Plantilia:Apat

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia
Dokumentasion ti plantilia

Daytoy ket ti dokumentasion para iti {{apat}} ken dagiti kabsatna plantilia. Ti pamilia dagiti plantilia ti apat ket naikabil iti konteksto ditoy, ngem dagitoy ket addan kadagiti bukodda a panid ti dokumentasion, kitaen dita baba.

Ti plantilia ti apat ket kapada iti plantilia ti {{angkla}} , ngem mangited ti bisual a grapiko a kahon iti naipakakitaan a panid, ken mangited pay ti alternatibo a nagan. Nasken ti agpartuat iti baw-ing a panid tapno matungpal ti mekanismo ti apat.

Panagusar[urnosen ti taudan]

Daiti panangilasin ti grapiko a kahon ket naikeddeng no ania ti mapili a plantilia iti pamilia ti apat. Kas pagarigan, ti apat ti annuroten ket addaan iti balikas iti annuroten para iti panagusar kadagiti panid ti annuroten. Ti grapiko a pannakailinia ti kahon ket depende no daytoy ket apat wenno apat-l:

 • {{apat}} – nailinia iti kanawan a kahon

Daytoy a plantilia ket kadawyan a saan a mausar kadagiti artikulo iti umuna a nagan ti espasio, gapu ta agpataud ti maysa a saan amaliklikan a bukod a reperensia.

 1. Insengngat ti plantilia ti apat.
 2. Agpartuat iti baw-ing a panid nga addaan iti plantilia ti {{B manipud iti apat}} a nasuldongan iti baw-ing. Naganan ti panid manipud ti nagan ti apat. Iraman ti nagan ti espasio kadagiti nagan ti apat ken ti nagan ti panid ti baw-inge. Kas pagarigan, sukatan ti nagan ti apat a kas titulo ti panid, ken sukatan ti maitutop a nagan ti espasio, kalpasanna inayon ti sumaganad a kas ngato a linia iti baw-ing a panid:
  #REDIRECT [[Nagan ti espasio:Titulo ti panid nga addaan iti#Pagpilian ng aatiddog unay a nagan ti paset]] {{B manipud iti apat}}
 3. Pasingkedan ti operasion. Laglagipen a dagiti plantilia ti apat ket nasken nga agiparang kadagiti amin a dakkel a letra, ngem agtignay nga awan amin dagiti dakkel a letra.
Dagiti nota

Dagiti apat ket nangruna a maus-usar kadagiti panid ti agar-aramat ken dagiti tungtungan a panid a maireperensia kadagiti nagan ti espasio ti Wikipedia, ken Tulong. Dagitoy a palntilia ket mangipayammo iti maipanggep kadagiti magun-od nga apat iti panid nga ayandan. Kas pagarigan, ti WP:APAT ket maibaw-ing iti Wikipedia:Apat ken isu a, ti Wikipedia:Apat ket mangipakita ti kahon a mangilista ti WP:APAT. Daytoy ket bukod a reperensia a kadawyan a maliklikan iti nagan ti espasio ti artikulo.

Ti panggep dagitoy a plantilia ket saan a ti mangilista ti tunggal maysa a baw-ing para iti panid. Imbes, ket a naskenda nga ilista laeng ti maysa wenno dua a kadawyan a nalaka a malagip a baw-ing.

Ti plantilia ti apat ket mabalin ti agpartuat ti awan patinggana nga apat a kas parametro gapu ta agus-usar daytoy iti Modulo:Apat.

Para kadagiti panid ti annuroten, mabalin laeng a mausar ti plantilia ti {{apat ti annuroten}} , a makapartuat kadagiti (10) nga apat a kas parametro.

Dagiti parametro[urnosen ti taudan]

Ti {{apat}} ket mangala kadagit isumaganad a parametro:

 • 1, 2, 3... - dagit isilpo ti apat.
 • msg - ti saan a naisilpo a mensahe a maikabil kalpasan dagiti silpo ti apat.
 • category - isaad ti "saan", "s", "no", "n", "false" wenno "0" tapno mapasardeng dagiti kategoria ti biddut.

Kas pagarigan[urnosen ti taudan]

Kodigo Resulta
{{Apat|WP:APAT}}
{{Apat|WP:~|WP:AGPIRMA|WP:TILDE}}
{{Apat|WP:~|WP:AGPIRMA|msg=Ti mensahe}}

Dagiti angkla[urnosen ti taudan]

Dagitoy a palntilia ket automatiko a manginayon iti maysa nga angkla para iti tunggal maysa nagan ti parametro ti angkla. Kas pagarigan, no ti kahon ti apat nga addaan iti apat ti WP:APAT ket maikabil iti panid ti Wikipedia:Apat, ti silponto ti Wikipedia:Apat#WP:APAT ket ipannaka iti puesto iti panid a nakaikabilan ti kahon ti apat.

Kas pagarigan, padasen daytoy a silpo: #WP:APAT

Daytoy ket mangpalaka ti agpartuat ti apat para iti paset iti panid, gapu ta mabalin ti mangitudo iti angkla no agpartuat baw-ing ti apat. Kasla daytoy:

#REDIRECT [[Nagan ti panid#WP:APAT]] {{B manipud iti apat}}

Datos ti plantilia[urnosen ti taudan]

Kitaen pay[urnosen ti taudan]

 • Wikipedia:Apat – Ti alagaden no kasano ken kaano ti agpartuat kadagiti apat ken dagiti kahon ti apat.
 • {{Angkla}} – ti waya a panangisilpo iti paset
 • {{B manipud iti apat}} – para iti panangikabil iti baw-ing a panid
 • {{Apat ti plantilia}} – maus-usar para kadagiti apat/baw-ing iti panid ti plantilia
 • Dagiti baw-ing − no adda, dagiti sabali a nagan daytoy a plantilia a mabalin a mausar