Agosto.[8]
37 1 Oktubre 366
– 11 Disiembre 384
(18 a tawtawen+)
San Damaso I
DAMASUS
  Idanha-a-Velha, Portugal Patron ni Jeronimo, nagkomisionado ti Vulgata a pannakaipatarus ti Biblia. Konseho iti Roma, 382.
38 11 Disiembre 384
– 26 Nobiembre 399
(14 a tatwtawen+)
San Siricio
Papa SIRICIUS
   
39 27 Nobiembre 399
– 19 Disiembre 401
(2 a tatwtawen+)
San Anastasio I
Papa ANASTASIUS
     

Maika-5 a siglo[urnosen | urnosen ti taudan]

Binilangan nga urnos Pontipikado Ladawan Nagan
Ilokano · Regnal (Latin)
Kabukbukodan a nagan Nakaipasngayan Paammo
40 22 Disiembre 401
– 12 Marso 417
(15 a twtawen+)
San Inocencio I
Papa INNOCENTIUS
    Visigodo Sako iti Roma (410) babaen ni Alariko
41 18 Marso 417
– 26 Disiembre 418
(1 a tawen+)
San Zosimo
Papa ZOSIMUS
  Mesoraca – Calabria  
42 28/29 Disiembre 418
– 4 Septiembre 422
(3 a tatwtawen+)
San Bonifacio I
Papa BONIFACIUS
     
43 10 Septiembre 422
– 27 Hulio 432
(9 a tatwtawen+)
San Celestino I
Papa COELESTINUS
  Roma, Lumaud nga Imperio a Romano Nararaenman pay a kas maysa a santo iti Akindaya a Kristianidad, nga adda ti rambakan ti 8 Abril.
44 31 Hulio 432
– Marso/Agosto 440
(~8 a tawtawen)
San Sixto III
Papa SIXTUS Tertius
     
45 29 Septiembre 440
– 10 Nobiembre 461
(21 a tawtawen+)
San Leon I
(Leon ti Natan-ok)
Papa LEO MAGNUS
  Roma Naawisna ni Atila ti Huno nga agsubli para iti panagrautna iti Italia. Rambakan nga aldaw ti 10 Nobiembre. Nararaenman pay a kas maysa a santo iti Akindaya a Kristianidad, nga adda ti rambakan nga aldaw ti 18 Pebrero.
46 19 Nobiembre 461
– 29 Pebrero 468
(6 a tawtawen+)
San Hilario
Papa HILARIUS
  Sardinia, Akinlaud nga Imperio a Romano  
47 3 Marso 468
– 10 Marso 483
(15 a tawtawen+)
San Simplicio
Papa SIMPLICIUS
  Tivoli, Italia  
48 13 Marso 483
– 1 Marso 492
(8 a tawtawen+)
San Felix III (Felix II)
Papa FELIX Tertius (Secundus)
  Roma Sagpaminsan a tinawtawagan a kas ni Felix II
49 1 Marso 492
– 21 Nobiembre 496
(4 a tawtawen+)
San Gelasio I
Papa GELASIUS
  Aprika  
50 24 Nobiembre 496
– 19 Nobiembre 498
(~2 a tawtawen)
Anastasio II
Papa ANASTASIUS Secundus
     
51 22 Nobiembre 498
– 19 July 514
(15 a tatwtawen+)
San Simaco
Papa SYMMACHUS
  Sardinia  

Maika-6 – maika-10 a sigsiglo[urnosen | urnosen ti taudan]

Maika-6 a siglo[urnosen | urnosen ti taudan]

Binilangan nga urnos Pontipikado Ladawan Nagan
Ilokano · Regnal (Latin)
Kabukbukodan a nagan Nakaipasngayan Paammo
52 20 Hulio 514
– 19 Hulio 523
(~9 a tawtawen)
San Hormisdas
Papa HORMISDUS
  Frosinone, Akin-abagatan a Lazio, Italia Ama ni Papa Silverio
53 13 Agosto 523
– 18 Mayo 526
(2 a tawtawen+)
San Juan I
Papa IOANNES
  Toskana  
54 13 Hulio 526
– 22 Septiembre 530
(4 a tawtawen+)
San Felix IV (Felix III)
Papa FELIX Quartus (Tertius)
  Samnium Sagpaminsan a tinawtawagan a kas ni Felix III
55 22 Septiembre 530
– 17 Oktubre 532
(2 a tawtawen+)
Bonifacio II
Papa BONIFACIUS Secundus
  Roma iti Ostrogodo a nagannak  
56 2 Enero 533
– 8 Mayo 535
(2 a tawtawen+)
Juan II
Papa IOANNES Secundus
Mercúrius Roma Immuna a papa a saan a nagus-usar ti kabukbukodan a nagan. Daytoy ket gapu ni Merkurio a kas maysa a Romano a dios.
57 13 Mayo 535
– 22 Abril 536
(346 nga alaldaw)
San Agapito I
(Agapitus)
Papa AGAPETUS
  Roma, Ostrogodo a Pagarian Rambakan nga aldaw ti 22 Abril 20, Septiembre. Nararaenman pay a kas maysa a santo iti Akindaya a Kristianidad, nga adda ti rambakan nga aldaw ti 17 Abril.
58 1 Hunio 536
– 11 Nobiembre 537
(1 a tawenr+)
San Silverio
Papa SILVERIUS
    Napatalaw; rambakan nga aldaw ti 20 Hunio, anak ni Papa Hormisdas
59 29 Marso 537
– 7 Hunio 555
(18 a tawtawen+)
Vigilio
Papa VIGILIUS
  Roma  
60 16 Abril 556
– 4 Marso 561
(~5 a tawtawen)
Pelagio I
Papa PELAGIUS
  Roma  
61 17 Hulio 561
– 13 Hulio 574
(~13 a tawtawen)
Juan III
Papa IOANNES Tertius
Catelinus Roma, Akindaya nga Imperio a Romano  
62 2 Hunio 575
– 30 Hulio 579
(4 a tatwtawen+)
Benedicto I
Papa BENEDICTUS
     
63 26 Nobiembre 579
– 7 Pebrero 590
(10 a tawtawen+)
Pelagio II
Papa PELAGIUS Secundus
  Roma  
64 3 Septiembre 590
– 12 Marso 604
(13 a tawtawen+)
San Gregorio I, O.S.B.
(Gregorio ti Natan-ok)
Papa GREGORIUS MAGNUS
  Roma Immuna a nag-usar ti titulo a "Servus servorum Dei" ken "Pontifex Maximus". Rambakan nga ladaw ti 3 Septiembre. Nararaenman pay a kas maysa a santo iti Akindaya a Kristianidad, nga adda ti rambakan nga aldaw ti 12 Marso.

Maika-7 a siglo[urnosen | urnosen ti taudan]

Binilangan nga urnos Pontipikado Ladawan Nagan
Ilokano · Regnal (Latin)
Kabukbukodan Nakaipasngayan Paammo
65 13 Septiembre 604
– 22 Pebrero 606
(1 year+)
Sabiniaon
Papa SABINIANUS
  Blera  
66 19 Pebrero 607
– 12 Nobiembre 607
(267 nga alaldaw)
Bonifacio III
Papa BONIFACIUS Tertius
  Roma  
67 25 Agosto 608
– 8 Mayo 615
(6 a tawtawen+)
San Bonifacio IV, O.S.B.
Papa BONIFACIUS Quartus
  Marsi Immuna a Papa a nagusar ti nagan ti sinarunona. Kameng ti Urnos ni San Benedicto.
68 19 Oktubre 615
– 8 Nobiembre 618
(3 years+)
San Diosdado I
(Deusdedit)
Papa ADEODATUS
  Roma Sagpaminsan pay a tinawtawagan a ni Deusdedit, a kas nagbanagan ni Papa Diosdado II ket sagpaminsan pay a tinawtawagan a kas ni Papa Adeodatus nga awan ti bilang
69 23 Disiembre 619
– 25 Oktubre 625
(5 a tawtawen+)
Bonifacio V
Papa BONIFACIUS Quintus
  Napoles  
70 27 Oktubre 625
– 12 Oktubre 638
(12 a tawtawen+)
Honorio I
Papa HONORIUS
  Campania, Bisantino nga Imperio  
71 Oktubre 638
– 2 Agosto 640
(1 a tawen+)
Severino
Papa SEVERINUS
  Roma  
72 24 Disiembre 640
– 12 Oktubre 642
(1 a tawen+)
Juan IV
Papa IOANNES Quartus
  Zadar, Dalmatia, a tattan ket ti Kroasia  
73 24 Nobiembre 642
– 14 Mayo 649
(6 a tawtawen+)
Teodoro I
Papa THEODORUS
  Palestina  
74 Hulio 649
– 16 Septiembre 655
(6 a tawtawen+)
San Martin I
Papa MARTINUS
  Idiay asideg ti Todi, Umbria, Bisantino nga Imperio Rambakan nga aldaw ti 12 Nobiembre. Nararaenman pay a kas maysa a santo iti Akindaya a Kristianidad, nga adda ti rambakan nga aldaw ti 14 Abril.
75 10 Agosto 654
– 2 Hunio 657
(2 a tawtawen+)
San Eugenio I
Papa EUGENIUS
  Roma  
76 30 Hulio 657
– 27 Enero 672
(14 a tawtawen+)
San Vitaliano
Papa VITALIANUS
  Segni, Bisantino nga Imperio  
77 11 Abril 672
– 17 Hunio 676
(4 a tawtawen+)
Diosdado II, O.S.B.
Papa ADEODATUS Secundus
  Roma, Bisantino nga Imperio Sagpaminsan a tinawtawagan ani Papa Adeodatus (nga awan bilang) a maipada ken ni Papa Diosdado I a sagpaminsan a tinawtawagan a kas ni Papa Deusdedit. Kameng ti Urnos ni San Benedicto.
78 2 Nobiembre 676
– 11 Abril 678
(1 a tawen+)
Dono
Papa DONUS
  Roma, Bisantino nga Imperio  
79 27 Hunio 678
– 10 Enero 681
(2 a tawtawen+)
San Agaton
Papa AGATHO
  Sisilia Nararaenman pay a kas maysa a santo iti Akindaya a Kristianidad, nga adda ti rambakan nga aldaw ti 20 Pebrero.
80 Disiembre681
– 3 Hulio 683
(1 a tawen+)
San Leon II
Papa LEO Secundus
  Sisilia Rambakan nga aldaw ti 3 Hulio
81 26 Hunio 684
– 8 Mayo 685
(317 nga al-aldaw)
San Benedicto II
Papa BENEDICTUS Secundus
  Roma, Bisantino nga Imperio Rambakan nga aldaw ti 7 Mayo
82 12 Hulio 685
– 2 Agosto 686
(1 a tawen+)
Juan V
Papa IOANNES Quintus
  Siria  
83 21 Oktubre 686
– 22 Septiembre 687
(335 nga alaldaw)
Conon
Papa CONON
     
84 15 Disiembre 687
– 8 Septiembre 701
(13 a tawtawen+)
San Sergio I
Papa SERGIUS
  Sisilia  

Maika-8 a siglo[urnosen | urnosen ti taudan]

Binilangan nga urnos Pontipikado Ladawan Nagan
Ilokano · Regnal (Latin)
Kabubukodan a nagan Nakaipasngayan Paammo
85 30 Oktubre 701
– 11 Enero 705
(3 a tawtawen+)
Juan VI
Papa IOANNES Sextus
  Gresia  
86 1 Marso 705
– 18 Oktubre 707
(2 a tawtawen+)
Juan VII
Papa IOANNES Septimus
  Rossano – Calabria Maikadua a papa a nagnagan ti isumet laeng a kas ti sinarunona
87 15 Enero 708
– 4 Pebrero 708
(21 nga al-aldaw)
Sisino
Papa SISINNIUS
  Siria  
88 25 Marso 708
– 9 April 715
(7 a tawtawen+)
Constantino
Papa CONSTANTINUS
  Siria Ti naudi a papa a nangsarungkar ti Gresia bayat nga adda iti opisina, aginggana idi ni Juan Pablo II idi 2001
89 19 Mayo 715
– 11 Pebrero 731
(15 a tawtawen+)
San Gregorio II
Papa GREGORIUS Secundus
  Roma, Bisantino nga Imperio Rambakan nga aldaw ti 11 Pebrero
90 18 Marso 731
– 28 Nobiembre 741
(10 a tawtawen+)
San Gregorio III
Papa GREGORIUS Tertius
  Siria Maikatlo a papa a nagnagan a kas isumet laeng ti sinarunona
91 3 Disiembre 741
– 14/22 Marso 752
(10 a tawtawen+)
Santo Zacarias
Papa ZACHARIAS
  Santa Severina – Calabria Rambakan nga aldaw ti 15 Marso
(saan a nakonsekrado) 23 Marso 752
– 25 Marso 752
(Saan anagtakem a a kas papa)
Papa-elektado Esteban
Papa Electus STEPHANUS
    Sagpaminsan a naamammuan a kas ni Esteban II. Pimmusay kalpasan ti tallo nga aldaw kalpasan ti pannakabutosna ken saan a nakagun-od ti episkopal a konsekrasion. Adda dagiti listaan nga agikabkabil laeng ti naganna. Ti Batikano ket nangikeddeng ti pannakaikabil ti naganna ti listaan dagiti papa ngem naikkat idi maika-16 a siglo; nupay kasta naikkat met laeng idi 1961. Isu ket saanen a naipanunotan a kas maysa a papa babaen ti Katoliko a Simbaan.
92 26 Marso752
– 26 Abril 757
(5 a tawtawen+)
Esteban II (Esteban III)
Papa STEPHANUS Secundus (Tertius)
    Sagpaminsan a naamammuan a kas ni Esteban III
93 29 Mayo 757
– 28 Hunio767
(10 a tawtawen+)
San Pablo I
Papa PAULUS
  Roma  
94 1/7 Agosto 767
– 24 Enero 772
(4 a tawtawen+)
Esteban III (Esteban IV)
Papa STEPHANUS Tertius (Quartus)
  Sisilia Sagpaminsan a tinawtawagan a kas ni Esteban IV
95 1 Pebrero 772
– 26 Disiembre 795
(23 a tawtawen+)
Adriano I
Papa HADRIANUS
  Roma  
96 26 Disiembre 795
– 12 Hunio 816
(20 a tawtawen+)
San Leon III
Papa LEO Tertius
  Roma Nabalangatan a kas ni Karlomagno Imperator Augustus idi Paskua, 800, nga isu ti nangirugi ti nagbalin nga opisina iti Nasantuan a Romano nga Imperio a nakasapsapul tu imprimatura ti papa para iti pannakalehitimadona

Maika-9 a siglo[urnosen | urnosen ti taudan]

Binilangan nga urnos Pontipikado Ladawan Nagan
Ilokano · Regnal (Latin)
Kabukbukodan a nagan Nakaipasngayan Tawen idi nabutosan / ipupusay wenno panagikkat # tawtawen a kas papa Paammo
97 12 Hunio 816 – 24 Enero 817 San Esteban IV (Esteban V)
Papa STEPHANUS Quartus (Quintus)
      <1 Sagpaminsan a tinawtawagan a kas ni Esteban V
98 25 Enero 817 – 11 Pebrero 824 San Pascual I
Papa PASCHALIS
  Roma   7  
99 8 Mayo 824 – Agosto 827 Eugenio II
Papa EUGENIUS Secundus
  Roma   3  
100 Agosto 827 – Septiembre 827 Valentin
Papa VALENTINUS
  Roma   <1  
101 827 – Enero 844 Gregorio IV
Papa GREGORIUS Quartus
  Romea   17  
102 Enero 844 – 7 Enero 847 Sergio II
Papa SERGIUS Secundus
  Roma   3  
103 Enero 847 – 17 Hulio 855 San Leon IV, O.S.B.
Papa LEO Quartus
  Roma   8 Kameng ti Urnos ni San Benedicto.
104 855 – 7 Abril 858 Benedicto III
Papa BENEDICTUS Tertius
  Roma      
105 24 Abril 858 – 13 Nobiembre 867 San Nicolas I
(Nicolas ti Natan-ok)
Papa NICOLAUS MAGNUS
  Roma   9  
106 14 Disiembre 867 – 14 Disiembre 872 Adriano II
Papa HADRIANUS Secundus
  Roma   5  
107 14 Disiembre 872 – 16 Disiembre 882 Juan VIII
Papa IOANNES Octavus
  Roma   10  
108 16 Disiembre 882 – 15 Mayo 884 Marino I
Papa MARINUS
  Gallese, Roma   1  
109 17 Mayo 884 – c.Septiembre 885 San Adriano III
Papa HADRIANUS Tertius
  Roma      
110 885 – 14 Septiembre 891 Esteban V (Esteban VI)
Papa STEPHANUS Quintus (Sextus)
  Roma     Sagpaminsan a tinawtawagan a kas ni Esteban VI
111 19 Septiembre 891 – 4 Abril 896 Formoso
Papa FORMOSUS
  Ostia   4 ritu a pinatay idi natayen kalpasan ti Cadaver Synod
112 4 Abril 896 – 19 Abril 896 Bonifacio VI
Papa BONIFACIUS Sextus
  Roma   <1  
113 22 Mayo 896 – Agosto 897 Esteban VI (Esteban VII)
Papa STEPHANUS Sextus (Septimus)
      1 Sagpaminsan a tinawtawagan a kas ni Esteban VII
114 Agosto 897 – Nobiembre 897 Romano
Papa ROMANUS
  Gallese, Roma   <1  
115 Disiembre 897 Teodoro II
Papa THEODORUS Secundus
  Roma   <1  
116 Enero 898 – Enero 900 Juan IX, O.S.B.
Papa IOANNES Nonus
  Tivoli     Kameng ti Urnos ni San Benedicto.
117 900 – 903 Benedicto IV
Papa BENEDICTUS Quartus
  Roma      

Maika-10 a siglo[urnosen | urnosen ti taudan]

Binilangan nga urnos Pontipikado Ladawan Nagan
Ilokano · Regnal (Latin)
Kabukbukodan a nagan Nakaipasngayan Tawen idi nabutosan / ipupusay wenno panagikkat # tawtawen a kas papa Paammo
118 Hulio 903 – Septiembre 903 Leon V
Papa LEO Quintus
  Ardea   <1  
119 29 Enero 904 – 14 Abril 911 Sergio III
Papa SERGIUS Tertius
  Roma   7 "nangrugi ti Saeculum obscurum"
120 Abril 911 – Hunio 913 Anastasio III
Papa ANASTASIUS Tertius
  Roma   2  
121 Hulio/Agosto 913 – Pebrero/Marso 914 Landon
Papa LANDO
  Sabina, Italia   <1  
122 Marso 914 – Mayo 928 Juan X
Papa IOANNES Decimus
  Romagna, Italia   14  
123 Mayo 928 – Disiembre 928 Leon VI
Papa LEO Sextus
  Roma   <1  
124 Disiembre 928 – Pebrero 931 Esteban VII (Esteban VIII)
Papa STEPHANUS Septimus (Octavus)
  Roma   2 Sagpaminsan a tinawtawagan a kas ni Esteban VIII
125 Pebrero/Marso 931 – Disiembre 935 Juan XI
Papa IOANNES Undecimus
  Roma   4  
126 3 Enero 936 – 13 Hulio 939 Leon VII, O.S.B.
Papa LEO Septimus
      3 Kameng ti Urnos ni San Benedicto.
127 14 Hulio 939 – Oktubre 942 Esteban VIII (Esteban IX)
Papa STEPHANUS Octavus (Nonus)
  Alemania   3 Sagpaminsan a tinawtawagan a kas ni Esteban IX
128 30 Oktubre 942 – Mayo 946 Marino II
Papa MARINUS Secundus
  Roma   3  
129 10 Mayo 946 – Disiembre 955 Agapito II
Papa AGAPETUS Secundus
  Roma   9  
130 16 Disiembre 955 – 14 Mayo 964 Juan XII
Papa IOANNES Duodecimus
Octavio Roma   8 Di umiso a naikkat idi 963 babaen ni Emperador Otto; gibus ti "Saeculum obscurum"
131 22 Mayo 964 – 23 Hunio 964 Benedicto V
Papa BENEDICTUS Quintus
  Roma   <1 Nabutosan kalpasan ti ipupusay ni Juan XII babaen dagiti tattao ti Roma, iti panagsuppiat ti Antipapa a ni Leon VIII nga indutokan babaen ni Emperador Otto; Ni Benedicto ket inawatna ti pannakaikkatna idi 964 a nakaibati ken ni Leon a kas ti agmaymaysa a papa.
132 Hulio 964 – 1 Marso 965 Leon VIII
Papa LEO Octavus
  Roma   <1 Naidutok a antipapa babaen ni Emperador Otto idi 963 iti panagsuppiat ken ni Juan XII ken Benedicto V. Isu ti nagbalin a pudno a Papa kalpasan idi naikkat ni Benedicto V
133 1 Oktubre 965 – 6 Septiembre 972 Juan XIII
Papa IOANNES Tertius Decimus
  Roma   6  
134 19 Enero 973 – Hunio 974 Benedicto VI
Papa BENEDICTUS Sextus
  Roma, Estado ti papa   1 Naikkat ken pinatay
135 Oktubre 974 – 10 Hulio 983 Benedicto VII
Papa BENEDICTUS Septimus
  Roma   8  
136 Disiembre 983 – 20 Agosto 984 Juan XIV
Papa IOANNES Quartus Decimus
Piètro Campanora Pavia   <1  
137 Agosto 985 – Marso 996 Juan XV
Papa IOANNES Quintus Decimus
  Roma   10  
138 3 Mayo 996 – 18 Pebrero 999 Gregorio V
Papa GREGORIUS Quintus
Bruno iti karintia Alemania, Nasantuan a Romano nga Imperio   2 Immuna nga Aleman a Papa
139 2 Abril 999 – 12 Mayo 1003 Silvestre II
Papa SILVESTER Secundus
Gerbert d'Aurillac Auvergne rehion iti Pransia   4 Immuna a Pranses a Papa

Maika-11 – maika-15 a sigsiglo[urnosen | urnosen ti taudan]

Maika-11 a siglo[urnosen | urnosen ti taudan]

Binilangan nga urnos Pontipikado Ladawan Nagan
Ilokano · Regnal (Latin)
kabukbukodan a nagan Nakaipasngayan Paammo
140 Hunio 1003
– Disiembre 1003
Juan XVII
Papa IOANNES Septimus Decimus
Siccone Roma, Estado ti papa  
141 25 Disiembre 1003
– Hulio 1009
(5 a tawtawen+)
Juan XVIII
Papa IOANNES DuodeVicesimus
Giovanni Fasano; Phasianus Rapagnano, Estado ti papa  
142 31 Hulio 1009
– 12 Mayo 1012
(2 a tawtawen+)
Sergio IV
Papa SERGIUS Quartus
Piètro Boccapècora Roma, Estado ti papa, Nasantuan nga Imperio a Romano  
143 18 Mayo 1012
– 9 bril 1024
(11 a tawtawen+)
Benedicto VIII
Papa BENEDICTUS Octavus
Theophylactus II, Conti di Tusculum Roma, Estado ti Papa, Nasantuan nga Imperio a Romano  
144 Abril/Mayo 1024
– 20 Oktubre 1032
(8 a tawtawen+)
Juan XIX
Papa IOANNES UndeVicesimus
Romanus, Conti di Tusculum Roma, Estado ti Papa, Nasantuan nga Imperio a Romano  
145 1032–1044 Benedicto IX
Papa BENEDICTUS Nonus
Theophylactus III, Conti di Tusculum Roma, Estado ti Papa, Nasantuan nga Imperio a Romano Umuna a termino
146 1045 Silvestre III
Papa SILVESTER Tertius
John, Obispo iti Sabina Roma, Estado ti Papa, Nasantuan nga Imperio a Romano Nasalsaludsod ti kinapudno ti pannakabutos; naipanunotan a kas Antipapa; naikkat idiay Konseho ti Sutri.
147 1045–1046 Benedicto IX
Papa BENEDICTUS Nonus
Theophylactus III, Conti di Tusculum Roma, Estado ti Papa, Nasantuan nga Imperio a Romano Maika-2 a termino; naikkat idiay Konseho ti Sutri
148 Abril/Mayo 1045
– 20 Disiembre 1046
(1 a tawen+)
Gregorio VI
Papa GREGORIUS Sextus,
Johannes Gratianus Roma, Estado ti Papa, Nasantuan nga Imperio a Romano Naikkat idiay Konseho ti Sutri
149 24 Disiembre 1046
– 9 Oktubre 1047
(289 nga al-aldaw)
Clemente II
Papa CLEMENS Secundus
Suidger Hornburg, Dukado ti Sahonia, Nasantuan nga Imperio a Romano  
150 Nobiembre 1047
– 1048
Benedicto IX
Papa BENEDICTUS Nonus
Theophylactus III, Conti di Tusculum Roma, Estado ti Papa, Nasantuan nga Imperio a Romano Maika-3 a termino; naikkat ken naekskomunikado
151 17 Hulio 1048
– 9 Agosto 1048
(23 nga al-aldaw)
Damaso II
Papa DAMASUS Secundus
Poppo Pildenau, Dukado ti Bavaria, Nasantuan nga Imperio a Romano  
152 12 Pebrero 1049
– 19 Abril 1054
(5 a tawtawen+)
San Leon IX
Papa LEO Nonus
Bruno, Konde iti Dagsbourg Eguisheim, Swabia, Nasantuan nga Imperio a Romano Idi 1054, dagiti nasinnaranay nga ekskomunikasion ni Leon IX ken ti Patriarka iti Konstantinopla a ni Michael I Cerularius ket nangirugi ti Daya–Laud a Panag-guduagudua. Ti anatematisasion ket binaliktad babaen ni Papa Pablo VI ken ti Patriarka Atenagoras idi 1965.[9]
153 13 Abril 1055
– 28 Hulio 1057
(2 a tawtawen+)
Victor II
Papa VICTOR Secundus
Gebhard, Konde iti Calw, Tollenstein, ken Hirschberg Pagarian ti Alemania, Nasantuan nga Imperio a Romano  
154 2 Agosto 1057
– 29 Marso 1058
(241 nga alaldaw)
Esteban IX (Esteban X), O.S.B.
Papa STEPHANUS Nonus (Decimus)
Frédéric de Lorraine Dukado iti Lorraine, Nasantuan nga Imperio a Romano Sagpaminsan a tinawtawagan a kas ni Esteban X. Kameng ti Urnos ni San Benedicto.
155 6 Disiembre 1058
– 27 Hulio 1061
(2 a tawtawen+)
Nicolas II
Papa NICOLAUS Secundus
Gérard de Bourgogne Château de Chevron, Pagarian ti Arles  
156 30 Septiembre 1061
– 21 Abril 1073
(11 a tawtawen+)
Alejandro II
Papa ALEXANDER Secundus
Anselmo da Baggio Milan, Italia, Nasantuan nga Imperio a Romano  
157 22 Abril 1073
– 25 Mayo 1085
(12 a tawtawen+)
San Gregorio VII, O.S.B.
Papa GREGORIUS Septimus
Hildebrand Sovana, Italia, Nasantuan nga Imperio a Romano Nangirugi dagiti Gregoriano a Reporma.Nangiparit ti panagusar ti titulo a "Papa" iti Obispo iti Roma.[4] Kameng ti Urnos ni San Benedicto.
158 24 Mayo 1086
– 16 Septiembre 1087
(1 a tawen+)
Bd. Victor III, O.S.B.
Papa VICTOR Tertius
Desiderio; Desiderius; Dauferius Benevento, Dukado ti Benevento kameng ti Urnos ni San Benedicto.
159 12 Marso 1088
– 29 Hulio 1099
(11 a tawtawen+)
Bd. Urbano II, O.S.B.
Papa URBANUS Secundus
Odo iti Lagery Lagery, Kondado ti Champagne, Pransia Nangirugi ti Immuna a Krusada. Kameng ti Urnos ni San Benedicto.
160 13 Agosto 1099
– 21 Enero 1118
(18 a tawtawen+)
Pascual II, O.S.B.
Papa PASCHALIS Secundus
Raniero Bleda, Estado ti Papa, Nasantuan nga Imperio a Romano Kameng ti Urnos ni San Benedicto.

Maika-12 a siglo[urnosen | urnosen ti taudan]

Binilangan nga Urnos Pontipikado Ladawan Nagan
Ilokano · Regnal (Latin)
kabukbukodan a nagan Nakaipasngayan Paammo
161 24 Enero 1118
– 28 Enero 1119
(1 a tawen, 4 nga aldaw)
Gelasio II, O.S.B.
Papa GELASIUS Secundus
Giovanni Coniulo Gaeta, Prinsipalidad ti Capua Kameng ti Urnos ni San Benedicto.
162 2 Pebrero 1119
– 13 Disiembre 1124
(5 a tawen, 315 nga aldaw)
Calixto II
Papa CALLISTUS Secundus
Guido, Comte de Bourgogne Quingey, Kondado iti Burgundy, Nasantuan nga Imperio a Romano Nangilukat ti Immuna a Konseho ti Laterano idi 1123
163 15 Disiembre 1124
– 13 Pebrero 1130
(5 a tawen, 60 nga aldaw)
Honorio II, Can.Reg.
Papa HONORIUS Secundus
Lamberto Scannabecchi Fiagnano, Estado ti Papa, Nasantuan nga Imperio a Romano Kadawyan a Kanon tif S. Marìa di San Reno
164 14 Pebrero 1130
– 24 Septiembre 1143
(13 a tawen, 222 nga aldaw)
Inocencio II, Can.Reg.
Papa INNOCENTIUS Secundus
Gregorio Papareschi Rome, Estado ti Papa, Nasantuan nga Imperio a Romano Kadawyan a kanon ti Lateran; Nangirugi ti Maikadua a Konseho ti Laterano, 1139
165 26 Septiembre 1143
– 8 Marso 1144
(164 nga aldaw)
Celestino II
Papa COELESTINUS Secundus
Guido Città di Castèllo, Estado ti Papa, Nasantuan nga Imperio a Romano  
166 12 Marso 1144
– 15 Pebrero 1145
(340 nga aldaw)
Lucio II, Can.Reg.
Papa LUCIUS Secundus
Gerardo Caccianemici dal Orso Bologna, Estado ti Papa, Nasantuan nga Imperio a Romano Kadawyan a kanon ti S. Frediano di Lucca
167 15 Pebrero 1145
– 8 Hulio 1153
(8 a tawen, 143 nga aldaw)
Bd. Eugenio III, O.Cist.
Papa EUGENIUS Tertius
Bernardo da Pisa Pisa, Republika ti Pisa, Nasantuan nga Imperio a Romano kameng ti Urnos ti Cistercians. Nangiyebkas ti Maikadua a Krusada.
168 8 Hulio 1153
– 3 Disiembre 1154
(1 a tawen, 148 nga aldaw)
Anastasio IV
Papa ANASTASIUS Quartus
Corrado Demetri della Suburra Roma, Estado ti Papa, Nasantuan nga Imperio a Romano  
169 4 Disiembre 1154
– 1 Septiembre 1159
(4 a tawen, 271 nga aldaw)
Adriano IV, Kadawyan a kanon
Papa HADRIANUS Quartus
Nicholas Breakspear Abbots Langley, Hertfordshire, Pagarian iti Inglatera Immuna ken isu laeng ti Ingles a papa; naibagbaga a nangited ti Irlada ken ni Henry II, Ari iti Inglatera. Kadawyan a Kanon iti St. Rufus Monasterio .
170 7 Septiembre 1159
– 30 Agosto 1181
(21 a tawen, 357 nga aldaw)
Alejandro III
Papa ALEXANDER Tertius
Rolando Siena, Italia, Nasantuan nga Imperio a Romano Mangrugi ti Maikatlo a Konseho ti Laterano, 1179
171 1 Septiembre 1181
– 25 Nobiembre 1185
(4 a tawen, 85 nga aldaw)
Lucio III
Papa LUCIUS Tertius
Ubaldo Lucca, Italia, Nasantuan nga Imperio a Romano  
172 25 Nobiembre1185
– 19 Oktubre 1187
(1 a tawen, 328 nga aldaw)
Urbano III
Papa URBANUS Tertius
Uberto Crivelli Cuggiono, Italia, Nasantuan nga Imperio a Romano  
173 21 Oktubre 1187
– 17 Disiembre 1187
(57 nga aldaw)
Gregorio VIII, Can.Reg.
Papa GREGORIUS Octavus
Alberto di Morra Benevento, Estado ti Papa, Nasantuan nga Imperio a Romano Kadawyan a Kanon ti Premostratense. Nangisingasing ti Maikatlo a Krusada
174 19 Disiembre1187
– 20 Marso 1191[10]
(3 a tawen, 91 nga aldaw)
Clemente III
Papa CLEMENS Tertius
Paolo Scolari Roma, Estado ti Papa, Nasantuan nga Imperio a Romano  
175 21 Marso 1191
– 8 Enero 1198
(6 a tawen, 293 nga aldaw)
Celestino III
Papa COELESTINUS Tertius
Giacinto Bobone Roma, Estado ti Papa, Nasantuan nga Imperio a Romano  
176 8 Enero 1198
– 16 Hulio 1216
(18 a tawen, 190 nga aldaw)
Inocencio III
Papa INNOCENTIUS Tertius
Lothario dei Conti di Segni Gavignano, Estao ti Papa, Nasantuan nga Imperio a Romano Nangirugi ti Maikapat a Konsilo iti Lateran, 1215. Nangirugi ti Maikapat a Krusada. Nangirugi ti medibal a Panagala iti Espana ken Portugal.

Maika-13 a siglo[urnosen | urnosen ti taudan]

Binilangan nga urnos Pontipikado Ladawan Nagan
Ilokano · Regnal (Latin)
kabukbukodan a nagan Nakaipasngayan Paammo
177 18 Hulio 1216
– 18 Marso 1227
(10 a tawen, 243 nga aldaw)
Honorio III
Papa HONORIUS Tertius
Cencio Romea, Estado ti Papa, Nasantuan nga Imperio a Romano Nangirugi ti Maikalima a Krusada.
178 19 Marso 1227
– 22 Agosto 1241
(14 a tawen, 156 nga aldaw)
Gregorio IX
Papa GREGORIUS Nonus
Ugolino dei Conti di Segni Anagni, Estado ti Papa, Nasantuan nga Imperio a Romano Naikanonado babaen ni Isabel iti Hungaria, 1235. Nangirugi ti Pannakaala iti Pransia.
179 25 Oktubre 1241
– 10 Nobiembre 1241
(16 nga aldaw)
Celestino IV
Papa COELESTINUS Quartus
Goffredo Castiglioni Milan, Italia, Nasantuan nga Imperio a Romano Died before coronation.
180 25 Hunio 1243
– 7 Disiembre 1254
(11 a tawen, 165 nga aldaw)
Inocencio IV
Papa INNOCENTIUS Quartus
Sinibaldo Fieschi Genoa, Republika ti Genoa, Nasantuan nga Imperio a Romano Nangirugi ti Umuna Konseho ti Lyons, 1245
181 12 Disiembre 1254
– 25 Mayo 1261
(6 a tawen, 164 nga aldaw)
Alejandro IV
Papa ALEXANDER Quartus
Rinaldo dei Conti di Jenne Jenne, Estado ti Papa, Nasantuan nga Imperio a Romano  
182 29 Agosto 1261
– 2 Oktubre 1264
(3 a tawen, 34 nga aldaw)
Urbano IV
Papa URBANUS Quartus
Jacques Pantaléon Troyes, Kondado ti Champagne, Pransia  
183 5 Pebrero 1265
– 29 Nobiembre 1268
(3 a tawen, 298 nga aldaw)
Clemente IV
Papa CLEMENS Quartus
Gui Faucoi Saint-Gilles, Languedoc, Pransia  
N/A 29 Nobiembre 1268
– 1 Septiembre 1271
Interregnum Gangani 3 a tawen ti paset ti panawen nga awan ti pudno a nabutosan a papa.
184 1 Septiembre 1271
– 10 Enero 1276
(4 a tawen, 131 nga aldaw)
Bd. Gregorio X
Papa GREGORIUS Decimus
Tebaldo Visconti Piacenza, Italia, Nasantuan nga Imperio a Romano nangirugi ti maikadua Konseho ti Lyons, 1274.
185 21 Enero 1276
– 22 Hunio 1276
(153 nga aldaw)
Bd. Inocencio V, O.P.
Papa INNOCENTIUS Quintus
Pierre de Tarentaise Kondado ti Savoy, Nasantuan nga Imperio a Romano kameng ti Dominikano nga Urnos.
186 11 Hulio 1276
– 18 Agosto 1276
(38 nga aldaw)
Adriano V
Papa HADRIANUS Quintus
Ottobuono Fieschi Genoa, Republika ti Genoa, Nasantuan nga Imperio a Romano  
187 8 Septiembre 1276
– 20 Mayo 1277
(254 nga aldaw)
Juan XXI
Papa IOANNES Vicesimus Primus
Pedro Julião (a.k.a. Petrus Hispanus ken Pedro Hispano) Lisbon, Portugal Gapu ti panakaallilaw iti panagibilang kadagiti papa a nagnagan ti Juan idi maika-13 a siglo, awan ti Juan XX. Ken awan pay ti Papa Juan XX, gapu ta ti maika-20 a papa iti daytoy a nagan, a ti dati a ni Petrus Hispanus, idi nabutosan a Papa idi 1276, ket nangikeddeng a labsanna ti bilang a XX ken embes amaibilang a kas Juan XXI. Isu ket kinayatna a masimpa nga idi dayta a panawen ket naipamattian a nagkamali ti panagibilang dagiti sinarunona a Juan XV aginggana ti XIX
188 25 Nobiembre 1277
– 22 Agosto 1280
(2 a tawen, 271 nga aldaw)
Nicolas III
Papa NICOLAUS Tertius
Giovanni Gaetano Orsini Rome, Estado ti Papa, Nasantuan nga Imperio a Romano
189 22 Pebrero 1281
– 28 Marso 1285
(4 a tawen, 34 nga aldaw)
Martin IV
Papa MARTINUS Quartus
Simon de Brion Meinpicien, Touraine, Pransia  
190 2 Abril 1285
– 3 Abril 1287
(2 a tawen, 1 nga aldaw)
Honorio IV
Papa HONORIUS Quartus
Giacomo Savelli Roma, Estado ti Papa, Nasantuan nga Imperio a Romano  
191 22 Pebrero 1288
– 4 bril 1292
(4 a tawen, 42 nga aldaw)
Nicolas IV, O.F.M.
Papa NICOLAUS Quartus
Girolamo Masci Lisciano, Estado ti Papa, Nasantuan nga Imperio a Romano Kameng ti Pransiskano nga Urnos.
N/A 4 Abril 1292
– 5 Hulio 1294
Interregnum 2 year paset ti panawen nga awan ti nabutosan a papa.
192 5 Hulio 1294
– 13 Disiembre1294
(161 nga aldaw)
San Celestino V, O.S.B.
Papa COELESTINUS Quintus
Pietro da Morrone Sant' Angelo Limosano, Pagarian ti Sisilia Maysa kadagiti papa a nagikkat. Kameng ti Urnos ni San Benedicto.
193 24 Disiembre 1294
– 11 Oktubre 1303
(8 a tawen, 291 nga aldaw)
Bonifacio VIII
Papa BONIFACIUS Octavus
Benedetto Caetani Anagni, Estado ti Papa, Nasantuan nga Imperio a Romano  

Maik-14 a siglo[urnosen | urnosen ti taudan]

Binilangan nga urnos Pontipikado Ladawan Nagan
Ilokano · Regnal (Latin)
kabubukodan a nagan Nakaipasngayan Paaamo
194 22 Oktubre 1303
– 7 Hulio 1304
(259 nga aldaw)
Bd. Benedicto XI, O.P.
Papa BENEDICTUS Undecimus
Niccolò Boccasini Treviso, Italia, Nasantuan nga Imperio a Romano Kameng ti Dominikano nga Urnos.
195 5 Hunio 1305
– 20 Abril 1314
(8 a tawen, 319 nga aldaw)
Clemente V
Papa CLEMENS Quintus
Bertrand de Got Villandraut, Gascony, Pransia Papa idiay Avignon. Nangirugi ti Konseho ti Vienne, 1311–1312. Nangaramid ti panagirukma kadagiti kabaliero ti Templar iti Pastoralis Praeeminentiae manipud iti panagitalmegan ni Ari Philip IV iti Pransia.
N/A 20 Abril 1314
– 7 Agosto 1316
Interregnum 2 a tawtawen a paset ti panawen nga awan ti pudno a nabutosan a papa.
196 7 Agosto 1316
– 4 Disiembre 1334
(18 a tawen, 119 nga aldaw)
John XXII
Papa IOANNES Vicesimus Secundus
Jacques d'Euse; Jacques Duèse Cahors, Quercy, Pransia Papa idiay Avignon
197 20 Disiembre 1334
– 25 Abril 1342
(7 a tawen, 126 nga aldaw)
Benedicto XII, O.Cist.
Papa BENEDICTUS Duodecimus
Jacques Fournier Saverdun, Kondado iti Foix, Pransia Papa idiay Avignon. Kameng ti Urnos iti Sistersiense.
198 7 Mayo 1342
– 6 Disiembre 1352
(10 a tawen, 213 nga aldaw)
Clemente VI, O.S.B.
Papa CLEMENS Sextus
Pierre Roger Maumont, Limousin, Pransia Papa idiay Avignon
199 18 Disiembre 1352
– 12 Septiembre 1362
(9 a tawen, 268 nga aldaw)
Inocencio VI
Papa INNOCENTIUS Sextus
Étienne Aubert Les Monts, Limousin, Pransia Papa idiay Avignon
200 28 Septiembre 1362
– 19 Disiembre 1370
(8 a tawen, 82 nga aldaw)
Bd. Urban V, O.S.B.
Papa URBANUS Quintus
Guillaume (de) Grimoard Grizac, Languedoc, Pransia Papa idiay Avignon. Kameng ti Urnos ni San Benedicto.
201 30 Disiembre 1370
– 26 Marso 1378
(7 a tawen, 86 nga aldaw)
Gregorio XI
Papa GREGORIUS Undecimus
Pierre Roger de Beaufort Maumont, Limousin, Pransia Papa idiay Avignon; nagsubli idiay Roma; naudi a Pranses a Papa
202 8 Abril 1378
– 15 Otubre 1389
(11 a tawen, 190 nga aldaw)
Urban VI
Papa URBANUS Sextus
Bartolomeo Prignano Napoles, Pagarian iti Napoles Lumaud a Panagsisina
203 2 Nobiembre 1389
– 1 Oktubre 1404
(14 a tawen, 334 nga aldaw)
Bonifacio IX
Papa BONIFACIUS Nonus
Pietro Tomacelli Napoles, Pagarian iti Napoles Lumaud a Panagsisina

Maika-15 a siglo[urnosen | urnosen ti taudan]

 • R Daytoy apapa ket nagikkat iti opisina.
 • B Ti husto a petsa ti pannakaipasngay ni Inocencio VIII ken gangani amin a papa sakbay ni Eugenio IV ket di naamammoan, isunga ti kababaan a mabalin a tawen ket naipagarup para iti daytoy a tabla.
Binilangan nga urnos Pontipikado Ladawan Nagan
Ilokano · Regnal (Latin)
Kabukbukodan a nagan Nakaipasngayan Tawen idi nangrugi/gibus ti kipapa Paammo
204 17 Oktubre 1404
– 6 Nobiembre 1406
(2 a tawen, 20 nga aldaw)
Inocencio VII
Papa INNOCENTIUS Septimus
Cosimo Gentile Migliorati Sulmona, Pagarian iti Napoles 65 / 67 [B] Lumaud a Panagsisina
205 30 Nobiembre 1406
– 4 Hulio 1415
(8 a tawen, 216 nga aldaw)
Gregorio XII
Papa GREGORIUS Duodecimus
Angelo Correr Benesia, Republika iti Benesia 60 / 69 [R][B] Lumaud a Panagsisina; nagikkat idi las-ud ti Konseho ti Konstansa, a tinawtawagan babaen ti kasuppiatna a ni Juan XXIII.
N/A 4 Hulio 1415
– 11 Nobiembre 1417
Interregnum Dua a tawen a paset ti panawen nga awan ti pudno a papa a nabutosan.
206 11 Nobiembre 1417
– 20 Pebrero 1431
(13 a tawen, 101 nga aldaw)
Martin V
Papa MARTINUS Quintus
Oddone Colonna Genazzano, Estado ti Papa 48 / 62 [B] Nangirugi ti Konseho ti Basel, 1431
207 3 Marso 1431
– 23 Pebrero 1447
(15 a tawen, 357 nga aldaw)
Eugenio IV, O.S.A.
Papa EUGENIUS Quartus
Gabriele Condulmer Benesia, Republika ti Benesia 47 / 63 [B] Kameng ti Augustino nga Urnos. Nabalangatan a kas ni Sigismund emperador idiay Roma idi 1433. Nangisubli ti Konseho ti Basel idiay Ferrara. Ken kalpasan daytoy ket naipasubli manen, idiay Florensia, gapu ti buboniko a pangok.
208 6 Marso 1447
– 24 Marso 1455
(8 a tawen, 18 nga aldaw)
Nicolas V
Papa NICOLAUS Quintus
Tommaso Parentucelli Sarzana, Republika ti Genoa 49 / 57 Nagtengngel ti Anibersario iti 1450; nabalangatan a kas ni Frederick III emperador idiay Roma idi 1452.
209 8 Abril 1455
– 6 Agosto 1458
(3 a tawen, 120 nga aldaw)
Calixto III
Papa CALLISTUS Tertius
Alfonso de Borgia Xàtiva, Pagarian ti Valencia, Balangat ti Aragon 76 / 79 Immuna nga Espaniol a papa
210 19 Agosto1458
– 15 Agosto 1464
(5 a tawen, 362 nga aldaw)
Pio II
Papa PIUS Secundus
Enea Silvio Piccolomini Corsignano, Republika ti Siena 52 / 58  
211 30 Agosto 1464
– 26 Hulio 1471
(6 a tawen, 330 nga aldaw)
Pablo II
Papa PAULUS Secundus
Pietro Barbo Benesia, Republika ti Benesia 47 / 54 Kaanakan a lalaki ni Eugenio IV
212 9 Agosto 1471
– 12 Agosto 1484
(13 a tawen, 3 nga aldaw)
Sixto IV, O.F.M.
Papa XYSTUS Quartus
Francesco della Rovere Celle Ligure, Republika ti Genoa 57 / 70 Kameng ti Pransiskano nga Urnos. Nagkomisionado ti Kapilia ti Sistina. Nangipalubos ti panagusig a mangpunta dagiti nagbalin a (Hudio) Kristiano idiay Espania, iti panagkiddaw ni Reina Isabela ken Ari Fernando.
213 29 Agosto 1484
– 25 Hulio 1492
(7 a tawen, 331 nga aldaw)
Inocencio VIII
Papa INNOCENTIUS Octavus
Giovanni Battista Cybo Genoa, Republika iti Genoa 51 / 59 [B] Nangidutok ken ni Tomás de Torquemada
214 11 Agosto 1492
– 18 Agosto 1503
(11 a tawen, 7 nga aldaw)
Alejandro VI
Papa ALEXANDER Sextus
Rodrigo de Lanzòl-Borgia Xàtiva, Pagarian ti Valencia, Balangat ti Aragon 61 / 72 Kaanakan a lalaki ni Calixto III. Ama ni Cesare Borgia ken ni Lucrezia Borgia. Biningbingay ti surok a Europeano a lubong a nagbaetan ti Espana ken Portugal idi 1493 babaen ti Bula ti papa nga Inter caetera.

Maika-16 – maika-20 a sigsiglo[urnosen | urnosen ti taudan]

Maika-16 a siglo[urnosen | urnosen ti taudan]

Binilangan nga urnos Pontipikado Ladawan Nagan
Ilokano · Regnal (Latin)
Kabukbukodan a nagan Nakaipasngayan Tawen idi nangrugi/gibus ti kinapapa Paammo
215 22 Septiembre 1503
– 18 Oktubre 1503
(26 nga aldaw)
Pio III
Papa PIUS Tertius
Francesco Todeschini Piccolomini Siena, Republika ti Siena 64 / 64 Kaanakan a lalaki ni Pio II
216 31 Oktubre1503
– 21 Pebrero 1513
(9 a tawen, 113 nga aldaw)
Julio II
Papa IULIUS Secundus
Giuliano della Rovere Albisola, Republika ti Genoa 59 / 69 Kaanakan a lalaki ni Sixto IV; Nangirugi ti Maikalima a Konseho ti Laterano, 1512. Immuna a nagtengngel ti sibubukel a teritotio ti Estado ti Papa. Nangikomisionado ken ni Michelangelo nga agipinta iti Kisame ti Sistina aKapilia. Nagisingasing ti plano para iti panagipatakder manen ti Basilika ni San Pedro
217 9 Marso 1513
– 1 Disiembre 1521
(8 a tawen, 267 nga aldaw)
Leon X
Papa LEO Decimus
Giovanni di Lorenzo de' Medici Floresia, Republika ti Florensia 37 / 45 Anak a lalaki ni Lorenzo the Magnificent. Ineskolmulgadona ni Martin Luther. Nangipaatiddog ti Panagusig iti Portugal.
218 9 Enero 1522
– 14 Septiembre 1523
(1 a tawen, 248 nga aldaw)
Adriano VI
Papa HADRIANUS Sextus
Adriaan Floriszoon Boeyens Utrecht, Obispado ti Utrecht, Nasantuan nga Imperio a Romano (a tattan ket ti Olanda) 62 / 64 Ti maymaysa laeng nga Olanda a papa ngem naamammuan pay a kas maysa nga Aleman a Papa. Ti naudi a saan nga Italiano a nabutosan a papa aginggana ni Juan Pablo II idi 1978. Ti nagisursuro ken ni Emperador Carlos V
219 26 Nobiembre 1523
– 25 Septiembre 1534
(10 a tawen, 303 nga aldaw)
Clemente VII
Papa CLEMENS Septimus
Giulio di Giuliano de' Medici Florensia, Republika ti Florensia 45 / 56 Kasinsin ni Leon X. Ti Roma ket sinamsam babaen dagiti imperial a tropa ("Sacco di Roma"), 1527. Isu ti nangiparit ti diborsio ni Enrique VIII ken binalangatanna ni Charles V nga Emperador idiay Bologna idi 1530. Ti kaanakanna babai a ni Catherine de' Medici ket nakiasawa ti sumakbay a Enrique II iti pransia.
220 13 Oktubre 1534
– 10 Nobiembre 1549
(15 a tawen, 28 nga aldaw)
Pablo III
Papa PAULUS Tertius
Alessandro Farnese Canino, Lazio, Estado ti Papa 66 / 81 Nangilukat ti Konseho ti Trent idi 1545. Ti anakna ti ruar ket nagbalin a ti immuna a Duke iti Parma.
221 7 Pebrero 1550
– 29 Marso 1555
(5 a tawen, 50 nga aldaw)
Julio III
Papa IULIUS Tertius
Giovanni Maria Ciocchi del Monte Roma, Estado ti Papa 62 / 67  
222 9 Abril 1555
– 30 Abril or 1 Mayo 1555
(0 a tawen, 21/22 nga al-aldaw)
Marcelo II
Papa MARCELLUS Secundus
Marcello Cervini Montefano, Marche, Estado ti Papa 53 / 53 Ti naudi a nagusar ti naikapasngayanna a nagan a kas ti regnal a nagan
223 23 Mayo 1555
– 18 Agosto 1559
(4 a tawen, 87 nga aldaw)
Pablo IV, C.R.
Papa PAULUS Quartus
Giovanni Pietro Carafa Capriglia Irpina, Campania, Pagarian ti Napoles 78 / 83  
224 26 Disiembre 1559
– 9 Disiembre 1565
(5 a tawen, 348 nga aldaw)
Pio IV
Papa PIUS Quartus
Giovanni Angelo Medici Milan, Dukado ti Milan 60 / 66 Nanglukat manen ti Konseho ti Trent, 1562, nagpatingga dagiti timpuyoganna idi 1563
225 7 Enero 1566
– 1 Mayo 1572
(6 a tawen, 115 nga aldaw)
San Pio V, O.P.
Papa PIUS Quintus
Michele Ghislieri Bosco, Dukado iti Milan 61 / 68 Kameng ti Dominikano nga Urnos. Ineskolmulgadona ni Isabel I iti Inglatera, 1570. Panagballigi iti Lepanto 1571
226 13 Mayo 1572
– 10 Abril 1585
(12 a tawen, 332 nga aldaw)
Gregorio XIII
Papa GREGORIUS Tertius Decimus
Ugo Boncompagni Bologna, Estado ti Papa 70 / 83 Reporma iti kalendario 1582
227 24 Abril 1585
– 27 Agosto 1590
(5 a tawen, 125 nga aldaw)
Sixto V, O.F.M. Conv.
Papa XYSTUS Quintus
Felice Peretti Grottammare, Marche, Estado ti Papa 63 / 68 Kameng ti Urnos ti Monghe a Pransiskano.
228 15 Septiembre 1590
– 27 Septiembre 1590
(12 nga aldaw)
Urbano VII
Papa URBANUS Septimus
Giovanni Battista Castagna Roma, Estado ti Papa 69 / 69 Kababaan ti paut a papa; pimmusay sakbay a nabalangatan.
229 5 Disiembre 1590
– 15/16 Oktubre 1591
(0 years, 314/315 nga al-aldaw)
Gregorio XIV
Papa GREGORIUS Quartus Decimus
Niccolò Sfondrati Somma Lombardo, Dukado ti Milan 55 / 56
230 29 Oktubre 1591
– 30 Disiembre 1591
(62 nga aldaw)
Inocencio IX
Papa INNOCENTIUS Nonus
Giovanni Antonio Facchinetti Bologna, Estado ti Papa 72 / 72
231 30 Enero 1592
– 3 Marso 1605
(13 a tawen, 32 nga aldaw)
Clemente VIII
Papa CLEMENS Octavus
Ippolito Aldobrandini Fano, Marche, Estado ti Papa 55 / 69 Nangirugi ti Congregatio de Auxiliis ken nangikeddeng ti doktrinal a a suppiat a nagbaetan dagiti Dominikano ken dagiti Hesuita a maipanggep ti nawaya a nakem ken ti nainlangitan a grasia.[11]

Maika-17 a siglo[urnosen | urnosen ti taudan]

Binlangan nga urnos Pontipikado Ladawan Nagan
Ilokano · Regnal (Latin)
Kabukbukodan a nagan Nakaipasngayan Tawen idi nangrugi/gibus ti kinapapa Paammo
232 1 Abril 1605
– 27 Abril 1605
(26 nga aldaw)
Leon XI
Papa LEO Undecimus
Alessandro Ottaviano de' Medici Florensia, Dukado ti Florensia 69 / 69 Kaanakan a lalaki ni Papa Leon X.
233 16 Mayo 1605
– 28 Enero 1621
(15 a tawen, 257 nga aldaw)
Pablo V
Papa PAULUS Quintus
Camillo Borghese Roma, Estado ti Papa 52 / 68 Naamammuan kadagiti panangipatader kadagiti gandat, a mairaman ti sanguanan ti Basilika ni San Pedro.
234 9 Pebrero 1621
– 8 Hulio 1623
(2 a tawen, 149 nga aldaw)
Gregorio XV
Papa GREGORIUS Quintus Decimus
Alessandro Ludovisi Bologna, Estado ti Papa 67 / 69 Nangibangon ti Kongregasion para iti Panagparang-ay iti Pammati, 1622.
235 6 Agosto 1623
– 29 Hulio 1644
(20 a tawen, 358 nga aldaw)
Urbano VIII
Papa URBANUS Octavus
Maffeo Barberini Floresia, Nalatak a Dukado ti Toskana 55 / 76 Suppiat a tribunal ken ni Galileo Galilei
236 15 Septiembre 1644
– 7 Enero 1655
(10 a tawen, 114 nga aldaw)
Inocencio X
Papa INNOCENTIUS Decimus
Giovanni Battista Pamphilj Roma, Estado ti Papa 70 / 80 Nalatak nga adayo nga apo ni Papa Alejandro VI.
237 7 Abril 1655
– 22 Mayo 1667
(12 a tawen, 45 nga aldaw)
Alejandro VII
Papa ALEXANDER Septimus
Fabio Chigi Siena, Nalatak a Dukado ti Toskana 56 / 68 Nalatak a kaanakan a lalaki ni Papa Pablo V. Nangikomisionado ti Kuadrado ni San Pedro.
238 20 Hunio 1667
– 9 Disiembre 1669
(2 a tawen, 172 nga aldaw)
Clemente IX
Papa CLEMENS Nonus
Giulio Rospigliosi Pistoia, Nalatak a Dukado ti Toskana 67 / 69 nangikomisionado ti kolumnata iti Kuadrado ni San Pedro.
239 29 Abril 1670
– 22 Hulio 1676
(6 a tawen, 84 nga aldaw)
Clemente X
Papa CLEMENS Decimus
Emilio Altieri Roma, Estado ti Papa 79 / 86 Nangikanonado ti immuna nga Amerikano a santo, San Rosa iti Lima, 1671.
240 21 Septiembre 1676
– 11/12 Agosto 1689
(12 a tawtawen, 324/325 nga al-aldaw)
Bd. Inocencio XI
Papa INNOCENTIUS Undecimus
Benedetto Odescalchi Como, Dukado iti Milan 65 / 78 Nasuspetsa a nalimed a nangbayad ti Nadayag a Rebolusion ni William III iti Narangha. Nadayag a Rebolusion tapno mangikkat ti Katoliko a ni Jaime II iti Inglatera.
241 6 Oktubre 1689
– 1 Pebrero 1691
(1 a tawen, 118 nga aldaw)
Alejandro VIII
Papa ALEXANDER Octavus
Piètro Vito Ottoboni Benesia, Republika ti Benesia 79 / 80  
242 12 Hulio 1691
– 27 Septiembre 1700
(9 a tawen, 77 nga aldaw)
Inocencio XII
Papa INNOCENTIUS Duodecimus
Antonio Pignatelli Spinazzola, Pagarian ti Napoles 76 / 85 Nagited ti Romanum decet Pontificem, 1692.
243 23 Nobiembre 1700
– 19 Marso 1721
(20 a tawen, 116 nga aldaw)
Clemente XI
Papa CLEMENS Undecimus
Giovanni Francesco Albani Urbino, Marche, Estado ti Papa 51 / 71 Kontrobersia dagiti Insik a Ritos

Maika-18 a siglo[urnosen | urnosen ti taudan]

Binilangan ngaurnos Pontipikado Ladawan Nagan
Ilokano · Regnal (Latin)
kabukbukodan a nagan Nakaipasngayan Tawen idi nangrugi/gibus ti kinapapa Paammo
244 8 Mayo 1721
– 7 Marso 1724
(2 a tawen, 304 nga aldaw)
Inocencio XIII
Papa INNOCENTIUS Tertius Decimus
Michelàngelo de’ Conti Poli, Làzio, Estado ti Papa 65 / 68  
245 29 Mayo 1724
– 21 Pebrero 1730
(5 a tawen, 268 nga aldaw)
Benedicto XIII, O.P.
Papa BENEDICTUS Tertius Decimus
Pierfrancesco Orsini Gravina in Puglia, Pagarian ti Napoles 75 / 81 Kameng ti Dominikano nga Urnos. ti maikatlo ken naudi a kameng ti Orsini a pamilia a nagbalin a Papa.
246 12 Hulio 1730
– 6 Pebrero 1740
(9 a tawen, 209 nga aldaw)
Clemente XII
Papa CLEMENS Duodecimus
Lorenzo Corsini Florensia, Nalataka Dukado ti Toskana 78 / 87 Nagkompleto ti sangauanan ti Arkbasilika iti San Juan Lateran, 1735. Nangkomisionado ti Trevi a Buraoyok, 1732.
247 17 Agosto 1740
– 3 Mayo 1758
(17 a tawen, 259 nga aldaw)
Benedicto XIV
Papa BENEDICTUS Quartus Decimus
Pròspero Lorenzo Lambertini Bologna, Estado ti Papa 65 / 83  
248 6 Hulio 1758
– 2 Pebrero 1769
(10 a tawen, 211 nga aldaw)
Clemente XIII
Papa CLEMENS Tertius Decimus
Carlo della Torre Rezzonico Benesia, Republika ti Benesia 65 / 75 Nagited kadagiti nadaay a bulbulong ti igos kadagiti lallaki nga estatua idiay Batikano. Nangisalaknib titi Kagimongan ni Hesus iti Apostolicum pascendi, 1765.
249 19 Mayo 1769
– 22 Septiembre 1774
(5 a tawen, 126 nga aldaw)
Clemente XIV, O.F.M. Conv.
Papa CLEMENS Quartus Decimus
Giovanni Vincenzo Antonio Ganganelli Sant' Arcàngelo di Romagna, Estado ti Papa 63 / 68 Kameng ti Urnos dagiti Monghe a Pransiskano. Nangipasardeng ti Hesuita nga Urnos.
250 15 Pebrero 1775
– 29 Agosto 1799
(24 a tawen, 195 nga aldaw)
Pio VI
Papa PIUS Sextus
Count Giovanni Àngelo Braschi Cesena, Estado ti Papa 57 / 81 Nangipato ti Pranses a Rebolusion ken pinatalaw manipud idiay Estado ti Papa babaen dagiti Pranses a tropa manipud idi 1798 aginggana idi pimmusay.
251 14 Marso 1800
– 20 Agosto 1823
(23 a tawen, 159 nga aldaw)
Pius VII, O.S.B.
Papa PIUS Septimus
Count Barnaba Niccolò Marìa Luigi Chiaramonti Cesena, Estado ti Papa 57 / 81 Kameng ti Urnos ni San Benedicto. Adda idiay pannakabalangat ni Napoleon a kas Emperoador iti Pransia. Temporario a napatalaw manipud idiay Estado ti Papa babaen dagiti Pranses a tropa idi baetan ti 1809 ken 1814.

Maika-19 a siglo[urnosen | urnosen ti taudan]

Binilangan nga urnos Pontipikado Ladawan Nagan
Ilokano · Regnal (Latin)
Kabukbukodan a nagan Nakaipasngayan Tawen idi nangrugi/gibus ti kinapapa Paammo
252 28 Septiembre1823
– 10 Pebrero 1829
(5 a tawen, 135 nga aldaw)
Leon XII
Papa LEO Duodecimus
Konde Annibale Francesco Clemente Melchiore Girolamo Nicola Sermattei della Genga Genga wenno Spoleto, Estado ti Papa 63 / 68 Nangikabil ti Katoliko a sistema ti edukasion babaen ti panangitengngel dagiti Hesuita babaen ti Quod divina sapientia, 1824.
253 31 Marso 1829
– 1 Disiembre 1830
(1 a tawen, 245 nga aldaw)
Pio VIII
Papa PIUS Octavus
Francesco Saverio Castiglioni Cingoli, Marche, Estado ti Papa 67 / 69 Inawatna ni Louis Philippe I a kas ti Ari iti Pransia.
254 2 Pebrero 1831
– 1 Hunio 1846
(15 a tawen, 119 nga aldaw)
Gregorio XVI, O.S.B. Cam.
Papa GREGORIUS Sextus Decimus
Bartolomeo Alberto Cappellari Belluno, Republika ti Benesia 65 / 80 Kameng ti Camaldolese nga Urnos. Ti naudi a saan nga obispo a nabutosan
255 16 Hunio 1846
– 7 Pebrero 1878
(31 a tawen, 236 nga aldaw)
Bd. Pio IX, O.F.S.
Papa PIUS Nonus
Konde Giovanni Marìa Mastai-Ferretti Senigallia, Marche, Estado ti Papa 54 / 85 Nangilukat ti Umuna a Konseho ti Batikano; nakapukaw ti Estado ti Papa iti Italia. Kapautan a nagserbi a papa iti pakasaritaan (kitaen ti paamo ken ni San Pedro.)
256 20 Pebrero 1878
– 20 Hulio 1903
(25 a tawen, 150 nga aldaw)
Leno XIII, O.F.S.
Papa LEO Tertius Decimus
Gioacchino Vincenzo Raffaele Luigi Pecci Carpineto Romano, Roma a departamento, Pranses nga Imperio (a tattan ket ti Italia) 67 / 93 Nangibilin ti ensiklika iti sosial a panagisursuro, Rerum Novarum (Iti Kapitolio ken Obra) ken nangsuporta ti Kristiano a demokrasia a kas panagsuppiat ti komunismo; ti maikatlo a kapautan anagturay a papa kalpasan ni Pio IX ken Juan Pablo II.

Maika-20 a siglo[urnosen | urnosen ti taudan]

Binilangan nga urnos Pontipikado Ladawan Nagan
Ilokano · Regnal (Latin)
kabukbukodan a nagan Nakaipasngayan Tawen idi nangrugi/gibus ti kinapapa Paammo
257 4 Agosto 1903
– 20 Agosto 1914
(11 a tawen, 16 nga aldaw)
San Pius X
Papa PIUS Decimus
Giuseppe Melchiorre Sarto Riese, Lombardy-Venetia, Austriano nga Imperio 68 / 79 Nangawawis ken nagpadakkel ti panangawat ti Nasantuan a Komunion, ken nangsuppiat ti Modernistiko a teolohia. Kinaudi a papa a nakanonisado.
258 3 Septiembre 1914
– 22 Enero 1922
(7 a tawen, 141 nga aldaw)
Benedicto XV
Papa BENEDICTUS Quintus Decimus
Giacomo Paolo Giovanni Battista della Chièsa Genoa, Pagarian iti Sardinia 59 / 67 Naipammadayawan para iti nangibabaet para iti kappia idi las-ud ti Unmuna a Sangalubongan a Gubat. Nalaglagipan babaen ni Papa Benedicto XVI a kas "propeta iti kappia".
259 6 Pebrero 1922
– 10 Pebrero 1939
(17 a tawen, 4 nga aldaw)
Pio XI
Papa PIUS Undecimus
Achille Ambrogio Damiano Ratti Desio, Lombardy-Venetia, Austriano nga Imperio 64 / 81 Nagpirma ti Lateran a Tulag iti Italia, nangibangon ti Siudad ti Batikano a kas maysa a naturay nga estado.
260 2 Marso 1939
– 9 Oktubre 1958
(19 a tawen, 221 nga aldaw)
Naranga a Pio XII
Papa PIUS Duodecimus
Eugenio Marìa Giuseppe Giovanni Pacelli Roma, Italia 63 / 82 Nangawag ti papa nga awan ti panagkamkamalina iti ensiklika Munificentissimus Deus.
261 28 Oktubre 1958
– 3 Hunio 1963
(4 a tawen, 218 nga aldaw)
San Juan XXIII
Papa IOANNES Vicesimus Tertius
Àngelo Giuseppe Roncalli Sotto il Monte, Bergamo, Italia 76 / 81 Nangilukat ti Maikadua Konsilo ti Batikanol; sagpaminsan a tinawtawgan a kas ti "Nasayaat a Papa Juan". Kinaud-udi a nakanonisado babaen ni Papa Francisco.
262 21 Hunio 1963
– 6 Agosto 1978
(15 a tawen, 46 nga aldaw)
San Pablo VI
Papa PAULUS Sextus
Giovanni Battista Enrico Antonio Marìa Montini Concesio, Brescia, Italia 65 / 80 Ti naudi a papa a nabalangatan ti Tiara ti papa. Immuna a papa a nagbaniaga idiay Estados Unidos. Nangleppas ti Maikadua a Konseho ti Batikano. Kinaud-udi a nakanonisado babaen ni Papa Francisco.
263 26 Agosto 1978
– 28 Septiembre 1978
(33 nga aldaw)
Bd. Juan Pablo I
Papa IOANNES PAULUS Primus
Albino Luciani Forno di Canale, Veneto, Italia 65 / 65 Immuna a papa a nagusar 'ti Umuna' iti regnal a nagan. Immuna a papa nga adda ti dua a nagan, para kadagiti dua a sinarunona. Nasapa a pimmusay iti maysa a karismatiko a turay.
264 16 Oktubre 1978
– 2 Abril 2005
(26 a tawen, 168 nga aldaw)
San Juan Pablo II
(Juan Pablo ti Natan-ok)
Papa IOANNES PAULUS Secundus
Karol Józef Wojtyła Wadowice, Polonia 58 / 84 Immuna a Polako a papa ken immuna a saan nga Italiano a papa iti 455 a tawtawen. Kaaduan a nagikanonado kadagiti santo kadagiti amin asinaruno. Kanyon a nagbanbaniaga. Maikadua a kapautan a panagturay kalpasan ken ni Papa Pio IX (1846–1878; kitaen ti paamo ken ni San Pedro); kinaud-udi a nabeatipikado babaen ni Papa Benedicto XVI. Kinaud-udi a nakanonisado babaen ni Papa Francisco.

Maika-21 a siglo[urnosen | urnosen ti taudan]

Binilangan nga urnos Pontipikado Ladawan Nagan
Ilokano · Regnal (Latin)
Kabukbukodan a nagan Naikapasngayan Tawen idi nangrugi/gibus ti kinapapa Paammo
265 19 Abril 2005
– 28 Pebrero 2013
((7 a tawen, 315 nga aldaw)
Benedicto XVI
Papa BENEDICTUS Sextus Decimus
Joseph Alois Ratzinger Marktl am Inn, Bavaria, Alemania 78 / - Immuna nga Aleman a papa manipud idi ti Hermaniko a ni Papa Adriano VI. Kalakayan a nagbalin a papa manipud idi ni Papa Clemente XII idi 1730. Nagiwagsak ti titulo a Patriarka iti Laud. Nangipangato ti [[Tridentina a Misa] iti prominente a puesto.
266 13 Marso 2013
– agdama
(11 a tawen, 98 nga aldaw)
Francisco, S.J.
Papa FRANCISCVS
Miserando atque Eligendo
Jorge Mario Bergoglio Buenos Aires, Arhentina 76 / - Ti immuna a papa a naipasngay ti ruar ti Europa manipud ken ni San Gregorio III ken ti immuna manipud tiKaamerikaan. Immuna a Papa manipud iti Akin-abagatan a hemisperio. Immuna a Hesuita a papa. Immuna a nangampon ti baro a, saan a naus-usar ken naar-aramid a regnal a nagan manipud ken ni Lando (913–914).

Relihioso nga urnos[urnosen | urnosen ti taudan]

34 a papa ket kameng idi dagiti relihioso nga urnos. Dagitoy ket mangiran dagiti:

 • Dagiti Benedictino (17):-
  • Gregorio I, Bonifacio IV, Adeodato II, Leon IV, Juan IX, Leon VII, Esteban IX, Gregorio VII, Victor III, Urbano II, Pascuall II, Gelasio II, Celestino V, Clemente VI, Urbano V, Pio VII
 • ken mairaman tiCamaldolese (1):-
  • Gregorio XVI ken Pio IX
 • Dagiti Augustino (6):-
  • Eugenio IV
 • ken mairaman dagiti Kadawyan a Kanaon (5):-
  • Honorio II, Inocencio II, Lucio II, Gregorio VIII, Adriano IV
 • Dagiti Dominikano (4):-
  • Inocencio V, Benedicto XI, Pio V, Benedicto XIII
 • Dagiti Pransiskano (4):-
  • Nicolas IV, Sixto IV
 • ken mairaamn dagitiMonghe a Pransiskano (2):-
  • Sixto V, Clemente XIV
 • Dagitii Sistersiense (2):-
  • Eugenio III, Benedicto XII

Dagiti paammo ti panagibilang dagiti papa[urnosen | urnosen ti taudan]

Adda dagiti anomalia iti listaan a naited dita ngato ket makasapul ti ad-adu pay a panagipalpalawag:

 • Ni Felix II (356–357), ni Papa Bonifacio VII (974, 984–985), Juan XVI (997–998), Benedicto X (1058–1059) ken Alejandro V (1409–1410) ket saanda a nailista gaouta isuda amin ket naipanunotan a kontrapapa.[12]
 • Ti panakabilangan dagiti papa nga agnagan ti Felix ket nabaliwan tapno maikkat ti kontrapapa a ni Felix II; nupay kasta, kaaduan kadagiti listaan ket tinawtawaganda pay laeng dagiti dua Felix, ni Felix III ken Felix IV. Iti maipatinayon, adda pay ti maysa ngfa antipapa a ni Felix V.[12]
 • Awan idin ti maysa a papa a Juan XX a kas nagbanagan ti panakallilaw iti panagbilang a sistema idi maika-11 a siglo.[13]
 • Ni Papa-elektado Esteban, nga isu ket pimmusay sakbay a nakonsekrado, ket saan nga adda idiay Batikano nga opisal a listaan dagiti papa ti Batikano manipud idi 1961, ngem agparparang kadagiti listaan a napetsaan manipud idi 1960.[13] Ti pannakibilang dagiti sumaganad a papa a tinawtawagan ti Esteban ket tatta nga aldawen ket naited a kas ti Papa Esteban II (752–757) aginggana ken ni Papa Esteban IX (1057–1058), a saan a kas ti Esteban III aginggana ti Esteban X.
 • Idi ni Simon de Brion ket nagbalin a papa idi 1281, isu ket nagpili a matawan ti Martin. Iti isu met laeng a panawen, ni Marino I ken Marino II ket naikamali a napanunotan a ni Martin II ken Martin III, isu nga gapu ti kamali, ni Simon de Brion ket nagbalin a ni Papa Martin IV.[14]
 • Ni Papa Dono II, ket naibagbaga a nagikkat idi agarup a 974, ngem awan dayta. Dayta a pammati ket nagbanagan manipud iti pannakaallilaw iti titulo a dominus (apo) nga adda ti husto a nagan.
 • Ni Papa Juana ket mabalin a saan pay nga adda; nupay kasta, dagiti sarsarita a maipanggep kaniana ket mabalin a nagtaud manipud kadagiti istoria a maipanggep ti pornokrasia.[15]
 • Ti kasasaad ni Kontrapapa Juan XXIII ket saan a naamammoan kadagiti ginasut a tawtawen, ken kanungpallanen a nasimpa idi 1958 idi ni Angelo Giuseppe Roncalli ket nangiyebkas ti kabukbukodanna a nagan a kas Juan XXIII. Ni Baldassare Cossa, nga isu idi ket Kontrapapa Juan XXIII, ket nagserbi a kas maysa a Kardinal ti naikaykaysa a simbaan sakbay a pimmusay idi 1419 ken ti bangkayna ket mabirukan idiay Battistero di San Giovanni (Florensia).

Dagiti nagibasaran[urnosen | urnosen ti taudan]

 1. ^ Annuario Pontificio 2012 (iti Italiano). Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana. 2012. p. 12. ISBN 978-88-209-8722-0.
 2. ^ "Corrections Made to Official List of Popes" [Dagiti Panagtarimaan ket Naaramid idiay Opisial a Listaan dagiti Papa]. ZENIT (iti Ingles). 5 Hunio 2001. Naiyarkibo manipud iti kasisigud idi 2009-01-19. Naala idi 21 Oktubre 2008.
 3. ^ [1] Panipakauna a Pammadayaw iti Papa: dagiti titulo ken kayarigan.
 4. ^ a b Fahlbusch, Erwin; Bromiley, Geoffrey William, dagiti ed. (2005). "Pope, Papacy" [Papa, Kinapapa]. Evangelisches Kirchenlexikon [Ti Ensiklopedia iti Kristianidad] (iti Ingles). Vol. 4. Grand Rapids, Michigan: William B. Eerdmans Publishing. pp. 272–282. ISBN 0-8028-2416-1.
 5. ^ Ti maikapat a papa Naipatungtungan idiay artikulo iti Clemente I
 6. ^ Mcbrien, Richard P. (2006). The Pocket Guide to the Popes [Ti Maibulsa a Pagsurotan kadagiti Papa] (iti Ingles). New York, New York: HarperCollins. pp. 30–31. ISBN 978-0-06-113773-0.
 7. ^ "The Chronography of 354 AD. Part 13: Bishops of Rome" [Ti Kronograpia iti 354 AD. Paset 13: Dagiti Obisbo ti Roma]. tertullian.org (iti Ingles). manipud ken ni Theosodr Mommsen, MGH Chronica Minora I (1892), pp.73–6. Naala idi 6 Marso 2012.
 8. ^ "St Liberius the Pope of Rome". Orthodox Church in America (iti Ingles). Naiyarkibo manipud iti kasisigud idi 2012-10-29. Naala idi 3 Enero 2022.
 9. ^ Geanakoplos, Deno John (1989). Constantinople and the West: Essays on the Late Byzantine (Palaeologan) and Italian Renaissances and the Byzantine and Roman Churches [Konstantinopla ken ti Laud: Dagiti Salaysay ti Naladaw a Bisansio (Paleologo) ken dagiti Italiano a Renasimiento ken ti Bisansio ken Romanochurches] (iti Ingles). Madison, Wisconsin: University of Wisconsin Press. p. 263. ISBN 0-299-11880-0.
 10. ^ Para kadagiti petsa nga ipupusay ni Clemente III ken ti pannakabutos ni Celestino III kitaen ni Katrin Baaken: Zu Wahl, Weihe und Krönung Papst Cölestins III. Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters Tomo 41 / 1985, pp. 203–211
 11. ^ Blunt, John Henry, ed. (1874). "Jansenists". Dictionary of Sects, Heresies, Ecclesiastical Parties, and Schools of Religious Thought (iti Ingles). London: Rivingtons. pp. 234–240.
 12. ^ a b Paschal Robinson (1913). "Atipapa". Iti Herbermann, Charles (ed.). Catholic Encyclopedia (iti Ingles). New York: Robert Appleton Company.
 13. ^ a b Paschal Robinson (1913). "Kronolohiko a Listaan dagiti Papa". Iti Herbermann, Charles (ed.). Catholic Encyclopedia (iti Ingles). New York: Robert Appleton Company.
 14. ^ Paschal Robinson (1913). "Papa Martin IV". Iti Herbermann, Charles (ed.). Catholic Encyclopedia (iti Ingles). New York: Robert Appleton Company.
 15. ^ Paschal Robinson (1913). "Papisa Juana". Iti Herbermann, Charles (ed.). Catholic Encyclopedia (iti Ingles). New York: Robert Appleton Company.

Sapasap[urnosen | urnosen ti taudan]

 • Fortescue, Adrian (2008). The Early Papacy to the Synod of Chalcedon in 451 [Ti Nasapa Kinapapa: Aginggana iti Sinodo iti Chalcedon idi 451] (iti Ingles) (Maika-4 nga ed.). San Francisco: Ignatius Press. ISBN 978-1-58617-176-6.
 • Kelly, J. N. D. (1986). The Oxford Dictionary of Popes [Ti Oxford a Diksionario dagiti Papa] (iti Ingles). Oxford: Oxford University Press. ISBN 0-19-213964-9.
 • Lubac, Henri de (1988). Catholicism: Christ and the Common Destiny of Man [Katolisismo] (iti Ingles). San Francisco: Ignatius Press. ISBN 0-89870-203-8.
 • Nichols, Aidan (2010). Rome and the Eastern Churches: A Study in Schism [Ti Roma ken ti Akindaya a Simbaan] (iti Ingles) (Maika-2 nga ed.). San Francisco: Ignatius Press. ISBN 978-1-58617-282-4.
 • Pontificia Amministrazione della Patriarcale Basilica di San Paolo (2002). I papi: venti secoli di storia (iti Italiano) (Maika-2 nga ed.). Libreria Editrice Vaticana. ISBN 88-209-7316-2.
 • Hahn, Scott (1993). Rome Sweet Home: Our Journey to Catholicism [Roma Nasamit a Pagtaengan] (iti Ingles). San Francisco: Ignatius Press. ISBN 0-89870-478-2.
 • Istituto della Enciclopedia Italiana (2000). Enciclopedia dei papi (iti Italiano). Roma: Istituto della Enciclopedia italiana.

Dagiti akinruar a silpo[urnosen | urnosen ti taudan]