Jump to content

Plantilia:Navbox

Permanente a nasalakniban a plantilia
Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia
Dokumentasion ti plantilia

Ti plantilia ti {{navbox}} ket mangpalubo sti nalaka a panangiyasentar ti pagdaliasatan a plantilia babaen ti panangited iti maysa wenno ad-adu a listaan dagiti silpo. Daytoy ket addaan kadagiti kasisigud nga estilo a mabalin kadagiti kaaduan a plantilia ti pagdaliasatan. Mabalin met daytoy a baliwan dagiti kasisigud nga estilo, ngem saan a maisingasing. Ti panagusar daytoy a plantilia, wenno maysa kadagiti mainaig a plantilia ti "Navbox", ket nangruna a maisingasing para iti panagpapada kadagiti pagdaliasatan a plantilia, ken para iti kalaka ti panagusar.

Panagusar

Pangngaasi nga ikkaten dagiti parametro a saan a maus-usar.

{{Navbox
| name    = {{subst:PAGENAME}}
| title   =
| listclass = hlist
| state   = {{{state|}}}

| above   =
| image   =

| group1   =
| list1   =

| group2   =
| list2   =
 ...
| group20  =
| list20   =

| below   =
}}

Listaan dagiti parametro

Ti navbox ket agus-usar ti bassit a letra kadagiti nagan ti parametro, a kas makitkita dita kanawn a kahon. Ti nasken a parametro ti name ken title ket agpartuatto ti naglinia ti maysa a kahon no maikkat dagiti sabali a parametro.

Ti parametro ti "group1" (kdpy.) ket pagpilian laeng ken saan a nasken, ken dagiti pay paset a nainaganan ti "above/below".

Ti batayan ken dagiti kadawyan a parametro ket dagii sumaganad (kitaen ti baba para iti napno a listaan):

name – ti nagan ti plantilia.
title – teksto iti baras ti titulo, a kas ti: [[Kas pagarigan a titulo]].
listclass – ti klase ti CSS para kadagiti selula ti listaan, kadawyan daytoy a hlist para kadagiti horisontal a listaan. Mabalin pay nga usaren ti bodyclass para iti sibubukel a kahon.
state – panagtengngel no ti kahon navbox ket naukrad wenno narebba.
titlestyle – ti estilo ti CSS para iti baras ti titulo, a kas ti: background: gray;
groupstyle – ti estilo ti CSS para iti grupo dagiti selula, a kas ti: background: #eee;
above – teksto nga agparang iti ngato ti paset ti grupo/listaan (mabaln a listaan dagiti amin a silpo ti wiki).
image – ti maysa a pagpilian a ladawan iti kanawan, naikodigo a kas ti sibubukel a ladawan. Daytoy ket kadawyan ng arkos laeng, isu a nasken a maikodigo a kas [[Pepeles:XX.jpg|80px|link=|alt=]].
imageleft – ti maysa a pagpilian iti kanigid (ikodigo a kapada ti parametro ti "image").
groupnti teksto ti kanigid a bangir sakbay ti list-n (no saan nga ikabil ti group-n , ti list-n ket mangrugi iti kanigid ti kahon).
listnteksto a mangilista kadagiti silpo ti wiki nga agus-usar ti pormat ti listaan ti wiki.
below – pagpilian a teksto nga agparang iti baba ti paset ti grupo/listaan.

Tabas ti tabla

Awan kadagiti parametro ti ladawan, ngato ken baba

Ti tabla a patauden babaen ti {{Navbox}} nga awan kadagiti parametro ti image, above ken below (ti kolordapo a maris ti listaan ket nainayon laeng para iti pagarigan a panangipakita):

Awan kadagiti parametro ti ladawan, ngato ken baba

Ti tabla a patauden babaen ti {{Navbox}} bga awan kadagiti parametro ti image, above ken below (ti kolordapo a maris ti listaan ket nainayon laeng para iti pagarigan a panangipakita):

Addaan kadagiti parametro ti ladawan ken awan ti parametro dagiti grupo

Ti tabla a patauden babaen ti {{Navbox}} nga awan kadagiti parametro ti image, imageleft, lists, ken awan kadagiti parametro ti groups, above, below (ti kolordapo a maris ti listaan ket nainayon laeng para iti pagarigan a panangipakita):

Kitaen pay

 • Dagiti baw-ing − no adda, dagiti sabali a nagan daytoy a plantilia a mabalin a mausar