Jump to content

Plantilia:Infobox instrumento

Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia
Dokumentasion ti plantilia

Kodigo[urnosen ti taudan]

nagan
Instrumento ti kuerdas
Sabali a nagnagannagnagan
Pannakaidasig pannakaidasig
Pannakaidasig iti Hornbostel–Sachshombostel-sachs
(deskripsion ti hombostel-achs)
Inbentorinbentor
Naparang-aynaparang-ay
Timbretimbre
Kapigsa ti unikapigsa
Atakeatake
Nunognunog
Sakup ti panagtokar

sakup [notasion ti musika]

sakup ["ababa"/"kalalainganna"/"nangato"]
Dagiti mainaig nga instrumento
mainaig
Musikero
musikero
Nagaramid
nagaramid
Adu pay nga artikulo
dagiti artikulo
{{Infobox instrumento
| name         = 
| names         =
| image         = 
| caption        =
| background      =
| classification    =
| hornbostel_sachs   =
| hornbostel_sachs_desc =
| inventors       =
| developed       =
| range         =
| pitch         = 
| timbre        = 
| volume        = 
| attack        = 
| decay         = 
| related        =
| musicians       =
| builders       =
| articles       =
}}

Panagusar[urnosen ti taudan]

Daytoy a plantilia ket inus-usar kadagiti artikulo ti instrumento ti musika, ken mangala kadagiti parametro (dagiti napuskol a parametro ket nasken, dagiti sabali ket pagpilian):

name – napno a nagan ti instrumento
names – sabali a nagan/nagnagan
image – ti nagan ti ladawan ti instrumento
caption - ti kapsion para iti ladawan ti instrumento
background – ti sapasap a pannakaidasig ti instrumento ('teklado', 'mapuyot a kayo', 'mapuyot a metal', 'kuerdas', 'perkusion', 'elektroniko', wenno 'sabali') inus-usar ti panagpili ti maris ti infobox ken ti panangikabil ti nalaka a pannkaidasig a silpo ti paulo iti babab ti kapsion ti ladawan
classification – ti pannakaidasig ti instrumento (a kas ti kuerdas, teklado, kdpy.)
hornbostel_sachs - ti Hornbostel-Sachs a pannakaidasig ti instrumento (wenno 'NaN', no saan a nainaganan
hornbostel_sachs_desc - ti deskripsion ti Hornbostel-Sachs a pannakaidasig
inventors - ti inbentor wenno dagiti inbentor ti instrumento, no ammo
developed - ti paset ti panawen idi naparang-ay ti instrumento (a kas ti. "Nasapa a maika-18 a siglo" para iti piano kdpy.)
range - ti sakup a panagay-ayam ti instrumento (nasaysayaat ti ladawan; adun dagiti napartuat, kitaen ti commons:Category:Instrument ranges)
pitch - ti sakup a panagay-ayam ti instrumento, iti ruar ladawan: "ababa", "kalalainganna", "nangato"
timbre - ti kalidad ti uni ti instrumento
volume - kasano ti kapigsa ti unis ti instrumento: "ababa", "kalalainganna", "nangato"
attack - no kasano ti kapardas ti instrumento a mangrugi nga agaramid ti uni no mairugi a maay-ayam: "nabuntog", "kalalainganna", "napardas"
decay - kasano ti kapaut nga umaspak ti uni kalpasan ti panagsardeng ti panagay-ayam ti instrumento: "nabuntog", "kalalainganna", "napardas"
related - dagiti mainaig nga instrumento ti musika
musicians - dagiti mainaig a musikero
builders - dagiti mainaig a nagar-aramid ti instrumento ti musika
articles - dagiti sabali nga artikulo a mabalin a kayat

Kitaen pay[urnosen ti taudan]