Plantilia:Infobox/pagipadasan

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia
Dokumentasion ti plantilia

Daytoy a plantilia ket naikeddeng a kas meta plantilia: ti plantilia a maus-usar para iti panagaramid kadagiti sabali a plantilia. Daytoy ket saan a naikeddeng para iti dagus a panagusar iti maysa nga artikulo. Kitaen ti Kategoria:Dagiti plantilia ti infobox para kadagiti naisangayan a plantilia.

Panagusar[urnosen ti taudan]

Ti panagusar ti daytoy ket kapada ti {{navbox}}, ngem adda met dagiti maipatinayon a pannakaiduma. Ti tunggal maysa nga aray iti tabla ket mabalin nga aglaon ti paulo, wenno etiketa/paris ti datos, wenno selula ti datos laeng. Dagiti ket agkatakunaynay kadagiti kasasaad isu a no ipalawag ti aray nga addaan iti paulo ken etiketa/paris ti datos, saan a maikaskaso ti etiketa/paris ti datos.

Ti panangisengngat ti ladawan malaksid ti ngato ti infobox, wenno ti panangisengngat ti nawaya a porma ti datos, agusar ti aray nga addaan laeng ti maymaysa a pagikabilan ti datos.

Pagpilian kadagiti parametro a panagtengngel[urnosen ti taudan]

name
No adda ti parametro, dagiti silpo ti "ktaen/tungtungan/urnosen" ket mainayonto iti baba ti infobox, ken mangitudo iti nainaganan a panid. Mabalin nga usaren ti pateg ti {{subst:PAGENAME}}; nupay kasta daytoy ket saan a kankanayon a kinaykayat, gapu ta mangipatulod kadagit agar-aramat nga agpinpidut kadagitoy a silpo iti maysa nga infobox iti maysa nga artikulo iti kodigo ti plantilia imbes a ti datos ti plantilia ti infobox a mabalin nga isu ti kayatda a baliwan.
child
Kitaen ti paset ti Panangisengngat para kadagiti salaysay. No daytoy ket maiyasentar iti "yes", ti anak nga infobox ket nasken a maikkan ti titulo ngem awan ti nagan a parametro. Daytoy a parametro ket kasisigud nga awan linaon, iyasentar daytoy iti "yes" tapno maitignay.
subbox
Kitaen ti paset ti Dagiti subkahon para kadagiti salaysay. No daytoy ket maiyasentar iti "yes", daytoy a kahon ket nasken a maikkan iti titulo ngem awan ti nagan a parametro. Daytoy a parametro ket kasisigud nga awan linaon, iyasentar daytoy iti "yes" tapno maitignay. Daytoy ket awan pagbanagan no ti parametro ti child ket naiyasentar met ti "yes".
decat
No naiyasentar daytoy iti "yes", ti agdama a panid ket automatikonto a maikategoria iti pagtaripatuan a kategoria no ti mapataud a plantilia ket addaan kadagiti parikut wenno awan ti makita a paset ti datos. Kasisigud nga ibati nga awan linaon wenno iyasentar daytoy iti "yes" tapno maitignay.

Dagiti parametro ti linaon[urnosen ti taudan]

Titulo[urnosen ti taudan]

Adda dagiti dua a sabali a waya ti panangikabil ti titulo iti maysa nga infobox. Ti maysa ket aglaon ti titulo iti uneg ti pagbeddengan ti infobox iti kangatuan a selula ti tabla, ti sabali ket maikabil a kas kapsion iti ngato ti tabla. Mabalin nga usaren nga agkuyog dagitoy dua no kayat, wenno ti maysa kaniada laeng, wenno saan nga usaren (ngem daytoy ket saan a maisingasing):

title
Ti teksto nga ikabil iti kapsion iti ngato ti tabla (wenno kas ti paulo ti paset sakbay ti napno a linaon iti daytoy a tabla, no daytoy ket anak ti infobox).
above
Ti teksto nga ikabil iti kaunegan ti kangatuan a selula ti tabla.
subheader(n)
dagiti maipatinayon a pagikabilan ti titulo a mabalin nga umanay iti baba {{{title}}} ken{{{above}}}, ngem sakbay dagiti ladawan. Dagiti parametro ti subpaulo ket nasken a saan a baetan ti ad-adu negm 10 a panagsina.

Kas pagarigan:

Teksto iti kapsion iti rabaw ti infobox
Subpaulo ti infobox
{{Infobox
 | name = {{subst:PAGENAME}}
 | title   = Teksto iti kapsion iti rabaw ti infobox
 | subheader = Subpaulo ti infobox
 | header = (ti matidda ti infobox ket mapan ditoy)
}}
Teksto iti kangatuan a selula ti infobox
Subpaulo ti infobox
Maikadua a subpaulo ti infobox
{{Infobox
 | name = {{subst:PAGENAME}}
 | above   = Teksto iti kangatuan a selula ti infobox
 | subheader = Subpaulo ti infobox
 | subheader2 = Maikadua a subpaulo ti infobox
 | header = (ti matidda ti infobox ket mapan ditoy)
}}

Dagiti panangiladawan nga imahen[urnosen ti taudan]

image(n)
dagiti ladawan nga iparang iti ngato ti plantilia. Usaren ti napno nga eskritu ti ladawan, kas pagarigan [[File:example.png|200px|alt=Kas pagarigan a sabali a teksto]]. Ti ladawan ket kasisigud a naipatengnga. Dagiti parametro ti ladawan ket nasken a saan a mabaetan ti ad-adu ngem 10 a panagsina.
caption(n)
Teksto nga ikabil iti sirok dagiti ladawan.

Nangruna a datos[urnosen ti taudan]

header(n)
Teksto nga usaren a kas paulo iti aray n. Dagiti parametro ti paulo ken datos ket nasken a saan a mabaetan ti ad-adu ngem 50 a panagsina.
label(n)
Teksto nga usaren a kas etiketa iti aray n.
data(n)
Teksto a maiparang a kas iti aray n. Dagiti parametro ti paulo ken datos ket nasken a saan a mabaetan ti ad-adu ngem 50 a panagsina.

Nota: para iti aniaman a naited a pateg para iti(n), saan amin a mapalubosan ti panagtitipon dagiti parametro. Ti kadda iti |header(n)= ket pagbanaganto ti saan a pannakaikaskaso ti maipada a |data(n)= (ken |rowclass(n)= |label(n)=, kitaen dita baba); ti kaawan ti |data(n)= ket pagbanaganto ti saan a pannakaikaskaso ti |label(n)=. Dagiti umiso a panaglalaok para iti agmaymaysa nga aray ket dagiti:

 • |class(n)= |header(n)=
 • |rowclass(n)= |class(n)= |data(n)=
 • |rowclass(n)= |label(n)= |class(n)= |data(n)=

Kitaen ti pannakaiparang ti header4, label4, kendata4 iti paset ti Kas pagarigan dita baba.

Dagiti sakop ti bilang[urnosen ti taudan]

Tapno mapalubosan ti pannakaalumaymay no mabaliwan ti tabas ti infobox, mabalin a makatulong no agparang-ay ti maysa nga infobox ti agusar ti saan agsisilpo a bilang para kadagiti aray ti paulo ken etiketa/datos. Dagiti parametro para kadagiti baro nga aray ket mabalin nga isengngat iti masakbayan a saanen a nasken ti panangibilang manen dagiti addan a parametro. Kas pagarigan:

 | header3 = Paset 1
 | label5 = Etiketa A
 |  data5 = Datos A
 | label7 = Etiketa C
 |  data7 = Datos C
 | header10 = Paset 2
 | label12 = Etiketa D
 |  data12 = Datos D

Mabalin pay ti automatiko a panangibilang manen dagiti nagan ti parametro babaen ti panag-usar ti Modulo:IncrementParams.

Laglagipen nga urayno awan ti limitasion ti bilang dagiti aray a mabalin a magun-od, dagiti parametro ti aray ket nasken a saan a mabilangan ti ad-adu ngem 50 a panagsinat. Kitaen ti paset ti #Dagiti limitasion dita baba para kadagiti adu pay a salaysay.

Panagaramid a pagpilian dagiti pagikabilan ti datos[urnosen ti taudan]

Ti aray nga addaan ti etiketa ngem awan ti datos ket saan a maiparang. Daytoy ket mangpalubos ti nalaka a panagpartuat ti pagpilian dagiti aray a linaon ti infobox. Ti panagaramid ti pagpilian nga aray, usaren ti ti parametro a mangisigud ti maysa nga awan linaon a kuerdas, kasla dita baba:

 | label5 = Populasion
 |  data5 = {{{population|}}}

Iti daytoy a waya no ti artikulo ket saan nga agipalawag ti parametro ti populasion iti bukodna nga infobox ti aray ket saanto a maiparang.

Para kadagit pay narik-rikut a pagikabilan nga addaan ti nasakbayan a napormaan a linaon nga addanto pay laeng urayno saan a naiyasentar ti ti parametro, mabalin a balkoten amin iti maysa a panangisao ti "#if" tapno mangaramid a mangpukaw ti amin no saan a mausar ti parametro. Kas pagarigan, ti insasao ti "#if" iti sumaganad a kas pagarigan ket mangibaga no "#if:ti parametro ti mass ket naiteden|iparang daytoy, ken sarunuen babaen ti 'kg'":

 | label6 = Mass
 |  data6 = {{ #if: {{{mass|}}} | {{{mass}}} kg }}

Para it iadu pay a paaamo iti #if, kitaen [meta:ParserFunctions##if:|ditoy]].

Panagilemmeng kadagiti paulo no amin dagiti pagikabilan ti datos ket nailemmeng[urnosen ti taudan]

Mbalian nga aramiden dagiti paulo a pagpilian iti kapada a waya. Kitaen ti kas pagarigan dita baba:

Kas pagarigan ti madi a paulo
Madi a paulo
Natalinaay a paulo
Natalinaay a banagNatalinaay a pateg
{{Infobox
 | title  = Kas pagarigan ti madi a paulo
 | header1 = Madi a paulo
 | label2 = Item 1   |  data2 =
 | label3 = Item 2   |  data3 =
 | label4 = Item 3   |  data4 =
 | header5 = Natalinaay a paulo
 | label6 = Natalinaay a banag |  data6 = Natalinaay a pateg
}}

No kayat a ti umuna a paulo ket agparang laeng no addda ti maysa wenno ad-adu a napunno kadagiti pagikabilan ti datos ket ket adda iti pagyananna, mabalin ti agusar ti sumaganad a tabas a kas maysa a kas pagarigan no kasano ti agaramid:

Kas pagarigan ti maysa apagpilian a paulo
Natalinaay a paulo
Natalinaay a banagNatalinaay a pateg
{{Infobox
 | title  = Kas pagarigan ti maysa apagpilian a paulo
 | header1 = {{ #if: {{{item1|}}}{{{item2|}}}{{{item3|}}} | Pagpilian a paulo }}
 | label2 = Item 1   |  data2 = {{{item1|}}}
 | label3 = Item 2   |  data3 = {{{item2|}}}
 | label4 = Item 3   |  data4 = {{{item3|}}}
 | header5 = Natalinaay a paulo
 | label6 = Natalinaay a banag|  data6 = Natalinaay a pateg
}}

ti header1 ket maipakitanto no adad ti aniaman a naipalawag nga item1, item2, wenno item3. No awan kadagitoy tallo a parametro ti naipalawag ti paulo ket santo a maipakita ken awan dagiti awan linaon nga aray ti agparang sakbay ti sumaruno a natalinaay a linaon. Ti pamay-an ket ti "#if" ket mangisubli ti saan a husto laeng no ti awan ti aniaman a naikabil iti kondisional a paset, ket mapaayto laeng amin dagiti tallo nga item1, item2 ken item3 no saan a maipalawag.

Laglagipen a ti kastoy a pamay-an ket sagpaminsan a narikut a subokan no adu unay ti datoy a banag a ti pategda ket agdepdepende iti narikut a panagsubok (wenno no ti aray ti datos ket mapataud babaen ti rekursibo nga ibokasion iti daytoy a plantilia a kas subkahon). Iti nasayaat, ti modulo ti Lua a mangsuporta ti daytoy a plantilia ket nasken a mangsuportan ti baro a waya tapno mangaramid nga automatiko a mailemmeng ti tunggal maysa nga aray babaen ti panagduktal no adda saan a basbassit ngem maysa nga awan linaon nga aray ti datos kalpasan ti dayta nga aray ti paulo (ti parametro a kas ti "autohide header1 = yes", kas pagarigan, ket mangikkatto ti kasapulan a panagaramid ti panagsubok ti "#if" tapno ti nasken laengen ket ti panangipalawag ti "header1 = Pagpilian a paulo"),

Sakaanan[urnosen ti taudan]

below
Teksto a maikabil iti akin-baba a selula. Ti akin-baba a selula ket naikeddeng a para kadagiti nota iti sakaanan, kitaen pay, ken dagiti kasta met laeng a pakaammo.

Dagiti parametro a panangipresenta[urnosen ti taudan]

Dagiti titulo nga italiko[urnosen ti taudan]

Dagiti titulo ti artikulo nga addaan kadagiti infoboxe ket mabalin a maaramid dagitoy a nakairig, babaen ti panangipasa ti parametro ti italic titler.

 • Ilukat dagiti titulo nga italiko babaen ti panangipasa ti |italic title={{{italic title|}}} manipud tiinfobox.
 • Iddepen babaen ti kasisigud (gaputa dagiti laeng Latin a sinuratan ti mabalin a maiparang iti daytoy nga estilo ken ti italiko ket mabalin a masapul tapno mailasin ti ganganaet a pagsasao manipud ti pagsasao nga Ilokano iti laeng dayta a sinuratan, ngem narigatto a mabasa para kadagit isabali a sinuratan) ngem mangpalubos kadagiti dadduma aks pagarigan a maaramidto ti italiko babaen ti panangipasa ti |italic title={{{italic title|no}}}
 • Saan nga agaramid ti aniaman kadagiti titulo ti italiko babaen ti saan a panangipasa ti parametro.

= Panagestilo iti CSS[urnosen ti taudan]

bodystyle
Maipakat iti tabla ti infobox table a kas sibubukel
titlestyle
Maipakat laeng ti kapsion ti titulo. Ti panagnayon ti maris ti likudan ket kadawyan a saan a maisingasing gaputa ti teksto ket maiparang iti "ruar" ti infobox.
abovestyle
Maipakat laeng iti selula ti "above" iti ngato. Ti kasisigud nga estilo ket adaan iti font-size:125%; gaputa daytoy a selula ket kadawyan nga inus-usar para iti titulo, no kayat ti agusar ti above cell para iti kadawyan a kadakkel ti teksto iraman ti "font-size:100%;" iti abovestyle.
imagestyle
Maipakat iti selula nga ayan ti ladawan. Daytoy ket mangiraman ti teksto ti kapsion ti ladawan, ngem nasken nga iyasentar koma dagiti tagikua ti teksto iti captionstyle imbes nga iti imagestyle no masakbaya a maikkatto ti kapsion iti selula.
captionstyle
Maipakat iti teksto ti kapsion ti ladawan.
headerstyle
Maipakat kadagiti amin a selula ti paulo
labelstyle
Maipakat kadagiti amin a selula ti etiketa
datastyle
Maipakat kadagiti amin a selula ti datos
belowstyle
Maipakat laeng iti below cell

Dagiti klase ti HTML ken dagiti mikropormat[urnosen ti taudan]

bodyclass
Daytoy a parametro ket maisengngat iti class a gupit para iti infobox a kas sibubukel
titleclass
Daytoy a parametro ket maisengngat iti class a gupit para iti kapsion ti title ti infobox.
aboveclass
Daytoy a parametro ket maisengngat iti class a gupit para iti above a selula ti infobox.
subheaderrowclass(n)
Daytoy a parametro ket maisengngat iti class a gupit para iti kompleto nga aray ti tabla nga ayan ti subheader.
subheaderclass(n)
Daytoy a parametro ket maisengngat iti class a gupit pra iti subheader ti infobox.
imagerowclass(n)
Dagitoy a parametro ket maisengngat iti class a gupit para iti kompleto nga aray ti tabla iti bukod nga ayan ti image.
imageclass
Daytoy a parametro ket maisengngat iti class a gupit para iti image.
rowclass(n)
Daytoy a parametro ket maisengngat itihe class a gupit ti nainaganan ngaaray a mairaman dagiti selula ti label kendata.
class(n)
Daytoy a parametro ket maisengngat iti class a gupit para iti selula ti data iti nainaganan nga aray. No awan ti selula ti data awan ti pagbanagan daytoy.
belowclass
Daytoy a parametro ket maisengngat iti class a gupit para iti below a selula ti infobox.

Daytoy a plantila ket mangsuporta ti pananginayon ti pakaamo ti mikropormat. Daytoy ket maaramid babaen ti pananginayon dagiti gupit ti "class" kadagiti nadumaduma a selula ti datos, a mangipakpakita no ania a kita ti pakaammo a linaonna. Mabalin ti agnayon kadagiti pananginagan ti adu a nagan ti klase, nga insinsina babaen dagiti baetan, ken adda kadagitoy ti naus-usar a panagpili para iti naisangayan nga estilo segun ti annuroten ti gandat wenno iti napili a kudil iti kakaykayatan ti agar-aramat, dagiti dadduma paya ket naus-usar kadagiti mikropormat.

Ti mangbandera ti maysa nga infobox a kas naglaon ti pakaammo ti hCard, kas pagarigan, agnayon ti sumaganad a parametro:

 | bodyclass = vcard

Ken para iti tunggal maysa nga aray nga aglaon ti selula ti datos a kas paset ti vcard, agnayon ti maipada a parametro ti klase:

 | class1 = fn
 | class2 = org
 | class3 = tel

...ken dadduma pay. Ti "above" ken "title" ket mabalin pay a maikkan kadagiti klase, gaputa dagitoy ket kadawyanda a maus-usar nga agiparang ti nagan ti suheto iti infobox.


Kas pagarigan[urnosen ti taudan]

Kitaen no apay a ti aray ket saan nga gaparang iti naipakita nga infobox no ti label ket naipalawag nga awan ti kakuyog a selula ti data , ken no kasano nga amin dagitoy ket agparang no ti header ket naipalawag iti isumet laeng nga aray a kas ti selula ti data. Kitaen pay a dagiti subheaders ket saanda napuskol babaen ti kasisigud a kasla dagiti headers a nausar a mangisina ti nangruna a paset ti datos, gaputa daytoy a papael ket naikeddeng para iti selula ti above :

Teksto ti Infobox
Teksto ti ngato
Subpaulo ti ngato ti paulo
Maikadu a asubpaulo
Example alt text
Kapsion a maiparang ti baba ti example.png
Paulo nga agmaymaysa a naipalawag
Datos nga agmaymaysa a naipalawag
Amin a tallo ket naipalawag (paulo, etiketa, datos, amin nga adda ti agpapada a bilang)
Naipalawag ti etiketa ken datos (etiketa)Naipalawag ti etiketa ken datos (datos)
Teksto ti baba

{{Infobox
 |name     = Infobox/dok
 |bodystyle  = 

 |titlestyle  = 
 |abovestyle = background:#cfc;
 |subheaderstyle =
 |title    = Teksto ti Infobox
 |above    = Teksto ti ngato
 |subheader  = Subpaulo ti ngato ti paulo
 |subheader2  = Maikadua a subpaulo

 |imagestyle  = 
 |captionstyle = 
 |image    = [[File:example.png|200px|alt=Example alt text]]
 |caption   = Kapsion a maiparang ti baba ti example.png

 |headerstyle = background:#ccf;
 |labelstyle  = background:#ddf;
 |datastyle  = 

 |header1 = Paulo nga agmaymaysa a naipalawag
 | label1 = 
 | data1 = 
 |header2 = 
 | label2 = Etiketa nga agmaymaysa a naipalawag ket saan a maiparang (nasken ti datos, wenno mapasardeng)
 | data2 = 
 |header3 =
 | label3 = 
 | data3 = Datos nga agmaymaysa a naipalawag
 |header4 = Amin a tallo ket naipalawag (paulo, etiketa, datos, amin nga adda ti agpapada a bilang)
 | label4 = saan a maiparang (kapada a bilang ti paulo)
 | data4 = saan a maiparang (kapada a bilang ti paulo)
 |header5 =
 | label5 = Naipalawag ti etiketa ken datos (etiketa)
 | data5 = Naipalawag ti etiketa ken datos (datos)

 |belowstyle = background:#ddf;
 |below   = Teksto ti baba
}}

Para iti daytoy a kas pagarigan, dagiti parametro ti bodystyle kenlabelstyle ket inus-usar a mangsimpa ti kaakaba ti infobox ken mangipalawag ti kasisigud a kaakaba para iti batong dagiti etiketa:

Subokan ti Infobox
Etiketa 1Datos 1
Etiketa 2Datos 2
Etiketa 3Datos 3
Paulo 4
Etiketa 5Datos 5: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Teksto ti baba
{{Infobox
 |name    = Infobox/dok
 |bodystyle  = width:20em

 |titlestyle = 
 |title    = Subokan ti Infobox

 |headerstyle = 
 |labelstyle = width:33%
 |datastyle  = 

 |header1 = 
 | label1 = Etiketa 1
 | data1 = Datos 1
 |header2 = 
 | label2 = Etiketa 2
 | data2 = Datos 2
 |header3 = 
 | label3 = Etiketa 3
 | data3 = Datos 3
 |header4 = Paulo 4
 | label4 = 
 | data4 = 
 |header5 = 
 | label5 = Etiketa 5
 | data5 = Datos 5: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

 |belowstyle = 
 |below = Teksto ti baba
}}

Panangisengngat[urnosen ti taudan]

Mabalin ti mangisengngat ti maysa a plantilia ti infobox iti sabali nga agus-usar iti parametro ti |child=. Daytoy a lanag ket mabalin a mausar tapno makapartuat ti modular nga infobox, wenno ti panagpartuat kadagiti nasaysayaat a naiplawag a lohikal a paset. Iti dati, nasken idi ti agusar ti panangisengngat tapno makapartuat kadagiti infobox nga addaan kadagiti ad-adu ngem 99 nga aray, ngem tattan ket awanen ti patingga ti bilang dagiti aray a mabalin a maipalawag iti agmaymaysa a kayarigan iti {{infobox}}.

Kangatuan nga agpang ti titulo
Umuna a subpaset
Etiketa 1.1Datos 1.1
Maikadua a subpaset
Etiketal 2.1Datos 2.1
Teksto ti baba
{{Infobox
 | title = Kangatuan nga agpang ti titulo
 | data1 = {{Infobox | decat = yes | child = yes
  | title = Umuna a subpaset
  | label1= Etiketa 1.1
  | data1 = Datos 1.1
  }}
 | data2 = {{Infobox | decat = yes | child = yes
 |title = Maikadua a subpaset
 | label1= Etiketal 2.1
 | data1 = Datos 2.1
 }}
 | belowstyle = 
 | below = Teksto ti baba
}}

Laglagipen, a dagiti kas pagarigan dita ngato, ti anak nga infobox ket naikabil iti maysa a pagikabilan ti data , saan a ti pagikabilan ti header. Laglagipen a ti paset ket saan a napuskol a letra no ti panangipapuskol ket saan a nalawag a mainaganan. Ti panaggun-od kadagiti napuskol a paset ti paulo, ikabil ti anak ti infobox iti pagikabilan ti header (ngem saan nga iti pagikabilan ti label gapu ta saanto a maiparang daytoy!), no usaren ti

Kangatuan nga agpang ti titulo
Umuna a subpaset
Etiketa 1.1Datos 1.1
Maikadua a subpaset
Etiketa 2.1Datos 2.1
Teksto ti baba
{{Infobox
 | title = Kangatuan nga agpang ti titulo
 | header1 = {{Infobox | decat = yes | child = yes
  | title = Umuna a subpaset
  | label1= Etiketa 1.1
  | data1 = Datos 1.1
  }}
 | header2 = {{Infobox | decat = yes | child = yes
  | title = Maikadua a subpaset
  | label1= Etiketa 2.1
  | data1 = Datos 2.1
  }}
 | belowstyle = 
 | below = Teksto ti baba
}}

wenno,

Kangatuan nga agpang ti titulo
Umuna asubpaset
Etiketa 1.1Datos 1.1
Maikadua a subpaset
Etiketa 2.1Datos 2.1
Teksto ti baba
{{Infobox
 | title = Kangatuan nga agpang ti titulo
 | header1 = Umuna asubpaset
  {{Infobox | decat = yes | child = yes
  | label1 = Etiketa 1.1
  |  data1 = Datos 1.1
  }}
 | header2 = Maikadua a subpaset
  {{Infobox | decat = yes | child = yes
  | label1 = Etiketa 2.1
  | data1 = Datos 2.1
  }}
 | belowstyle = 
 | below = Teksto ti baba
}}

Kitaen ti pannakaikkat ti parametro ti |title= , ken ti saan a pananginayon ti aniaman a teksto nga inyunaan ti naisengngat nga infobox, mabalin a pagresultaan daytoy kadagiti madi nga aray ti blanko a tabla, a mangpartuat kadagiti baetan iti makita a presentasion.

Dagiti subkahon[urnosen ti taudan]

Ti maysa a sabali a pamay-an para iti panangisengngat ket ti panagusar ti |subbox=yes, daytoy ket mangikkat ti akinruar a pagbeddengan manipud ti infobox, ngem mangpreserba ti akin-uneg nga estruktura. Ti maysa a langa daytoy nga arngian ket ti nagannak ken dagiti annak a kahon ket saan a makasapul ti kapada nga estruktura, ken dagiti pagikabilan ti etiketa ken datos ket saanda a nailinia ti baetan ti nagannak ken annak a kahon gaputa saan dagitoy nga adda iti kapada a tabla ti nagannak.

Nangruna 1
Nangruna 2
Sub 3-1
Sub 3-2
Etiketa 3-3Datos 3-3
Etiketa 4-1Datos 4-1
Etiketa 5Datos 5
Nangruna 6
{{Infobox
 | headerstyle = background-color:#eee;
 | labelstyle = background-color:#eee;
 | header1 = Nangruna 1
 | header2 = Nangruna 2
 |  data3 = {{Infobox | subbox = yes
  | headerstyle = background-color:#ccc;
  | labelstyle = background-color:#ddd;
  | header1 = Sub 3-1
  | header2 = Sub 3-2
  | label3 = Etiketa 3-3  |  data3 = Datos 3-3
  }}
 |  data4 = {{Infobox | subbox = yes
  | labelstyle = background-color:#ccc;
  | label1 = Etiketa 4-1  |  data1 = Datos 4-1
  }}
 | label5 = Etiketa 5 |  data5 = Datos 5
 | header6 = Nangruna 6
}}

Ti kapada a pamay-an ti panangisengngat ket mabalin a mausar iti kaunegan dagiti parametro ti linaon kadagiti sabali a plantilia nga agpataud kadagiti tabla (kasla iti Sidebar) :

{{Sidebar
 | navbar = off
 | headingstyle = background-color:#eee;
 | heading1 = Paulo 1
 | heading2 = Paulo 2
 | content3 = {{Infobox | subbox = yes
  | headerstyle = background-color:#ccc;
  | labelstyle = background-color:#ddd;
  | header1 = Sub 3-1
  | header2 = Sub 3-2
  | label3 = Etiketa 3-3 |  data3 = Datos 3-3
  }}
 | content4 = {{Infobox | subbox = yes
  | labelstyle = background-color:#ccc;
  | label1 = Etiketa 4-1 |  data1 = Datos 4-1
  }}
 | heading5 = Paulo 5
}}

Laglagipen a ti kasisigud a padding ti nagannak a selula ti datos nga aglaon ti tunggal maysa a subkahon ket makitita pay laeng, isunga dagiti subkahon ket naingingpisda ngen ti nagannak a kahon ken adda iti nangatngato a nakatakder a baetan a nagbaetan dagiti alagaden a selula ti nagannak a kahon ngem dagiti selula dagiti naisangayan a subkahon.

Napno a blanko nga eskritu[urnosen ti taudan]

(Nota: awan ti patingga ti bilang kadagiti mabalin nga aray; 20 laeng ti naited dita baba gaputa dagiti infoboxes a dakdakkel ngem dayta ket manmano laeng. Ipadakkel laeng ti panangibilang no nasken. Dagiti parametro ti "class" ti mikropormat ket naikkatda pay gaputa dagitoy ket saan unay a maus-usar.)

{{Infobox
| name      = {{subst:PAGENAME}}
| child     = {{{child|}}}
| subbox     = {{{subbox|}}}
| italic title  = {{{italic title|no}}}
| bodystyle   = 

| titlestyle   = 
| abovestyle   = 
| subheaderstyle = 
| title     = 
| above     = 
| subheader   = 

|  imagestyle  = 
| captionstyle  = 
|  image    = 
| caption    = 
|  image2    = 
| caption2    = 

| headerstyle  = 
| labelstyle  = 
|  datastyle  = 
| header1 = 
| label1 = 
|  data1 = 
| header2 = 
| label2 = 
|  data2 = 
| header3 = 
| label3 = 
|  data3 = 
| header4 = 
| label4 = 
|  data4 = 
| header5 = 
| label5 = 
|  data5 = 
| header6 = 
| label6 = 
|  data6 = 
| header7 = 
| label7 = 
|  data7 = 
| header8 = 
| label8 = 
|  data8 = 
| header9 = 
| label9 = 
|  data9 = 
| header10 = 
| label10 = 
|  data10 = 
| header11 = 
| label11 = 
|  data11 = 
| header12 = 
| label12 = 
|  data12 = 
| header13 = 
| label13 = 
|  data13 = 
| header14 = 
| label14 = 
|  data14 = 
| header15 = 
| label15 = 
|  data15 = 
| header16 = 
| label16 = 
|  data16 = 
| header17 = 
| label17 = 
|  data17 = 
| header18 = 
| label18 = 
|  data18 = 
| header19 = 
| label19 = 
|  data19 = 
| header20 = 
| label20 = 
|  data20 = 

| belowstyle   =
| below     = 
}}

Dagiti limitasion[urnosen ti taudan]

Iti napalabas, ti bilang dagiti aray iti daytoy a plantilia ket naipatingga iti 99. Daytoy a pannakaipatingga ket naikkaten gaputa naaramiden daytoy a plantilia iti modulo ti Lua, ngem tapno mataripato ti kasisigud a kompatibilidad adda daytoyen ti pannakaipatingga ti bilang ti pannkaisina dagiti aray babaen ti pannakaduktal dagiti parametro. No dagiti parametro ket nabilanganda ti ad-adu ngem 50 a pannakaisina, dagiti naud-udi a parametro ket mabalin a saan a maikaskaso (depende ti eksakto a bilang a nairaman), ken no dagiti parametro ket nabilanganda ti ad-adu ngem 100 a panangsina, dagiti naud-udi a parametro ket saandanto a maikaskaso.

Kas pagarigan, daytoy a kodigo ket nasayaatto a maiparang:

Paset 1
Etiketa ADatos A
Datos B
Etiketa CDatos C
Paset 2
Etiketa DDatos D
{{Infobox
 | header3  = Paset 1
 | label48 = Etiketa A
 |  data48 = Datos A
 |  data92 = Datos B
 | label136 = Etiketa C
 |  data136 = Datos C
 | header177 = Paset2
 | label215 = Etiketa D
 |  data215 = Datos D
}}

Ngem iti daytoy a kodigo, ti laeng maiparangto ket ti Paset 1, Etiketa A ken Datos A, gaputa ti Datos B ket adayo unay a nabilangan manipud ti Datos A (ken isunto nga ti amian a matidda ket saan a maiakskaso):

Paset 1
Etiketa ADatos A
{{Infobox
 | header3  = Paset 1
 | label48 = Etiketa A
 |  data48 = Datos A
 |  data102 = Datos B
 | label103 = Etiketa C
 |  data103 = Datos C
 | header115 = Paset 2
 | label120 = Etiketal D
 |  data120 = Datos D
}}

Laglagipen a dagiti pateg ti parametro ket mabalin a blanko - dagiti parametro ket maibilang malaksid no dagitoy ket kompletoda nga awan, iti header() ken data(n), para iti inbokasion ti plantilia:

Paset 1
Etiketa ADatos A
Datos B
Etiketa CDatos C
Paset 2
Etiketa DDatos D
{{Infobox
 | header3  = Paset 1
 | label48 = Paset A
 |  data48 = Datos A
 |  data70 =
 |  data102 = Datos B
 | label103 = Etiketa C
 |  data103 = Datos C
 | header115 = Paset 2
 | label120 = Etiketa D
 |  data120 = Datos D
}}

No ti laeng nainaganan ket ti label(n) (urayno adda iti awan linaon a pateg) ngem mabalin a saan a header(n) wenno data(n), saan a maikaskaso ti parametro ken maikeddeng a kasla awan idi daytoy:

Paset 1
Etiketa ADatos A
{{Infobox
 | header3  = Paset 1
 | label48 = Etiketa A
 |  data48 = Datos A
 | label70 = Kas pagarigan nga etiketa
 |  data102 = Datos B
 | label103 = Etiketa C
 |  data103 = Datos C
 | header115 = Paset 2
 | label120 = Etiketa D
 |  data120 = Datos D
}}

Adda pay dagiti kapada a pannakaipatingga para dagiti parametro ti image(n) ken subheader(n): kadagita a kaso, dagiti parametro ket nasken a saan a mabilangan ti ad-adu ngem 10 a panagsina.

Kitaen pay[urnosen ti taudan]